IBPB-1-2/4510-510/15/AP | Interpretacja indywidualna

Czy uzyskane przez Fundację środki finansowe uzyskane z tytułu częściowej realizacji umowy na: Pobieranie prób i wykonanie badań laboratoryjnych wraz z opracowaniem wyników w zakresie elementów biologicznych wód powierzchniowych na obszarze projektu ... są wolne od podatku dochodowego od osób prawnych?
IBPB-1-2/4510-510/15/APinterpretacja indywidualna
 1. cele statutowe
 2. fundacje
 3. nauka
 4. oświata
 5. zwolnienia przedmiotowe
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 29 lipca 2015 r. (data wpływu do tut. BKIP 5 sierpnia 2015 r.), uzupełnionym 12 października 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych dochodu Fundacji z tytułu realizacji umowy na pobieranie prób i wykonanie badań laboratoryjnych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 sierpnia 2015 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych dochodu Fundacji z tytułu realizacji umowy na pobieranie prób i wykonanie badań laboratoryjnych. Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 30 września 2015 r. Znak IBPB-1-2/4510-510/15/AP wezwano do ich uzupełnienia. Uzupełnienia dokonano 12 października 2015 r.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień statutu. Fundacja została ustanowiona bezterminowo aktem notarialnym sporządzonym 28 lutego 2014 r.

Głównym celem Fundacji jest inicjowanie, propagowanie i wspieranie rozwoju innowacyjnych form działalności naukowej i innych dziedzin z nią związanych. Fundacja będzie wspierać rozwój osób i instytucji o wysokim potencjale naukowym, pomagać w dążeniu do zatrudnienia lub samozatrudnienia związanego z reprezentowaną dziedziną nauki lub sztuki i dotychczasowymi osiągnięciami.

Szczegółowymi celami fundacji są:

 1. wspieranie komercjalizacji badań naukowych,
 2. wspieranie przedsiębiorczości i mobilności ludzi nauki,
 3. upowszechnianie wiedzy, świadomości i roli nauki w środowiskach organizacji sektora publicznego, społecznego i komercyjnego,
 4. prowadzenie działalności naukowej, badawczej i publicystycznej (w tym współpracę ze środkami masowego przekazu),
 5. podejmowanie różnorodnych form działalności naukowej oraz edukacyjnej i szkoleniowej poprzez innowacyjne środki wyrazu, m.in.: artystyczne, wydawnicze, popularyzatorskie,
 6. umożliwianie rozwoju osobom, które pragną połączyć swoje doświadczenie naukowe i zawodowe z innymi dziedzinami działalności i rozwoju osobistego człowieka,
 7. umożliwianie dostępu do odkryć naukowych osobom z różnych środowisk (szczególnie niepełnosprawnym, zagrożonym wykluczeniem społecznym, dzieciom i seniorom) w sposób i formie umożliwiającej zrozumienie im sensu podejmowanych działań naukowych i ich znaczenia dla społeczeństwa.

Fundacja realizuje zadania statutowe poprzez następujące formy aktywności, m.in.:

 1. prowadzenie działalności naukowej, w tym organizowanie i koordynowanie pilotażowych programów badawczych oraz grup ekspertów,
 2. tworzenie specjalistycznych jednostek naukowych,
 3. tworzenie innowacyjnych form naukowych i dydaktycznych,
 4. wspieranie rozwoju młodych naukowców,
 5. konferencje, seminaria i sympozja naukowe,
 6. warsztaty naukowe,
 7. ekspertyzy,
 8. wykłady,
 9. szkolenia,
 10. kształcenie ustawiczne dorosłych,
 11. doradztwo indywidualne i grupowe,
 12. organizowanie i prowadzenie różnorodnych i innowacyjnych form działalności edukacyjnej i rozwojowej, w tym działania edukacyjne na rzecz dzieci i młodzieży,
 13. współpracę z uczelniami wyższymi, szkołami, firmami i innymi instytucjami zajmujacymi się szeroko pojętą edukacją i nauką,
 14. współpracę z władzami politycznymi, administracją rządową i innymi zainteresowanymi stronami.

Fundacja może powoływać specjalistyczne jednostki naukowe dla realizacji celów statutowych.

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej, w tym także służącej realizacji celów statutowych. Fundacja nie jest wpisana do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana na działalność statutową oraz na pokrycie kosztów działalności Fundacji.

Fundacja, Ośrodek X, wraz z osoba fizyczną Y wspólnie w ramach konsorcjum zawarły z Parkiem Narodowym, umowę na: ....

W uzupełnieniu wniosku ujętym w piśmie z 9 października 2015 r. Fundacja dodatkowo wyjaśniła, że w celu realizacji powyższej umowy koniecznym będzie wydatkowanie środków finansowych (stanowiących wynagrodzenie konsorcjum za realizację części powyższej umowy) na:

 1. zakup sprzętu badawczego na cele naukowe; wydatki przeznaczone na cel statutowy: prowadzenie działalności naukowej, badawczej,
 2. wynagrodzenie dla przyjmujących zamówienia z tytułu zawarcia umów o dzieło ze specjalistami na wykonywanie badań i monitoring elementów biologicznych; wydatki przeznaczone na cel statutowy: prowadzenie działalności naukowej, badawczej,
 3. zakup ekspertyz naukowych, raportów naukowych; wydatki przeznaczone na cel statutowy: prowadzenie działalności naukowej, badawczej,
 4. zakup paliwa do samochodu w związku z podróżą do Parku Narodowego w celu poboru prób materiału i badań naukowych; wydatki przeznaczone na cel statutowy: prowadzenie działalności naukowej, badawczej,
 5. zakup urządzenia GPS niezbędnego do lokalizacji punktów w terenie podczas poboru prób do badań naukowych; wydatki przeznaczone na cel statutowy: prowadzenie-działalności naukowej, badawczej,
 6. koszt noclegów zarządu fundacji w związku z wykonywaniem badań naukowych w terenie; wydatki przeznaczone na cel statutowy: prowadzenie działalności naukowej, badawczej,
 7. koszt posiłków związanych z badaniami naukowymi w terenie; wydatki przeznaczone na cel statutowy: prowadzenie działalności naukowej, badawczej,
 8. wynajęcie samochodu przystosowanego do przewozu sprzętu naukowego podczas realizacji badań naukowych w ramach realizacji umowy pt. „...”; wydatki przeznaczone na cel statutowy: prowadzenie działalności naukowej, badawczej,
 9. zakup sprzętu niezbędnego do wykonywania badań dla naukowców np. woderów do pobierania prób z wody, sprzętu do wycinania trzciny podczas badań naukowych; wydatki przeznaczone na cel statutowy: prowadzenie działalności naukowej, badawczej.
W związku z powyższym zadano następujące pytanie (sformułowane w uzupełnieniu wniosku z 9 października 2015 r.):

Czy uzyskane przez Fundację środki finansowe z tytułu częściowej realizacji umowy pt. „...” wydatkowane na następujące cele:

 1. zakup sprzętu badawczego na cele naukowe,
 2. wynagrodzenie dla przyjmujących zamówienia z tytułu zawarcia umów o dzieło ze specjalistami na wykonywanie badań i monitoring elementów biologicznych,
 3. zakup ekspertyz naukowych, raportów naukowych,
 4. zakup paliwa do samochodu w związku z podróżą do Parku Narodowego w celu poboru prób materiału i badań naukowych,
 5. zakup urządzenia GPS niezbędnego do lokalizacji punktów w terenie podczas poboru prób do badań naukowych,
 6. koszt noclegów zarządu fundacji w związku z wykonywaniem badań naukowych w terenie,
 7. koszt posiłków poniesiony w związku z badaniami naukowymi w terenie,
 8. wynajęcie samochodu przystosowanego do przewozu sprzętu naukowego podczas realizacji badań naukowych w ramach realizacji umowy „...”,
 9. zakup sprzętu niezbędnego do wykonywania badań dla naukowców np. woderów do pobierania prób z wody, sprzętu do wycinania trzciny podczas badań naukowych

są wolne od podatku dochodowego od osób prawnych, gdyż celem statutowym Fundacji jest m.in. działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, zaś wydatki wymienione powyżej w pkt od 1 do pkt 9 są właśnie przeznaczone na te cele statutowe...

Zdaniem Wnioskodawcy (stanowisko sformułowane ostatecznie w uzupełnieniu wniosku z 9 października 2015 r.), w przedmiotowym przypadku dochody Fundacji (uzyskane m.in. z umowy pt. „...” które będą przeznaczone na:

 1. zakup sprzętu badawczego na cele naukowe,
 2. wynagrodzenie dla przyjmujących zamówienia z tytułu zawarcia umów o dzieło ze specjalistami na wykonywanie badań i monitoring elementów biologicznych,
 3. zakup ekspertyz naukowych, raportów naukowych,
 4. zakup paliwa do samochodu w związku z podróżą do Parku Narodowego w celu poboru prób materiału i badań naukowych,
 5. zakup urządzenia GPS niezbędnego do lokalizacji punktów w terenie podczas poboru prób do badań naukowych,
 6. koszt noclegów zarządu fundacji w związku z wykonywaniem badań naukowych w terenie,
 7. koszt posiłków związanych z badaniami naukowymi w terenie,
 8. wynajęcie samochodu przystosowanego do przewozu sprzętu naukowego podczas realizacji badań naukowych w ramach realizacji umowy pt. „...”,
 9. zakup sprzętu niezbędnego do wykonywania badań dla naukowców np. woderów do pobierania prób z wody, sprzętu do wycinania trzciny podczas badań naukowych

korzystają ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób prawnych, gdyż są przeznaczone na realizację celów statutowych Fundacji - cel statutowy: prowadzenie działalności naukowej, badawczej, wspieranie rozwoju młodych naukowców.

Zdaniem Wnioskodawcy, dochody uzyskane przez Fundację z tytułu realizacji umowy ... są wolne od podatku dochodowego, gdyż celem statutowym Fundacji jest m.in. działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, zaś wydatki wymienione powyżej w pkt od 1 do pkt 9 są właśnie przeznaczone na te cele statutowe.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm. – dalej „updop”), wolne od podatku są dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 1c których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego - w części przeznaczonej na te cele.

Art. 17 ust. 1b updop stanowi natomiast, że zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, ma zastosowanie, jeżeli dochód jest przeznaczony i - bez względu na termin - wydatkowany na cele określone w tym przepisie, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 5a.

Z art. 17 ust. la updop wynika natomiast, że zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, nie dotyczy:

1.dochodów uzyskanych z działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali lub dochodów uzyskanych z handlu tymi wyrobami; zwolnieniem objęte są jednak dochody jednostek naukowych i instytutów badawczych, w rozumieniu odrębnych przepisów, uzyskane z działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego;

la.dochodów uzyskanych z działalności polegającej na oddaniu środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych do odpłatnego używania na warunkach określonych w art. 17a-17k;

2.dochodów, bez względu na czas ich osiągnięcia, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w tych przepisach.

Zwolnienie zawarte w ww. art. 17 ust. 1 pkt 4 updop jest zwolnieniem warunkowym i zależy od łącznego spełnienia następujących przesłanek:

 • celem statutowym podatnika musi być działalność wymieniona w tym przepisie,
 • uzyskane przez niego dochody muszą być przeznaczone i bez względu na termin wydatkowane na ten cel.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, ul. M. C. Skłodowskiej 40, 20-029 Lublin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz.U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.