2461-IBPB-1-3.4510.984.2016.1.SK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Możliwości zastosowania zwolnienia z opodatkowania, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 6c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów, stwierdza, że stanowisko Fundacji, przedstawione we wniosku z 15 listopada 2016 r. (data wpływu do tut. BKIP 21 listopada 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia z opodatkowania, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 6c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 listopada 2016 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia z opodatkowania, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 6c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny/zdarzenie przyszłe:

Fundacja jest osobą prawną działającą w oparciu o przepisy ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 40). Od 2006 r. Fundacja posiada status organizacji pożytku publicznego, prowadzącej działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 239 ze zm.). Fundacja jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, przy czym nie prowadzi działalności gospodarczej, a cały dochód przeznacza na zadania/cele określone w statucie Fundacji.

Przychody Fundacji stanowią przede wszystkim darowizny przekazywane na rzecz Fundacji (na prowadzenie działalności statutowej) przez osoby fizyczne, podmioty gospodarcze, jak również inne jednostki organizacyjne.

Działalność statutową Fundacji stanowi działalność społecznie użyteczna w sferze zadań publicznych obejmujących:

 1. pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
 2. działalność charytatywną;
 3. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 4. działalność na rzecz mniejszości narodowych;
 5. ochronę i promocję zdrowia;
 6. działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
 7. naukę, szkolnictwo wyższe, edukację, oświatę i wychowanie;
 8. turystykę i krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży;
 9. kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 10. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
 11. ekologię i ochronę zwierząt oraz ochronę dziedzictwa przyrodniczego;
 12. porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
 13. ratownictwo i ochronę ludności;
 14. pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
 15. działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 16. działalność wspomagającą technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-23 tej ustawy.

Działalność, w sferach określonych powyżej, jest wyłączną statutową działalnością Fundacji i dotyczy realizacji zadań publicznych na rzecz ogółu społeczności lub na rzecz społeczności wyodrębnionej ze względu na trudną sytuację życiową lub materialną.

Powyższe zadania Fundacja realizuje w głównej mierze poprzez udzielanie darowizn pieniężnych oraz rzeczowych na rzecz podmiotów wnioskujących o udzielenie darowizny.

Podmioty wnioskujące o udzielenie darowizn na realizację działań wskazanych powyżej (dalej: beneficjent), tj. mieszczących się w zakresie ww. celów statutowych Fundacji, to przede wszystkim:

 • placówki oświatowo-naukowe, takie jak szkoły i przedszkola publiczne, w tym również uczelnie wyższe, biblioteki, instytuty naukowe;
 • placówki opiekuńczo – wychowawcze, takie jak domy dziecka, centra opiekuńczo - wychowawcze, świetlice środowiskowe;
 • placówki opiekuńczo-lecznicze takie jak przychodnie, szpitale, zakłady opieki leczniczej, hospicja;
 • jednostki zapewniające ochronę i bezpieczeństwo publiczne takie jak policja, straż miejska, straż pożarna;
 • placówki kulturalne takie jak muzea, teatry, galerie, domy kultury itp.;
 • gminy i powiaty;
 • spółki prawa handlowego i inne jednostki organizacyjne realizujące zadania, które wpisują się w zakres działalności statutowej Fundacji;
 • kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie ustawy o sporcie;
 • osoby prawne i jednostki organizacyjne kościołów i związków wyznaniowych;
 • pozostałe organizacje prowadzące działalność w formie stowarzyszeń, fundacji, organizacji pożytku publicznego, których celem statutowym są działania zgodne z celami statutowymi Fundacji;
 • partie polityczne i związki zawodowe;
 • organizacje pracodawców oraz samorządy zawodowe.

Powyższe darowizny przyznawane są beneficjentom na podstawie zawartej umowy, która każdorazowo wskazuje cel, na jaki przeznaczana jest darowizna (poprzez dofinansowanie planowanego zadania/projektu bądź refundację kosztów już poniesionych przez beneficjenta darowizny). Fundacja każdorazowo weryfikuje faktyczne wykorzystanie darowizn przez beneficjentów poprzez analizę dokumentów potwierdzających ostateczne rozliczenie finansowe zadania/projektu i zgodność wykorzystania darowizn z umową, a tym samym zakresem działalności statutowej Fundacji.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy dochody Fundacji w części przekazanej (w formie darowizn) na rzecz podmiotów wymienionych w opisie stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego i wydatkowanych przez te podmioty na cele zgodne z celami statutowymi Fundacji - korzystają ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 6c ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1888, dalej: „ustawa o CIT”)?

Zdaniem Wnioskodawcy, stosownie do zapisu art. 17 ust. 1 pkt 6c ustawy o CIT, wolne od podatku są dochody organizacji pożytku publicznego, o których mowa w przepisach o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - w części przeznaczonej na działalność statutową, z wyłączeniem działalności gospodarczej.

Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej. Jako osoba prawna jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych i podlega ogólnym regułom podatkowym przewidzianym w tej ustawie, przy czym w zakresie dochodów przekazanych na cele statutowe, Fundacja korzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 6c ustawy o CIT.

Zwolnienie zawarte w tym przepisie jest zwolnieniem warunkowym. Dla skorzystania z tego zwolnienia podatnik musi spełnić następujące warunki:

 • jego celem musi być działalność wymieniona w statucie, obejmująca swoim zakresem sferę zadań publicznych, o których mowa w przepisach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 • uzyskane dochody muszą być przeznaczone/wydatkowane wyłącznie na cele działalności statutowej Fundacji.

Odnosząc powyższe warunki do działalności Fundacji, stwierdzić należy, że cele określone w statucie Fundacji wpisują się w katalog działalności społecznie użytecznej zawarty w art. 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj:

1.pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;

1a. wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej;

1b. udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa;

2. działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

3. działalność charytatywna;

4. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

5. działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;

5a. działalność na rzecz integracji cudzoziemców;

6. ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 618, z późn. zm.);

7. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;

8. promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;

9. działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;

10. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;

11. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;

12. działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;

13. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

14. nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie;

15. działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;

16. kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

17. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;

18. ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego;

19. turystyka i krajoznawstwo;

20. porządek i bezpieczeństwo publiczne;

21. obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;

22. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;

22a. udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;

23. ratownictwo i ochrona ludności;

24. pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;

25. upowszechnianie i ochrona praw konsumentów;

26. działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

27. promocja i organizacja wolontariatu;

28. pomoc Polonii i Polakom za granicą;

29. działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;

29a. działalność na rzecz weteranów i weteranów poszkodowanych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz.U. poz. 1203);

30. promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;

31. działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;

32. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;

32a. rewitalizacji;

33. działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32a.

Ponadto, całość dochodu Fundacji przeznaczana jest na cele zgodne z jej statutem, co wynika wprost z zapisów statutu i znajduje odzwierciedlenie w dokumentach potwierdzających wydatkowanie dochodu Fundacji.

W ocenie Wnioskodawcy, spełnienie powyższych warunków jest wystarczające dla zastosowania zwolnienia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 6c ustawy o CIT, w odniesieniu do dochodów Fundacji, w części w jakiej dotyczą one udzielonych darowizn w zakresie określonym w niniejszym wniosku. Oznacza to, że przedmiotowe zwolnienie z podatku przewidziane dla organizacji pożytku publicznego znajdzie zastosowanie bez względu na status podmiotu obdarowanego.

Reasumując, w opinii Wnioskodawcy, dochód Fundacji przekazany na rzecz podmiotów wymienionych w niniejszym wniosku, zgodnie z celami statutowymi Wnioskodawcy, będzie korzystał ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 6c ustawy o CIT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, a w przypadku interpretacji dotyczącej zdarzenia przyszłego – stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z dnia 10 maja 2016 r., poz. 718 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Administracji Skarbowej w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.