1462-IPPB5.4510.844.2016.1.MR | Interpretacja indywidualna

W zakresie ustalenia czy udzielenie Spółce pożyczki na cele tożsame z celami statutowymi Fundacji będzie na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 6c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych korzystało ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych
1462-IPPB5.4510.844.2016.1.MRinterpretacja indywidualna
 1. cele statutowe
 2. dochód
 3. fundacje
 4. pożyczka
 5. zwolnienie
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Z 2015 r., poz. 613 z późn. zm) oraz § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 30 sierpnia 2016 r. (data wpływu 05 września 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

 • ustalenia czy udzielenie Spółce pożyczki na cele tożsame z celami statutowymi Fundacji będzie na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 6c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych korzystało ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 05 września 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia czy udzielenie Spółce pożyczki na cele tożsame z celami statutowymi Fundacji będzie na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 6c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych korzystało ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Fundacja (dalej: Fundacja lub Wnioskodawca) jest organizacją pożytku publicznego (dalej: OPP), wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego.

Fundacja działa w oparciu o przepisy ustawy o fundacjach z 6 kwietnia 1984 r. (t.j. Dz. U. Z 2016 r. poz. 40 ze zm.; dalej: ustawa o Fundacjach), ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 24 kwietnia 2003 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 239 ze zm.; dalej: ustawa DPP) oraz o postanowienia statutu Fundacji (dalej: Statut Fundacji).

Jak wskazano w Statucie (par. 5 ust. 1), celem Fundacji jest działanie na rzecz nauki poprzez:

 1. wspieranie uznanych przez środowisko naukowców i zespołów badawczych, pracujących w tych obszarach nauki, które posiadają znaczenie dla rozwoju cywilizacyjnego, kulturowego i gospodarczego Polski oraz jej międzynarodowego prestiżu;
 2. wspieranie transferu polskich osiągnięć naukowych do praktyki gospodarczej;
 3. wspomaganie inicjatyw inwestycyjnych, służących nauce w Polsce.

Zgodnie z par. 5 ust. 2 lit. a Statutu Fundacji, realizacja ww. celu następuje m.in. poprzez zwrotne lub bezzwrotne dofinansowanie lub finansowanie.

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (par. 24 Statutu Fundacji).

Wnioskodawca rozważa dokonanie pożyczki na rzecz spółki X. Sp. z o.o. (dalej: Spółka).

Celem Spółki jest udzielenie skutecznego wsparcia w komercjalizacji najbardziej obiecujących technologii opracowanych w polskich ośrodkach naukowych w sposób dający godziwy zwrot z kapitału. Priorytetowym obszarem zainteresowania Spółki jest diagnostyka i terapia chorób cywilizacyjnych oraz w medycynie spersonalizowanej. Podejmowane przez Spółkę działania są zbieżne z celami określonymi w Statucie.

Wyłącznym przeznaczeniem środków otrzymanych przez Spółkę w ramach pożyczki udzielonej przez Fundację będzie podejmowanie przez Spółkę działań na rzecz nauki w formach opisanych w punktach (1 - 3) powyżej (wymienionych w par. 5 ust. 1 Statutu Fundacji). Cel ten zostanie wyraźnie wskazany w umowie pożyczki, jak również w uchwale Zarządu Fundacji o udzieleniu pożyczki na rzecz Spółki.

Zgodnie z umową pożyczki Spółka będzie zobowiązana do przedstawienia Fundacji sprawozdania z wykorzystania środków pochodzących z pożyczki na działania na rzecz nauki, w formach wskazanych w par. 5 ust. 1 Statutu Fundacji.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym w okolicznościach wskazanych w opisie zdarzenia przyszłego, dochody przeznaczone na zwrotne finansowanie polegające na udzieleniu Spółce pożyczki na cele tożsame z celami statutowymi Fundacji będą korzystały ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 6c ustawy CIT?
 2. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym w okolicznościach wskazanych w opisie zdarzenia przyszłego, dochody uzyskane przez Wnioskodawcę z odsetek z tytułu pożyczki, która ma zostać udzielona Spółce, będą korzystały ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 6c ustawy CIT, jeżeli zostaną przeznaczone i wydatkowane na cele statutowe Fundacji oraz nie będą zachodziły wyłączenia z art. 17 ust. la ustawy CIT?

Niniejsza interpretacja wydana została w zakresie pytania oznaczonego numerem od 1. Natomiast w zakresie pytania oznaczonego numerem 2 zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy, w okolicznościach wskazanych w opisie zdarzenia przyszłego, dochody przeznaczone na zwrotne finansowanie polegające na udzieleniu Spółce pożyczki na cele tożsame z celami statutowymi Fundacji będą korzystały ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 6c ustawy CIT (Dz. U. Z 2014 r., poz. 851 z późn. zm.; dalej: ustawa o CIT).

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 6c ustawy CIT, dochody OPP, o których mowa w przepisach o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - w części przeznaczonej na działalność statutową, z wyłączeniem działalności gospodarczej, są wolne od podatku dochodowego od osób prawnych.

Co do zasady, ww. zwolnienie znajduje zastosowanie, jeżeli dochód jest przeznaczony i – bez względu na termin - wydatkowany na cele określone w tym przepisie, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztu uzyskania przychodów (art. 17 ust. 1b ustawy CIT).

Zgodnie z ust. la ww. przepisu, powyższe zwolnienie nie obejmuje jednak:

 • dochodów uzyskanych z działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali lub dochodów uzyskanych z handlu tymi wyrobami; zwolnieniem objęte są jednak dochody jednostek naukowych i instytutów badawczych, w rozumieniu odrębnych przepisów, uzyskane z działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego;
 • dochodów uzyskanych z działalności polegającej na oddaniu środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych do odpłatnego używania na warunkach określonych w art. 17a-17k ustawy CIT;
 • dochodów, bez względu na czas ich osiągnięcia, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w tych przepisach.

W świetle powyższych uregulowań, za wolny od podatku CIT należy uznać każdy dochód jednostki posiadającej status OPP, o ile dochód ten jednocześnie:

 1. jest przeznaczony i wydatkowany, bez względu na termin, na działalność statutową OPP;
 2. nie jest przeznaczony i wydatkowany na cele działalności gospodarczej;
 3. nie zalicza się do dochodów wyłączonych z zakresu zwolnienia w art. 17 ust. la ustawy CIT.

Należy w tym miejscu zauważyć, że ustawa CIT nie wprowadza żadnych dodatkowych warunków, które byłyby wymagane do zastosowania zwolnienia. W szczególności, ustawodawca nie wprowadza wymogu, by działania w zakresie działalności statutowej były podejmowane przez OPP wyłącznie samodzielnie i bezpośrednio.

Wymogu takiego nie sposób wyinterpretować również w drodze wykładni ww. przepisów. Ustawa CIT wprowadza wymóg przeznaczenia i wydatkowania dochodu „na działalność statutową organizacji”. Z uwagi na brak definicji legalnej pojęcia: „działalność statutowa”, należy odwołać się do jego znaczenia językowego. Zgodnie z wyjaśnieniem zawartym w Słowniku Języka Polskiego PWN Stan na 8 sierpnia 2016 r.), termin: „działalność” należy rozumieć jako „zespół działań podejmowanych w jakimś celu lub funkcjonowanie czegoś lub oddziaływanie na coś”. Termin „działalność statutowa” należałoby zatem zinterpretować jako zespół działań podejmowanych w celu określonym w statucie lub jako funkcjonowanie czegoś/oddziaływanie na coś zgodnie z celami określonymi w statucie. Literalne znaczenie terminu: „działalność statutowa” nie pozwala zatem na wyprowadzenie wniosku zawężającego to pojęcie wyłącznie do działań prowadzonych bezpośrednio.

Do podobnych wniosków prowadzi odniesienie się do celu przepisu. Ideą przyświecającą wprowadzeniu zwolnienia dla OPP było premiowanie przez państwo podmiotów wykonujących zadania społecznie użyteczne, o szczególnym publicznym znaczeniu. Z tego względu, wydaje się, że wbrew intencjom ustawodawcy byłoby zawężanie ww. zwolnienia poprzez wprowadzanie dodatkowych wymogów, zawężających jego zakres, a nieposiadających żadnego oparcia w brzmieniu przepisów prawa.

Ponadto, również biorąc pod uwagę realia praktyki rynkowej wprowadzenie takiego ograniczenia byłoby całkowicie nieuprawnione. Występuje wiele sytuacji, w których z uwagi na rozmaite okoliczności związane np. z koniecznością posiadania odpowiedniego zaplecza technicznego lub personalnego, dla podatnika korzystniejsze w praktyce jest realizowanie części działalności poprzez wsparcie, np. finansowe, podmiotu posiadającego większe możliwości w tym zakresie - o ile, oczywiście, wciąż cele działalności obu podmiotów będą tożsame.

W świetle powyższego, zdaniem Wnioskodawcy należy przyjąć, iż jeżeli spełnione są przesłanki wskazane w punktach A-C. powyżej, a statut OPP zawiera postanowienia, z których wynika, że realizacja celów statutowych może następować również pośrednio, np. w drodze finansowania innych podmiotów, to przeznaczenie dochodów na takie finansowanie jest ich wydatkowaniem na cele działalności statutowej OPP. W szczególności, w takiej sytuacji udzielenie przez OPP pożyczki podmiotowi, który przeznaczy udostępnione środki na cele tożsame z działalnością statutową pożyczkodawcy, jest przeznaczeniem i wydatkowaniem środków na cele działalności statutowej, co do zasady spełniające przesłanki do zastosowania zwolnienia z art. 17 ust. 1 pkt 6c ustawy CIT. Dopiero w sytuacji, gdyby statut OPP nie przewidywał możliwości udzielenia takiego finansowania (pośredniego wsparcia), lub gdy otrzymane środki zostałyby wydane przez pożyczkobiorcę na cele inne niż wskazane w statucie OPP, ww. zwolnienie nie mogłoby znaleźć zastosowania.

Niezależnie od powyższego, należy zwrócić uwagę, że posiadanie przez dany podmiot statusu OPP stanowi pewną rękojmię wykorzystania całości dochodu organizacji zgodnie z celami publicznymi (z tego też względu, w przypadku OPP - w przeciwieństwie do zwolnienia z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy CIT - ustawa nie wskazuje konkretnych kategorii celów, na jakie muszą być przeznaczone dochody), gdyż w przypadku wykorzystywania dochodów na inne cele ów status zostałby utracony.

Domniemanie, co do wydatkowania środków na realizację celów statutowych dotyczy także podmiotów mających status fundacji (tu: Wnioskodawca). Jak bowiem wskazywał Sąd Najwyższy (dalej: SN) w uchwale składu siedmiu sędziów, wydanej w sprawie Wnioskodawcy (Uchwała Składu Siedmiu Sędziów SN z 13 marca 2002 r.; dalej: Uchwała SN ustalenie, iż fundacja prowadzi działalność niezgodną z przepisami prawa, z postanowieniami statutu, czy też z celem jej ustanowienia, odbywa się w trybie i na zasadach określonych w art. 12 ustawy o Fundacjach, tj. w drodze orzeczenia sądu wydanego na wniosek właściwego ministra lub starosty. Działalność fundacji jest z tego względu nadzorowana przez właściwego ministra (fundacje są zobowiązane do składania/publikowania corocznych sprawozdań ze swojej działalności). W świetle powyższego, wydaje się, że zasadne jest przyjęcie - za SN - iż „dopóki zatem nie zapadnie takowe orzeczenie, dopóty nie ma w zasadzie podstaw do kwestionowania działań fundacji podejmowanych przez jej zarząd (...). Dotyczy to także kwestii gospodarowania majątkiem fundacji” (Uchwała SN).

W zdarzeniu przyszłym opisywanym w niniejszym wniosku, pożyczka, która ma zostać udzielona Spółce, będzie przeznaczona na cele zgodne z celami statutowymi Wnioskodawcy, tj. na działania na rzecz nauki, prowadzone w formach określonych w Statucie. Przeznaczenie pożyczki na te cele zostanie wskazane wprost zarówno w umowie pożyczki, jak i w uchwale zarządu Fundacji o przeznaczeniu środków na udzielenie ww. pożyczki.

Mając na względzie powyższe, oraz biorąc pod uwagę obowiązkowe przedstawienie przez Spółkę sprawozdania z wykorzystania środków pochodzących z pożyczki na działania na rzecz nauki w formach wskazanych w Statucie Fundacji - co oznacza, że Fundacja dokona weryfikacji faktycznego przeznaczenia środków, zauważyć należy, iż wyłączona zostanie jakakolwiek dowolność wykorzystania pożyczki przez Spółkę. Środki te będą zatem przeznaczone i wykorzystane wyłącznie zgodnie z celami statutowymi Wnioskodawcy.

Jednocześnie, zgodnie z postanowieniami Statutu Fundacji, Fundacja może realizować swoje cele m.in. poprzez zwrotne finansowanie, a zatem również w drodze udzielenia pożyczki.

Podsumowując, zdaniem Wnioskodawcy nie powinno być wątpliwości co do tego, że przeznaczenie i wydatkowanie dochodu na udzielenie przez Fundację pożyczki na rzecz Spółki będzie objęte zwolnieniem z art. 17 ust. 1 lit. 6c ustawy CIT.

Możliwość zastosowania zwolnienia z art. 17 ust. 1 ustawy CIT do dochodów, które nie zostały przeznaczone przez podatnika na działalność bezpośrednią, ale np. wsparcie działalności innego podmiotu (w tym poprzez finansowanie, darowizny, itp.) była już potwierdzana przez sądy i organy podatkowe. Poniższe stanowiska formułowane były na gruncie art. 17 ust. 1 pkt 6c i pkt 4 - jednak, zdaniem Wnioskodawcy, z uwagi na identyczne wymogi dotyczące przeznaczenia i wydatkowania dochodów na określone cele (zwł. art. 17 ust. la i 1b ustawy CIT, mające zastosowanie w przypadku obu zwolnień), argumentacja prezentowana w odniesieniu do art. 17 ust. 1 pkt 4 ma również zastosowanie do zwolnienia z pkt 6c ustawy CIT.

Zgodnie zatem ze stanowiskiem prezentowanym w praktyce interpretacyjnej i orzeczniczej:

 • dochody Fundacji przeznaczone w przyszłości na Jej cele statutowe, tj. wsparcie finansowe innych podmiotów prowadzących działalność zbieżną z działalnością Fundacji poprzez m.in. udzielanie pożyczek, będą mogły korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 6c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, pod warunkiem, iż elementy stanu faktycznego przedstawionego we wniosku przez Fundację oraz przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, na podstawie których udzielono odpowiedzi na przedmiotowy wniosek, nie ulegną zmianie.” (Interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej; dalej DIS; w Warszawie, 15 listopada 2012 r., IPPB5/423-757/12-2/MW);
 • „Nie ma bowiem podstaw do uznania, że ustawodawca nie zamierzał preferować czy też stymulować instrumentami podatkowymi takich działań, które mają na celu dofinansowywanie (a wiec wspieranie) np. nauki, kultury, ochrony zdrowia, ograniczając zwolnienie podatkowe do podmiotów realizujących takie działania wyłącznie samodzielnie, wprost i bezpośrednio. Nie można przy tym tracić z pola widzenia, że działalność w wielu dziedzinach wymaga współdziałania różnych podmiotów oraz finansowania z różnych źródeł. Istotna rota przypada w tym właśnie zakresie podmiotom, które jako cel swej statutowej działalności przyjęły wspieranie działalności w różnych dziedzinach, nie podejmując się bezpośredniej realizacji takich działań.

Z tych względów należy uznać, że dochody podatników, których celem statutowym jest wspieranie działalności naukowej, są wolne od podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.” (uchwała siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego; dalej: NSA; w Warszawie z 20 listopada 2000 r., sygn. akt.: FPS 9/00) wydana w sprawie Wnioskodawcy;

 • „sposoby wspierania działalności naukowej określone w art. 17 ust. 1b ustawy mają jedynie przykładowy charakter, co wynika wprost ze zwrotu „w tym także”. (...) Mówiąc inaczej, powołany przepis nie wykluczył wspierania działalności naukowej w inny sposób, choćby „tylko” pośredni. Z punktu widzenia celu analizowanych tu przepisów istotne jest jedynie to, aby doszło do rzeczywistego wsparcia działalności naukowej, a nie to, aby wsparcie miało bezpośredni charakter.” (Uchwała SN), (uchwała Składu Siedmiu Sędziów SN; wydana w sprawie Wnioskodawcy);
 • Przepis art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy CIT nie zawiera warunku, iż działalność objęta zwolnieniem podatkowym musi być realizowana bezpośrednio przez podatnika osiągającego dochody. Oznacza to: że podatnik może przekazać kwoty osiągniętego przez siebie dochodu, przykładowo w drodze darowizny, innemu podmiotowi, który wydatkuje je na cele wskazane w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy CIT. W tej sytuacji należy uznać, że spożytkowanie darowizny na cele opisane w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy CIT, stanowiące jednocześnie cele statutowe darczyńcy, będzie równoznaczne z tym, iż dochód darczyńcy w równowartości przekazanej darowizny korzystać będzie ze zwolnienia od podatku dochodowego” (Interpretacja indywidualna wydana przez DIS w Warszawie z 30 kwietnia 2014 r., IPPB5/423-1237/12/14-5/S/KS);
 • „Znaczenie słownikowe pojęcia „działalność”, oznacza „ogół działań, czynności, starań podejmowanych w określonym, jakimś celu, zakresie; praca, aktywność, działanie; wywieranie wpływu, funkcjonowanie czegoś, oddziaływanie na coś (...). Stwierdzić zatem należy, iż w tak zdefiniowanej działalności mieszczą się zarówno bezpośrednie, jak i pośrednie działania podejmowane w określonym celu lub zakresie (w przedmiotowej sprawie) ochrony zdrowia (...).

Powyższe wnioski wynikające z wykładni gramatycznej art. 17 ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.p. uprawniają do twierdzenia, iż dochody fundacji realizującej jednej z celów statutowych jakim jest ochrona zdrowia, przekazywane w formie darowizny (z poleceniem nakładającym obowiązek określonego działania na obdarowanego), środków pieniężnych wyspecjalizowanej fundacji zagranicznej celem leczenia dzieci dotkniętych chorobami nowotworowymi korzystają ze zwolnienia podatkowego określonego w ww. przepisie.” (Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego; dalej WSA; w Warszawie z 24 stycznia 2007 r., sygn. akt: III SA/Wa 3213/06; analogicznie WSA w Warszawie z 14 listopada 2013 r., sygn. akt: III SA/Wa 1350/13);

 • Nie można również podzielić argumentu skargi kasacyjnej, że przekazanie darowizny nie może być utożsamiane z przeznaczeniem dochodu na cele, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.p.. Wypowiedź strony skarżącej w tym względzie nie uwzględnia faktu, że stan faktyczny sprawy zakłada, że dokonana darowizna zawiera polecenie wydatkowania przekazywanych środków pieniężnych na określony - przewidziany w statucie - cel społeczny, polegający na pomocy dzieciom chorym na choroby nowotworowe. W takim stanie faktycznym niewykazanie przez podatnika, przekazania tych środków na powyższy cel, bądź przekazanie ich na inny cel, oznacza ustawowy obowiązek uiszczenia od tych środków podatku dochodowego. W konsekwencji więc przedmiot darowizny przeznaczony zostanie na cel, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.p.. Zwrócił na to uwagę sąd pierwszej instancji stwierdzając, że w stanie faktycznym sprawy to na podatniku spoczywać będzie obowiązek wykazania przeznaczenia środków finansowych na cele statutowe.” (Wyrok NSA w Warszawie z 22 sierpnia 2008 r., sygn. akt: II FSK 827/07).

Stanowisko to zostało również zaakceptowane przez Ministra Finansów w piśmie z 27 marca 1995 r., zgodnie z którym: „Oznacza to, że przez pojęcie „których celem statutowym jest działalność” należy rozumieć nie tylko bezpośrednie prowadzenie przez daną jednostkę organizacyjną, np. placówki oświatowej czy kulturalnej, lecz także wspieranie takiej działalności, o ile wynika to wprost z zatwierdzonego statutu” (Pismo Ministra Finansów z 27 marca 1995 r. (za:) W. Nykiel, A. Mariański. Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Gdańsk 2010. str. 780).

Powyższa kwestia nie budzi również wątpliwości w doktrynie:

 • Zwolnienie określone w art. 17 ust. 1 pkt 6c jest zdecydowanie szersze niż zwolnienie ograniczone przeznaczeniem dochodu na konkretne cele. Pozwala na uwzględnienie jako przeznaczenia dochodów m.in. wielu wydatków pośrednich związanych z ogólnie pojmowaną działalnością podatnika. (...) Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych wyłącza z zakresu zwolnienia jedynie tę część dochodów przeznaczonych na działalność organizacji pożytku publicznego, która dotyczy ich działalności gospodarczej”; (G. Dźwigała, Z. Huszcz, P. Karwat, R. Krasnodębski, M. Ślifirczyk, M. Świtała, Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych. Komentarz. Warszawa 2007. Str. 515)
 • Zatem zwolnienie dochodu będzie miało miejsce także w sytuacji jego wydatkowania na wspieranie działalności statutowej, realizowanej przez inny podmiot. Może to być np. dofinansowanie innej fundacji bądź klubu naukowego, o ile realizują one zadania wskazane w statucie organizacji, która przeznacza swój dochód na te cele.” (W. Nykiel, A. Mariański, Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Gdańsk 2010. Str. 780-781);
 • Wydatki mogą dotyczyć tylko pośrednio wyżej wymienionych celów, aby zwolnienie miało zastosowanie”. (W. Mazurkiewicz, CIT. Podatki i rachunkowość. Komentarz, wyd. VII. LEX).

Mając na względzie powyższe, Wnioskodawca wnosi jak na wstępie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie:
 • ustalenia czy udzielenie Spółce pożyczki na cele tożsame z celami statutowymi Fundacji będzie na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 6c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych korzystało ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych – jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016, poz. 239 ze zm.), działalnością pożytku publicznego jest działalność społecznie użyteczna, prowadzona przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych określonych w ustawie. Natomiast zgodnie z przepisem art. 3 ust. 1 pkt 2 organizacjami pozarządowymi są, niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia, z zastrzeżeniem ust. 4.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ww. ustawy, organizacji pożytku publicznego przysługuje, na zasadach określonych w przepisach odrębnych, zwolnienie od:

 1. podatku dochodowego od osób prawnych,
 2. podatku od nieruchomości,
 3. podatku od czynności cywilnoprawnych,
 4. opłaty skarbowej,
 5. opłat sądowych

- w odniesieniu do prowadzonej przez nią działalności pożytku publicznego.

Odrębne przepisy, do których odsyła cytowany przepis, regulujące zagadnienie zwolnienia organizacji pożytku publicznego od podatku dochodowego od osób prawnych to przepisy ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2014r. poz. 851 ze zm.).

Na wstępie należy zauważyć, że w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych ujęto dwa rodzaje zwolnień podatkowych, a mianowicie zwolnienia podmiotowe i przedmiotowe.

Zwolnienia podmiotowe uregulowano w art. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w którym enumeratywnie wymieniono podmioty zwolnione od podatku. Zwolnienia przedmiotowe ujęto natomiast w Rozdziale 4 ww. ustawy w przepisach art. 17.

Wnioskodawca nie został ujęty w zamkniętym katalogu zawartym w art. 6 ustawy o CIT, a zatem nie korzysta ze zwolnienia podmiotowego. Powyższe nie oznacza jednak, że osiągane przez Fundację dochody podlegają opodatkowaniu.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty; w wypadkach, o których mowa w art. 21 i 22, przedmiotem opodatkowania jest przychód. Zgodnie z art. 7 ust. 2 ww. ustawy dochodem, z zastrzeżeniem art. 10, art. 11 i art. 24a, jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą. Tak ustalony dochód może być przedmiotem zwolnienia z opodatkowania, na zasadach określonych w art. 17 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Na mocy art. 17 ust. 1 pkt 6c ustawy o CIT, wolne od podatku są dochody organizacji pożytku publicznego, o których mowa w przepisach o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - w części przeznaczonej na działalność statutową, z wyłączeniem działalności gospodarczej.

Art. 17 ust. 1b ww. ustawy stanowi, iż zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, ma zastosowanie, jeżeli dochód jest przeznaczony i - bez względu na termin - wydatkowany na cele określone w tym przepisie, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 5a.

Organizacją pożytku publicznego może być w szczególności organizacja pozarządowa, jeżeli – z zastrzeżeniem art. 21 - spełnia łącznie wymagania określone w art. 20 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj.:

 1. prowadzi działalność pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności, lub określonej grupy podmiotów, pod warunkiem że grupa ta jest wyodrębniona ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną w stosunku do społeczeństwa;
 2. może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego;
 3. nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznacza na działalność, o której mowa w pkt 1;
 4. ma statutowy kolegialny organ kontroli lub nadzoru, odrębny od organu zarządzającego i niepodlegający mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru, przy czym członkowie organu kontroli lub nadzoru
  1. nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
  2. nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
  3. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni;
 5. członkowie organu zarządzającego nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 6. statut lub inne akty wewnętrzne organizacji pozarządowych zawierają zakazy, o których mowa w pkt 6 omawianego artykułu.

Z powołanego przepisu wynika, że organizacja pożytku publicznego nie działa dla osiągnięcia zysku. Nawet w wyjątkowej sytuacji, gdy prowadzi ona dodatkową działalność gospodarczą, dochody z tej działalności muszą być przeznaczane na realizację celów statutowych. Naruszenie tego wymogu, skutkować będzie utratą statusu organizacji pożytku publicznego.

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych ściśle określa więc dwa warunki, których spełnienie uprawnia do skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 6c, tj.:

 1. posiadanie przez jednostkę statusu organizacji pożytku publicznego, o której mowa w przepisach o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 2. przeznaczenie i wydatkowanie uzyskanego dochodu na działalność statutową, z wyłączeniem działalności gospodarczej.

Nieistotne jest przy tym, źródło tego dochodu, t.j. czy został on osiągnięty w związku z realizacją zadań pożytku publicznego, czy też z działalności gospodarczej prowadzonej w rozmiarach służących realizacji zadań statutowych. Warunkiem skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego jest bowiem przeznaczenie i - bez względu na termin – wydatkowanie osiągniętego dochodu na działalność statutową.

Podkreślić należy, ze zgodnie z treścią art. 17 ust. 1a pkt 2 ustawy podatkowej wynika natomiast, iż zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, nie dotyczy dochodów, bez względu na czas ich osiągnięcia, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w tych przepisach.

Tym samym, przepis art. 17 ust. 1a ustawy wprowadza ograniczenie zakresu zwolnienia wskazanego także w art. 17 ust. 1 pkt 6c tylko do dochodu, który podatnik nie tylko przeznaczy na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, ale i wydatkuje. Jest istotne to, że samo przeznaczenie dochodu na cele statutowe lub inne społecznie użytecznie i preferowane przez ustawodawcę nie wystarczy dla zachowania prawa do zwolnienia, gdyż wydatkowanie tego dochodu na inny niż statutowy lub społecznie użyteczny cel, to zwolnienie unicestwi.

Fundacja jest organizacją pożytku publicznego i działa w oparciu o przepisy ustawy o fundacjach i ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Jak podaje Fundacja w opisie zdarzenia przyszłego, jednym z celów statutowych Fundacji, określonym w § 5 ust. 2 lit. a Statutu Fundacji, jest wspieranie, także finansowo, innych podmiotów, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji. Na podstawie tego zapisu statutu, Fundacja rozważa udzielenie na rzecz spółki X. Sp. z o.o. Wyłącznym przeznaczeniem środków otrzymanych przez Spółkę w ramach pożyczki udzielonej przez Fundację będzie podejmowanie przez Spółkę działań na rzecz nauki, które są zgodne z celami Fundacji wymienionymi w par. 5 ust. 1 Statutu Fundacji. Ponadto, cel ten również zostanie wyraźnie wskazany w umowie pożyczki, jak i w uchwale Zarządu Fundacji o udzieleniu pożyczki na rzecz Spółki.

Jak wynika z treści art. 17 ust. 1 pkt 6c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wolne od podatku są dochody organizacji pożytku publicznego, o których mowa w przepisach o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - w części przeznaczonej na działalność statutową, z wyłączeniem działalności gospodarczej. Wobec tego, o możliwości zwolnienia od podatku osiągniętego dochodu decyduje zasadniczo, oprócz wymogu, że nie może to dotyczyć działalności gospodarczej, cel na jaki przeznaczone zostaną te środki.

Wobec powyższego, dochód Fundacji posiadającej status organizacji pożytku publicznego, w części przeznaczonej i przekazanej na cel statutowy, jakim będzie udzielenie zwrotnego finansowania polegającego na udzieleniu pożyczki na rzecz Spółki, w zakresie zgodnym z celami statutowymi Fundacji, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 6c będzie korzystało ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

W odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych, stwierdzić należy, że są one rozstrzygnięciami wydanymi w konkretnych sprawach, osadzonych w określonym stanie faktycznym i tylko do nich się odnoszących, w związku z tym nie mają mocy powszechnie obowiązującego prawa.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.