0114-KDIP2-1.4010.441.2018.1.KS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Możliwość zwolnienia z opodatkowania dochodu Fundacji na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800 ze zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 5 października 2018 r. (data wpływu 24 października 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy, dochodu Fundacji:

 • uzyskanego z tytułu darowizn, przeznaczonego i wydatkowanego na realizację celów Statutowych Fundacji – jest prawidłowe,
 • uzyskanego z tytułu darowizn, przeznaczonego i wydatkowanego na nabycie środka trwałego w postaci udziału we współwłasności nieruchomości - jest nieprawidłowe,
 • pochodzącego z działalności gospodarczej polegającej na wynajmie, przeznaczonego i wydatkowanego na realizację celów statutowych Fundacji - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 października 2018 r. do tutejszego organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia dochodu Fundacji z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Fundacja („Wnioskodawca” lub „Fundacja”) jest fundacją działająca na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1491), a także w oparciu o postanowienia Statutu Fundacji („Statut”). Fundacja uzyskała wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym w rejestrze stowarzyszeń innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, a także w rejestrze przedsiębiorców.

Zgodnie z § 9 Statutu celami Fundacji są:

 1. Ochrona dziedzictwa kulturalnego w Polsce i za granicą, ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa I Rzeczypospolitej związanego z rodzinami magnacko-arystokratycznymi (w szczególności ...), ich spuścizną i historią.
 2. Wspieranie przedsięwzięć mających za przedmiot upowszechnianie dziedzictwa, o którym mowa jest w pkt 1 powyżej.
 3. Pomoc w edukacji i starcie życiowym oraz prowadzenie działalności na rzecz rozwoju przedsiębiorczości oraz aktywizacji zawodowej i życiowej dla młodzieży z Polski i terenów dawnej I Rzeczypospolitej.
 4. Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce i za granicą.
 5. Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi są: działalność naukowa, naukowo- techniczna, oświatowa, kulturalna oraz w zakresie kultury fizycznej i sportu.
 6. Organizacja i wspieranie działań charytatywnych na rzecz osób chorych, uzależnionych, starszych, ubogich, rodzin wielodzietnych, ludzi poszkodowanych przez wojny i klęski żywiołowe,
 7. Wsparcie organizacji zajmujących się ochroną przyrody w Polsce i za granicą.
 8. Wsparcie finansowe dla organizacji społecznych, fundacji i stowarzyszeń działających w obszarach wymienionych w pkt 1-7 powyżej.

Zgodnie z § 10 pkt 1 Statutu, Fundacja realizuje cele statutowe poprzez wspieranie programowe oraz finansowanie lub dofinansowywanie:

 1. projektów naukowo-badawczych i wydawniczych realizowanych przez szkoły i uczelnie wyższe, instytuty naukowe oraz wydawnictwa,
 2. staży i praktyk dla uczniów i studentów,
 3. zakupu sprzętu niezbędnego dla działalności szkół i uczelni,
 4. programów telewizyjnych i radiowych oraz wydawnictw o charakterze kulturalnym, naukowym, badawczym i edukacyjnym,
 5. stypendiów ułatwiających podjęcie nauki w Polsce osobom pochodzenia polskiego, a zamieszkałym poza jej terytorium, ze szczególnym uwzględnieniem osób pochodzących z obszaru byłych kresów wschodnich Rzeczypospolitej,
 6. projektów kulturalnych, naukowych i edukacyjnych realizowanych w szczególności w miejscowościach historycznie związanych z ...,
 7. renowacji i rewitalizacji obiektów zabytkowych, ze szczególnym uwzględnieniem obiektów powiązanych z ...,
 8. działań instytucji życia publicznego wykonujących zadania w zakresie ochrony fundamentalnych praw człowieka i obywatela,
 9. współpracy międzynarodowej na rzecz rozwoju edukacji, nauki, kultury, wymiany informacji, pomocy społecznej i humanitarnej,
 10. działań z zakresu rozwoju przedsiębiorczości i aktywizacji zawodowej.

Fundacja realizuje cele statutowe także poprzez członkostwo lub wspieranie organizacji zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne, o celach zbieżnych lub tożsamych z celem Fundacji (§ 11 Statutu).

Zgodnie z § 13 pkt 2 Statutu, środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą z:

 1. funduszu założycielskiego i darowizn Fundatorów,
 2. darowizn, subwencji, spadków krajowych i zagranicznych,
 3. dochodów z aktywów, nieruchomości oraz praw majątkowych Fundacji, w szczególności papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych dostępnych na rynku kapitałowym,
 4. dochodów z dotacji i subwencji oraz grantów, zbiórek i imprez publicznych,
 5. odsetek i depozytów bankowych,
 6. dochodów z tytułu własnej działalności gospodarczej oraz z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku, a osiągany dochód przeznaczany będzie na realizację celów statutowych (§ 13 pkt 1 Statutu,). Fundacja całość dochodu przeznacza i wydatkuje na działalność statutową, tj. bezpośrednio na realizację celów statutowych, jak i wydatków niezbędnych do realizacji zadań statutowych (np. bieżące koszty prowadzenia działalności statutowej Fundacji). Ponadto Fundacja nie dokonuje i nie zamierza dokonywać wydatków na cele inne niż określone w art. 17 ust. 1b, 1e, 1f, ustawy o CIT.

Jak wynika ze Statutu, źródłem pozyskiwania środków na realizację celów statutowych Fundacji może być również prowadzenie działalności gospodarczej w kraju i zagranicą przy czym wśród rodzajów działalności wymienionej w Statucie nie została wymieniona działalność, o której mowa w art. 17 ust. 1a pkt 1 i 1a ustawy o CIT. Fundacja nie będzie zatem uzyskiwała dochodów z (i) działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali lub dochodów uzyskanych z handlu tymi wyrobami; (ii) działalności polegającej na oddaniu środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych do odpłatnego używania na warunkach określonych w art. 17a-17k ustawy o CIT.

Środki niezbędne do prowadzenia działalności statutowej Fundacja otrzymuje w głównej mierze z darowizn. Darowizny są w całości przeznaczane na realizację celów statutowych. Część środków pochodzących z darowizn Fundacja przeznaczyła na nabycie środka trwałego w postaci udziału we współwłasności nieruchomości („Nieruchomość”), z przeznaczeniem na siedzibę Fundacji oraz prowadzenie działalności statutowej. Z uwagi na zły stan techniczny Nieruchomości, należało przeprowadzić jej remont, tak aby umożliwić Fundacji prowadzenie w niej działalności statutowej. Aktualnie prace remontowe Nieruchomości są w trakcie finalizacji. Po ich zakończeniu siedziba Fundacji zostanie przeniesiona do Nieruchomości.

Fundacja rozpoczęła działalność w 2017 roku i nadal jest na etapie rozwijania i poszerzania zakresu swojej działalności statutowej. Aktualne potrzeby lokalowe Fundacji, w porównaniu do zamierzeń i docelowej planowanej aktywności, są jednak mniejsze aniżeli dostępna powierzchnia Nieruchomości. Fundacja rozważa zatem najem części Nieruchomości na czas określony, tj. do czasu rozwinięcia działalności statutowej. Dochód z tytułu czasowego najmu Nieruchomości zostanie w całości przeznaczony na cele statutowe Fundacji. W przypadku, w którym działalność Fundacji przybierze spodziewane rozmiary (zwiększy się zakres i rozmiar statutowej działalności), zawarte z podmiotami zewnętrznymi umowy czasowego najmu części Nieruchomości zostaną wypowiedziane przez Fundację.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym dochody uzyskane przez Fundację z tytułu darowizny, które zostały przeznaczone i wydatkowanie (bez względu na termin) w całości na realizację celów statutowych Fundacji, w tym również na nabycie Nieruchomości, będą podlegały zwolnieniu na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT, nawet w przypadku czasowego najmu części Nieruchomości?
 2. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym dochody uzyskane przez Fundację z tytułu czasowego najmu części Nieruchomości, które zostaną przeznaczone i wydatkowanie (bez względu na termin) w całości na realizację celów statutowych Fundacji, będą podlegały zwolnieniu na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT?

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad 1

W ocenie Wnioskodawcy prawidłowe jest stanowisko, zgodnie z którym dochody uzyskane przez Fundację z tytułu darowizny, które zostały przeznaczone i wydatkowane (bez względu na termin) w całości na realizację celów statutowych Fundacji, a zatem również na nabycie Nieruchomości, będą podlegały zwolnieniu na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT, nawet w przypadku czasowego najmu części Nieruchomości.

Ad 2

W ocenie Wnioskodawcy prawidłowe jest stanowisko, zgodnie z którym dochody uzyskane przez Fundację z tytułu czasowego najmu części Nieruchomości, które zostaną przeznaczone i wydatkowanie (bez względu na termin) w całości na realizację celów statutowych Fundacji, będą podlegały zwolnieniu na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT.

Ad 1 i Ad 2

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT, wolne od podatku są dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 1c, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego - w części przeznaczonej na te cele.

Z kolei zgodnie z art. 17 ust. 1a ustawy o CIT, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, nie dotyczy:

 1. dochodów uzyskanych z działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali lub dochodów uzyskanych z handlu tymi wyrobami; zwolnieniem objęte są jednak dochody jednostek naukowych i instytutów badawczych, w rozumieniu odrębnych przepisów, uzyskane z działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego;
  1a) dochodów uzyskanych z działalności polegającej na oddaniu środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych do odpłatnego używania na warunkach określonych w art. 17a-17k;
 2. dochodów, bez względu na czas ich osiągnięcia, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w tych przepisach.

Co więcej, zgodnie z art. 17 ust. 1b ustawy o CIT, zwolnienie o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o CIT, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, ma zastosowanie, jeżeli dochód jest przeznaczony i – bez względu na termin - wydatkowany na cele określone w tym przepisie, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem art. 17 ust. 1 pkt 5a ustawy o CIT.

Powyższe zwolnienie dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w art. 17 ust. 1 ustawy o CIT, stosuje się również w przypadku lokowania dochodów poprzez nabycie:

 1. wyemitowanych po dniu 1 stycznia 1989 r. obligacji Skarbu Państwa lub bonów skarbowych oraz obligacji wyemitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego po dniu 1 stycznia 1997 r.;
 2. papierów wartościowych lub niebędących papierami wartościowymi instrumentów finansowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, o ile nabycie takie nastąpiło w ramach zarządzania portfelem, o którym mowa w art. 75 tej ustawy, również w przypadku gdy zarządzanie portfelem odbywa się na podstawie umowy z towarzystwem funduszy inwestycyjnych, które wykonuje tę działalność na podstawie art. 45 ust. 2 ustawy o funduszach inwestycyjnych, pod warunkiem zdeponowania tych papierów wartościowych lub instrumentów finansowych na odrębnym rachunku prowadzonym przez uprawniony podmiot w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;
 3. jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych działających na podstawie ustawy o funduszach inwestycyjnych,

- o ile dochód jest przeznaczany i wydatkowany, bez względu na termin, na cele określone w art. 17 ust. 1 ustawy o CIT.

Wobec powyższego należy stwierdzić, że omawiane zwolnienie jest zwolnieniem warunkowym. Aby podatnik mógł skorzystać z tego zwolnienia konieczne jest łączne spełnienie następujących przesłanek:

 1. jego celem musi być działalność wymieniona w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT, przy czym statut może przewidywać również inne cele działalności,
 2. uzyskane dochody muszą być przeznaczone wyłącznie na cele preferowanej przez ustawodawcę działalności statutowej określone w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT,
 3. dochody muszą być - bez względu na termin - wydatkowane na te cele, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztu uzyskania przychodu
 4. podatnik nie zalicza się do podmiotów wymienionych w art. 17 ust. 1c ustawy o CIT. Powyższe oznacza, że zastosowanie analizowanego zwolnienia zależy nie tylko od przeznaczenia osiągniętego dochodu na preferowane przez ustawodawcę cele statutowe, ale także od faktycznego wydatkowania go na te cele. Przeznaczenie i wydatkowanie dochodu powinna charakteryzować tożsamość celu, na który podatnik najpierw dochód przeznaczył, a następnie wydatkował.

Co więcej, w sformułowaniu przeznaczenie i wydatkowanie dochodu na cele statutowe mieszczą się zarówno wydatki poniesione bezpośrednio na realizację zadań statutowych, jak i wydatki pośrednio przyczyniające się do realizacji celów statutowych. Ponosząc ten drugi rodzaj wydatków Fundacja ma bowiem na względzie realizację zadań i celów, do których została powołana.

Analizowane zwolnienie ma również zastosowanie w odniesieniu do dochodów przeznaczonych na nabycie środka trwałego oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 5a. Wobec powyższego należy uznać, że zwolnienie z podatku dochodowego od osób prawnych będzie przysługiwało również w odniesieniu do dochodu przeznaczonego na nabycie środka trwałego, tj. Nieruchomości, w której znajdować się będzie siedziba Fundacji niezbędna do prowadzenia działalności statutowej.

Stanowisko Fundacji w powyższym zakresie potwierdza przykładowo interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 30 stycznia 2018 r., znak: 0114-KDIP2-4010.329.2017.2.KS, w której stwierdzono, że:

„(...) wydatki na wybudowanie budynku oraz zakup środków trwałych i wyposażenia, które Wnioskodawca zamierza ponieść w celu prowadzenia działalności leczniczej i domu pomocy społecznej, a także działalności oświatowej, przez które to działania Fundacja realizuje swoje cele statutowe, należy uznać, za poniesione na cele zgodne z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT. W związku z powyższym, dochód przeznaczony na ich pokrycie podlega zwolnieniu z opodatkowania na podstawie ww. art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT.

Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy, dochodu Fundacji przeznaczonego i wydatkowanego na wybudowanie budynku oraz na zakup środków trwałych i wyposażenia niestanowiącego środków trwałych, które to składniki majątku będą wykorzystywane do celów działalności leczniczej oraz prowadzenia domu pomocy społecznej (pytanie nr 1) należy uznać za prawidłowe.”

W ocenie Wnioskodawcy, czasowy najem części Nieruchomości nie zmienia kwalifikacji prawnopodatkowej w zakresie istnienia prawa do zwolnienia dochodów uzyskanych przez Fundację z tytułu darowizn, które zostały przeznaczone i wydatkowane w całości na realizację celów statutowych.

Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, Fundacja jest na wczesnym etapie rozwoju i stale poszerza obszary swojej działalności statutowej. Aktualne potrzeby lokalowe Fundacji są mniejsze aniżeli powierzchnia Nieruchomości. Fundacja rozważa zatem czasowy najem części Nieruchomości (do czasu osiągnięcia docelowego poziomu działalności). Dochód z tytułu czasowego najmu Nieruchomości zostanie w całości przeznaczony na cele statutowe Fundacji, pozwoli na ich wypełnianie w szerszym zakresie. W przypadku, w którym działalność Fundacji przybierze spodziewane rozmiary (zwiększy się zakres i rozmiar statutowej działalności), zawarte przez Fundację z podmiotami zewnętrznymi umowy czasowego najmu części Nieruchomości zostaną wypowiedziane.

Wyżej opisane działalnie jest zgodne ze Statutem, w szczególności zaś z § 13 pkt 1 Statutu, zgodnie z którym Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku, a osiągany dochód przeznaczany będzie na realizację celów statutowych. Istotne jest również to, że w przypadku, w którym działalność Fundacji przybierze spodziewane rozmiary (zwiększy się zakres i rozmiar statutowej działalności), zawarte przez Fundację z podmiotami zewnętrznymi umowy czasowego najmu części Nieruchomości zostaną wypowiedziane. Czasowy wynajem zoptymalizuje wykorzystanie posiadanych aktywów i zwiększy środki, które będą mogły być wykorzystane przez Fundację na jej działalność statutową. Nabycie Nieruchomości co do zasady jest w celach prowadzenia działalności statutowej, a nie wynajmu, a czasowy wynajem ma wyłącznie cel zoptymalizowania wykorzystania aktywów, nie zmieniając głównego celu nabycia tejże Nieruchomości. Wobec powyższego należy uznać, że dochód przeznaczony na zakup Nieruchomości niezbędnej do prowadzenia działalności statutowej, należy uznać za dochód przeznaczony na cele statutowe, niezależnie od ewentualnego czasowego najmu części Nieruchomości. Również dochód uzyskany z czasowego najmu części Nieruchomości, będzie podlegał analizowanemu zwolnieniu, o ile zostanie on przeznaczony na cele statutowe Fundacji.

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że w ocenie Wnioskodawcy prawidłowe jest stanowisko, zgodnie z którym:

 • dochody uzyskane przez Fundację z tytułu darowizny, które zostały przeznaczone i wydatkowane (bez względu na termin) w całości na realizację celów statutowych Fundacji, a zatem również na nabycie Nieruchomości, będą podlegały zwolnieniu na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT, nawet w przypadku czasowego najmu części Nieruchomości:
 • dochody uzyskane przez Fundację z tytułu czasowego najmu części Nieruchomości, które zostaną przeznaczone i wydatkowanie (bez względu na termin) w całości na realizację celów statutowych Fundacji, będą podlegały zwolnieniu na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy, dochodu Fundacji:
 • uzyskanego z tytułu darowizn, przeznaczonego i wydatkowanego na realizację celów Statutowych Fundacji – jest prawidłowe,
 • uzyskanego z tytułu darowizn, przeznaczonego i wydatkowanego na nabycie środka trwałego w postaci udziału we współwłasności nieruchomości - jest nieprawidłowe,
 • pochodzącego z działalności gospodarczej polegającej na wynajmie, przeznaczonego i wydatkowanego na realizację celów statutowych Fundacji - jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 1491), fundacje mogą być ustanowione dla realizacji zgodnych z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej celów społecznie lub gospodarczo użytecznych, w szczególności takich, jak: ochrona zdrowia, rozwój gospodarki i nauki, oświata i wychowanie, kultura i sztuka, opieka i pomoc społeczna, ochrona środowiska oraz opieka nad zabytkami. Powołując fundację fundator - stosownie do art. 5 ust. 1 tej ustawy - m.in. określa cele, zasady, formy i zakres działalności fundacji.

Fundacje posiadają osobowość prawną, tak więc jako osoby prawne są podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych.

Jednocześnie fundacje nie zostały wymienione przez ustawodawcę w treści art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1036, dalej: „updop”) jako podmioty, które są zwolnione od podatku.

Z uwagi na powyższe należy wskazać, że fundacje, tak jak inne podmioty posiadające osobowość prawną, podlegają ogólnym regułom podatkowym przewidzianym w tej ustawie. Oznacza to, że fundacje ustalają dochód bez względu na rodzaje źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o CIT przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód stanowiący sumę dochodu osiągniętego z zysków kapitałowych oraz dochodu osiągniętego z innych źródeł przychodów; w przypadkach, o których mowa w art. 21, 22 i art. 24b przedmiotem opodatkowania jest przychód. Dochodem ze źródła przychodów, z zastrzeżeniem art. 11, 24a i art. 24b, jest nadwyżka sumy przychodów uzyskanych z tego źródła przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym. W sytuacji, gdy koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów (art. 7 ust. 2 ustawy o CIT).

Ustalony w powyższy sposób dochód może być przedmiotem zwolnienia z opodatkowania, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o CIT. Przepis ten zawiera bowiem katalog dochodów wolnych od podatku. Innymi słowy, wyłącza z podstawy opodatkowania dochody uzyskane z tytułów w nim wymienionych.

W myśl art. 12 ust. 1 przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe. Stosownie do postanowień zawartych w art. 12 ust. 3 updop, za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, a także za przychody uzyskane z zysków kapitałowych, z wyłączeniem przychodów, o których mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT, wolne od podatku są dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 1c, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo–techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenie wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego – w części przeznaczonej na te cele.

Podkreślenia wymaga, że zwolnienie określone w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy nie jest uzależnione od rodzaju uzyskiwanego dochodu, oprócz dochodów wymienionych w art. 17 ust. 1a. Ważny jest bowiem cel na jaki ten dochód jest przeznaczony, a nie źródło jego pochodzenia, przy czym źródłem dochodów mogą być przykładowo dochody z działalności statutowej, z działalności gospodarczej.

Użyte przez ustawodawcę w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy sformułowanie „w części przeznaczonej na te cele” oznacza, że jeżeli statut będzie przewidywał również realizację innych celów, niż wymienione w tym przepisie, to przeznaczenie dochodów podatnika na realizację tych „innych celów”, nie będzie stanowiło podstawy do zwolnienia od podatku przeznaczonego na nie dochodu. Nie można bowiem w tym zakresie zastosować wykładni rozszerzającej ustawowy zakres zwolnienia podatkowego.

Zatem warunkiem skorzystania ze zwolnienia określonego w art. 17 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy podatkowej jest, aby cele przewidziane w statucie mieściły się w katalogu celów wymienionych w tym przepisie.

Z regulacji art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zatem wprost wynika, że podstawowym kryterium zastosowania przewidzianego w nim zwolnienia podatkowego jest przeznaczenie osiągniętego przez podatnika dochodu na ściśle określone w przepisie cele, przy czym cele te muszą w sposób nie budzący wątpliwości wynikać z postanowień statutu danego podmiotu. Jednocześnie określenie „cel statutowy” oznacza cel, który został wyraźnie sprecyzowany w statucie danej osoby prawnej.

Przepis ten nie zawiera natomiast wymogu, aby wskazane w nim cele statutowe były głównymi czy też jedynymi celami działalności podatnika. Jednak, aby podatnik, mógł skorzystać ze zwolnienia wynikającego z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, musi zadeklarować, że osiągnięty przez niego dochód przeznaczy na cele statutowe preferowane przez ustawodawcę i na te cele faktycznie go wydatkuje.

Precyzyjne określenie celów, dla realizacji których dana osoba prawna została powołana jest istotne dlatego, że cele te nie mogą być ustalane przez organy podatkowe w drodze wykładni postanowień statutu, ponieważ organy nie są do tego upoważnione. Organ podatkowy, wydając interpretację w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej, nie przeprowadza bowiem postępowania dowodowego; jest związany wyłącznie opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego przedstawionym przez wnioskodawcę i stanowiskiem wnioskodawcy.

Należy również zwrócić uwagę na różnicę pojęciową, jaka występuje między „celami statutowymi”, a „sposobem ich realizacji”. Określenie „cel statutowy” oznacza cel, który został wyraźnie sprecyzowany w statucie danej osoby prawnej. Działania faktyczne osoby prawnej polegające na realizacji tych celów to sposoby jego osiągnięcia.

W praktyce krąg podmiotów mogących skorzystać z przedmiotowego zwolnienia podatkowego, obejmuje przede wszystkim organizacje typu non-profit. Zwolnienie określone w tym przepisie ma zastosowanie w szczególności do: stowarzyszeń, organizacji społecznych, fundacji, instytucji kultury, jednostek badawczo-rozwojowych, szkół wyższych i innych osób prawnych oraz niektórych zakładów budżetowych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, realizujących cele określone w ww. art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy.

Omawiane zwolnienie przedmiotowe posiada jednak ograniczenia. Stosownie do art. 17 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, nie dotyczy:

 1. dochodów uzyskanych z działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali lub dochodów uzyskanych z handlu tymi wyrobami; zwolnieniem objęte są jednak dochody podmiotów, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, uzyskane z działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego;
  1a. dochodów uzyskanych z działalności polegającej na oddaniu środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych do odpłatnego używania na warunkach określonych w art. 17a-17k;
 2. dochodów, bez względu na czas ich osiągnięcia, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w tych przepisach.

Ze zwolnień, o których mowa powyżej, nie mogą także korzystać, bez względu na cele ich działalności, podatnicy wymienieni w art. 17 ust. 1c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych:

 1. przedsiębiorstwa państwowe, spółdzielnie i spółki;
 2. przedsiębiorstwa komunalne mające osobowość prawną, dla których funkcję organu założycielskiego pełnią jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki pomocnicze utworzone na podstawie odrębnych przepisów;
 3. samorządowe zakłady budżetowe oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, będące podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych - jeżeli przedmiotem ich działalności jest zaspokajanie potrzeb publicznych pośrednio związanych z ochroną środowiska w zakresie: wodociągów i kanalizacji, ścieków komunalnych, wysypisk i utylizacji odpadów komunalnych oraz transportu zbiorowego.

Art. 17 ust. 1b ustawy podatkowej stanowi natomiast, że zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, ma zastosowanie, jeżeli dochód jest przeznaczony i - bez względu na termin - wydatkowany na cele określone w tym przepisie, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 5a.

Należy mieć na uwadze, że przepisy ustanawiające zwolnienia i ulgi podatkowe w systemie polskiego prawa podatkowego są istotnym wyjątkiem od zasady sprawiedliwości podatkowej (powszechności i równości podatkowej), dlatego też muszą być stosowane w sposób ścisły i jakakolwiek wykładnia rozszerzająca w odniesieniu do przepisów dotyczących ww. preferencji podatkowych jest niedopuszczalna. Również określenie celów statutowych pod kątem uprawnień podatkowych musi być precyzyjne. Z podatkowego punktu widzenia chodzi bowiem o zwolnienie dochodu od podatku, a zatem zastosowanie instytucji będącej wyjątkiem od reguły, jaką jest opodatkowanie dochodów osób prawnych.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca – Fundacja, zgodnie z § 9 Statutu została powołana i realizuje następujące cele:

 1. Ochrona dziedzictwa kulturalnego w Polsce i za granicą, ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa I Rzeczypospolitej związanego z rodzinami magnacko-arystokratycznymi (w szczególności ...), ich spuścizną i historią.
 2. Wspieranie przedsięwzięć mających za przedmiot upowszechnianie dziedzictwa, o którym mowa jest w pkt 1 powyżej.
 3. Pomoc w edukacji i starcie życiowym oraz prowadzenie działalności na rzecz rozwoju przedsiębiorczości oraz aktywizacji zawodowej i życiowej dla młodzieży z Polski i terenów dawnej I Rzeczypospolitej.
 4. Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce i za granicą.
 5. Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi są: działalność naukowa, naukowo- techniczna, oświatowa, kulturalna oraz w zakresie kultury fizycznej i sportu.
 6. Organizacja i wspieranie działań charytatywnych na rzecz osób chorych, uzależnionych, starszych, ubogich, rodzin wielodzietnych, ludzi poszkodowanych przez wojny i klęski żywiołowe.
 7. Wsparcie organizacji zajmujących się ochroną przyrody w Polsce i za granicą.
 8. Wsparcie finansowe dla organizacji społecznych, fundacji i stowarzyszeń działających w obszarach wymienionych w pkt 1-7 powyżej.

Fundacja, zgodnie z § 10 pkt 1 Statutu, realizuje swoje cele statutowe poprzez wspieranie programowe oraz finansowanie lub dofinansowywanie:

 1. projektów naukowo-badawczych i wydawniczych realizowanych przez szkoły i uczelnie wyższe, instytuty naukowe oraz wydawnictwa,
 2. staży i praktyk dla uczniów i studentów,
 3. zakupu sprzętu niezbędnego dla działalności szkół i uczelni,
 4. programów telewizyjnych i radiowych oraz wydawnictw o charakterze kulturalnym, naukowym, badawczym i edukacyjnym,
 5. stypendiów ułatwiających podjęcie nauki w Polsce osobom pochodzenia polskiego, a zamieszkałym poza jej terytorium, ze szczególnym uwzględnieniem osób pochodzących z obszaru byłych kresów wschodnich Rzeczypospolitej,
 6. projektów kulturalnych, naukowych i edukacyjnych realizowanych w szczególności w miejscowościach historycznie związanych z ...,
 7. renowacji i rewitalizacji obiektów zabytkowych, ze szczególnym uwzględnieniem obiektów powiązanych z ...,
 8. działań instytucji życia publicznego wykonujących zadania w zakresie ochrony fundamentalnych praw człowieka i obywatela,
 9. współpracy międzynarodowej na rzecz rozwoju edukacji, nauki, kultury, wymiany informacji, pomocy społecznej i humanitarnej,
 10. działań z zakresu rozwoju przedsiębiorczości i aktywizacji zawodowej.

Fundacja podaje, że nie działa w celu osiągnięcia zysku, a osiągany dochód przeznaczany będzie na realizację celów statutowych (§ 13 pkt 1 Statutu,). Fundacja całość dochodu przeznacza i wydatkuje na działalność statutową, tj. bezpośrednio na realizację celów statutowych, jak i wydatków niezbędnych do realizacji zadań statutowych (np. bieżące koszty prowadzenia działalności statutowej Fundacji). Ponadto Fundacja nie dokonuje i nie zamierza dokonywać wydatków na cele inne niż określone w art. 17 ust. 1b, 1e, 1f, ustawy o CIT.

Mając na uwadze powołane przepisy prawa, a także opis zdarzenia przyszłego zawarty w rozpatrywanym wniosku należy wskazać, że cele Fundacji związane są z działalnością kulturalną, dobroczynną, oświatową, pomocy społecznej. Działania te zgodne są z celami preferowanymi przez ustawodawcę w przepisie art. 17 ust. 1 pkt 4 updop. W związku z powyższym dochód osiągnięty przez Wnioskodawcę przeznaczony i wydatkowany na sfinansowanie wydatków związanych z realizacją celów statutowych wymienionych przez Fundację podlega zwolnieniu z opodatkowania.

Stanowisko Wnioskodawcy, odnośnie pytania pierwszego w części dotyczącej przeznaczenia i wydatkowania dochodu na cele statutowe Fundacji jest prawidłowe.

Przedmiotem wątpliwości Wnioskodawcy jest możliwość zastosowania zwolnienia przedmiotowego, o którym mowa w przepisie art. 17 ust. 1 pkt 4 updop do dochodu Fundacji uzyskanego z tytułu darowizny, przeznaczonego i wydatkowanego na realizację celów statutowych Fundacji, w tym na nabycie środka trwałego w postaci udziału we współwłasności nieruchomości.

Jak podaje Wnioskodawca, źródłem pozyskiwania środków na realizację jej celów statutowych w głównej mierze są darowizny, jednak Fundacja może także prowadzić działalność gospodarczą w kraju i zagranicą, z której zyski przeznaczy na realizację celów statutowych.

Część środków pochodzących z darowizn Fundacja przeznaczyła na nabycie środka trwałego w postaci udziału we współwłasności nieruchomości („Nieruchomość”), z przeznaczeniem na siedzibę Fundacji oraz prowadzenie działalności statutowej.

Fundacja podaje, że z uwagi na rozmiar prowadzonej działalności statutowej (Fundacja jest nadal na etapie rozwijania i poszerzania zakresu swojej działalności statutowej) aktualne potrzeby lokalowe Fundacji, w porównaniu do zamierzeń i docelowej planowanej aktywności, są mniejsze, niż dostępna powierzchnia nabywanej Nieruchomości. Fundacja rozważa zatem najem części Nieruchomości na czas określony, tj. do czasu rozwinięcia działalności statutowej. Dochód z tytułu czasowego najmu Nieruchomości zostanie w całości przeznaczony na cele statutowe Fundacji. W przypadku, w którym działalność Fundacji przybierze spodziewane rozmiary (zwiększy się zakres i rozmiar statutowej działalności), zawarte z podmiotami zewnętrznymi umowy czasowego najmu części Nieruchomości zostaną wypowiedziane przez Fundację.

Z uwagi na fakt, że nabywana Nieruchomość będzie wykorzystywana nie tylko na cele statutowe Wnioskodawcy, w tym jako siedziba Fundacji, ale także pod wynajem, czyli będzie użytkowana także do prowadzenia działalności gospodarczej, dochody Fundacji w postaci darowizn przeznaczone i wydatkowane na zakup przedmiotowej Nieruchomości (środka trwałego w postaci udziału we współwłasności nieruchomości) będą podlegały zwolnieniu z opodatkowania, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 updop, tylko w części.

Wyjaśnić należy, że w przypadku kiedy Fundacja przeznacza swoje dochody na wydatki ponoszone w ramach działalności gospodarczej, mimo że dochody z tej działalności finalnie przeznaczone będą na realizację działalności statutowej, nie będą one zwolnione z opodatkowania, ponieważ nie będą stanowić wydatkowania dochodu, o którym mowa w art. 17 ust. 1b ustawy. Powyższe ma zastosowanie także w przypadku, kiedy Fundacja będzie ponosiła wydatki na działalność gospodarczą prowadzoną w zakresie zbieżnym do działalności statutowej, w ramach której korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy. Tylko te dochody, które przeznaczone i wydatkowane będą na realizację działań służących bezpośrednio realizacji celów statutowych Wnioskodawcy, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 updop, niestanowiących jednakże działalności gospodarczej, mogą korzystać ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie tego przepisu.

Zaznaczyć należy, że prowadzenie działalności gospodarczej nie może być samoistnym celem Fundacji. Działalność gospodarcza sensu stricte (nastawiona na zysk) nie może być również sposobem realizacji celów głównych. Prowadzenie dochodowej działalności gospodarczej jest zasadniczo jedynie sposobem uzyskania środków na działalność statutową, pełni więc rolę służebną względem realizacji niezarobkowych celów fundacji. Działalność gospodarcza musi być więc dostosowana i podporządkowana działalności statutowej. Środki majątkowe przeznaczone wyraźnie na działalność statutową nie mogą być przeznaczane na wspieranie działalności gospodarczej fundacji, te same środki mogą być wykorzystywane zarówno w działalności gospodarczej, jak i statutowej, jednakże zawsze musi nastąpić księgowe wyodrębnienie obu rodzajów działalności.

Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca nabywa przedmiotową Nieruchomość nie tylko na cele prowadzonej działalności statutowej, ale także pod wynajem. Jak podaje Wnioskodawca, w momencie zakupu Fundacja „nadal jest na etapie rozwijania i poszerzania zakresu swojej działalności statutowej. Aktualne potrzeby lokalowe Fundacji, w porównaniu do zamierzeń i docelowej planowanej aktywności, są jednak mniejsze aniżeli dostępna powierzchnia Nieruchomości. Fundacja rozważa zatem najem części Nieruchomości na czas określony, tj. do czasu rozwinięcia działalności statutowej.

Zakup Nieruchomości w części przeznaczonej do prowadzenia działalności gospodarczej tj. pod wynajem, nie podlega zwolnieniu z opodatkowania na podstawie analizowanego przepisu.

Wobec powyższego, nie można zgodzić się ze stanowiskiem Wnioskodawcy, że dochody uzyskane przez Fundację z tytułu darowizny, zostały przeznaczone i wydatkowane w całości na realizację celów statutowych Fundacji. Fundacja nabyła Nieruchomość (środek trwały w postaci udziału we współwłasności nieruchomości) nie tylko na realizację celów statutowych, ale także pod wynajem. Działalność gospodarcza, którą niewątpliwie jest wynajem, choćby końcowo była skierowana na maksymalizację przychodów statutowych Fundacji (poprzez przekazanie zysku z działalności gospodarczej na cele statutowe Fundacji), nie może być uważana, jako działalność statutowa.

Mając na uwadze przywołane przepisy prawa, oraz opis zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, że dochody Wnioskodawcy pozyskane z tytułu darowizn, przeznaczone i wydatkowane na nabycie środka trwałego w postaci udziału we współwłasności nieruchomości:

 • w części w jakiej przedmiotowa Nieruchomość będzie wykorzystywana na realizację celów statutowych Fundacji, będą podlegały zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 pdop;
 • w części w jakiej przedmiotowa Nieruchomość będzie wykorzystywana na prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na wynajmie, nie będą podlegały zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 pdop.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym dochody Wnioskodawcy pozyskane z tytułu darowizn, przeznaczone i wydatkowane na nabycie środka trwałego w postaci udziału we współwłasności nieruchomości, jako wykorzystywane na cele statutowe będą w całości podlegały zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 pdop jest nieprawidłowe.

Odnosząc się do drugiego zagadnienia dotyczącego zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 pdop, dochodu Fundacji uzyskanego z tytułu najmu części Nieruchomości, przeznaczonego i wydatkowanego w całości na realizację celów statutowych Fundacji należy wskazać, że cele statutowe realizowane przez Fundację zgodne są z celami preferowanymi przez ustawodawcę w przywołanym przepisie. Wobec powyższego dochody Wnioskodawcy pochodzące z działalności gospodarczej polegającej na wynajmie, przeznaczone i wydatkowane na realizację celów statutowych Fundacji będą podlegały zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 pdop.

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania drugiego jest prawidłowe.

Końcowo należy wskazać, że zgodnie z art. 25 ust. 4 ustawy, jeżeli podatnicy, o których mowa w art. 17 ust. 1, uprzednio zadeklarowali, że przeznaczą dochód na cele określone w tych przepisach i dochód ten wydatkowali na inne cele albo na cele określone w tych przepisach, ale po terminie w nich określonym - podatek od tego dochodu, bez wezwania, wpłaca się do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano wydatku lub w którym upłynął termin do dokonania wydatku; przepis ten stosuje się również do dochodów za lata poprzedzające rok podatkowy, zadeklarowanych i niewydatkowanych w tych latach na cele określone w art. 17 ust. lb, z zastrzeżeniem art. 17 ust. 1 pkt 5a.

W odniesieniu do powołanej przez Wnioskodawcę sprawy należy stwierdzić, że interpretacja została wydana w indywidualnej sprawie i nie jest wiążąca dla Organu wydającego przedmiotowe rozstrzygnięcie. Interpretacje wiążą strony w konkretnej indywidualnej sprawie, wiec zawartych w nich stanowisk organów podatkowych nie można wprost przenosić na grunt innej sprawy. Podkreślić jednak należy, że stanowisko w niej zawarte nie stoi w sprzeczności ze stanowiskiem organu w niniejszej sprawie.

Niniejsza interpretacja dotyczy tylko problematyki będącej ściśle przedmiotem zapytania Wnioskodawcy. Treść pytania wyznacza bowiem granice tematyczne wydawanej interpretacji.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.