0114-KDIP1-2.4012.48.2018.2.IG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
W analizowanym przypadku zastosowanie zwolnienia dla sprzedaży towarów używanych dokonywanej przez Wnioskodawcę, może spowodować naruszenia warunków konkurencji zatem zwolnienie, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia nie znajduje zastosowania.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 29 stycznia 2018 r. (data wpływu 30 stycznia 2018 r.), uzupełnionym w dniu 27 marca 2018 r. za pomocą platformy ePUAP w odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia wniosku z dnia 19 marca 2018 r. otrzymane przez pełnomocnika w dniu 26 marca 2018 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania zwolnienia od podatku – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 stycznia 2018 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania zwolnienia od podatku. Wniosek został uzupełniony w dniu 27 marca 2018 r. za pomocą platformy ePUAP w odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia wniosku z dnia 19 marca 2018 r. otrzymane przez pełnomocnika w dniu 26 marca 2018 r.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Fundacja zwana dalej Fundacją, jest organizacją pożytku publicznego. Fundacja realizuje swoje cele m.in. przez prowadzenie sklepów charytatywnych, w których sprzedaje przedmioty darowane Fundacji na cele prowadzenia działalności pożytku publicznego. Darowizny przedmiotów sprzedawanych w tych sklepach dokonywane są w ramach zbiórek towarów, głównie używanych, organizowanych przez Fundację:

 • w sklepach charytatywnych - zbiórki te polegają na odbieraniu darów od osób, które pojawiają się w sklepach Fundacji. Zdarza się, dość rzadko, że darczyńca ma do przekazania sporą ilość przedmiotów, ale ma trudność z dostarczeniem ich osobiście do sklepu Fundacji (ze względu na wiek, brak samochodu, etc.). W takich przypadkach Fundacja organizuje transport w celu odebrania tych rzeczy od darczyńcy.
 • w biurach - Fundacja prowadzi także akcje zbiórek darów w biurach swoich partnerów będących firmami prowadzącymi działalność gospodarczą. Zbiórka polega na umieszczeniu w przestrzeni biurowej partnera kartonu, gdzie pracownicy i inne osoby mogą przekazywać niepotrzebne im rzeczy.

Dary przekazywane są najczęściej w workach i nie ma możliwości segregacji i oceny ich na miejscu. Segregacja darów następuje na zapleczu sklepu i z tej czynności jest sporządzany protokół darowizny. Na życzenie darczyńcy sporządzana jest umowa darowizny. Otrzymane rzeczy wyceniane są zgodnie z cenami, w jakich wchodzą na stan magazynowy - stałe ceny dla danej kategorii produktów. Nie wszystkie otrzymane rzeczy mają wartość zbywczą. Te, które nie mogą, np. z przyczyn zużycia, zniszczenia etc., zostać wciągnięte na stan magazynowy i docelowo wystawione w sklepie na sprzedaż, są przekazywane innym fundacjom, które zbierają niepełnowartościowe ubrania w celu przekazania potrzebującym lub, w przypadku zupełnie zniszczonych rzeczy, odsprzedaży ich producentom szmat (dotyczy ubrań) i w ten sposób sfinansowania swojej działalności statutowej. Część z darów nie kwalifikuje się zupełnie do żadnej z powyżej wskazanych kategorii i te dary są wyrzucane na śmieci (np. zagrzybiałe, z robakami, rozbita ceramika etc.).

Środki pieniężne uzyskane przez Fundację ze sprzedaży w sklepach Fundacji rzeczy otrzymanych w ramach obu rodzajów zbiórek, przeznaczane są w całości na realizację działalności pożytku publicznego, określonej w statucie Fundacji, w sferze zadań publicznych, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Fundacja będzie przeprowadzać ww. zbiórki w oparciu o ich zgłoszenie i zamieszczenie informacji o tych zgłoszeniach na ogólnopolskim elektronicznym portalu zbiórek publicznych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (Fundacja zamierza dokonywać zgłoszeń tych zbiórek zgodnie z wymogami tej ustawy).

W uzupełnieniu wniosku z dnia 27 marca 2018 r. wskazano, że:

Sklepy charytatywne prowadzą sprzedaż towarów otrzymanych w formie darowizny od osób fizycznych lub prawnych. Są to w większości przedmioty używane, przekazywane bezpośrednio w miejscu prowadzenia sklepu. Otrzymane przedmioty są segregowane i oceniane w kontekście przydatności do sprzedaży. Ocenia się ich stan, stopień zużycia, sprawność. Przedmioty ocenione jako zdatne do sprzedaży podlegają wycenie i wprowadzane są na stan sklepu. Przedmioty zniszczone są przekazywane do utylizacji, zaś te, które są nadal zdatne do użytku, lecz nie posiadają wartości zbywczej, przekazywane są do innych fundacji. Środki pozyskane ze sprzedaży towarów w sklepach charytatywnych są przeznaczane na wsparcie realizacji celów statutowych Fundacji, leżących w zakresie działalności pożytku publicznego.

Sklepy charytatywne mają charakter stacjonarny. W przyszłości Fundacja nie wyklucza sprzedaży części towarów za pośrednictwem sklepu internetowego lub poprzez aukcje na portalu aukcyjnym.

Fundacja aktualnie prowadzi 4 sklepy charytatywne.

Wszystkie sklepy znajdują się na terenie W.

Są to sklepy z używanymi przedmiotami w szerokim asortymencie.

W sklepach charytatywnych Fundacja sprzedaje tylko i wyłącznie towary otrzymane w ramach wskazanych zbiórek. Zdecydowana większość towarów pochodzi ze zbiórek prowadzonych w sklepach, realizowanych poprzez odbieranie darów w godzinach pracy placówek. Niewielka procentowo ilość darów pochodzi ze zbiórek prowadzonych w biurach zaprzyjaźnionych firm (nie więcej niż 2 w miesiącu). Środki pozyskane ze sprzedaży towarów wspierają działanie Fundacji oraz Muzeum S oraz przeznaczane są na zakup leków dla podopiecznych oraz zakup usług opiekuńczych i rehabilitacyjnych. Z tych środków fundowane są również stypendia dla najzdolniejszych uczniów. Jedynym towarem sprzedawanym przez Fundację w sklepach charytatywnych nie pochodzącym ze wskazanych zbiórek, są torby na zakupy. Całe pozostałe zatowarowanie pochodzi ze zbiórek.

Towary, według kategorii w magazynie oraz kodów zaprogramowanych w kasie fiskalnej:

 • Odzież damska
 • Odzież męska
 • Odzież dziecięca
 • Obuwie
 • Gospodarstwo domowe
 • Pasmanteria
 • Zabawki/płyty
 • Biżuteria
 • Galanteria skórzana
 • Książki
 • Inne - towary o dużej wartości gdzie indziej nieprzyporządkowane np. obrazy, przedmioty kolekcjonerskie.

Najwięcej sprzedawanych jest ubrań oraz książek. Kolejną kategorią towarów z istotną sprzedażą jest gospodarstwo domowe.

Towary, które są sprzedawane przez Fundację, nie stanowią towarów wymienionych w załączniku nr 1 do ustawy o podatku akcyzowym.

Fundacja będzie prowadzić rejestr umów darowizny dla darowizn przekraczających wartość 2000 PLN.

  Uchwałą Zarządu z dnia 22 października 2014 roku przyjęto zasady wyceny towarów w magazynie:
 • Odzież damska - wartość 1 sztuki 4 zł brutto.
 • Odzież męska - wartość 1 sztuki 3 zł brutto.
 • Odzież dziecięca - wartość 1 sztuki 2 zł brutto.
 • Obuwie - wartość 1 sztuki 3 zł brutto.
 • Gospodarstwo domowe - wartość 1 sztuki 2 zł brutto.
 • Pasmanteria - wartość 1 sztuki 1 zł brutto.
 • Zabawki, puzzle - wartość 1 sztuki 2 zł brutto.
 • Biżuteria - wartość 1 sztuki 2 zł brutto.
 • Galanteria - wartość 1 sztuki 2 zł brutto.
 • Książki - wartość 1 sztuki 2 zł brutto.

Jeżeli chodzi o ceny sprzedaży są one ustalane przez kierowników sklepów w odniesieniu do cen w konkurencyjnych sklepach charytatywnych i sklepach z odzieżą używaną. W przypadku innych towarów analizowane są ceny w portalach aukcyjnych lub ustalane ceny odnoszą się do ceny towaru nowego (najczęściej nie przekracza ona 50% tej ceny).

Fundacja nie narusza warunków lub zasad działania określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zbiórki towarów organizowane przez Fundację są przeprowadzone zgodnie z przepisami ustawy o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy sprzedaż przez Fundację rzeczy otrzymanych w ramach zbiórek opisanych w stanie faktycznym może korzystać ze zwolnienia z VAT?

Zdaniem Wnioskodawcy

Sprzedaż przez Fundację rzeczy otrzymanych w ramach zbiórek opisanych w stanie faktycznym może korzystać ze zwolnienia z VAT na podstawie § 3 ust. 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz.U. z 2015 r. poz. 736), o ile oczywiście spełnione będą wszystkie warunki określone w ust. 2 i 3 pkt 1 ww. paragrafu 3 rozporządzenia, a zwłaszcza jeśli Fundacja dokona zgłoszenia tych zbiórek zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych i informacja o tych zgłoszeniach zostanie zamieszczona na ogólnopolskim elektronicznym portalu zbiórek publicznych, a sprzedaż nie będzie dotyczyła towarów wymienionych w załączniku nr 1 do ustawy o podatku akcyzowym. Dodatkowo, zdaniem Fundacji, charakter tej sprzedaży, a zwłaszcza cel, na jaki przekazane zostaną środki uzyskane z tej sprzedaży, nie powoduje naruszenia warunków konkurencji, gdyż Fundacja jest nakierowana na inne cele niż te, które przyświecają przedsiębiorcom operującym w realiach wolnego rynku. Mianowicie Fundacja nie działa dla osiągania samego zysku jako takiego, ale dla celów działalności pożytku publicznego, odwrotnie niż podmioty profesjonalnie zajmujące się sprzedażą rzeczy używanych, które nastawione są na zysk dla „siebie”, czyli dla celów innych niż działalność charytatywna. Co więcej, Fundacja, jako organizacja pożytku publicznego, ma ustawowy obowiązek przeznaczania nadwyżki przychodów nad kosztami właśnie na działalność pożytku publicznego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zwanym dalej „podatkiem” podlegają m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Według art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2 , bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Na mocy art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednocześnie w oparciu o art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i ust. 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Przy czym zarówno w treści ustawy, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.

Na mocy art. 82 ust. 3 ustawy, minister właściwy do spraw finansów publicznych może, w drodze rozporządzenia, wprowadzić inne niż określone w art. 43 – 81 zwolnienia od podatku, a także określić szczegółowe warunki stosowania tych zwolnień, uwzględniając:

 1. specyfikę wykonywania niektórych czynności oraz uwarunkowania obrotu gospodarczego niektórymi towarami;
 2. przebieg realizacji budżetu państwa;
 3. potrzebę uzyskania dostarczonej informacji o towarach będących przedmiotem zwolnienia;
 4. przepisy Unii Europejskiej.

Minister Finansów skorzystał z uprawnień ustawowych i w rozporządzeniu z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. z 2015 r. poz. 736 z późn. zm.), zwanym dalej rozporządzeniem, określił inne zwolnienia niż wymienione w art. 43-81 ustawy, oraz szczegółowe warunki stosowania tych zwolnień.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, zwalnia się od podatku dostawę towarów, z wyłączeniem towarów wymienionych w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2014 r. poz. 752, z późn. zm.), dokonywaną przez organizację pożytku publicznego, jeżeli towary te zostały nabyte przez tę organizację pożytku publicznego:

 1. w drodze darowizny otrzymanej w związku z prowadzoną przez organizację pożytku publicznego zbiórkę towarów, z przeznaczeniem na realizację celów publicznych i religijnych,
 2. za środki pieniężne pochodzące z ich zbiórki prowadzonej przez organizację pożytku publicznego, z przeznaczeniem na realizację celów publicznych i religijnych.

Przy czym w myśl § 3 ust. 2 rozporządzenia, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, stosuje się, pod warunkiem że:

 1. organizacja pożytku publicznego nie narusza warunków lub zasad działania określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 2. środki pieniężne uzyskane przez organizację pożytku publicznego z dostawy towarów, o której mowa w ust. 1 pkt 1, zostaną przeznaczone w całości na realizację celów publicznych i religijnych;
 3. nie spowoduje naruszenia warunków konkurencji;
 4. zbiórka, będąca zbiórką publiczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych, jest przeprowadzana zgodnie z przepisami tej ustawy.

Ponadto stosownie do § 3 ust. 3 rozporządzenia zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, obowiązuje:

 1. w przypadku, o którym mowa w lit. a, w odniesieniu do towarów, których wartość rynkowa uwzględniająca podatek przekracza 2.000 zł - wyłącznie w przypadku, gdy organizacja pożytku publicznego posiada dokumentację pozwalającą na identyfikację darczyńcy i potwierdzającą dokonanie darowizny, a w przypadku darowizny z terytorium państwa trzeciego posiada dodatkowo dokument celny, z którego wynika, że import tych towarów nie korzystał ze zwolnień, o których mowa w art. 81 ustawy;
 2. w przypadku, o którym mowa w lit. b - pod warunkiem że nabycie przez organizację pożytku publicznego zostało udokumentowane posiadaną fakturą lub dokumentem celnym potwierdzającym, że import towarów nie korzystał ze zwolnień, o których mowa w art. 81 ustawy.

Z opisu stanu faktycznego wynika, że Fundacja jest organizacją pożytku publicznego. Fundacja realizuje swoje cele m.in. przez prowadzenie sklepów charytatywnych, w których sprzedaje przedmioty darowane Fundacji na cele prowadzenia działalności pożytku publicznego.

Darowizny przedmiotów sprzedawanych w sklepach dokonywane są w ramach zbiórek towarów, głównie używanych, organizowanych przez Fundację w sklepach charytatywnych (zbiórki te, co do zasady, polegają na odbieraniu darów od osób, które pojawiają się w sklepach Fundacji) oraz w biurach (zbiórka polega na umieszczeniu w przestrzeni biurowej partnera będącego firmami prowadzącymi działalność gospodarczą kartonu, gdzie pracownicy i inne osoby mogą przekazywać niepotrzebne im rzeczy).

Fundacja będzie przeprowadzać ww. zbiórki w oparciu o ich zgłoszenie i zamieszczenie informacji o tych zgłoszeniach na ogólnopolskim elektronicznym portalu zbiórek publicznych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych.

Fundacja nie narusza warunków lub zasad działania określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zbiórki towarów organizowane przez Fundację są przeprowadzone zgodnie z przepisami ustawy o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych.

Środki pieniężne uzyskane przez Fundację ze sprzedaży w sklepach Fundacji rzeczy otrzymanych w ramach obu rodzajów zbiórek, przeznaczane są w całości na realizację działalności pożytku publicznego, określonej w statucie Fundacji, w sferze zadań publicznych, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Środki pozyskane ze sprzedaży towarów w sklepach charytatywnych są przeznaczane na wsparcie realizacji celów statutowych Fundacji, leżących w zakresie działalności pożytku publicznego. Środki pozyskane ze sprzedaży towarów wspierają działanie Fundacji oraz Muzeum oraz przeznaczane są na zakup leków dla podopiecznych oraz zakup usług opiekuńczych i rehabilitacyjnych. Z tych środków fundowane są również stypendia dla najzdolniejszych uczniów.

Sklepy charytatywne prowadzą sprzedaż towarów otrzymanych w formie darowizny od osób fizycznych lub prawnych. Są to w większości przedmioty używane, przekazywane bezpośrednio w miejscu prowadzenia sklepu. Niewielka procentowo ilość darów pochodzi ze zbiórek prowadzonych w biurach zaprzyjaźnionych firm (nie więcej niż 2 w miesiącu). Fundacja będzie prowadzić rejestr umów darowizny dla darowizn przekraczających wartość 2000 PLN. Otrzymane przedmioty są segregowane i oceniane w kontekście przydatności do sprzedaży. Ocenia się ich stan, stopień zużycia, sprawność. Przedmioty ocenione jako zdatne do sprzedaży podlegają wycenie i wprowadzane są na stan sklepu. Przedmioty zniszczone są przekazywane do utylizacji, zaś te, które są nadal zdatne do użytku, lecz nie posiadają wartości zbywczej, przekazywane są do innych fundacji. W sklepach charytatywnych Fundacja sprzedaje tylko i wyłącznie towary otrzymane w ramach wskazanych zbiórek. Są to sklepy z używanymi przedmiotami w szerokim asortymencie. Jedynym towarem sprzedawanym przez Fundację w sklepach charytatywnych nie pochodzącym ze wskazanych zbiórek, są torby na zakupy. Według kategorii w magazynie oraz kodów zaprogramowanych w kasie fiskalnej towarami są odzież damska, odzież męska, odzież dziecięca, obuwie, gospodarstwo domowe, pasmanteria, zabawki/płyty, biżuteria, galanteria skórzana, książki oraz inne - towary o dużej wartości gdzie indziej nieprzyporządkowane np. obrazy, przedmioty kolekcjonerskie. Najwięcej sprzedawanych jest ubrań oraz książek. Kolejną kategorią towarów z istotną sprzedażą jest gospodarstwo domowe. Towary, które są sprzedawane przez Fundację, nie stanowią towarów wymienionych w załączniku nr 1 do ustawy o podatku akcyzowym.

Sklepy charytatywne mają charakter stacjonarny. W przyszłości Fundacja nie wyklucza sprzedaży części towarów za pośrednictwem sklepu internetowego lub poprzez aukcje na portalu aukcyjnym. Fundacja aktualnie prowadzi 4 sklepy charytatywne.

Otrzymane rzeczy wyceniane są zgodnie z cenami, w jakich wchodzą na stan magazynowy - stałe ceny dla danej kategorii produktów. Uchwałą Zarządu z dnia 22 października 2014 roku przyjęto zasady wyceny towarów w magazynie. Jeżeli chodzi o ceny sprzedaży są one ustalane przez kierowników sklepów w odniesieniu do cen w konkurencyjnych sklepach charytatywnych i sklepach z odzieżą używaną. W przypadku innych towarów analizowane są ceny w portalach aukcyjnych lub ustalane ceny odnoszą się do ceny towaru nowego (najczęściej nie przekracza ona 50% tej ceny).

Wątpliwości dotyczą tego czy sprzedaż przez Fundację rzeczy otrzymanych w ramach zbiórek opisanych w stanie faktycznym może korzystać ze zwolnienia z VAT.

Wnioskodawca uważa, że sprzedaż otrzymanych w ramach zbiórek rzeczy może korzystać ze zwolnienia z VAT na podstawie § 3 ust. 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia.

Odnosząc się do przedmiotowej kwestii należy stwierdzić, że z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że:

 1. Wnioskodawca posiada status organizacji pożytku publicznego
 2. Wnioskodawca będzie dokonywał sprzedaży towarów nabytych w drodze darowizny otrzymanej w związku z prowadzoną zbiórką towarów, z przeznaczeniem na realizację celów publicznych
 3. przedmiotem sprzedaży nie będą towary wymienione w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym.
 4. Wnioskodawca będzie prowadzić rejestr umów darowizny dla darowizn przekraczających wartość 2000 PLN
 5. zbiórki towarów organizowane przez Fundację są przeprowadzone zgodnie z przepisami ustawy o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych.
 6. Fundacja nie narusza warunków lub zasad działania określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 7. środki pieniężne uzyskane przez Wnioskodawcę z dostawy towarów, zostaną przeznaczone w całości na realizację celów publicznych.

W przedmiotowym przypadku analizy wymaga zatem czy zastosowanie zwolnienia dla Wnioskodawcy nie spowoduje naruszenia warunków konkurencji.

Zgodnie bowiem z § 3 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia analizowane zwolnienie, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 stosuje się pod warunkiem że to zwolnienie nie spowoduje naruszenia warunków konkurencji.

Zatem analizowane zwolnienie nie znajduje zastosowania w sytuacji gdy miałoby powodować naruszenie warunków konkurencji. Przedmiotowe zwolnienie nie może być przyznane, jeśli istnieje realne ryzyko, że zwolnienie doprowadzi do naruszenia warunków konkurencji.

Wskazać należy, że powszechnie znany termin „konkurencja” sprowadza się do współzawodnictwa pomiędzy rywalami, a w warunkach rynkowych, pomiędzy podmiotami gospodarczymi.

Rozpatrując kwestię naruszenia warunków konkurencji należy zweryfikować, czy zastosowanie zwolnienia wobec dokonywanej przez Wnioskodawcę sprzedaży towarów używanych w prowadzonych sklepach doprowadzi do naruszenia warunków konkurencji wobec innych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą polegającą na prowadzeniu sklepów/punktów oferujących towary używane. Zatem na zagadnienie naruszenia warunków konkurencji należy spojrzeć na poziomie rynku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży towarów używanych. Natomiast wbrew twierdzeniem Wnioskodawcy we własnym stanowisku na kwestię naruszenia warunków konkurencji nie wpływa cel, na jaki przekazane zostaną środki uzyskane ze sprzedaży. Fakt, że Wnioskodawca jest nakierowany na inne cele niż te, które przyświecają przedsiębiorcom operującym w realiach wolnego rynku nie ma znaczenia w przypadku oceny czy istnieje realne ryzyko naruszenia warunków konkurencji.

W opinii tut. Organu, w przedmiotowym przypadku istnieje realne ryzyko wystąpienia naruszenia zasad konkurencji. Zwolnienie z opodatkowania sprzedaży towarów używanych dokonywanej przez Wnioskodawcę stawiałoby Wnioskodawcę w uprzywilejowanej sytuacji na rynku w stosunku do innych podmiotów wykonujących takie same czynności, tj. sprzedających towary używane.

Wskazać należy, że na rynku funkcjonuje wiele podmiotów, które prowadzą w zasadzie taką samą działalność, co Wnioskodawca w prowadzonych sklepach. Wnioskodawca wskazał, że prowadzone 4 sklepy znajdujące się na terenie W. są sklepami z używanymi przedmiotami w szerokim asortymencie. Z opisu sprawy wynika, że towarami sprzedawanymi przez Wnioskodawcę są odzież damska, odzież męska, odzież dziecięca, obuwie, gospodarstwo domowe, pasmanteria, zabawki/płyty, biżuteria, galanteria skórzana, książki oraz inne - towary o dużej wartości gdzie indziej nieprzyporządkowane np. obrazy, przedmioty kolekcjonerskie. Jak wskazał Wnioskodawca najwięcej sprzedawanych jest ubrań oraz książek. Kolejną kategorią towarów z istotną sprzedażą jest gospodarstwo domowe. Natomiast na rynku funkcjonuje wiele podmiotów zajmujących się sprzedażą tego rodzaju towarów używanych – sklepy z odzieżą używaną zwane second handami, antykwariaty, które zajmują się sprzedażą książek czy płyt używanych, komisy meblowe itp. W takim przypadku niewątpliwie występuje ryzyko zakłócenia warunków konkurencji w przypadku zastosowania zwolnienia wobec dokonywanej przez Wnioskodawcę sprzedaży towarów używanych w prowadzonych sklepach. Sam Wnioskodawca wskazał, że ceny sprzedawanych przez Wnioskodawcę towarów są ustalane przez kierowników sklepów w odniesieniu do cen w konkurencyjnych sklepach charytatywnych i sklepach z odzieżą używaną jak również analizowane są ceny w portalach aukcyjnych lub ustalane ceny odnoszą się do ceny towaru nowego (najczęściej nie przekracza ona 50% tej ceny). Zatem w przypadku zastosowania zwolnienia wobec dokonywanej przez Wnioskodawcę sprzedaży towarów używanych w prowadzonych sklepach w sytuacji gdy sprzedaż towarów używanych przez inne podmioty, co do zasady, podlega opodatkowaniu niewątpliwie może wystąpić naruszenie warunków konkurencji. Wskazać przy tym należy, że nie ma znaczenia możliwa skala tego zakłócenia a jedynie samo wystąpienie możliwości naruszenia warunków konkurencji.

Wobec powyższego, uznać należy, że zastosowanie zwolnienia dla sprzedaży towarów używanych dokonywanej przez Wnioskodawcę, może spowodować realne zagrożenie naruszenia warunków konkurencji na rynku. Wnioskodawca stosując zwolnienie byłby w uprzywilejowanej sytuacji na rynku, w stosunku do innych podmiotów, które również dokonują sprzedaży towarów używanych lecz nie są objęte zwolnieniem od podatku.

Jak wskazano wyżej przedmiotowe zwolnienie nie znajduje zastosowania w sytuacji gdy miałoby powodować naruszenie warunków konkurencji. Zatem w związku z tym, że w analizowanym przypadku zastosowanie zwolnienia dla sprzedaży towarów używanych dokonywanej przez Wnioskodawcę, może spowodować naruszenia warunków konkurencji zwolnienie, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia nie znajduje zastosowania.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za nieprawidłowe.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369 z póżn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.