0113-KDIPT3.4011.453.2018.2.ASZ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Obowiązki płatnika w związku z wypłatą stypendiów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 25 września 2018 r. (data wpływu 1 października 2018 r.), uzupełnionym pismem z dnia 26 października 2018 r. (data wpływu 2 listopada 2018 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z wypłatą stypendiów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 października 2018 r. do tutejszego Organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wniosek ten nie spełniał wymogów, o których mowa m.in. w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.), w związku z czym pismem z dnia 17 października 2018 r., nr 0113-KDIPT3.4011.453.2018.1.ASZ, na podstawie art. 169 § 1 w związku z art. 14h wymienionej ustawy, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie do uzupełnienia ww. wniosku wysłano w dniu 17 października 2018 r. (data doręczenia 22 października 2018 r.). Wnioskodawca uzupełnił ww. wniosek pismem z dnia 26 października 2018 r. (data wpływu 2 listopada 2018 r.), nadanym za pośrednictwem placówki pocztowej w dniu 29 października 2018 r.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Fundacja jest organizacją wspierającą oraz uczestniczącą w działaniach na rzecz rozwoju X. Działa na podstawie statutu oraz jest wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem 000.

Pomoc bezzwrotna Fundacji jest adresowana głównie do towarzystw i stowarzyszeń mniejszości niemieckiej na X oraz ich członków i obejmuje pokrycie kosztów ich działalności, a także wspieranie realizacji projektów z dziedziny kultury, edukacji itp. Cele statutowe Fundacji realizowane są również między innymi poprzez udzielanie niskooprocentowanych pożyczek oraz bezzwrotnej pomocy finansowej. Pomoc w postaci niskooprocentowanych pożyczek jest adresowana do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw zajmujących się rzemiosłem, handlem i usługami oraz do gospodarstw rolnych działających na terenie Polski.

Przychody Fundacji na podstawie rachunku zysków i strat za rok 2017 można podzielić na następujące grupy:

 1. przychody statutowe z tytułu otrzymanych środków na dotacje oraz dotacje na pokrycie kosztów działalności Fundacji, które stanowią 60,90% wszystkich przychodów Fundacji,
 2. przychody finansowe z tytułu uzyskanych odsetek od udzielonych pożyczek i od środków znajdujących się na lokatach bankowych, które stanowią ok. 35,07% wszystkich przychodów Fundacji,
 3. przychody z tytułu wynajmu pomieszczeń biurowych, które stanowią ok. 1,53% wszystkich przychodów Fundacji,
 4. przychody pozostałe operacyjne z tytułu zwrotu kosztów sądowych oraz dotacji na środki trwałe amortyzowane w czasie, które stanowią 2,50% wszystkich przychodów Fundacji.

Wypracowany przez Fundację zysk w całości przeznaczany jest na cele statutowe, bądź zgodnie z zawartymi umowami, zwiększa Fundusz Specjalny w wysokości odpowiadającej dochodom wypracowanym przez środki danego Funduszu. Fundacja nie przeznacza zysku do podziału między swoimi pracownikami, członkami Zarządu oraz Rady.

W roku 2018 Rada oraz Zarząd Fundacji podjęli decyzję o utworzeniu Funduszu Stypendialnego przeznaczonego dla dzieci i młodzieży wywodzących się ze środowiska mniejszości niemieckiej za wybitne osiągnięcia indywidualne lub zespołowe w takich dziedzinach jak: nauka, sport, działalność artystyczna lub społeczna. Stypendium przyznawane jest przez komisję stypendialną, której przewodniczy przewodniczący Rady Fundacji, w oparciu o wniosek, opinię organizacji Mniejszości Niemieckiej oraz dokumenty potwierdzające wybitne osiągnięcia osób ubiegających się o stypendium.

Stypendium będzie wypłacane w postaci jednorazowego świadczenia lub w trybie ciągłym na kolejny rok szkolny na rachunek bankowy stypendysty lub jego rodzica (w przypadku osoby małoletniej). Wysokość stypendium dla jednego stypendysty wynosi maksymalnie 2 000 zł (dwa tysiące złotych). Środki finansowe na Stypendia będą pochodziły ze środków własnych Fundacji, przeznaczonych na cele statutowe.

Regulamin Funduszu Stypendialnego 2018 Fundacji, dotyczący udzielanych stypendiów, został zatwierdzony przez organ statutowy i udostępniony do publicznej wiadomości za pomocą Internetu na stronie Fundacji oraz wyłożony dla zainteresowanych w Fundacji w pomieszczeniu ogólnodostępnym.

W piśmie z dnia 26 października 2018 r., stanowiącym uzupełnienie wniosku Wnioskodawca dodał, że Fundacja nie posiada statusu Organizacji Pożytku Publicznego. Fundacja jest organizacją pozarządową, jest wpisana do rejestru przedsiębiorców, rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej i wykonuje działalność, z której osiąga zysk. Zysk Fundacji jest przeznaczony w całości na cele statutowe, ale dochód uzyskany z gospodarowania Funduszami Specjalnymi zwiększa środki, które służą wykonywaniu działalności gospodarczej polegającej na udzielaniu i wypłacaniu pożyczek dla małych, mikro i średnich przedsiębiorców. Fundusze Specjalne są to środki finansowe powierzone Fundacji, przeznaczone na prowadzenie działalności pożyczkowej. W tym zakresie Fundacja prowadzi działalność nastawioną na zysk, ale nie zwiększa on majątku Fundacji.

Podsumowując, Fundacja prowadzi działalność statutową jednocześnie będąc przedsiębiorcą, dlatego zdaniem Wnioskodawcy Fundacja jest organizacją, o której mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie, ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku:

Czy od stypendiów dla uczniów i studentów udzielonych przez Wnioskodawcę, Fundacja jako płatnik zobowiązana jest do obliczania, pobrania od podatnika i wpłacenia podatku dochodowego od osób fizycznych?

Zdaniem Wnioskodawcy, ostatecznie doprecyzowanym w uzupełnieniu wniosku, stypendia udzielane przez Fundację korzystają ze zwolnienia częściowego z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dlatego jako płatnik tychże stypendiów nie jest zobowiązana do obliczania, pobrania od podatnika i wpłacenia zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Fundacja jako organizacja pozarządowa, zgodnie ze swoimi celami statutowymi może przeznaczyć środki finansowe m.in. na wypłatę stypendiów.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, stypendia wypłacane uczniom i studentom podlegają częściowemu zwolnieniu z opodatkowania jeżeli spełnią łącznie trzy poniższe warunki:

 1. wysokość i zasady udzielania stypendiów muszą być określone w regulaminie zatwierdzonym przez organy statutowe organizacji, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
 2. regulaminy te muszą być udostępnione do publicznej wiadomości za pomocą Internetu, środków masowego przekazu lub wykładane (wywieszane) dla zainteresowanych w pomieszczeniach ogólnodostępnych,
 3. wysokość wypłaconego stypendium nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty 3 800 zł.

Zdaniem Wnioskodawcy, Fundacja spełnia wszystkie ww. warunki. Zarząd Fundacji zatwierdził regulamin, w którym określił wysokość i zasady udzielania stypendium. Regulamin został udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Fundacji oraz wyłożony w sekretariacie dla zainteresowanych. Wysokość wypłacanego stypendium wynosi 2 000 zł. Zostanie wypłacone jednorazowo lub w trybie ciągłym, miesięcznym na kolejny rok szkolny. Fundacja jako organizacja pozarządowa, pomimo tego, że jest wpisana do rejestru przedsiębiorców nie działa w celu osiągnięcia zysku, który miałby być przeznaczony dla pracowników, Zarządu, Rady bądź Fundatorów. Fundacja nie podejmuje na koniec roku uchwały o wypłacie dywidendy. Wypracowany zysk przeznaczony jest w całości na cele statutowe.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1509, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają zatem wszelkie dochody osiągane przez podatnika, z wyjątkiem tych dochodów, które zostały enumeratywnie wymienione przez ustawodawcę jako zwolnione z podatku, bądź od których zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 11 ust. 1 ww. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 25b i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

W treści art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zostały określone źródła przychodów, gdzie m.in. w pkt 9 wymienia się inne źródła.

Stosownie do treści art. 20 ust. 1 wyżej powołanej ustawy, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i art. 17.

Sformułowanie „w szczególności” dowodzi, że definicja przychodów z innych źródeł ma charakter otwarty i nie ma przeszkód, aby do tej kategorii zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w przepisie art. 20 ust. 1 tej ustawy.

Stypendia oraz inne dochody z nimi związane należą do przychodów z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1 tej ustawy. Nie wszystkie ww. dochody podlegają jednak opodatkowaniu, niektóre z nich ustawodawca zwolnił od podatku, wymieniając w zamkniętym katalogu zwolnień przedmiotowych, określonym w art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 40b ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są stypendia dla uczniów i studentów, których wysokość i zasady udzielania zostały określone w uchwale organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, oraz stypendia dla uczniów i studentów przyznane przez organizacje, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego, na podstawie regulaminów zatwierdzonych przez organy statutowe udostępnianych do publicznej wiadomości za pomocą Internetu, środków masowego przekazu lub wykładanych (wywieszanych) dla zainteresowanych w pomieszczeniach ogólnie dostępnych - do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 3 800 zł.

Zatem, zwolnienie z opodatkowani stypendiów – do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 3 800 zł – zawarte w powołanym wyżej przepisie ustawy, może być zastosowane w sytuacji, jeżeli:

 • świadczenia te otrzymają osoby posiadające status ucznia lub studenta,
 • wysokość i zasady udzielania tych świadczeń są określone w uchwale organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, bądź
 • świadczenia te są przyznane przez organizacje, o których mowa we wskazanych przepisach ustawy o działalności pożytku publicznego na podstawie regulaminów zatwierdzających przez organy statutowe udostępnionych do publicznej wiadomości we wskazanych formach.

Omawiane zwolnienie uzależnione jest jednak od wysokości rocznego stypendium. Wolna od podatku dochodowego jest bowiem kwota nieprzekraczająca 3 800 zł rocznie. Jeżeli wypłacane stypendium przekracza powyższą kwotę, nadwyżka ponad tę kwotę podlega opodatkowaniu.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450, z późn. zm.), organizacjami pozarządowymi są:

 1. niebędące jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych lub przedsiębiorstwami, instytutami badawczymi, bankami i spółkami prawa handlowego będącymi państwowymi lub samorządowymi osobami prawnymi,
 2. niedziałające w celu osiągnięcia zysku

-osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia, z zastrzeżeniem ust. 4.

Stosownie do art. 3 ust. 4 ww. ustawy, przepisów działu II nie stosuje się do:

 1. partii politycznych;
 2. związków zawodowych i organizacji pracodawców;
 3. samorządów zawodowych;
 4. fundacji utworzonych przez partie polityczne.

Z informacji zawartych we wniosku wynika, że Wnioskodawca jest organizacją wspierającą oraz uczestniczącą w działaniach na rzecz rozwoju X. Działa na podstawie statutu. Przychody Wnioskodawcy, na podstawie rachunku zysków i strat za rok 2017 stanowią: przychody statutowe z tytułu otrzymanych środków na dotacje oraz dotacje na pokrycie kosztów działalności Fundacji, przychody finansowe z tytułu uzyskanych odsetek od udzielonych pożyczek i od środków znajdujących się na lokatach bankowych, przychody z tytułu wynajmu pomieszczeń biurowych, przychody pozostałe operacyjne z tytułu zwrotu kosztów sądowych oraz dotacji na środki trwałe amortyzowane w czasie. Wypracowany przez Wnioskodawcę zysk w całości przeznaczany jest na cele statutowe, bądź zgodnie z zawartymi umowami, zwiększa Fundusz Specjalny w wysokości odpowiadającej dochodom wypracowanym przez środki danego Funduszu. Fundacja nie przeznacza zysku do podziału między swoimi pracownikami, członkami Zarządu oraz Rady. W 2018 r. Rada oraz Zarząd Fundacji podjęli decyzję o utworzeniu Funduszu Stypendialnego przeznaczonego dla dzieci i młodzieży wywodzących się ze środowiska mniejszości niemieckiej za wybitne osiągnięcia indywidualne lub zespołowe w takich dziedzinach jak: nauka, sport, działalność artystyczna lub społeczna. Stypendium przyznawane jest przez komisję stypendialną, której przewodniczy przewodniczący Rady Fundacji, w oparciu o wniosek, opinię organizacji Mniejszości Niemieckiej oraz dokumenty potwierdzające wybitne osiągnięcia osób ubiegających się o stypendium. Stypendium będzie wypłacane w postaci jednorazowego świadczenia lub w trybie ciągłym na kolejny rok szkolny na rachunek bankowy stypendysty lub jego rodzica (w przypadku osoby małoletniej). Wysokość stypendium dla jednego stypendysty, wynosi maksymalnie 2 000 zł. Środki finansowe na Stypendia będą pochodziły z środków własnych Fundacji, przeznaczonych na cele statutowe. Regulamin Funduszu Stypendialnego, dotyczący udzielanych stypendiów, został zatwierdzony przez organ statutowy i udostępniony do publicznej wiadomości za pomocą Internetu na stronie Fundacji oraz wyłożony dla zainteresowanych w Fundacji w pomieszczeniu ogólnodostępnym.

Fundacja nie posiada statusu Organizacji Pożytku Publicznego. Fundacja jest organizacją pozarządową, jest wpisana do rejestru przedsiębiorców, rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej i wykonuje działalność, z której osiąga zysk. Zysk Fundacji jest przeznaczony w całości na cele statutowe, ale dochód uzyskany z gospodarowania Funduszami Specjalnymi zwiększa środki, które służą wykonywaniu działalności gospodarczej polegającej na udzielaniu i wypłacaniu pożyczek dla małych, mikro i średnich przedsiębiorców. Fundusze Specjalne są to środki finansowe powierzone Fundacji, przeznaczone na prowadzenie działalności pożyczkowej. W tym zakresie Fundacja prowadzi działalność nastawioną na zysk, ale nie zwiększa on majątku Fundacji. Zdaniem Wnioskodawcy, Fundacja jest organizacją, o której mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do poboru zaliczek miesięcznych jako płatnicy są obowiązane m.in. jednostki organizacyjne uczelni, placówki naukowe, zakłady pracy oraz inne jednostki organizacyjne – od wypłacanych przez nie stypendiów.

Stosownie do art. 35 ust. 10 ww. ustawy, płatnicy stypendiów, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b, są obowiązani w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, z zastrzeżeniem art. 45ba ust. 4, sporządzić informację o wysokości wypłaconego stypendium, według ustalonego wzoru (PIT-8C), i przesłać ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika wykonuje swoje zadania.

Mając na uwadze przedstawiony opis stanu faktycznego oraz powołane przepisy prawa stwierdzić należy, że wypłacane przez Wnioskodawcę uczniom i studentom stypendia stanowią przychód, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jak wskazał Wnioskodawca, Fundacja jest organizacją, o której mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego, zatem do wypłacanych stypendiów będzie miało zastosowanie zwolnienia unormowane w art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W konsekwencji, Wnioskodawca wypłacając stypendia, które nie przekroczą w roku podatkowym łącznej kwoty 3 800 zł nie będzie zobowiązany, jako płatnik do obliczenia i poboru zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłacanych stypendiów.

Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Końcowo, mając na uwadze treść przepisu art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.), podkreślić należy, że organ wydający interpretację opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego podanego we wniosku – nie prowadzi postępowania dowodowego, które w przedmiotowej sprawie umożliwiłoby ocenę spełnienia przez Wnioskodawcę przesłanek zwolnienia wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zastosowanie zwolnienia z opodatkowania leży w interesie podatnika, więc to po jego stronie spoczywa obowiązek wykazania, że Fundacja spełnia kryteria organizacji, o której mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zauważyć należy, że w postępowaniu interpretacyjnym organy podatkowe są związane stanem faktycznym/zdarzeniem przyszłym przedstawionym przez wnioskodawcę i nie są uprawnione do ustalania i weryfikowania stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku.

Przedmiotem interpretacji wydanej na podstawie art. 14b ustawy Ordynacja podatkowa jest sam przepis prawa. Jeżeli zatem przedstawiony we wniosku stan faktyczny będzie różnił się od występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.

Zgodnie z art. 14na ustawy Ordynacja podatkowa, przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.