0111-KDIB1-2.4010.396.2017.1.BD | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Czy dochód Fundacji przekazany w formie darowizny z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy kaplicy w obiekcie zabytkowym, o której mowa w opisie stanu faktycznego, korzysta ze zwolnienia od podatku, określonego w art. 17 ust. 1 pkt 6c ustawy o CIT?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 30 października 2017 r. (data wpływu 15 listopada 2017 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 6c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 listopada 2017 r. do Organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 6c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Fundacja (dalej: „Fundacja”, „Wnioskodawca”) jest osobą prawną działającą w oparciu o przepisy ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 2016 r., poz. 40). Od 2006 r. Fundacja posiada status organizacji pożytku publicznego, prowadzącej działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r., poz. 1817 ze zm.). Fundacja jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, przy czym nie prowadzi działalności gospodarczej, a cały dochód przeznacza na zadania/cele określone w statucie Fundacji. Przychody Fundacji stanowią przede wszystkim darowizny przekazywane na rzecz Fundacji (na prowadzenie jej działalności statutowej) przez osoby fizyczne, podmioty gospodarcze, jak również inne jednostki organizacyjne. Działalność statutową Fundacji stanowi działalność społecznie użyteczna w sferze zadań publicznych obejmujących:

 1. pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób:
  1. wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej;
  2. udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa;
 2. działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 3. działalność charytatywną;
 4. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 5. działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
 6. działalność na rzecz integracji cudzoziemców;
 7. ochronę i promocję zdrowia;
 8. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
 9. promocję zatrudnienia i aktywizację zawodową osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
 10. działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
 11. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
 12. działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
 13. działalność wspomagającą rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
 14. działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 15. naukę, szkolnictwo wyższe, edukację, oświatę i wychowanie;
 16. działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży;
 17. kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 18. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;
 19. ekologię i ochronę zwierząt oraz ochronę dziedzictwa przyrodniczego;
 20. turystykę i krajoznawstwo;
 21. porządek i bezpieczeństwo publiczne;
 22. obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
 23. upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji;
 24. udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
 25. ratownictwo i ochronę ludności;
 26. pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
 27. upowszechnianie i ochronę praw konsumentów;
 28. działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracę między społeczeństwami;
 29. promocję i organizację wolontariatu;
 30. pomoc Polonii i Polakom za granicą;
 31. działalność na rzecz kombatantów, weteranów i osób represjonowanych;
 32. promocję Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
 33. działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
 34. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

Działalność, w sferach określonych powyżej, jest wyłączną statutową działalnością Fundacji i dotyczy realizacji zadań publicznych na rzecz ogółu społeczności lub na rzecz społeczności wyodrębnionej ze względu na trudną sytuację życiową lub materialną.

Powyższe zadania Fundacja realizuje w głównej mierze poprzez udzielanie darowizn pieniężnych oraz rzeczowych na rzecz podmiotów wnioskujących o udzielenie darowizny.

Podmiotami wnioskującymi o udzielenie darowizn są m.in. osoby prawne, jednostki organizacyjne kościoła (tj. metropolie, archidiecezje, diecezje, parafie) i związki wyznaniowe, które ubiegają się o dofinansowanie kosztów prowadzonej działalności, m.in. w zakresie charytatywno-opiekuńczym, wychowawczym, pomocy społecznej, jak również ochrony zabytków sakralnych przeznaczonych na potrzeby działalności tych jednostek.

Przedmiotem wniosku, jest dofinansowanie w formie darowizny pieniężnej projektu realizowanego przez jednostkę organizacyjną Kościoła katolickiego, którym jest budowa nowej kaplicy, która ma powstać na terenie obiektu zabytkowego. Projekt ten jest jednym z etapów inwestycji mającej na celu odnowienie i zagospodarowanie obiektu zabytkowego, w tym m.in. poprzez zwiększenie jego możliwości użytkowych.

Zgodnie z zadeklarowanym przez wnioskującego o darowiznę zakresem wydatków podlegających dofinansowaniu, ze środków Fundacji zostaną sfinansowane prace kamieniarskie oraz prace mające związek z wystrojem wnętrza nowo budowanej Kaplicy, a także zakup mebli.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy dochód Fundacji przekazany w formie darowizny z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy kaplicy w obiekcie zabytkowym, o której mowa w opisie stanu faktycznego, korzysta ze zwolnienia od podatku, określonego w art. 17 ust. 1 pkt 6c ustawy o CIT?

Zdaniem Wnioskodawcy, stosownie do zapisu art. 17 ust. 1 pkt 6c ustawy o CIT, wolne od podatku są dochody organizacji pożytku publicznego, o których mowa w przepisach o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - w części przeznaczonej na działalność statutową, z wyłączeniem działalności gospodarczej.

Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej. Jako osoba prawna jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych i podlega ogólnym regułom podatkowym przewidzianym w tej ustawie, przy czym w zakresie dochodów przekazanych na cele statutowe, Fundacja korzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 6c ustawy o CIT.

Zwolnienie zawarte w tym przepisie jest zwolnieniem warunkowym. Dla skorzystania z tego zwolnienia podatnik musi spełnić następujące warunki:

 • jego celem musi być działalność wymieniona w statucie, obejmująca swoim zakresem sferę zadań publicznych, o których mowa w przepisach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 • uzyskane dochody muszą być przeznaczone/wydatkowane wyłącznie na cele działalności statutowej Fundacji.

Odnosząc powyższe warunki do okoliczności przedstawionych w opisie sprawy Wnioskodawca stoi na stanowisku, że dofinansowanie budowy kaplicy, znajdującej się na terenie obiektu zabytkowego wpisywać się będzie w działalność statutową Fundacji, która jest zgodna z katalogiem celów społecznie użytecznych zawartym w art. 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W ocenie Fundacji, wskazany projekt inwestycyjny kwalifikuje się do celu określonego w punkcie 17 Statutu Fundacji, jako „kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”. Tego rodzaju działania (tj. budowa kaplicy) z jednej strony pozwalają na wykorzystanie do celów użyteczności publicznej obiektu zabytkowego, jak również służą ochronie i zabezpieczeniu przed niszczeniem dzieł sztuki, jakim jest obiekt wpisany do rejestru zabytków.

Mając zatem na uwadze, że dofinansowany projekt inwestycyjny wpisuje się w działalność statutową Fundacji, obejmującą zadania społecznie użyteczne określone ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, uznać należy, że spełnione zostały w tym przypadku przesłanki zwolnienia od podatku określone w art. 17 ust. 1 pkt 6c ustawy o CIT.

Reasumując, w opinii Wnioskodawcy, dochód Fundacji przekazany na realizację budowy kaplicy, będzie korzystał ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 6c ustawy o CIT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 40, z późn. zm.), fundacje mogą być ustanowione dla realizacji zgodnych z interesami Rzeczypospolitej Polskiej celów społecznie lub gospodarczo użytecznych, w szczególności takich jak: ochrona zdrowia, rozwój gospodarki i nauki, oświata i wychowanie, kultura i sztuka, opieka i pomoc społeczna, ochrona środowiska oraz opieka nad zabytkami. Powołując fundację fundator – stosownie do art. 5 ust. 1 ww. ustawy – m.in. określa cele, zasady, formy i zakres działalności fundacji. Fundacje posiadają osobowość prawną, tak więc jako osoby prawne są podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych.

Zgodnie z przepisem art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1817, z późn. zm.), działalnością pożytku publicznego jest działalność społecznie użyteczna, prowadzona przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych określonych w ustawie.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ww. ustawy, sfera zadań publicznych, o której mowa w art. 3 ust. 1, obejmuje zadania w zakresie:

1.pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
1a. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
2a. udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa;
2. działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
3. działalności charytatywnej;
4. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
5. działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
5a) działalności na rzecz integracji cudzoziemców;
6. ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, z późn. zm.);
7. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
8. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
9. działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
10. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
11. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
12. działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
13. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
14. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
15. działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
16. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
17. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
18. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
19. turystyki i krajoznawstwa;
20. porządku i bezpieczeństwa publicznego;
21. obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
22. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
22a. udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
23. ratownictwa i ochrony ludności;
24. pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
25. upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
26. działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
27. promocji i organizacji wolontariatu;
28. pomocy Polonii i Polakom za granicą;
29. działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
29a) działalności na rzecz weteranów i weteranów poszkodowanych w rozumieniu ustawy ......z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz.U. poz. 1203);
30. promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
31. działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
32. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
32a. rewitalizacji;
33. działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32a.

Odrębne przepisy, do których odsyła cytowany przepis, regulujące zagadnienie zwolnienia organizacji pożytku publicznego od podatku dochodowego od osób prawnych to przepisy ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2343, dalej: „ustawa o CIT”).

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o CIT, przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty; w wypadkach, o których mowa w art. 21 i 22, przedmiotem opodatkowania jest przychód. Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o CIT, dochodem, z zastrzeżeniem art. 10, art. 11 i art. 24a, jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą. Ustalony ww. sposób dochód może być przedmiotem zwolnienia z opodatkowania, na zasadach określonych w art. 17 ust. 1 ustawy o CIT.

Na mocy art. 17 ust. 1 pkt 6c ustawy o CIT, wolne od podatku są dochody organizacji pożytku publicznego, o których mowa w przepisach o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - w części przeznaczonej na działalność statutową, z wyłączeniem działalności gospodarczej.

Należy jednak zastrzec, że omawiane zwolnienie wynikające z art. 17 ust. 1 pkt 6c ustawy o CIT, nie dotyczy, zgodnie z przepisem art. 17 ust. 1a ustawy o CIT:

1. dochodów uzyskanych z działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali lub dochodów uzyskanych z handlu tymi wyrobami; zwolnieniem objęte są jednak dochody jednostek naukowych i instytutów badawczych, w rozumieniu odrębnych przepisów, uzyskane z działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego;
1.a dochodów uzyskanych z działalności polegającej na oddaniu środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych do odpłatnego używania na warunkach określonych w art. 17a-17k;
2. dochodów, bez względu na czas ich osiągnięcia, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w tych przepisach.

Stosownie do art. 17 ust. 1b ustawy o CIT, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, ma zastosowanie, jeżeli dochód jest przeznaczony i - bez względu na termin - wydatkowany na cele określone w tym przepisie, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 5a.

Organizacją pożytku publicznego stosownie do art. 20 ust. 1 ww. ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, może być w szczególności organizacja pozarządowa, jeżeli – z zastrzeżeniem art. 21 - spełnia łącznie następujące wymagania, tj.:

 1. prowadzi działalność pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności, lub określonej grupy podmiotów, pod warunkiem że grupa ta jest wyodrębniona ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną w stosunku do społeczeństwa;
 2. może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego;
 3. nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznacza na działalność, o której mowa w pkt 1;
 4. ma statutowy kolegialny organ kontroli lub nadzoru, odrębny od organu zarządzającego i niepodlegający mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru, przy czym członkowie organu kontroli lub nadzoru:
  1. nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
  2. nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
  3. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni;
 5. członkowie organu zarządzającego nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 6. statut lub inne akty wewnętrzne organizacji pozarządowych zawierają zakazy, o których mowa w tym przepisie.

Wobec powyższego, dla skorzystania ze zwolnienia, o jakim mowa w art. 17 ust. 1 pkt 6c ustawy o CIT konieczne jest:

 1. posiadanie przez jednostkę statusu organizacji pożytku publicznego, o której mowa w przepisach o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 2. przeznaczenie i wydatkowanie uzyskanego dochodu na działalność statutową, z wyłączeniem działalności gospodarczej.

Nieistotne jest przy tym źródło tego dochodu, tj. czy został on osiągnięty w związku z realizacją zadań pożytku publicznego, czy też z działalności gospodarczej prowadzonej w rozmiarach służących realizacji zadań statutowych z wyjątkiem ograniczenia wynikającego z art. 17 ust. 1a ustawy o CIT. Warunkiem skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego jest bowiem przeznaczenie i - bez względu na termin – wydatkowanie osiągniętego dochodu na działalność statutową.

Podkreślić należy raz jeszcze, że zgodnie z treścią art. 17 ust. 1a pkt 2 ustawy o CIT, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, nie dotyczy dochodów, bez względu na czas ich osiągnięcia, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w tych przepisach.

Tym samym ww. przepis wprowadza ograniczenie zakresu zwolnienia wskazanego w powołanych przepisach do dochodu, który podatnik nie tylko przeznaczy na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, ale i wydatkuje na te cele. Jest istotne to, że samo przeznaczenie dochodu na cele statutowe lub inne społecznie użytecznie i preferowane przez ustawodawcę nie wystarczy dla zachowania prawa do zwolnienia, gdyż wydatkowanie tego dochodu na inny niż statutowy lub społecznie użyteczny cel, to zwolnienie unicestwi.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest Fundacją posiadającą status organizacji pożytku publicznego, prowadzącą działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych. Wnioskodawca jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, przy czym nie prowadzi działalności gospodarczej, a cały dochód przeznacza na zadania/cele określone w statucie Fundacji. Przychody Fundacji stanowią przede wszystkim darowizny przekazywane na Jej rzecz (na prowadzenie jej działalności statutowej) przez osoby fizyczne, podmioty gospodarcze, jak również inne jednostki organizacyjne.

Działalność, w sferach określonych powyżej, jest wyłączną statutową działalnością Fundacji i dotyczy realizacji zadań publicznych na rzecz ogółu społeczności lub na rzecz społeczności wyodrębnionej ze względu na trudną sytuację życiową lub materialną.

Powyższe zadania Fundacja realizuje w głównej mierze poprzez udzielanie darowizn pieniężnych oraz rzeczowych na rzecz podmiotów wnioskujących o udzielenie darowizny. Wątpliwości Wnioskodawcy budzi możliwość zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 6c ustawy o CIT, dochodu przekazanego w formie darowizny na dofinansowanie budowy kaplicy w obiekcie zabytkowym.

Odnosząc powyższe do treści art. 17 ust. 1 pkt 6c ustawy o CIT, należy stwierdzić, że podstawowym kryterium zastosowania przewidzianego w nim zwolnienia jest przeznaczenie przez podatnika osiągniętego przez niego dochodu na cele statutowe preferowane przez ustawodawcę – tj. cele wymienione w art. 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (art. 17 ust. 1 pkt 6c ustawy o CIT bezpośrednio odsyła do wymienionej ustawy), przy czym cele te muszą w sposób niebudzący wątpliwości wynikać z postanowień statutu danego podmiotu.

Sfera zadań publicznych, o której mowa powyżej obejmuje zadania w zakresie wymienionym w art. 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Tylko dochód przeznaczony na cele statutowe pokrywające się z zadaniami w zakresie wymienionym w tym przepisie będzie mógł korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych. Należy wskazać, że aby skorzystać, ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 6c ustawy o CIT muszą być spełnione następujące warunki, tj.:

 • posiadanie przez jednostkę statusu organizacji pożytku publicznego, o której mowa w przepisach o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 • przeznaczenie i wydatkowanie uzyskanego dochodu na działalność statutową, z wyłączeniem działalności gospodarczej,
 • cele wymienione w art. 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (art. 17 ust. 1 pkt 6c ustawy o CIT bezpośrednio odsyła do wymienionej ustawy), muszą w sposób niebudzący wynikać z postanowień statutu danego podmiotu.

Odnosząc się do powyższego zauważyć należy, że z przedstawionych okoliczności wynika, iż statut Fundacji odzwierciedla w istocie zadania sfery publicznej określone w ww. art. 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Wskazane przez Fundację cele statutowe wskazują jednoznacznie, że realizuje ona zadania publiczne, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o działalności publicznego pożytku publicznego i wolontariacie, tj. m.in. działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Ponadto, ww. cele Fundacja realizuje m.in. poprzez udzielanie pomocy, finansowanie, dofinansowywanie, wspieranie oraz wspomaganie osób i podmiotów realizujących powyższe cele.

Z kolei podmiotem realizującym inwestycję w postaci budowy kaplicy jest jednostka organizacyjna Kościoła katolickiego, która realizuje cel mający służyć ochronie dób kultury i dziedzictwa narodowego. Natomiast Wnioskodawca udzielił dofinansowania w postaci darowizny w formie pieniężnej na ten cel.

Istotne znaczenie ma również okoliczność, że kaplica usytuowana będzie na terenie obiektu zabytkowego i jej wybudowanie pozwoli na wykorzystanie dla celów użyteczności publicznej przedmiotowego obiektu. Ponadto, działania te w konsekwencji przyczynią się do ochrony i zabezpieczenia przed zniszczeniem dzieł sztuki, a w rezultacie do realizacji celu statutowego Wnioskodawcy jakim jest ochrona dób kultury i dziedzictwa narodowego.

Skoro zatem przekazywana darowizna na budowę kaplicy służy bezpośrednio realizacji celów statutowych Fundacji, to istnieją podstawy do zastosowania zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 17 ust. 1 pkt 6c ustawy o CIT.

W związku z powyższym stwierdzić należy, że dochód Wnioskodawcy, który został przekazany na dofinansowanie budowy kaplicy w obiekcie zabytkowym, będzie wydatkowany na cele statutowe Fundacji i może korzystać ze zwolnienia z opodatkowania z art. 17 ust. 1 pkt 6c ustawy o CIT.

Reasumując, stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Podkreślić należy również, że norma wynikająca z art. 17 ust. 1 pkt 6c ustawy stanowi formę ulg podatkowych, które naruszają zasadę równości i powszechności opodatkowania. Tym samym powinna być interpretowana ściśle. Niedopuszczalne jest stosowanie wykładni rozszerzającej.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny/zdarzenie przyszłe sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym/zdarzeniem przyszłym podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzeń w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78-79, 50-126 Wrocław, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.