Fundacje | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to fundacje. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
7
lip

Istota:

Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług dokonywanych czynności.

Fragment:

Rozliczenia mogą mieć charakter okresowy (kwartalny), przy czym po zakończeniu roku strony będą dokonywały weryfikacji faktycznie zrealizowanego wyniku Fundacji i w przypadku wystąpienia odchyleń dokonają odpowiedniej korekty / rozliczenia. Niezależnie od opisanego wyżej modelu rozliczeń, Spółka będzie także obciążać Fundację z tytułu świadczonych na jej rzecz usług – wsparcia back office (usługi księgowe, usługi HR, refaktura części kosztów ochrony i sprzątania budynku Muzeum) oraz będzie refakturowała część kosztów najmu budynku Muzeum. Usługi te nie są jednak przedmiotem niniejszego wniosku o interpretację podatkową. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy płatności wynikające z rozliczenia umowy o realizację wspólnego projektu dokonywane przez Fundację do Spółki lub przez Spółkę do Fundacji będą stanowiły dla Fundacji lub Spółki wynagrodzenie z czynności opodatkowanych VAT? Zdaniem Wnioskodawcy W ocenie Zainteresowanych, środki przekazywane przez Fundację do Spółki lub przez Spółkę do Fundacji jako wyrównanie (w górę lub w dół) do docelowego poziomu zysku Fundacji nie będą stanowiły dla Fundacji ani dla Spółki wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług opodatkowanych VAT. Art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług (Dz.

2018
3
lip

Istota:

Możliwość obniżenia kwoty podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

Fragment:

Realizowane zadania są ogólnodostępne i nieodpłatne dla wszystkich oraz realizowane w ramach statutowej działalności Fundacji. Natomiast w piśmie złożonym w dniu 19 czerwca 2018 r. Wnioskodawca przedstawił ostatecznie opis stanu faktycznego: Aktualnie Fundacja realizuje równolegle projekty: „ ... ” (grant udzielony przez Stowarzyszenie ...). Jest to zadanie zgodnie ze statutem Fundacji. Do jego realizacji Fundacja dokonywała zakupu towarów i usług, na które wystawiane były faktury VAT. Oznacza to, że Fundacja nabywała towary i usługi z naliczonym podatkiem VAT. Ponieważ Fundacja nie jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem VAT, nie ma możliwości odzyskania tegoż podatku. Fundacja nie figuruje w ewidencji podatników podatku VAT i nie składa deklaracji VAT-7. Oznacza to dla Fundacji, że podatek VAT do faktur stanowi wydatek kwalifikowalny. Realizacja ww. zadania nie skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego w zakresie podatku VAT, a więc Fundacja nie stanie się czynnym podatnikiem tego podatku. Wszystkie poniesione wydatki zostały udokumentowane fakturami VAT wystawionymi na Fundację. Nabywane towary i usługi przez Fundację nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Przykładowe towary i usługi nabywane przez Fundację: usługi poligraficzne, usługi stolarskie, zakup drewna w tartaku, zakup impregnatów do drewna. itd.

2018
31
maj

Istota:

Możliwość odzyskania podatku VAT w związku z realizacją operacji pt. „Czyste powietrze”.

Fragment:

Fundacja została ustanowiona aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza w kancelarii notarialnej dnia 19 listopada 2010 r. Fundacja została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem w dniu 21 grudnia 2010 r. Fundacja jest podatnikiem podatku VAT oraz figuruje w ewidencji podatników podatku VAT i realizując niżej opisaną operację nie może odzyskać uiszczonego podatku VAT, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług Dz. U. z 2016 r., poz. 710, z późn. zmianami, art. 86 ust. 1. Celem Fundacji jest działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju i dobra publicznego oraz wspieranie inicjatyw obywatelskich, organizacji pozarządowych, samorządów lokalnych, innych instytucji, osób prawnych oraz pojedynczych osób działających w zakresie: upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich a także działań wspomagających rozwój demokracji, działalności artystycznej, kulturalnej, ochrony dóbr kultury i tradycji, ochrony środowiska przyrodniczego, w tym cennych terenów przyrodniczych oraz ochrony dziedzictwa kulturowego na tych obszarach, ochrony i tworzenia zieleni miejskiej, działalności edukacyjnej, (...)

2018
1
maj

Istota:

Czy darowizna przekazana przez Wnioskodawcę na rzecz Fundacji może być odliczona od dochodu do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych?

Fragment:

Wnioskodawca doprecyzował zdarzenie przyszłe wskazując, że: Fundacja działa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r., Nr 46, poz. 203 ze zm.) oraz zgodnie z postanowieniami statutu fundacji, aktem powołującym fundację jest Akt Notarialny, Fundacja posiada siedzibę na terytorium Polski i jest polskim rezydentem podatkowym, Wnioskodawca nie jest jednym z fundatorów Fundacji, Fundacja jest organizacją pozarządową, prowadząca działalność w zakresie ochrony i promocji zdrowia i niedziałającą w celu osiągnięcia zysku, tj. zgodnie z art. 3 ust. 2 i 3 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ponieważ Fundacja została powołana w październiku 2017 r. na dzień dzisiejszy nie ma jeszcze statutu OPP uprawniającego do zbiórki 1%, o co będzie się ubiegać zgodnie z obowiązującymi przepisami po 3 latach działalności Fundacji. Fundacja nie jest organizacją równoważną do określonych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, Wnioskodawca przekaże Fundacji darowiznę wyłącznie na realizację celów statutowych, a Fundacja przeznaczy darowiznę na realizację celów statutowych zgodnie z art. 6 ust. 1, 2 i 3 Statutu Fundacji, (...)

2018
18
kwi

Istota:

W analizowanym przypadku zastosowanie zwolnienia dla sprzedaży towarów używanych dokonywanej przez Wnioskodawcę, może spowodować naruszenia warunków konkurencji zatem zwolnienie, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia nie znajduje zastosowania.

Fragment:

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe: Fundacja zwana dalej Fundacją, jest organizacją pożytku publicznego. Fundacja realizuje swoje cele m.in. przez prowadzenie sklepów charytatywnych, w których sprzedaje przedmioty darowane Fundacji na cele prowadzenia działalności pożytku publicznego. Darowizny przedmiotów sprzedawanych w tych sklepach dokonywane są w ramach zbiórek towarów, głównie używanych, organizowanych przez Fundację: w sklepach charytatywnych - zbiórki te polegają na odbieraniu darów od osób, które pojawiają się w sklepach Fundacji. Zdarza się, dość rzadko, że darczyńca ma do przekazania sporą ilość przedmiotów, ale ma trudność z dostarczeniem ich osobiście do sklepu Fundacji (ze względu na wiek, brak samochodu, etc.). W takich przypadkach Fundacja organizuje transport w celu odebrania tych rzeczy od darczyńcy. w biurach - Fundacja prowadzi także akcje zbiórek darów w biurach swoich partnerów będących firmami prowadzącymi działalność gospodarczą. Zbiórka polega na umieszczeniu w przestrzeni biurowej partnera kartonu, gdzie pracownicy i inne osoby mogą przekazywać niepotrzebne im rzeczy. Dary przekazywane są najczęściej w workach i nie ma możliwości segregacji i oceny ich na miejscu.

2018
15
kwi

Istota:

Przyjęte przez Spółkę stanowisko, że wydatki Spółki wynikające z § 7 i § 8 aktu ustanowienia Fundacji będą podlegały odliczeniu od podstawy opodatkowania na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 updop, łącznie do wysokości nieprzekraczającej 10% dochodu, o którym mowa w art. 7a ust. 1 updop, należy uznać za nieprawidłowe.

Fragment:

Z przepisu art. 3 ustawy o fundacjach wynika, że oświadczenie woli o ustanowieniu fundacji powinno być złożone w formie aktu notarialnego. W oświadczeniu woli o ustanowieniu fundacji fundator powinien wskazać cel fundacji oraz składniki majątkowe przeznaczone na jego realizację. Składnikami majątkowymi, o których mowa w ust. 2, mogą być pieniądze, papiery wartościowe, a także oddane fundacji na własność rzeczy ruchome i nieruchomości. W myśl art. 4 ustawy o fundacjach, fundacja działa na podstawie przepisów tej ustawy i statutu. Fundator ustala statut fundacji, określający jej nazwę, siedzibę i majątek, cele, zasady, formy i zakres działalności fundacji, skład i organizację zarządu, sposób powoływania oraz obowiązki i uprawnienia tego organu i jego członków. Statut może zawierać również inne postanowienia, w szczególności dotyczące prowadzenia przez fundację działalności gospodarczej, dopuszczalności i warunków jej połączenia z inną fundacją, zmiany celu lub statutu, a także przewidywać tworzenie obok zarządu innych organów fundacji (art. 5 ust. 1 ustawy o fundacjach). W świetle wyżej powołanych przepisów, akt fundacyjny towarzyszący powołaniu każdej fundacji jest jednostronną czynnością prawną o charakterze zobowiązującym.

2018
6
kwi

Istota:

Czy darowizna przekazana przez Wnioskodawczynię na rzecz Fundacji może być odliczona od dochodu do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

UZASADNIENIE W dniu 8 lutego 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości odliczenia od dochodu darowizny przekazanej przez Wnioskodawczynię na rzecz Fundacji. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawczyni jest osobą fizyczną posiadającą nieograniczony obowiązek podatkowy w Polsce (dalej: „ Wnioskodawczyni"). Wnioskodawczyni zamierza przekazać darowiznę na rzecz Fundacji, (dalej: Fundacja ”). Fundacja nie posiada statusu organizacji pożytku publicznego w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Fundacja zabiega o uzyskanie takiego statusu. Zgodnie z jej statutem Fundacja działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej. Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z porządkiem prawnym obowiązującym w danym kraju. Fundacja może ustanawiać oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do innych podmiotów gospodarczych i fundacji. Fundacja na podstawie uchwały zarządu może podjąć decyzję o prowadzeniu działalności gospodarczej w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych. Ministrem właściwym ze względu na zakres działalności oraz cele Fundacji jest minister właściwy do spraw zdrowia. Fundacja została powołana w celach: prowadzenia działalności w zakresie ochrony i promocji (...)

2018
27
mar

Istota:

W zakresie braku obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej w stosunku do przepływów pieniężnych realizowanych pomiędzy Fundacją a spółkami powiązanymi.

Fragment:

Z wniosku wynika, że Fundacja została utworzona zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2016 r., poz. 40 ze zm.). Fundacja posiada osobowość prawną i jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Fundacja jest jednocześnie organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.). Ponadto, Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, jednakże dochody z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację są w całości przeznaczane na realizację celów statutowych Fundacji. Działalność gospodarcza jest zatem dodatkowa w stosunku do działalności pożytku publicznego prowadzonej przez Fundację. Ponadto Fundacja posiada 50% udziałów w spółce L. Sp. z o.o. oraz jest jedynym udziałowcem w spółce S. Sp. z o.o. W 2016 r. wartość transakcji lub innych zdarzeń jednego rodzaju pomiędzy Fundacją a Spółkami przekroczyła wartość progową wskazaną w art. 9a ust. 1d pkt 2updop. Biorąc pod uwagę powyższe Fundacja powzięła wątpliwość, czy w świetle przepisów obowiązujących od dnia 1 stycznia 2017 r. Fundacja ma obowiązek sporządzania dokumentacji cen transferowych w stosunku przepływów pieniężnych realizowanych na rzecz spółek L.

2018
3
mar

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do zwolnienia od podatku VAT sprzedaży prawa do użytkowania terenu niezabudowanego.

Fragment:

W myśl art. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2016 r., poz. 40, z późn. zm.), fundacja może być ustanowiona dla realizacji zgodnych z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej celów społecznie lub gospodarczo użytecznych, w szczególności takich, jak: ochrona zdrowia, rozwój gospodarki i nauki, oświata i wychowanie, kultura i sztuka, opieka i pomoc społeczna, ochrona środowiska oraz opieka nad zabytkami. Stosownie do art. 4 ww. ustawy, fundacja działa na podstawie przepisów ustawy o fundacjach i statutu. Na mocy art. 5 ust. 5 cyt. ustawy, fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów. Jeżeli fundacja ma prowadzić działalność gospodarczą, wartość środków majątkowych fundacji przeznaczonych na działalność gospodarczą nie może być mniejsza niż tysiąc złotych. Działalność statutowa i gospodarcza fundacji stanowią zatem odrębne rodzaje działalności na gruncie prawa o fundacjach. Działalność gospodarcza o celach zarobkowych nie może być celem statutowym fundacji, może być tylko działalnością uboczną, jako jedno ze źródeł dochodów służących realizacji celów statutowych. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.

2018
21
lut

Istota:

Zwolnienie od podatku świadczonych przez Fundację usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług.

Fragment:

Zgodnie z warunkami współpracy, do obowiązków podmiotów zlecających czynności objęte Projektem należy: rozpatrzenie podania rodziców lub opiekunów dziecka o edukację domową, przekazanie Fundacji części dotacji oświatowej tytułem wynagrodzenia, informowanie Fundacji o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na sposób realizacji Projektu, przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych, o których mowa w art. 37 ust. 4 Prawa oświatowego. Umowy w przedmiocie realizacji Projektu są zawierane przez Fundację na okres roku szkolnego, tj. od 1 września danego roku kalendarzowego do 31 sierpnia kolejnego roku kalendarzowego. Wynagrodzenie należne Fundacji z tytułu realizacji Projektu jest płatne miesięcznie, w wysokości stanowiącej część dotacji oświatowej otrzymywanej przez podmiot zlecający realizację Projektu. Na potrzeby realizacji Projektu, Fundacja zawiera również umowy o świadczenie usług edukacyjnych z rodzicami lub opiekunami dzieci zakwalifikowanych do Projektu. Zgodnie z tymi umowami, Fundacja prowadzi zajęcia edukacyjno-wychowawcze dla dzieci, w okresie roku szkolnego, zgodnie z wartościami i założeniami Projektu, w zamian za co rodzice lub opiekunowie dzieci uiszczają na rzecz Fundacji opłatę wstępną i opłatę roczną za udział dziecka w Projekcie (dalej: „ Czesne ”). W umowie z Fundacją, rodzice lub opiekunowie dziecka wyrażają wolę realizacji przez dziecko obowiązku szkolnego w trybie edukacji domowej, a ponadto wyrażają zgodę na udział dziecka w zajęciach edukacyjno-wychowawczych w ramach Projektu.