Fundacje | Interpretacje podatkowe

Fundacje | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to fundacje. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie skutków podatkowych uznania Fundacji z siedzib1 Lichtensteinie, w której Wnioskodawca jest cz3onkiem zarz1du za zagraniczn1 spó3ke kontrolowan1
Fragment:
W zwi1zku z powo3aniem Fundacji Fundator powo3a3 Zarz1d Fundacji (ang. „ Board of Foundation ”) odpowiedzialny za realizacje celów statutowych Fundacji. Wnioskodawca zostanie w przysz3ooci jednym z Cz3onków Zarz1d Fundacji. Zarz1d Fundacji nie posiada kompetencji pozwalaj1cych na zmiane aktu za3o?ycielskiego Fundacji. Siedziba Fundacji zosta3a zlokalizowana w Lichtensteinie, w tym samym miejscu znajduje sie siedziba zarz1du Fundacji. Na etapie zawi1zania Fundacji Fundator wyposa?y3 jednostke w aktywa niezbedne do realizowania jej celów statutowych. Wk3ad Fundatora do Fundacji stanowi1 udzia3y oraz akcje w spó3kach polskich oraz zagranicznych, obligacje, wierzytelnooci czy orodki pienie?ne (dalej „ Maj1tek fundacji ”). Fundacja nie prowadzi dzia3alnooci gospodarczej. Dochody na realizacje celów statutowych Fundacja czerpie wy31cznie z Maj1tku fundacji. W przewa?aj1cej czeoci (tj. ponad 50%) dochody stanowi1 dywidendy, nale?nooci licencyjne oraz odsetki. Celem statutowym Fundacji jest wyp3ata orodków pienie?nych na rzecz okreolonych w dokumentach powo3uj1cych Fundacje podmiotów. Zgodnie z planowanymi postanowieniami dokumentów za3o?ycielskich Fundacji uprawnionymi do otrzymywania orodków pienie?nych (...)
2017
19
sty

Istota:
Podatek od towarów i us3ug w zakresie uznania Fundacji za podatnika podatku od towarów i us3ug z tytu3u oddania kolekcji dzie3 sztuki Fundacji w „depozyt” Muzeum oraz zwolnienia od podatku us3ug oddania kolekcji dzie3 sztuki Fundacji w „depozyt” Muzeum.
Fragment:
Jednoczeonie Muzeum jest zobowi1zane uiszczaa na rzecz Fundacji 15% wp3ywów uzyskanych przez Muzeum z tytu3u sprzeda?y biletów do C. i do innych oddzia3ów Muzeum, gdzie s1 eksponowane Obiekty Fundacji oraz z wp3ywów uzyskanych z udzielonych licencji na wykorzystywanie Obiektów Fundacji. Dodatkowo, w przypadku zawarcia przez Muzeum umowy odp3atnego wypo?yczenia Obiektu stanowi1cego w3asnooa Fundacji, Fundacja ma prawo do otrzymania, bezpoorednio od wypo?yczaj1cego, 90% op3aty z tytu3u wypo?yczenia. Zgodnie z postanowieniami statutu, Fundacja otrzymywane darowizny, zapisy, spadki, legaty oraz inne owiadczenia (w tym wskazane wy?ej przychody uzyskiwane na podstawie Umowy depozytu), przeznacza na realizacje celów statutowych. Fundacja nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT. Fundacja jest „ innym podmiotem uznanym na podstawie odrebnych przepisów za instytucje o charakterze kulturalnym ”. Potwierdzeniem tego jest m.in. powo3ane we wniosku stanowisko Ministra Finansów wynikaj1ce z Interpretacji Ogólnej z dnia 17 kwietnia 2015 r. W ocenie Fundacji – z uwagi na przedmiot dzia3alnooci Fundacji i cel oddania kolekcji w depozyt, jakim jest m.in. jej udostepnienie publicznooci, takie dzia3ania musia3yby podlegaa kwalifikacji jako us3ugi kulturalne w rozumieniu powy?szego przepisu.
2017
19
sty

Istota:
Ustalenia, czy przekazanie przez Wnioskodawcę środków pieniężnych na rzecz innych podmiotów (fundacji) będzie korzystać ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 updop (pytanie oznaczone we wniosku Nr 6).
Fragment:
Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 40), fundacje mogą być ustanowione dla realizacji zgodnych z interesami Rzeczypospolitej Polskiej celów społecznie lub gospodarczo użytecznych, takich jak ochrona zdrowia, rozwój gospodarki i nauki, oświata i wychowanie, kultura i sztuka, opieka i pomoc społeczna, ochrona środowiska oraz opieka nad zabytkami. Powołując fundację fundator - stosownie do art. 5 ust. 1 tej ustawy - m.in. określa cele, zasady, formy i zakres działalności fundacji. Fundacje posiadają osobowość prawną, tak więc jako osoby prawne są podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych. Jednocześnie nie zostały one wymienione przez ustawodawcę w treści art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1888, dalej: „ updop ”) jako podmioty, które są zwolnione od podatku. Z uwagi na powyższe należy wskazać, że fundacje, tak jak inne podmioty posiadające osobowość prawną, podlegają ogólnym regułom podatkowym przewidzianym w tej ustawie. Oznacza to, że fundacje ustalają dochód bez względu na rodzaje źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty. Zgodnie z art. 7 ust. 1 updop, przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów z jakich dochód ten został osiągnięty; w wypadkach, o których mowa w art. 21 i 22, przedmiotem opodatkowania jest przychód.
2016
30
gru

Istota:
Należy stwierdzić, że główne cele statutowe Fundacji mieszczą się w zakresie celów wskazanych w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Tym samym, mając na względzie również pozostałą analizę warunków zwolnienia wskazanych w cytowanych wyżej przepisach, należy stwierdzić, że dochody Fundacji przeznaczone (i faktycznie wydatkowane) na główne jej cele statutowe w sposób opisany we wniosku będą korzystały ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie ww. art. 17 ust. 1 pkt 4.
Fragment:
(...) Fundacji – jest prawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 31 października 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości skorzystania przez Fundację ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w stosunku do dochodu przeznaczonego i wydatkowanego na realizację głównych celów statutowych Fundacji. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Fundacja (dalej: Fundacja) działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach, która przyznaje fundacjom osobowość prawną oraz postanowień statutu uchwalonego przez Radę Fundacji w dniu 27 listopada 2015 roku. Fundacja zajmuje się szeroko rozumianą działalnością edukacyjną dotyczącą rozwijania i prowadzenia przedsiębiorstw innowacyjnych. Fundacja została powołana w celu zwiększenia kompetencji zarówno młodych przedsiębiorców, jak i tych, którzy zamierzają uruchomić działalność gospodarczą poprzez komercjalizację innowacyjnych projektów naukowo technicznych, Fundacja nawiązała współpracę z amerykańską uczelnią techniczną M..., będącą wiodącym na świecie ośrodkiem naukowym.
2016
22
gru

Istota:
Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z wydatkami ponoszonymi przez Fundację na realizację projekt.
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 16 listopada 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z wydatkami ponoszonymi przez Fundację na realizację projektu. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca – Fundacja powstała w tym roku, mając na celu artystyczny rozwój muzyczny swoich podopiecznych. Cele Fundacji obecnie realizowane są przez działalność statutową, tj. prowadzenie edukacyjnych zajęć nauki gry na instrumentach muzycznych, prowadzenie chóru oraz orkiestry. Fundacja na swoją działalność chce pozyskać środki pochodzące z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W ramach realizacji złożonych wniosków Fundacja zamierza: zakupić instrumenty muzyczne i wyposażenie techniczne niezbędne do realizacji celów statutowych, które w ramach projektu będą nieodpłatnie wypożyczane przez podopiecznych Fundacji, organizować wydarzenia promocyjne i kulturalne, działania aktywizujące społeczność lokalną. Wydatki związane z realizacją tych działań, które będą refundowane, to koszty zakupu instrumentów muzycznych i wyposażenia technicznego. Fundacja nie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, w latach 2016-2020 Fundacja również nie zostanie czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. W ramach realizowanego projektu nie będzie prowadzona sprzedaż.
2016
21
gru

Istota:
Czy w przedstawionym w opisie zdarzeniu przyszłym u Wnioskodawcy powstanie dochód do opodatkowania z tytułu otrzymania darowizny w postaci Ośrodka oraz z tytułu innych dochodów przeznaczanych na prowadzenie Ośrodka?
Fragment:
We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawca jest fundacją, działającą na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień Statutu Fundacji z 21 czerwca 2016 r. (dalej: „ Statut ”). Fundacja została wpisana do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej z 29 czerwca 2016 r. Wnioskodawca nie jest zarejestrowany w Rejestrze przedsiębiorców, chociaż Statut przewiduje, że Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą. Na podstawie art. 1 u.o.f., fundacja może być ustanowiona dla realizacji zgodnych z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej celów społecznie lub gospodarczo użytecznych, w szczególności, takich jak: ochrona zdrowia, rozwój gospodarki i nauki, oświata i wychowanie, kultura i sztuka, opieka i pomoc społeczna, ochrona środowiska oraz opieka nad zabytkami. Z kolei zgodnie z postanowieniami Statutu, celem Fundacji jest: pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, w tym starszym i niepełnosprawnym w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych; opieka nad osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym, w tym starszymi i niepełnosprawnymi; poprawa świadomości (...)
2016
17
gru

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego.
Fragment:
Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 40, z poźn. zm.) określa, że fundacja może być ustanowiona dla realizacji zgodnych z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej celów społecznie lub gospodarczo użytecznych, w szczególności takich, jak: ochrona zdrowia, rozwój gospodarki i nauki, oświata i wychowanie, kultura i sztuka, opieka i pomoc społeczna, ochrona środowiska oraz opieka nad zabytkami (art. 1). Zgodnie z art. 7 ust. 1 powołanej ustawy, fundacja podlega obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Fundacja uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego (ust. 2). Zatem fundacje, jako osoby prawne są podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych. Jednocześnie fundacje nie zostały wymienione przez ustawodawcę w art. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jako podmioty zwolnione od podatku. Z uwagi na powyższe, fundacje – tak jak inne podmioty posiadające osobowość prawną – podlegają ogólnym regułom podatkowym przewidzianym w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1888, z późn. zm.). Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów z jakich dochód ten został osiągnięty; w wypadkach, o których mowa w art. 21 i 22, przedmiotem opodatkowania jest przychód.
2016
17
gru

Istota:
W zakresie skutków podatkowych związanych z uzyskaniem przez Wnioskodawcę od fundacji mającej siedzibę w Holandii przychodów z tytułu odsetek, dywidend oraz zbycia / umorzenia udziałów w spółce.
Fragment:
Z prawnej perspektywy Fundacja nie posiada kapitału zakładowego, udziałowców ani członków, w związku z tym też nie posiada zgromadzenia wspólników ani innego analogicznego organu. Fundacja jest zarządzana wyłącznie przez zarząd składający się z osób innych niż te, które objęły kwity depozytowe wyemitowane przez Fundację. Poza posiadaniem udziałów oraz wierzytelności z tytułu pożyczek i potencjalnie obligacji wyemitowanych przez Spółkę Fundacja nie będzie prowadzić innej działalności. Mimo, że Fundacja jest prawnym właścicielem udziałów oraz wierzycielem z tytułu finansowania dłużnego, ekonomicznym beneficjentem jest Wnioskodawca w proporcji wynikającej z uzgodnień biznesowych. Na podstawie umowy z Fundacją Wnioskodawca uprawniony jest do niezwłocznego otrzymania od Fundacji płatności otrzymywanych przez Fundację z tytułu posiadania udziałów / udzielonych pożyczek i innych wierzytelności w proporcji wynikającej z uzgodnień biznesowych. Z holenderskiej perspektywy podatkowej Fundacja jest traktowana jako podmiot transparentny podatkowo, tj. podatnikiem z tego tytułu jest bezpośrednio Wnioskodawca a nie Fundacja. Za pośrednictwem Fundacji Wnioskodawca będzie uzyskiwał przychody / dochody z tytułu odsetek / dywidend wypłacanych przez Spółkę lub zbycia / umorzenia udziałów w Spółce.
2016
13
gru

Istota:
Możliwości zastosowania zwolnienia z opodatkowania, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 6c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
Fragment:
We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny/zdarzenie przyszłe: Fundacja jest osobą prawną działającą w oparciu o przepisy ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 40). Od 2006 r. Fundacja posiada status organizacji pożytku publicznego, prowadzącej działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 239 ze zm.). Fundacja jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, przy czym nie prowadzi działalności gospodarczej, a cały dochód przeznacza na zadania/cele określone w statucie Fundacji. Przychody Fundacji stanowią przede wszystkim darowizny przekazywane na rzecz Fundacji (na prowadzenie działalności statutowej) przez osoby fizyczne, podmioty gospodarcze, jak również inne jednostki organizacyjne. Działalność statutową Fundacji stanowi działalność społecznie użyteczna w sferze zadań publicznych obejmujących: pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób; działalność charytatywną; podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie (...)
2016
10
gru

Istota:
Czy darowizna związana z przekazaniem środków finansowych Fundacji, uzyskanych przez Fundację w drodze z darowizn z przeznaczeniem na organizację biegu będzie opodatkowana?
Fragment:
Na działania związane z organizacją biegu wpłacane są – na osobne konta należące do Fundacji – darowizny. Jednak Zarząd Fundacji podjął decyzję o wydzieleniu osobnej struktury do kwestii związanych z organizacją biegu. W związku z powyższym na kontach Fundacji pozostają środki z darowizn celowych (przeznaczonych na organizację biegu). Fundacja J. M. posiada w statucie następujące zapisy: Art. 11 ust. 2 – dochody Fundacji pochodzące z darowizn, spadków, zapisów oraz subwencji mogą być użyte do realizacji celów Fundacji według swobodnego uznania jej Zarządu, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej. W przypadku, gdyby zarząd Fundacji rozporządził środkami Fundacji niezgodnie ze Statutem, istnieje możliwość nadzorczej ingerencji organu sprawującego nadzór nad działalnością fundacji na podstawie art. 13 ustawy o fundacjach. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy darowizna związana z przekazaniem środków finansowych Fundacji, uzyskanych przez Fundację w drodze z darowizn z przeznaczeniem na organizację biegu będzie opodatkowana? Zdaniem Wnioskodawcy, powyższa darowizna nie będzie opodatkowana. Uzyskane dochody będą przeznaczone wyłącznie na cele działalności statutowej Fundacji związanej z organizacją biegu (zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem darowizny).
2016
8
gru
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Fundacje
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.