Fundacje | Interpretacje podatkowe

Fundacje | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to fundacje. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie skutków podatkowych dla Wnioskodawcy jako fundatora fundacji z siedzibą w Lichtensteinie w świetle art. 30f ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
Fragment:
Wnioskodawca zamierza założyć, tj. być fundatorem fundacji prywatnej w Liechtensteinie. Fundacja, zgodnie z przepisami obowiązującymi w państwie siedziby posiada osobowość prawną i podlega wpisowi do właściwego rejestru. Majątek fundacji stanowić będą udziały w spółce kapitałowej z siedzibą w Republice Cypru oraz środki pieniężne (Majątek Fundacji). Fundacja z siedzibą w Lichtensteinie nie będzie prowadzić działalności gospodarczej. Na etapie zawiązania Fundacji Wnioskodawca powoła zarząd Fundacji (ang. Board of Foundation) odpowiedzialny za realizację celów statutowych Fundacji. Wnioskodawca jako fundator nie będzie wchodził w skład zarządu Fundacji. Celem Fundacji jest zarządzanie majątkiem na wypadek śmierci fundatora. Zgodnie z postanowieniami dokumentów organizacyjnych Fundacji Wnioskodawca nie będzie beneficjentem Fundacji. Fundator nie będzie uprawniony do otrzymywania świadczeń pieniężnych od Fundacji. Ponieważ Wnioskodawca, zgodnie z przedstawionym zdarzeniem przyszłym nie będzie beneficjentem Fundacji, jak również nie będzie uprawniony do otrzymywania świadczeń pieniężnych od Fundacji, a ponadto nie będzie wchodził w skład zarządu Fundacji, to opisana we wniosku Fundacja z siedzibą w Lichtensteinie nie będzie stanowić dla Wnioskodawcy (Fundatora) spółki zagranicznej w rozumieniu art. 30f ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2017
23
lut

Istota:
Czy środki otrzymane przez uczestników projektu współfinansowanego ze środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) w formule prac społecznie użytecznych wykonywanych przez osoby bezrobotne na podstawie skierowania przez organizację pozarządową są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych?
Fragment:
Poszerzenie katalogu podmiotów uprawnionych do realizacji Programu na organizacje pozarządowe uprawnia Fundację do realizacji zaplanowanych w projekcie PSU zgodnie z zasadami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i wypłatę należności za udział w PSU bez potrącania podatku dochodowego. Pomiędzy gminą lub podmiotem, w którym są organizowane prace społecznie użyteczne a osobą przyjmowaną na podstawie skierowania przez Fundację, nie jest zawierana żadna umowa. Nie występuje stosunek pracy. Ten rodzaj relacji ma charakter stosunku zobowiązaniowego według prawa cywilnego. Fundacja jako organizator PSU wypłaca osobie bezrobotnej świadczenie pieniężne z tytułu wykonywania tych prac w okresach miesięcznych − z dołu. Nie odprowadza zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, ponieważ nie istnieje umowa pomiędzy Fundacją, gminą lub podmiotem, w którym organizowane są te prace - a osobą bezrobotną. Zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych nie odprowadza też osoba bezrobotna otrzymująca świadczenie z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych. Świadczenie to stanowi zatem dla osoby bezrobotnej przychód z tzw. innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2017
18
lut

Istota:
W zakresie możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 17 ust. 1 pkt 4
Fragment:
(...) Fundacji, współdziałanie z organami administracji samorządowej oraz państwowej. Zgodnie z § 8 Statutu Fundacji, Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celu. Przy czym wszelkie dochody Fundacji pochodzące z prowadzenia działalności gospodarczej mogą być przeznaczone wyłącznie na realizację jej celów statutowych. Działalność gospodarcza podejmowana przez Fundację, polegająca na wynajmie wolnego pomieszczenia ma dodatkowy, pomocniczy charakter. W latach 2012-2016 dochód z tej działalności wyniósł 7 200 zł w 2013 roku oraz 8112,21 zł w 2014 roku. Główne przychody Fundacji, to przychody z działalności statutowej. Dochód z działalności gospodarczej osiągnięty przez Fundację zasila statutową działalność Fundacji, która jest działalnością podstawową. Działalność gospodarcza prowadzona jest w rozmiarach służących realizacji celów statutowych Fundacji. Dochód w całości Fundacja przeznacza na realizację celów statutowych. W ramach działalności statutowej, Fundacja prowadzi niepubliczną szkołę podstawową o uprawnieniach szkoły publicznej, którą fundatorki uruchomiły z myślą o stworzeniu przyjaznej, rozwijającej szkoły dla ich własnych dzieci.
2017
7
lut

Istota:
Zwolnienie Fundacji z podatku dochodowego od osób prawnych.
Fragment:
(...) Fundacji poni?ej przedstawiam § 7 statutu Fundacji uchwalony dnia 12 stycznia 2016 roku przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Rady Fundacji przed notariuszem, który ma m.in. nastepuj1c1 treoa: Rozdzia3 II. Cele i zakres dzia3alnooci Fundacji: § 7 1. Fundacja realizuje wy31czne i bezpoorednie cele naukowe, cele s3u?1ce spo3ecznej dzia3alnooci po?ytku publicznego i cele prospo3eczne poprzez dotowanie wiedzy, badan naukowych, edukacji, dokszta3cania, kultury i sportu, oraz poprzez organizacje i dotowanie rehabilitacji zawodowej i spo3ecznej osób niepe3nosprawnych. Orodki Fundacji, w szczególnooci maj1tek i dochody, maga bya u?ywane jedynie do jej celów statutowych. —adna osoba nie mo?e otrzymaa korzyoci z Fundacji poprzez wydatki niezgodne z celami Fundacji lub nieproporcjonalnie wysokie wynagrodzenie. 2. W ramach ogólnych celów Fundacji okreolonych w punkcie 1, przedmiotami dzia3alnooci badawczej i naukowej Fundacji s1: 2.1. Kulturalne, spo3eczne, jak równie? zwi1zane z ekonomik1 przedsiebiorstw i gospodark1 narodow1 podstawy rolnictwa ekologicznego i biodynamicznego, prowadzonego w formie tradycyjnego zamknietego gospodarstwa rolnego. Podstaw1 rozwoju gospodarstwa w kierunku zindywidualizowanego gospodarstwa rolnego s1 wskazania Rudolfa Steinera (Kurs Rolniczy, Kobierzyce 1924r.) 2.2.
2017
26
sty

Istota:
W zakresie skutków podatkowych uznania Fundacji z siedzib1 Lichtensteinie, w której Wnioskodawca jest cz3onkiem zarz1du za zagraniczn1 spó3ke kontrolowan1
Fragment:
W zwi1zku z powo3aniem Fundacji Fundator powo3a3 Zarz1d Fundacji (ang. „ Board of Foundation ”) odpowiedzialny za realizacje celów statutowych Fundacji. Wnioskodawca zostanie w przysz3ooci jednym z Cz3onków Zarz1d Fundacji. Zarz1d Fundacji nie posiada kompetencji pozwalaj1cych na zmiane aktu za3o?ycielskiego Fundacji. Siedziba Fundacji zosta3a zlokalizowana w Lichtensteinie, w tym samym miejscu znajduje sie siedziba zarz1du Fundacji. Na etapie zawi1zania Fundacji Fundator wyposa?y3 jednostke w aktywa niezbedne do realizowania jej celów statutowych. Wk3ad Fundatora do Fundacji stanowi1 udzia3y oraz akcje w spó3kach polskich oraz zagranicznych, obligacje, wierzytelnooci czy orodki pienie?ne (dalej „ Maj1tek fundacji ”). Fundacja nie prowadzi dzia3alnooci gospodarczej. Dochody na realizacje celów statutowych Fundacja czerpie wy31cznie z Maj1tku fundacji. W przewa?aj1cej czeoci (tj. ponad 50%) dochody stanowi1 dywidendy, nale?nooci licencyjne oraz odsetki. Celem statutowym Fundacji jest wyp3ata orodków pienie?nych na rzecz okreolonych w dokumentach powo3uj1cych Fundacje podmiotów. Zgodnie z planowanymi postanowieniami dokumentów za3o?ycielskich Fundacji uprawnionymi do otrzymywania orodków pienie?nych (...)
2017
19
sty

Istota:
Podatek od towarów i us3ug w zakresie uznania Fundacji za podatnika podatku od towarów i us3ug z tytu3u oddania kolekcji dzie3 sztuki Fundacji w „depozyt” Muzeum oraz zwolnienia od podatku us3ug oddania kolekcji dzie3 sztuki Fundacji w „depozyt” Muzeum.
Fragment:
Jednoczeonie Muzeum jest zobowi1zane uiszczaa na rzecz Fundacji 15% wp3ywów uzyskanych przez Muzeum z tytu3u sprzeda?y biletów do C. i do innych oddzia3ów Muzeum, gdzie s1 eksponowane Obiekty Fundacji oraz z wp3ywów uzyskanych z udzielonych licencji na wykorzystywanie Obiektów Fundacji. Dodatkowo, w przypadku zawarcia przez Muzeum umowy odp3atnego wypo?yczenia Obiektu stanowi1cego w3asnooa Fundacji, Fundacja ma prawo do otrzymania, bezpoorednio od wypo?yczaj1cego, 90% op3aty z tytu3u wypo?yczenia. Zgodnie z postanowieniami statutu, Fundacja otrzymywane darowizny, zapisy, spadki, legaty oraz inne owiadczenia (w tym wskazane wy?ej przychody uzyskiwane na podstawie Umowy depozytu), przeznacza na realizacje celów statutowych. Fundacja nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT. Fundacja jest „ innym podmiotem uznanym na podstawie odrebnych przepisów za instytucje o charakterze kulturalnym ”. Potwierdzeniem tego jest m.in. powo3ane we wniosku stanowisko Ministra Finansów wynikaj1ce z Interpretacji Ogólnej z dnia 17 kwietnia 2015 r. W ocenie Fundacji – z uwagi na przedmiot dzia3alnooci Fundacji i cel oddania kolekcji w depozyt, jakim jest m.in. jej udostepnienie publicznooci, takie dzia3ania musia3yby podlegaa kwalifikacji jako us3ugi kulturalne w rozumieniu powy?szego przepisu.
2017
19
sty

Istota:
Ustalenia, czy przekazanie przez Wnioskodawcę środków pieniężnych na rzecz innych podmiotów (fundacji) będzie korzystać ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 updop (pytanie oznaczone we wniosku Nr 6).
Fragment:
Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 40), fundacje mogą być ustanowione dla realizacji zgodnych z interesami Rzeczypospolitej Polskiej celów społecznie lub gospodarczo użytecznych, takich jak ochrona zdrowia, rozwój gospodarki i nauki, oświata i wychowanie, kultura i sztuka, opieka i pomoc społeczna, ochrona środowiska oraz opieka nad zabytkami. Powołując fundację fundator - stosownie do art. 5 ust. 1 tej ustawy - m.in. określa cele, zasady, formy i zakres działalności fundacji. Fundacje posiadają osobowość prawną, tak więc jako osoby prawne są podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych. Jednocześnie nie zostały one wymienione przez ustawodawcę w treści art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1888, dalej: „ updop ”) jako podmioty, które są zwolnione od podatku. Z uwagi na powyższe należy wskazać, że fundacje, tak jak inne podmioty posiadające osobowość prawną, podlegają ogólnym regułom podatkowym przewidzianym w tej ustawie. Oznacza to, że fundacje ustalają dochód bez względu na rodzaje źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty. Zgodnie z art. 7 ust. 1 updop, przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów z jakich dochód ten został osiągnięty; w wypadkach, o których mowa w art. 21 i 22, przedmiotem opodatkowania jest przychód.
2016
30
gru

Istota:
Należy stwierdzić, że główne cele statutowe Fundacji mieszczą się w zakresie celów wskazanych w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Tym samym, mając na względzie również pozostałą analizę warunków zwolnienia wskazanych w cytowanych wyżej przepisach, należy stwierdzić, że dochody Fundacji przeznaczone (i faktycznie wydatkowane) na główne jej cele statutowe w sposób opisany we wniosku będą korzystały ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie ww. art. 17 ust. 1 pkt 4.
Fragment:
(...) Fundacji – jest prawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 31 października 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości skorzystania przez Fundację ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w stosunku do dochodu przeznaczonego i wydatkowanego na realizację głównych celów statutowych Fundacji. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Fundacja (dalej: Fundacja) działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach, która przyznaje fundacjom osobowość prawną oraz postanowień statutu uchwalonego przez Radę Fundacji w dniu 27 listopada 2015 roku. Fundacja zajmuje się szeroko rozumianą działalnością edukacyjną dotyczącą rozwijania i prowadzenia przedsiębiorstw innowacyjnych. Fundacja została powołana w celu zwiększenia kompetencji zarówno młodych przedsiębiorców, jak i tych, którzy zamierzają uruchomić działalność gospodarczą poprzez komercjalizację innowacyjnych projektów naukowo technicznych, Fundacja nawiązała współpracę z amerykańską uczelnią techniczną M..., będącą wiodącym na świecie ośrodkiem naukowym.
2016
22
gru

Istota:
Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z wydatkami ponoszonymi przez Fundację na realizację projekt.
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 16 listopada 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z wydatkami ponoszonymi przez Fundację na realizację projektu. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca – Fundacja powstała w tym roku, mając na celu artystyczny rozwój muzyczny swoich podopiecznych. Cele Fundacji obecnie realizowane są przez działalność statutową, tj. prowadzenie edukacyjnych zajęć nauki gry na instrumentach muzycznych, prowadzenie chóru oraz orkiestry. Fundacja na swoją działalność chce pozyskać środki pochodzące z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W ramach realizacji złożonych wniosków Fundacja zamierza: zakupić instrumenty muzyczne i wyposażenie techniczne niezbędne do realizacji celów statutowych, które w ramach projektu będą nieodpłatnie wypożyczane przez podopiecznych Fundacji, organizować wydarzenia promocyjne i kulturalne, działania aktywizujące społeczność lokalną. Wydatki związane z realizacją tych działań, które będą refundowane, to koszty zakupu instrumentów muzycznych i wyposażenia technicznego. Fundacja nie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, w latach 2016-2020 Fundacja również nie zostanie czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. W ramach realizowanego projektu nie będzie prowadzona sprzedaż.
2016
21
gru

Istota:
Czy w przedstawionym w opisie zdarzeniu przyszłym u Wnioskodawcy powstanie dochód do opodatkowania z tytułu otrzymania darowizny w postaci Ośrodka oraz z tytułu innych dochodów przeznaczanych na prowadzenie Ośrodka?
Fragment:
We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawca jest fundacją, działającą na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień Statutu Fundacji z 21 czerwca 2016 r. (dalej: „ Statut ”). Fundacja została wpisana do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej z 29 czerwca 2016 r. Wnioskodawca nie jest zarejestrowany w Rejestrze przedsiębiorców, chociaż Statut przewiduje, że Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą. Na podstawie art. 1 u.o.f., fundacja może być ustanowiona dla realizacji zgodnych z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej celów społecznie lub gospodarczo użytecznych, w szczególności, takich jak: ochrona zdrowia, rozwój gospodarki i nauki, oświata i wychowanie, kultura i sztuka, opieka i pomoc społeczna, ochrona środowiska oraz opieka nad zabytkami. Z kolei zgodnie z postanowieniami Statutu, celem Fundacji jest: pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, w tym starszym i niepełnosprawnym w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych; opieka nad osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym, w tym starszymi i niepełnosprawnymi; poprawa świadomości (...)
2016
17
gru
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Fundacje
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.