Fundacje | Interpretacje podatkowe

Fundacje | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to fundacje. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Skutki podatkowe pomocy otrzymanej od fundacji.
Fragment:
(...) fundacji – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 1 marca 2016 r. otrzymano ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych pomocy otrzymanej od fundacji. W związku z brakami formalnymi stwierdzonymi we wniosku, pismami z 9 maja 2016 r. oraz 1 czerwca 2016 r. Znak: IBPB-2-2/4511-290/16/ZuK , wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku. Uzupełnień dokonano 23 maja 2016 r. i 16 czerwca 2016 r. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Wnioskodawca jest ojcem dziecka urodzonego z dziecięcym porażeniem mózgowym. Z tego względu Wnioskodawca postanowił skorzystać z pomocy udzielanej przez Fundację T. (dalej: Fundacja). Jest to fundacja korporacyjna, działająca w oparciu o pozyskane środki oraz działania dobroczynne pracowników, podejmowane w ramach wolontariatu pracowniczego. Głównym obszarem działań Fundacji jest szeroko rozumiana pomoc społeczna wynikająca z zapisu w Statucie Fundacji § 2.1. oraz § 3.1 w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Środki wpłacone na rachunek Fundacji zostają przekazane na konto bankowe obdarowanego ze wskazaniem ich przeznaczenia.
2016
4
sie

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT świadczonych usług.
Fragment:
Fundacja sprawuje doniosłą rolę w zakresie ochrony dóbr kultury, m.in. poprzez działalność w zakresie ratowania zabytków archeologicznych i sprawowanie nadzoru naukowego nad pracami podlegającymi ochronie konserwatorskiej. Fundacja w ramach swojej statutowej działalności prowadzi archeologiczne prace wykopaliskowe, sprawuje ochronę dziedzictwa kulturowego w kraju i za granicą. Zgodnie ze swym statutem Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, ale dochód z tej działalności powinien być przeznaczony wyłącznie na działalność statutową. Fundacja nie prowadzi de facto żadnej działalności gospodarczej i nie jest zarejestrowana jako płatnik podatku VAT. Fundacja utrzymuje się głównie z dotacji i subwencji. W 2016 r. Fundacja otrzyma dotację z funduszy strukturalnych w ramach (...). Otrzymywane przez Fundację dotacje przeznaczone zostaną w całości na działalność statutową Fundacji, a więc na działalność pożytku publicznego. Fundacja nie osiąga w sposób systematyczny zysków ze swojej działalności, ewentualny dochód uzyskiwany przez Fundację w całości przeznaczony jest na kontynuację lub doskonalenie świadczonych usług. Fundacja zamierza prowadzić badania archeologiczne.
2016
3
sie

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z podatku dochodowego świadczeń udzielanych przez Fundację,
Fragment:
Wnioskodawczyni zawarła umowę korzystania z rachunku bankowego Fundacji. Na subkoncie gromadzone były na rzecz dziecka środki finansowe od darczyńców z przeznaczeniem na cele pomocy dla syna Wnioskodawczyni. W ciągu 2015 roku Wnioskodawczyni sukcesywnie przedstawiała Fundacji faktury wystawiane na syna na zakup leków, badań lekarskich i przejazdy karetkami pogotowia ratunkowego. Kwoty z ww. dokumentów pomniejszone o 10% (koszty Fundacji) były przekazywane później przez Fundację na konto Wnioskodawczyni. Ostatecznie Wnioskodawczyni otrzymała w 2015 roku od Fundacji kwotę 11.074,00 zł na rzecz chorego onkologicznie syna. Celem statutowym Fundacji jest działalność z zakresu pomocy społecznej. Wnioskodawczyni nie zawierała z Fundacją umowy darowizny. Tym samym zwolnienie wynikające z powołanego wyżej przepisu art. 21 ust. 1 pkt 79 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych będzie miało zastosowanie do świadczeń sfinansowanych przez Fundację, skoro Wnioskodawczyni wskazała, że celem statutowym Fundacji jest działalność z zakresu pomocy społecznej. Mając na uwadze ww. okoliczności faktyczne, świadczenia przekazywane na rzecz beneficjenta są przychodami „ z innych źródeł ”, korzystającymi jednakże ze zwolnienia z opodatkowania określonego w art. 21 ust. 1 pkt 79 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i nie podlegającymi uwzględnieniu w zeznaniu podatkowym.
2016
24
cze

Istota:
W zakresie skutków podatkowych dla Wnioskodawcy jako fundatora Fundacji z siedzibą w Panamie, Lichtensteinie oraz Austrii w świetle art. 30f ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
Fragment:
Fundacje zgodnie z przepisami obowiązującymi w państwach, w którym Fundacje zostały inkorporowane posiadają osobowość prawną i podlegają wpisowi do właściwego rejestru. Siedziby Fundacji zostały zlokalizowane w stolicy każdego z wymienionych Państw i w tym samym miejscu znajdują się siedziby zarządów Fundacji. Na etapie zawiązania Fundacji Wnioskodawca jako Fundator wyposażył Fundacje w aktywa w postaci udziałów oraz akcji w spółkach polskich oraz zagranicznych, obligacji, wierzytelności oraz środków pieniężnych stanowiące majątek Fundacji niezbędny do realizowania ich celów statutowych. Fundacje nie prowadzą działalności gospodarczej. Dochody na realizację celów statutowych Fundacje czerpią wyłącznie z Majątku fundacji. Statutowymi organami Fundacji są Zarząd Fundacji odpowiedzialny za realizacje celów statutowych Fundacji oraz Protektor pełniący funkcję kontroli nad Zarządem Fundacji. Wnioskodawca (Fundator) nie wchodzi w skład Zarządu Fundacji, ani nie jest Protektorem. Celem statutowym Fundacji jest wypłata środków pieniężnych na rzecz określonych w statucie Fundacji podmiotów. Zgodnie z postanowieniami statutu Fundacji (...)
2016
15
cze

Istota:
Skutki podatkowe udzielania świadczeń przez Fundację
Fragment:
Formularze zgłoszeniowe są udostępniane przez Fundację m.in. poprzez przesłanie takiego formularza zgłoszeniowego podopiecznemu w odpowiedzi na skierowany do Fundacji wniosek z prośbą o pomoc. Decyzje w sprawach dotyczących udzielania pomocy społecznej podejmuje Prezes Zarządu Fundacji wspólnie z Członkiem Zarządu Fundacji lub dwóch Członków Zarządu Fundacji działających wspólnie. Decyzje są podejmowane na podstawie przesłanych przez podopiecznego dokumentów, których wiarygodność jest sprawdzana przez pracowników działu dokumentacji i które po sprawdzeniu są opisywane w formie skróconej dla Zarządu Fundacji. W przypadku, gdy kwota udzielanej pomocy społecznej przewyższa 30.000 zł. na osobę, decyzje podejmuje Prezes Zarządu Fundacji wspólnie z dwoma Członkami Zarządu Fundacji lub trzech Członków Zarządu Fundacji działających wspólnie. W sprawach przekraczających zakres kompetencji opisany w Regulaminie pomocy społecznej, uchwały podejmuje Zarząd Fundacji na zasadach opisanych w Regulaminie Zarządu Fundacji. Fundacja przyznając świadczenie społeczne nie zawiera z podopiecznym umowy darowizny, o której mowa w art. 888 Kodeksu Cywilnego. Fundacja w przypadku przyznania pomocy społecznej zawiera z podopiecznym ("Beneficjentem") porozumienie określające wysokość pomocy społecznej oraz zasady jej realizacji.
2016
10
cze

Istota:
Czy środki pieniężne przekazane przez Fundatora na fundusz założycielski Fundacji nie stanowią przychodu podatkowego Fundacji
Fragment:
BKIP 12 kwietnia 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie ustalenia, czy środki pieniężne przekazane przez Fundatora na fundusz założycielski Fundacji nie stanowią przychodu podatkowego Fundacji (pytanie oznaczone we wniosku nr 1) – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 12 kwietnia 2016 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie ustalenia, czy środki pieniężne przekazane przez Fundatora na fundusz założycielski Fundacji nie stanowią przychodu podatkowego Fundacji. We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: Wnioskodawca jest fundacją (dalej jako: „ Fundacja ” lub „ Wnioskodawca ”). Fundacja utworzona została zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (t.j. Dz.U. z 1991 r., Nr 46, poz. 203 ze zm., dalej: „ Ustawa o fundacjach ”). Fundacja została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego 3 kwietnia 2015 r. Fundacja posiada osobowość prawną i jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. W chwili obecnej, Fundacja nie posiada statusu organizacji pożytku publicznego. Zgodnie z § 5 ust. 1 Statutu Fundacji, jej celami są: wspieranie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w szczególności rozwój polskiego handlu, usług i wytwórczości, (...)
2016
15
maj

Istota:
Interpretacji:Fundacja świadcząc usługi organizacji spektakli na zlecenie podmiotów zewnętrznych nie ma prawa do zastosowania zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a) ustawy.
Fragment:
Wynagrodzenie to jest ustalane w oparciu koszty jakie musi ponieść Fundacja powiększone o narzut (który ma zapewnić Fundacji zysk). W szczególności Fundacja ponosi koszty gaży aktorów, ekipy realizującej przedstawienie oraz koszty wynikające z przepisów o prawach autorskich i prawach pokrewnych. Ponadto Fundacja ponosi również koszty swoich pracowników lub stałych współpracowników zaangażowanych w dane usługi, a także ogólne koszty funkcjonowania Fundacji (koszty biura, księgowości itp.). Fundacja w żaden sposób nie zajmuje się sprzedażą ani dystrybucją biletów wstępu na spektakle organizowane przez Fundację na zlecenie podmiotów zewnętrznych, ani nie czerpie żadnych przychodów ze sprzedaży biletów. Co do zasady spektakle organizowane przez Fundację na zlecenie podmiotów zewnętrznych są wystawiane w miejscu zapewnionym przez podmiot, który zlecił usługę (np. w sali teatralnej wynajętej przez ten podmiot). Sporadycznie może się zdarzyć, że spektakle są wystawiane na sali teatralnej, która jest położona obok (na tym samym piętrze budynku) siedziby Fundacji. Sala ta jednak nie znajduje się w dyspozycji Fundacji i również w takim przypadku podmiot zewnętrzny musi ponieść koszty jej wynajęcia. Wnioskodawca jest fundacją działającą przede wszystkim na podstawie w oparciu o przepisy ustawy z 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach.
2016
26
kwi

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie zastosowania zwolnienia określonego w art. 17 ust. 1 pkt 6c.
Fragment:
Jednocześnie podkreślić trzeba, że zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy o fundacjach, w oświadczeniu woli o ustanowieniu fundacji fundator powinien wskazać cel fundacji oraz składniki majątkowe przeznaczone na jego realizację. Działalność statutowa wiąże się bezpośrednio z realizacją celów, do jakich fundacja została utworzona. Przykładem tego typu działalności jest: działalność pomocowa, działalność naukowa, działalność szkoleniowa, wydawnicza, organizowanie i finansowanie, realizacja konkretnych zadań jedno- lub wielokrotnych. Zasadniczo środki na realizację celów statutowych mogą pochodzić z: majątku, w jaki fundacja została wyposażona, i dochodów z tego majątku; dotacji, zbiórek, spadków, darowizn, zapisów, programów pomocowych. Ponadto dodatkowym źródłem dochodów fundacji może być własna działalność gospodarcza. Wzajemny stosunek działalności statutowej i działalności gospodarczej określa art. 5 ust. 5 ustawy o fundacjach, który stanowi, że fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów. Zatem, istotą fundacji i zasadniczym jej celem jest prowadzenie działalności statutowej, a działalność gospodarcza ma jedynie tworzyć warunki realizacji celów statutowych i uzupełniać środki na działalność statutową.
2016
19
kwi

Istota:
Opodatkowanie wynagrodzenia finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy.
Fragment:
Wnioskodawczyni zamierza zatrudnić się na podstawie umowy o pracę w Przedstawicielstwie Polsko-Amerykańskiej Fundacji w Polsce z siedzibą w Warszawie, Fundacja i co za tym idzie Przedstawicielstwo prowadzi działalność charytatywną i jest podmiotem not-for-profit. Fundacja posiada status „ Public Charity, sekcja IRS 501(c)(3) ” i jest zwolniona z opodatkowania w USA. Środki będące w posiadaniu Fundacji stanowią środki bezzwrotnej pomocy przyznanej na podstawie jednostronnej deklaracji Rządu Stanów Zjednoczonych Ameryki dla Polski, co zostało potwierdzone przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Fundacja prowadzi działalność w Polsce poprzez Przedstawicielstwo, które nie posiada osobowości prawnej, jednakże w świetle przepisów prawa pracy, jest pracodawcą. Fundacja realizuje na terenie Polski programy o charakterze społecznym. Programy te realizowane są w całości wyłącznie z wyżej wskazanych środków bezzwrotnej pomocy. Przedstawicielstwo nie prowadzi jakiejkolwiek działalności gospodarczej i działa wyłącznie w ramach działalności statutowej Polsko-Amerykańskiej Fundacji. Działalność Przedstawicielstwa finansowana jest w całości ze środków Fundacji. Na potrzeby pokrywania kosztów działalności Przedstawicielstwa Fundacja przelewa środki na rachunek Przedstawicielstwa, na którym znajdują się wyłącznie te środki.
2016
14
kwi

Istota:
W zakresie obowiązku dokonania korekt podatku naliczonego z tytułu wydatków poniesionych na inwestycję, w związku ze zmianą od dnia 1 stycznia 2016 r. ustawy o VAT.
Fragment:
Po zakończeniu Inwestycji, która została w całości (tj. zarówno nieruchomości, jak i pozostałe środki trwałe) oddana do użytkowania w maju 2014 r., Fundacja przeniosła swoją działalność do nowej siedziby. W czerwcu 2014 r. Fundacja dokonała modernizacji budynku: dokonano zakupu i montażu rolet dachowych oraz dodatkowych drzwi. Nowy budynek od momentu oddania do użytkowania jest i nadal będzie efektywnie wykorzystywany dla wszelkich sfer działalności Fundacji, tj. zarówno do wykonywanej przez Fundację nieodpłatnej działalności pożytku publicznego, jak również odpłatnej działalności pożytku publicznego (tj. działalności związanej z wydawaniem i sprzedażą książek). Jednocześnie, Inwestycja nie jest obecnie i nie będzie wykorzystywana dla celów prywatnych pracowników Fundacji. W dniu 6 marca 2013 r. Fundacja uzyskała interpretację indywidualną (sygn. IPPP1/443-18/13-2/JL ), wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie („ Dyrektor ” lub „ DIS ”), w której Dyrektor potwierdził prawidłowość stanowiska Fundacji, zgodnie z którym po rozpoczęciu przez Fundację odpłatnej działalności pożytku publicznego, przez wzgląd na fakt, iż Wnioskodawca będzie wykonywał jednocześnie działalność opodatkowaną VAT oraz niepodlegającą opodatkowaniu VAT, Fundacja będzie, zgodnie z art. 86 ust. 1 w zw. z art. 90 ust. 1 i ust. 2 ustawy o VAT, uprawniona do odliczenia podatku VAT wynikającego z zakupów (i.) o charakterze ogólnym, oraz (ii.) dotyczących Inwestycji, związanych jednocześnie z obiema kategoriami działalności w pełnej wysokości.
2016
8
kwi
© 2011-2016 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Fundacje
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.