Fundacje | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to fundacje. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
29
gru

Istota:

Możliwość zwolnienia z opodatkowania dochodu Fundacji na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy.

Fragment:

Część środków pochodzących z darowizn Fundacja przeznaczyła na nabycie środka trwałego w postaci udziału we współwłasności nieruchomości („ Nieruchomość ”), z przeznaczeniem na siedzibę Fundacji oraz prowadzenie działalności statutowej. Fundacja podaje, że z uwagi na rozmiar prowadzonej działalności statutowej (Fundacja jest nadal na etapie rozwijania i poszerzania zakresu swojej działalności statutowej) aktualne potrzeby lokalowe Fundacji, w porównaniu do zamierzeń i docelowej planowanej aktywności, są mniejsze, niż dostępna powierzchnia nabywanej Nieruchomości. Fundacja rozważa zatem najem części Nieruchomości na czas określony, tj. do czasu rozwinięcia działalności statutowej. Dochód z tytułu czasowego najmu Nieruchomości zostanie w całości przeznaczony na cele statutowe Fundacji. W przypadku, w którym działalność Fundacji przybierze spodziewane rozmiary (zwiększy się zakres i rozmiar statutowej działalności), zawarte z podmiotami zewnętrznymi umowy czasowego najmu części Nieruchomości zostaną wypowiedziane przez Fundację. Z uwagi na fakt, że nabywana Nieruchomość będzie wykorzystywana nie tylko na cele statutowe Wnioskodawcy, w tym jako siedziba Fundacji, ale także pod wynajem, czyli będzie użytkowana także do prowadzenia działalności gospodarczej, dochody Fundacji w postaci darowizn przeznaczone i wydatkowane na zakup przedmiotowej Nieruchomości (środka trwałego w postaci udziału we współwłasności nieruchomości) będą podlegały zwolnieniu z opodatkowania, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 updop, tylko w części.

2018
23
gru

Istota:

Brak możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją operacji

Fragment:

Koszty które w ramach operacji poniosła Fundacja, dotyczą budowy woliery dla ptaków oraz ogrodzenia woliery. Z uwagi na fakt, że fundacja nie jest płatnikiem VAT oraz nie figuruje w ewidencji płatników podatku VAT, wyżej wymienione koszty kwalifikowane są w kwotach brutto. Fundacja nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT i nie składa deklaracji VAT - 7. Usługi nabywane w związku z realizacją operacji nie są i nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Działalność Fundacji jest działalnością statutową nieodpłatną. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Fundacja „ ... ” ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją operacji pn. „ ... ”? Zdaniem Wnioskodawcy, Fundacja „ ... ” nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją operacji pn. „ ... ”. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe. Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174), zwanej dalej „ ustawą ”, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

2018
14
gru

Istota:

Obowiązki płatnika w związku z wypłatą stypendiów

Fragment:

Regulamin Funduszu Stypendialnego 2018 Fundacji, dotyczący udzielanych stypendiów, został zatwierdzony przez organ statutowy i udostępniony do publicznej wiadomości za pomocą Internetu na stronie Fundacji oraz wyłożony dla zainteresowanych w Fundacji w pomieszczeniu ogólnodostępnym. W piśmie z dnia 26 października 2018 r., stanowiącym uzupełnienie wniosku Wnioskodawca dodał, że Fundacja nie posiada statusu Organizacji Pożytku Publicznego. Fundacja jest organizacją pozarządową, jest wpisana do rejestru przedsiębiorców, rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej i wykonuje działalność, z której osiąga zysk. Zysk Fundacji jest przeznaczony w całości na cele statutowe, ale dochód uzyskany z gospodarowania Funduszami Specjalnymi zwiększa środki, które służą wykonywaniu działalności gospodarczej polegającej na udzielaniu i wypłacaniu pożyczek dla małych, mikro i średnich przedsiębiorców. Fundusze Specjalne są to środki finansowe powierzone Fundacji, przeznaczone na prowadzenie działalności pożyczkowej. W tym zakresie Fundacja prowadzi działalność nastawioną na zysk, ale nie zwiększa on majątku Fundacji. Podsumowując, Fundacja prowadzi działalność statutową jednocześnie będąc przedsiębiorcą, dlatego zdaniem Wnioskodawcy Fundacja jest organizacją, o której mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2018
10
paź

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie stwierdzenia, czy Wnioskodawca powinien być czynnym podatnikiem podatku VAT.

Fragment:

Fundacja nie jest czynnym podatnikiem VAT. W analizowanej sprawie Wnioskodawca ma wątpliwość, czy powinien on być czynnym podatnikiem podatku VAT. Analiza przedstawionego stanu faktycznego oraz treści przywołanych przepisów prawa prowadzi do stwierdzenia, że w sytuacji gdy Fundacja nie dokonuje żadnych czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wymienionych w art. 5 ust. 1 ustawy i nie prowadzi działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy, nie powinna być czynnym podatnikiem VAT, a w konsekwencji nie ma obowiązku dokonania rejestracji dla potrzeb tego podatku. Podsumowując, Fundacja w związku z zakresem własnej aktywności i realizacją celów statutowych nie powinna być czynnym podatnikiem VAT. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy oceniono jako prawidłowe. Zauważyć należy, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego).

2018
13
sie

Istota:

Interpretacja przepisów prawa podatkowego dotycząca podatku od towarów i usług w zakresie braku uznania Fundacji za podatnika podatku od towarów i usług z tytułu czynności zbycia nieruchomości gruntowych oraz udziałów we współwłasności nieruchomości.

Fragment:

W myśl art. 4 ww. ustawy, fundacja działa na podstawie przepisów niniejszej ustawy i statutu. Fundator ustala statut fundacji, określający jej nazwę, siedzibę i majątek, cele, zasady, formy i zakres działalności fundacji, skład i organizację zarządu, sposób powoływania oraz obowiązki i uprawnienia tego organu i jego członków. Statut może zawierać również inne postanowienia, w szczególności dotyczące prowadzenia przez fundację działalności gospodarczej, dopuszczalności i warunków jej połączenia z inną fundacją, zmiany celu lub statutu, a także przewidywać tworzenie obok zarządu innych organów fundacji (art. 5 ust. 1 ustawy o fundacjach). Ponadto – na mocy art. 5 ust. 5 powołanej ustawy – fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów. Jeżeli fundacja ma prowadzić działalność gospodarczą, wartość środków majątkowych fundacji przeznaczonych na działalność gospodarczą nie może być mniejsza niż tysiąc złotych 1. W świetle art. 7 ust. 1 i ust. 2 wskazanej ustawy, fundacja podlega obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Fundacja uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.

2018
9
sie

Istota:

W zakresie skutków podatkowych uznania Fundacji z siedzibą w Panamie, Lichtensteinie oraz Austrii, której Wnioskodawca jest beneficjentem za zagraniczną spółkę kontrolowaną.

Fragment:

Wnioskodawca jest beneficjentem (dalej również „ Beneficjent ”) fundacji prywatnych zarejestrowanych w Panamie, Lichtensteinie oraz Austrii (Private Interest Foundation) (dalej „ Fundacja ”). Fundacje zostały powołana przez osobę fizyczną (dalej „ Fundator ”) we wskazanych państwach. Beneficjent nie jest Fundatorem żadnej z Fundacji. Fundacje zgodnie z przepisami państw, w których zostały inkorporowane posiadają osobowość prawną i podlegają wpisowi do właściwego rejestru. Siedziby Fundacji zostały zlokalizowane w stolicy każdego z wymienionych Państw i w tych samych miejscach znajdują się siedziby zarządu Fundacji. Na etapie zawiązania Fundacji Fundator wyposażył jednostki w aktywa niezbędne do realizowania jej celów statutowych. Wkład Fundatora do Fundacji stanowią udziały oraz akcje w spółkach polskich oraz zagranicznych, obligacje, wierzytelności czy środki pieniężne (dalej „ Majątek fundacji ”). Fundacje nie prowadzą działalności gospodarczej. Dochody na realizację celów statutowych Fundacje czerpią wyłącznie z Majątku fundacji. Na etapie zawiązania Fundacji Fundator powołał „ Zarząd Fundacji ” (ang. „ Board of Foundation ”) odpowiedzialny za realizację celów statutowych Fundacji. Beneficjent nie wchodzi w skład Zarządu Fundacji. Na etapie zawiązywania Fundacji został powołany przez Fundatora również Protektor, który pełni funkcję organu kontroli nad powołanym Zarządem Fundacji.

2018
29
lip

Istota:

1. Czy wpłaty na Fundusz, w części przeznaczonej na dofinansowanie dla Akceptantów związane z udziałem w Programie, nie stanowią dla Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu?2. Czy wpłaty na Fundusz, w części otrzymanej przez Wnioskodawcę oraz przeznaczonej na finansowanie działalności promocyjnej Fundacji oraz kosztów własnych funkcjonowania Fundacji, stanowią dla Wnioskodawcy przychód podlegający opodatkowaniu?3. Czy wpłaty na Fundusz, w części otrzymanej przez Wnioskodawcę oraz przeznaczonej na finansowanie działalności Fundacji w zakresie promocji oraz kosztów własnych funkcjonowania Fundacji, stanowią dla Wnioskodawcy przychód podlegający opodatkowaniu w momencie ujęcia wydatków w księgach rachunkowych Fundacji?4. Czy wydatki Fundacji przeznaczone na finansowanie działalności promocyjnej Fundacji oraz pokrycie kosztów własnych funkcjonowania Fundacji stanowią dla Wnioskodawcy koszty uzyskania przychodów?5. Czy wydatki Fundacji przeznaczone na finansowanie działalności promocyjnej Fundacji oraz pokrycie kosztów własnych funkcjonowania Fundacji stanowią dla Wnioskodawcy koszty inne niż bezpośrednio związane z przychodami, a w konsekwencji powinny zostać rozpoznane przez Wnioskodawcę zgodnie z zasadą zawartą w art. 15 ust. 4d Ustawy o CIT, tj. w momencie ujęcia ww. kosztów w księgach rachunkowych Wnioskodawcy?

Fragment:

(...) Fundacji oraz kosztów własnych funkcjonowania Fundacji, stanowią dla Wnioskodawcy przychód podlegający opodatkowaniu - jest prawidłowe, wpłaty na Fundusz, w części otrzymanej przez Wnioskodawcę oraz przeznaczonej na finansowanie działalności Fundacji w zakresie promocji oraz kosztów własnych funkcjonowania Fundacji, stanowią dla Wnioskodawcy przychód podlegający opodatkowaniu w momencie ujęcia wydatków w księgach rachunkowych Fundacji - jest prawidłowe, wydatki Fundacji przeznaczone na finansowanie działalności promocyjnej Fundacji oraz pokrycie kosztów własnych funkcjonowania Fundacji stanowią dla Wnioskodawcy koszty uzyskania przychodów - jest prawidłowe, wydatki Fundacji przeznaczone na finansowanie działalności promocyjnej Fundacji oraz pokrycie kosztów własnych funkcjonowania Fundacji stanowią dla Wnioskodawcy koszty inne niż bezpośrednio związane z przychodami, a w konsekwencji powinny zostać rozpoznane przez Wnioskodawcę zgodnie z zasadą zawartą w art. 15 ust. 4d Ustawy o CIT, tj. w momencie ujęcia ww. kosztów w księgach rachunkowych Wnioskodawcy - jest prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

2018
7
lip

Istota:

Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług dokonywanych czynności.

Fragment:

Rozliczenia mogą mieć charakter okresowy (kwartalny), przy czym po zakończeniu roku strony będą dokonywały weryfikacji faktycznie zrealizowanego wyniku Fundacji i w przypadku wystąpienia odchyleń dokonają odpowiedniej korekty / rozliczenia. Niezależnie od opisanego wyżej modelu rozliczeń, Spółka będzie także obciążać Fundację z tytułu świadczonych na jej rzecz usług – wsparcia back office (usługi księgowe, usługi HR, refaktura części kosztów ochrony i sprzątania budynku Muzeum) oraz będzie refakturowała część kosztów najmu budynku Muzeum. Usługi te nie są jednak przedmiotem niniejszego wniosku o interpretację podatkową. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy płatności wynikające z rozliczenia umowy o realizację wspólnego projektu dokonywane przez Fundację do Spółki lub przez Spółkę do Fundacji będą stanowiły dla Fundacji lub Spółki wynagrodzenie z czynności opodatkowanych VAT? Zdaniem Wnioskodawcy W ocenie Zainteresowanych, środki przekazywane przez Fundację do Spółki lub przez Spółkę do Fundacji jako wyrównanie (w górę lub w dół) do docelowego poziomu zysku Fundacji nie będą stanowiły dla Fundacji ani dla Spółki wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług opodatkowanych VAT. Art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług (Dz.

2018
3
lip

Istota:

Możliwość obniżenia kwoty podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

Fragment:

Realizowane zadania są ogólnodostępne i nieodpłatne dla wszystkich oraz realizowane w ramach statutowej działalności Fundacji. Natomiast w piśmie złożonym w dniu 19 czerwca 2018 r. Wnioskodawca przedstawił ostatecznie opis stanu faktycznego: Aktualnie Fundacja realizuje równolegle projekty: „ ... ” (grant udzielony przez Stowarzyszenie ...). Jest to zadanie zgodnie ze statutem Fundacji. Do jego realizacji Fundacja dokonywała zakupu towarów i usług, na które wystawiane były faktury VAT. Oznacza to, że Fundacja nabywała towary i usługi z naliczonym podatkiem VAT. Ponieważ Fundacja nie jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem VAT, nie ma możliwości odzyskania tegoż podatku. Fundacja nie figuruje w ewidencji podatników podatku VAT i nie składa deklaracji VAT-7. Oznacza to dla Fundacji, że podatek VAT do faktur stanowi wydatek kwalifikowalny. Realizacja ww. zadania nie skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego w zakresie podatku VAT, a więc Fundacja nie stanie się czynnym podatnikiem tego podatku. Wszystkie poniesione wydatki zostały udokumentowane fakturami VAT wystawionymi na Fundację. Nabywane towary i usługi przez Fundację nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Przykładowe towary i usługi nabywane przez Fundację: usługi poligraficzne, usługi stolarskie, zakup drewna w tartaku, zakup impregnatów do drewna. itd.

2018
31
maj

Istota:

Możliwość odzyskania podatku VAT w związku z realizacją operacji pt. „Czyste powietrze”.

Fragment:

Fundacja została ustanowiona aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza w kancelarii notarialnej dnia 19 listopada 2010 r. Fundacja została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem w dniu 21 grudnia 2010 r. Fundacja jest podatnikiem podatku VAT oraz figuruje w ewidencji podatników podatku VAT i realizując niżej opisaną operację nie może odzyskać uiszczonego podatku VAT, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług Dz. U. z 2016 r., poz. 710, z późn. zmianami, art. 86 ust. 1. Celem Fundacji jest działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju i dobra publicznego oraz wspieranie inicjatyw obywatelskich, organizacji pozarządowych, samorządów lokalnych, innych instytucji, osób prawnych oraz pojedynczych osób działających w zakresie: upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich a także działań wspomagających rozwój demokracji, działalności artystycznej, kulturalnej, ochrony dóbr kultury i tradycji, ochrony środowiska przyrodniczego, w tym cennych terenów przyrodniczych oraz ochrony dziedzictwa kulturowego na tych obszarach, ochrony i tworzenia zieleni miejskiej, działalności edukacyjnej, (...)