Fundacje | Interpretacje podatkowe

Fundacje | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to fundacje. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie ustalenia, czy dochód Fundacji przeznaczony na wynagrodzenia dla aktora będzie korzystał ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1).
Fragment:
Oznacza to, że fundacje ustalają dochód bez względu na rodzaje źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty. Generalnie działalność fundacji można podzielić na: działalność statutową (niegospodarczą) oraz działalność gospodarczą. Jednocześnie podkreślić trzeba, że zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy o fundacjach, w oświadczeniu woli o ustanowieniu fundacji fundator powinien wskazać cel fundacji oraz składniki majątkowe przeznaczone na jego realizację. Zasadniczo środki na realizację celów statutowych mogą pochodzić z: majątku, w jaki fundacja została wyposażona, i dochodów z tego majątku; dotacji, zbiórek, spadków, darowizn, zapisów, programów pomocowych. Ponadto, dodatkowym źródłem dochodów fundacji może być własna działalność gospodarcza. Wzajemny stosunek działalności statutowej i działalności gospodarczej określa art. 5 ust. 5 ustawy o fundacjach, który stanowi, że fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów. Zatem, istotą fundacji i zasadniczym jej celem jest prowadzenie działalności statutowej, a działalność gospodarcza ma jedynie tworzyć warunki realizacji celów statutowych i uzupełniać środki na działalność statutową.
2016
30
lis

Istota:
Czy przechowywanie dochodów Fundacji w postaci odpowiadających im kwot wolnych środków pieniężnych na rachunkach rozliczeniowych oraz lokatach terminowych w bankach i spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych skutkuje utratą zwolnienia podatkowego przewidzianego w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
Fragment:
(...) fundacjami, obejmowanie udziałów w towarzystwach ubezpieczeń wzajemnych, finansowanie działań organizacyjnych towarzystw ubezpieczeń wzajemnych. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji. Realizacja celów Fundacji finansowana jest z jej funduszu założycielskiego oraz z uzyskanych dochodów, które mogą pochodzić w szczególności z: darowizny, spadki, zapisy, dotacje i subwencje, udziały w zyskach osób prawnych, dochody z posiadanych udziałów, praw własności i papierów wartościowych, dochody ze zbiórek i imprez publicznych, dochody z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację, odsetki od środków pieniężnych Fundacji. Zgodnie z postanowieniami § 25 statutu Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych, a cały dochód z tej działalności przeznaczany będzie na działalność statutową Fundacji. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji może być zgodnie z jej statutem: badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych, (...)
2016
30
lis

Istota:
Opodatkowanie darowizn przeznaczonych na działalność statutową Fundacji
Fragment:
Fundacja w myśl ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r., ma możliwość odliczenia podatku VAT. Statut Fundacji określa również, iż dochody Fundacji pochodzą m.in. z darowizn, spadków i zapisów. Otrzymane darowizny oraz dochody z działalności gospodarczej przeznaczone są na zakup materiałów, wyposażenia, konserwacji i remontów dzierżawionych obiektów. Fundacja chciałby w przyszłości złożyć wniosek o zwrot nadwyżki podatku VAT. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy otrzymane przez Fundację darowizny przeznaczone na działalność statutową Fundacji podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT ? Zdaniem Wnioskodawcy: Zdaniem Fundacji otrzymane darowizny nie stanowią obrotu w myśl art. 29 ust. 1 ustawy i nie podlegają zatem wykazaniu w deklaracji VAT-7 oraz wliczaniu do mianownika proporcji, o której mowa w art. 90 ust. 2 i 3 ustawy o podatku od towarów i usług (zgodnie z art. 90 ust. 3 ustawy). Obrót, o którym mowa w art. 29 ust. 1 ustawy stanowią wyłącznie dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze o ile są one należne na podstawie odrębnych przepisów i mają bezpośredni wpływ na cenę konkretnego towaru lub usługi.
2016
28
lis

Istota:
W zakresie skutków podatkowych związanych z uzyskaniem przez Wnioskodawcę od fundacji mającej siedzibę w Holandii przychodów z tytułu odsetek, dywidend oraz zbycia / umorzenia udziałów w spółce
Fragment:
Z prawnej perspektywy Fundacja nie posiada kapitału zakładowego, udziałowców ani członków, w związku z tym też nie posiada zgromadzenia wspólników ani innego analogicznego organu. Fundacja jest zarządzana wyłącznie przez zarząd składający się z osób innych niż te, które objęły kwity depozytowe wyemitowane przez Fundację. Poza posiadaniem udziałów oraz wierzytelności z tytułu pożyczek i potencjalnie obligacji wyemitowanych przez Spółkę Fundacja nie będzie prowadzić innej działalności. Mimo, że Fundacja jest prawnym właścicielem udziałów oraz wierzycielem z tytułu finansowania dłużnego, ekonomicznym beneficjentem jest Wnioskodawca w proporcji wynikającej z uzgodnień biznesowych. Na podstawie umowy z Fundacją Wnioskodawca uprawniony jest do niezwłocznego otrzymania od Fundacji płatności otrzymywanych przez Fundację z tytułu posiadania udziałów / udzielonych pożyczek i innych wierzytelności w proporcji wynikającej z uzgodnień biznesowych. Z holenderskiej perspektywy podatkowej Fundacja jest traktowana jako podmiot transparentny podatkowo, tj. podatnikiem z tego tytułu jest bezpośrednio Wnioskodawca a nie Fundacja. Za pośrednictwem Fundacji Wnioskodawca będzie uzyskiwał przychody / dochody z tytułu odsetek / dywidend wypłacanych przez Spółkę lub zbycia / umorzenia udziałów w Spółce.
2016
28
lis

Istota:
W zakresie skutków podatkowych związanych z uzyskaniem przez Wnioskodawcę od fundacji mającej siedzibę w Holandii przychodów z tytułu odsetek, dywidend oraz zbycia / umorzenia udziałów w spółce
Fragment:
Z prawnej perspektywy Fundacja nie posiada kapitału zakładowego, udziałowców ani członków, w związku z tym też nie posiada zgromadzenia wspólników ani innego analogicznego organu. Fundacja jest zarządzana wyłącznie przez zarząd składający się z osób innych niż te, które objęły kwity depozytowe wyemitowane przez Fundację. Poza posiadaniem udziałów oraz wierzytelności z tytułu pożyczek i potencjalnie obligacji wyemitowanych przez Spółkę Fundacja nie będzie prowadzić innej działalności. Mimo, że Fundacja jest prawnym właścicielem udziałów oraz wierzycielem z tytułu finansowania dłużnego, ekonomicznym beneficjentem jest Wnioskodawca w proporcji wynikającej z uzgodnień biznesowych. Na podstawie umowy z Fundacją Wnioskodawca uprawniony jest do niezwłocznego otrzymania od Fundacji płatności otrzymywanych przez Fundację z tytułu posiadania udziałów / udzielonych pożyczek i innych wierzytelności w proporcji wynikającej z uzgodnień biznesowych. Z holenderskiej perspektywy podatkowej Fundacja jest traktowana jako podmiot transparentny podatkowo, tj. podatnikiem z tego tytułu jest bezpośrednio Wnioskodawca a nie Fundacja. Za pośrednictwem Fundacji Wnioskodawca będzie uzyskiwał przychody / dochody z tytułu odsetek / dywidend wypłacanych przez Spółkę lub zbycia / umorzenia udziałów w Spółce.
2016
28
lis

Istota:
Skutki podatkowe pomocy otrzymanej od fundacji.
Fragment:
(...) fundacji – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 1 marca 2016 r. otrzymano ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych pomocy otrzymanej od fundacji. W związku z brakami formalnymi stwierdzonymi we wniosku, pismami z 9 maja 2016 r. oraz 1 czerwca 2016 r. Znak: IBPB-2-2/4511-290/16/ZuK , wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku. Uzupełnień dokonano 23 maja 2016 r. i 16 czerwca 2016 r. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Wnioskodawca jest ojcem dziecka urodzonego z dziecięcym porażeniem mózgowym. Z tego względu Wnioskodawca postanowił skorzystać z pomocy udzielanej przez Fundację T. (dalej: Fundacja). Jest to fundacja korporacyjna, działająca w oparciu o pozyskane środki oraz działania dobroczynne pracowników, podejmowane w ramach wolontariatu pracowniczego. Głównym obszarem działań Fundacji jest szeroko rozumiana pomoc społeczna wynikająca z zapisu w Statucie Fundacji § 2.1. oraz § 3.1 w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Środki wpłacone na rachunek Fundacji zostają przekazane na konto bankowe obdarowanego ze wskazaniem ich przeznaczenia.
2016
4
sie

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT świadczonych usług.
Fragment:
Fundacja sprawuje doniosłą rolę w zakresie ochrony dóbr kultury, m.in. poprzez działalność w zakresie ratowania zabytków archeologicznych i sprawowanie nadzoru naukowego nad pracami podlegającymi ochronie konserwatorskiej. Fundacja w ramach swojej statutowej działalności prowadzi archeologiczne prace wykopaliskowe, sprawuje ochronę dziedzictwa kulturowego w kraju i za granicą. Zgodnie ze swym statutem Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, ale dochód z tej działalności powinien być przeznaczony wyłącznie na działalność statutową. Fundacja nie prowadzi de facto żadnej działalności gospodarczej i nie jest zarejestrowana jako płatnik podatku VAT. Fundacja utrzymuje się głównie z dotacji i subwencji. W 2016 r. Fundacja otrzyma dotację z funduszy strukturalnych w ramach (...). Otrzymywane przez Fundację dotacje przeznaczone zostaną w całości na działalność statutową Fundacji, a więc na działalność pożytku publicznego. Fundacja nie osiąga w sposób systematyczny zysków ze swojej działalności, ewentualny dochód uzyskiwany przez Fundację w całości przeznaczony jest na kontynuację lub doskonalenie świadczonych usług. Fundacja zamierza prowadzić badania archeologiczne.
2016
3
sie

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z podatku dochodowego świadczeń udzielanych przez Fundację,
Fragment:
Wnioskodawczyni zawarła umowę korzystania z rachunku bankowego Fundacji. Na subkoncie gromadzone były na rzecz dziecka środki finansowe od darczyńców z przeznaczeniem na cele pomocy dla syna Wnioskodawczyni. W ciągu 2015 roku Wnioskodawczyni sukcesywnie przedstawiała Fundacji faktury wystawiane na syna na zakup leków, badań lekarskich i przejazdy karetkami pogotowia ratunkowego. Kwoty z ww. dokumentów pomniejszone o 10% (koszty Fundacji) były przekazywane później przez Fundację na konto Wnioskodawczyni. Ostatecznie Wnioskodawczyni otrzymała w 2015 roku od Fundacji kwotę 11.074,00 zł na rzecz chorego onkologicznie syna. Celem statutowym Fundacji jest działalność z zakresu pomocy społecznej. Wnioskodawczyni nie zawierała z Fundacją umowy darowizny. Tym samym zwolnienie wynikające z powołanego wyżej przepisu art. 21 ust. 1 pkt 79 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych będzie miało zastosowanie do świadczeń sfinansowanych przez Fundację, skoro Wnioskodawczyni wskazała, że celem statutowym Fundacji jest działalność z zakresu pomocy społecznej. Mając na uwadze ww. okoliczności faktyczne, świadczenia przekazywane na rzecz beneficjenta są przychodami „ z innych źródeł ”, korzystającymi jednakże ze zwolnienia z opodatkowania określonego w art. 21 ust. 1 pkt 79 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i nie podlegającymi uwzględnieniu w zeznaniu podatkowym.
2016
24
cze

Istota:
W zakresie skutków podatkowych dla Wnioskodawcy jako fundatora Fundacji z siedzibą w Panamie, Lichtensteinie oraz Austrii w świetle art. 30f ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
Fragment:
Fundacje zgodnie z przepisami obowiązującymi w państwach, w którym Fundacje zostały inkorporowane posiadają osobowość prawną i podlegają wpisowi do właściwego rejestru. Siedziby Fundacji zostały zlokalizowane w stolicy każdego z wymienionych Państw i w tym samym miejscu znajdują się siedziby zarządów Fundacji. Na etapie zawiązania Fundacji Wnioskodawca jako Fundator wyposażył Fundacje w aktywa w postaci udziałów oraz akcji w spółkach polskich oraz zagranicznych, obligacji, wierzytelności oraz środków pieniężnych stanowiące majątek Fundacji niezbędny do realizowania ich celów statutowych. Fundacje nie prowadzą działalności gospodarczej. Dochody na realizację celów statutowych Fundacje czerpią wyłącznie z Majątku fundacji. Statutowymi organami Fundacji są Zarząd Fundacji odpowiedzialny za realizacje celów statutowych Fundacji oraz Protektor pełniący funkcję kontroli nad Zarządem Fundacji. Wnioskodawca (Fundator) nie wchodzi w skład Zarządu Fundacji, ani nie jest Protektorem. Celem statutowym Fundacji jest wypłata środków pieniężnych na rzecz określonych w statucie Fundacji podmiotów. Zgodnie z postanowieniami statutu Fundacji (...)
2016
15
cze

Istota:
Skutki podatkowe udzielania świadczeń przez Fundację
Fragment:
Formularze zgłoszeniowe są udostępniane przez Fundację m.in. poprzez przesłanie takiego formularza zgłoszeniowego podopiecznemu w odpowiedzi na skierowany do Fundacji wniosek z prośbą o pomoc. Decyzje w sprawach dotyczących udzielania pomocy społecznej podejmuje Prezes Zarządu Fundacji wspólnie z Członkiem Zarządu Fundacji lub dwóch Członków Zarządu Fundacji działających wspólnie. Decyzje są podejmowane na podstawie przesłanych przez podopiecznego dokumentów, których wiarygodność jest sprawdzana przez pracowników działu dokumentacji i które po sprawdzeniu są opisywane w formie skróconej dla Zarządu Fundacji. W przypadku, gdy kwota udzielanej pomocy społecznej przewyższa 30.000 zł. na osobę, decyzje podejmuje Prezes Zarządu Fundacji wspólnie z dwoma Członkami Zarządu Fundacji lub trzech Członków Zarządu Fundacji działających wspólnie. W sprawach przekraczających zakres kompetencji opisany w Regulaminie pomocy społecznej, uchwały podejmuje Zarząd Fundacji na zasadach opisanych w Regulaminie Zarządu Fundacji. Fundacja przyznając świadczenie społeczne nie zawiera z podopiecznym umowy darowizny, o której mowa w art. 888 Kodeksu Cywilnego. Fundacja w przypadku przyznania pomocy społecznej zawiera z podopiecznym ("Beneficjentem") porozumienie określające wysokość pomocy społecznej oraz zasady jej realizacji.
2016
10
cze
© 2011-2016 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Fundacje
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.