Fundacje | Interpretacje podatkowe

Fundacje | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to fundacje. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym, pomoc otrzymana przez Wnioskodawczynię od Fundacji podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn?
Fragment:
W odniesieniu do środków, które są wpłacane na rachunek główny Fundacji z przeznaczeniem na konkretne dziecko, Fundacja przeksięgowuje je na subkonto dziecka. Subkonto dla danego dziecka prowadzone jest na podstawie umowy zawartej przez Fundację z rodzicami dziecka. Na mocy tej umowy Fundacja zobowiązuje się do udostępnienia swojego subkonta prowadzonego w banku w celu gromadzenia i wypłaty środków finansowych na leczenie i rehabilitację dziecka /dzieci, którego/których przedstawicielem prawnym są rodzice. Na subkoncie gromadzone są środki przekazywane na rzecz dziecka/dzieci przez darczyńców oraz osoby, które zgodnie z obowiązującymi przepisami przekażą Fundacji na rzecz dziecka/dzieci do 1% podatku dochodowego obliczonego w ramach rozliczenia rocznego. Wszystkie środki gromadzone na rzecz dziecka/dzieci są księgowane na jego subkoncie, ale stanowią własność Fundacji. W przypadku, gdy 1% podatku dochodowego zostanie wpłacony na konto ogólne Fundacji z przeznaczeniem na konkretne dziecko/dzieci, Fundacja dokonuje przelewu na subkonto danego dziecka/dzieci. W przypadku, gdy na konto ogólne Fundacji zostanie wpłacona darowizna z przeznaczeniem na konkretne dziecko/dzieci, Fundacja dokonuje przelewu na subkonto danego dziecka/dzieci, Fundacja raz w roku kalendarzowym przekazuje rodzicom/rodzicowi, informację o stanie środków znajdujących się na subkoncie, o którym mowa wyżej, rodzic/każdy z rodziców, ma prawo zasięgania na bieżąco informacji o stanie środków zgromadzonych na subkoncie, o którym mowa wyżej.
2017
16
gru

Istota:
Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją grantu.
Fragment:
Z opisu sprawy wynika, że Fundacja złożyła wniosek o powierzenie grantu w ramach poddziałania 19.2. Celem projektu grantowego jest podniesienie wiedzy mieszkańców obszaru, szczególnie przedstawicieli grup defaworyzowanych w zakresie bezpieczeństwa i zdrowego stylu życia. Wszystkie zadania realizowane w ramach grantu będą świadczone dla uczestników przez Fundację nieodpłatnie. Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej, nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT. Fundacja nie jest i nigdy nie była czynnym podatnikiem VAT. Nie prowadzi działalności gospodarczej w ogóle, a rozmiar działalności statutowej jest nieznaczny. Wnioskodawca nie składał i nie składa deklaracji VAT-7. Działalność Fundacji związana z realizacją grantu nie skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług. Grant ten wpisuje się w cele statutowe Fundacji. Zainteresowany w ramach realizacji grantu nie osiągnie żadnych dochodów. Wszystkie rachunki i faktury będą wystawione na Wnioskodawcę. Efekty powstałe w wyniku projektu nie będą związane w żaden sposób z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT, Fundacja nie stanie się czynnym podatnikiem VAT. W ramach grantu zostanie przeprowadzony cykl wydarzeń o charakterze edukacyjnym, skierowany do seniorów z terenu LGD.
2017
7
gru

Istota:
CIT - w zakresie zwolnienia z opodatkowania, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dochodów Fundacji pochodzących z Wpłat rocznych.
Fragment:
Zgodnie ze Statutem, majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie 97,5 mln zł, na który składają się środki finansowe wniesione przez fundatorów Fundacji (dalej; „ Fundatorzy ”) do dnia 30 grudnia 2016 r. Ponadto na podstawie Statutu każdy z Fundatorów zobowiązał się do dokonywania przez 10 lat począwszy od 2017 r. wpłat na działalność statutową Fundacji, w terminie do 30 stycznia każdego roku kalendarzowego w określonych wysokościach (dalej: „ Wpłaty roczne ”). W Statucie nie wskazano celu na jaki mają być przeznaczone Wpłaty roczne dokonywane przez Fundatorów po wpisie Fundacji do KRS. Przeznaczenie wpłat rocznych będzie określone w drodze uchwały organów decyzyjnych Fundacji tj. Zarządu i Rady Fundacji. Zgodnie z uchwałą Wpłaty roczne zostaną przeznaczone na poniższe cele: wspieranie działalności z dziedziny edukacji, szkolnictwa oraz ochrony zdrowia; wspieranie działalności z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; wspieranie działalności z zakresu ochrony środowiska, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. Fundacja zamierza wydatkować Wpłaty roczne zgodnie z podjętą uchwałą w taki sposób aby zachodziła tożsamość przeznaczenia i wydatkowania środków pieniężnych.
2017
20
paź

Istota:
Czy biorąc pod uwagę cel działania Fundacji ujawniony w jej statucie - udzielanie wsparcia finansowego studentom Wydziału Farmacji Uniwersytetu poprzez ustanawianie i finansowanie stypendiów oraz udzielanie dofinansowań, a także fakt, że majątek Fundacji, który stanowią również prawa nabyte w toku jej działania, jest przeznaczony w całości na prowadzenie działalności statutowej, dochód uzyskany przez Wnioskodawcę w drodze dziedziczenia testamentowego po zmarłej, który Wnioskodawca deklaruje w całości przeznaczyć na realizację celu statutowego, będzie zwolniony od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych na mocy art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
Fragment:
Fundacja realizuje powyższy cel poprzez ustanawianie i finansowanie stypendiów oraz udzielanie dofinansowań (pkt IV)”. oraz wskazanie, że opisany w akcie cel Fundacji nie może ulec zmianie (pkt VII). Niniejsze znalazło odzwierciedlenie w treści statutu Fundacji - zgodnie bowiem z paragrafem 3 pkt 1 i 2 statutu: „ Celem Fundacji jest udzielanie wsparcia finansowego dla studentów Wydziału Farmacji Uniwersytetu. Fundacja realizuje powyższy cel poprzez ustanawianie i finansowanie stypendiów oraz udzielanie dofinansowań ”. Nadto, statut Fundacji wskazuje, że: „ Majątek Fundacji stanowią (...) prawa oraz roszczenia nabyte przez Fundację w toku jej działania (...) Majątek Fundacji jest przeznaczony w całości na prowadzenie działalności statutowej ” (tak: paragraf 4 ust. 1 i 2 statutu). Co więcej, przychody Fundacji mogą pochodzić z darowizn, spadków, zapisów (tak: paragraf 5 ust. 1 pkt 1 statutu), zaś przychód Fundacji jest w całości przekazywany na realizacje celów statutowych” (tak: paragraf 6 ust. 2 statutu). W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza (tak: paragraf 5 pkt 2 statutu). Fundacja prowadzi jedynie nieodpłatną działalność statutową (tak: paragraf 7 statutu). W dniu 12 grudnia 2015 r. fundatorka zmarła.
2017
14
paź

Istota:
W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem pt. „Racjonalna i zasobooszczędna gospodarka zasobami w rolnictwie i na obszarach wiejskich”
Fragment:
Wydawnictwa zostaną wydane w ilości 7.000 egzemplarzy każde i przekazane nieodpłatnie Ośrodkom Doradztwa Rolniczego, Centrom Doradztwa Rolniczego, Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi, SGGW, uniwersytetom, NFOŚiGW, Instytutowi Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA. 500 egzemplarzy każdego z wydawnictw zostanie pozostawionych w Fundacji w celu wykorzystania w ramach prowadzonej przez Fundację działalności statutowej nieodpłatnej oraz w celach archiwizacyjnych. Fundacja nie będzie sprzedawała przedmiotowych wydawnictw. Celem statutowym Fundacji jest charytatywne, naukowe i edukacyjne angażowanie się w działania społecznie użyteczne, które przyczynią się do rozwoju i modernizacji rolnictwa, rozwoju społeczności wiejskich, zmniejszenia skutków ubóstwa i przeciwdziałania skutkom bezrobocia na wsiach i małych miastach, w tym poprzez wspieranie przedsiębiorczości i małych i średnich przedsiębiorstw, zapewnienia wsparcia dla społeczności wiejskich w okresie transformacji gospodarczej i dostosowywania polskiego rolnictwa do funkcjonowania w ramach struktur Unii Europejskiej. Fundacja prowadzi również działalność gospodarczą w zakresie służącym realizacji jej celów statutowych. Fundacja jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Jak wynika z powołanych przepisów prawa, odliczenie podatku uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.
2017
5
paź

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie dokumentowania za pomocą faktury sprzedaży usług reklamowych na rzecz Fundacji Szkolnych a także ustalenia wartości sprzedaży usług reklamowych na rzecz Fundacji Szkolnych w sytuacji, gdy cena zostanie ustalona znacznie poniżej wartości zakupu tych usług.
Fragment:
W ten sposób, Fundacja będzie mogła zrealizować cel statutowy jak i zapewnić pokrycie części kosztów prowadzonej działalności gospodarczej, której mogą nie pokrywać inne źródła dochodów Fundacji. „ Z jakich powodów Wnioskodawca nie może ustalić wynagrodzenia pomiędzy Fundacją a Fundacjami Szkolnymi w cenie rynkowej? ” Odpowiedź. Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego we Wniosku, sprzedaż usług reklamowych przez Fundację dokonywana będzie po cenie umożliwiającej zapłatę wynagrodzenia ze środków, którymi dysponują Fundacje Szkolne. W przypadku ustalenia przez Fundację wynagrodzenia w cenie rynkowej, Fundacje Szkolne nie mogłyby uregulować wynagrodzenia za usługi reklamowe należnego Fundacji, a tym samym po stronie Fundacji istniałaby wierzytelność do Fundacji Szkolnych o zapłatę wynagrodzenia, która w określonej części nie mogłoby być zaspokojona przez Fundacje Szkolne. Wymaga podkreślenia, że wg wiedzy jaką dysponuje Fundacja, Fundacje Szkolne otrzymując dotacje zgodnie z przepisami o finansowaniu szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, nie mają możliwości swobodnego dysponowania środkami uzyskiwanymi w ramach dotacji. Konsekwentnie środkami jakie mogą być przeznaczone przez Fundacje Szkolne na pokrycie wynagrodzenia za usługi reklamowe świadczone przez Fundację, są środki pochodzące źródeł. Wg wiedzy Fundacji, Fundacje Szkolne prowadząc działalność statutową w zakresie oświaty i edukacji (prowadząc szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych) co do zasady nie pobierają wynagrodzenia (czesnego) od słuchaczy szkół.
2017
30
wrz

Istota:
Czy na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1888 ze zm., dalej: „ustawa o CIT”), wolne od podatku są dochody Fundacji przeznaczone na pożyczkę, na podstawie której udzielone środki mają zostać przeznaczone na cele budowy budynku przedszkola Spółce, której jedynym udziałowcem jest Fundacja?
Fragment:
Cele działania Fundacji określone zostały w § 2 Statutu Fundacji. Realizacja tych celów następuje w wielu formach, z których niektóre wymienione zostały bezpośrednio w Statucie (§ 3 Statutu). Wśród tych form wskazano m.in. wspieranie działalności innych osób prawnych, prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji oraz tworzenie lub przystępowanie do spółek kapitałowych (§ 3 ust. 2 Statutu). W ramach podejmowanych działań Fundacja realizuje przedsięwzięcie o nazwie X (dalej: „ Przedsięwzięcie ”). Przedsięwzięcie polega na wybudowaniu i prowadzeniu niepublicznego przedszkola. Przedszkole jest budowane przez podmiot trzeci - spółkę A Sp. z o.o. (dalej: „ Spółka ”) na gruncie stanowiącym własność Fundacji. Z racji tego, że jedynym udziałowcem Spółki jest Fundacja, Spółka realizuje bezpośrednio cele statutowe Fundacji. Co więcej, przedmiotem działalności samej Spółki jest również m.in. działalność wspomagająca edukację. W celu realizacji powyższego przedsięwzięcia Fundacja udzieliła na rzecz Spółki celowej pożyczki. Pożyczka uwzględniała statutowe cele oświatowe Fundacji (pkt 3 Preambuły Umowy). Cel pożyczki został wskazany w § 3 ust. 1 Umowy, zgodnie z którym kwota pożyczki powinna zostać spożytkowana na cele bieżącego finansowania procesu budowlanego budynku położonego w K, gdzie budowany jest budynek.
2017
23
wrz

Istota:
Czy na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT, wolne od podatku są dochody Fundacji, przeznaczone na utworzenie i objęcie udziałów w Spółce, powołanej do realizacji celów statutowych Fundacji, której jedynym udziałowcem jest Fundacja?
Fragment:
(...) Fundacji, której jedynym udziałowcem jest Fundacja – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 21 lipca 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT, wolne od podatku są dochody Fundacji, przeznaczone na utworzenie i objęcie udziałów w Spółce, powołanej do realizacji celów statutowych Fundacji, której jedynym udziałowcem jest Fundacja. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Fundacja X (dalej: „ Fundacja ”) zajmuje się m.in. prowadzeniem i wspieraniem działalności edukacyjnej, oświatowej, kulturalnej i naukowej. Cele działania Fundacji określone zostały w § 2 Statutu Fundacji. Realizacja tych celów następuje w wielu formach, z których niektóre wymienione zostały bezpośrednio w Statucie (§ 3 Statutu). Wśród tych form wskazano m.in. wspieranie działalności innych osób prawnych, prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji oraz tworzenie lub przystępowanie do spółek kapitałowych (§ 3 ust. 2 Statutu). W ramach podejmowanych działań Fundacja realizuje przedsięwzięcie o nazwie (...) (dalej: „ Przedsięwzięcie ”).
2017
12
wrz

Istota:
W zakresie możliwości zastosowania zwolnienia z opodatkowania, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 6c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
Fragment:
Fundacja (dalej: Fundacja lub Wnioskodawca) jest organizacją pożytku publicznego (dalej: OPP), wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego. Fundacja działa w oparciu o przepisy ustawy o fundacjach z 6 kwietnia 1984 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 40 ze zm.; dalej: ustawa o Fundacjach), ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 24 kwietnia 2003 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.; dalej: ustawa DPP) oraz o postanowienia statutu Fundacji (dalej: Statut Fundacji). Jak wskazano w Statucie (par. 5 ust. 1), celem Fundacji jest działanie na rzecz nauki poprzez: wspieranie uznanych przez środowisko naukowców i zespołów badawczych, pracujących w tych obszarach nauki, które posiadają znaczenie dla rozwoju cywilizacyjnego, kulturowego i gospodarczego Polski oraz jej międzynarodowego prestiżu; wspieranie transferu polskich osiągnięć naukowych do praktyki gospodarczej; wspomaganie inicjatyw inwestycyjnych, służących nauce w Polsce. Zgodnie z par. 5 ust. 2 lit. a Statutu Fundacji, realizacja ww. celu następuje m.in. poprzez zwrotne lub bezzwrotne dofinansowanie lub finansowanie. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (par. 24 Statutu Fundacji).
2017
10
wrz

Istota:
1) Czy w opisanym zdarzeniu zaistniałym faktycznie otrzymana pomoc podlega opodatkowaniu podatkiem od osób fizycznych?
2) Czy w opisanym zdarzeniu zaistniałym faktycznie otrzymana pomoc od Fundacji podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn?
Fragment:
Jedną z organizacji, z którą Wnioskodawczyni współpracuje jest Fundacja ..., która działa w sferze pożytku publicznego i jej działania określa statut Fundacji. Zgodnie z § 5 statutu Fundacji „ celem Fundacji jest prowadzenie działalności edukacyjnej, profilaktycznej, terapeutycznej, rehabilitacyjnej, oświatowo-kulturalnej, w szczególności na rzecz dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych oraz osób w trudnej sytuacji życiowej ”. Fundacja z zebranych środków, pozyskanych od darczyńców w dniu 24 marca 2017 r. przekazała Wnioskodawczyni kwotę 10 000 zł na rachunek bankowy, na podstawie zawartej umowy darowizny z dnia 23 marca 2017 r. oraz na podstawie wniosku o udzielenie pomocy wraz z podpisanym oświadczeniem o zgodzie na warunki przyznania pomocy. Zawarta miedzy Wnioskodawczynią a Fundacją umowa darowizny określa jasno cel przekazania darowizny (pomoc finansowa na rzecz syna ... z przeznaczeniem na wykonanie operacji na terenie USA), sposób rozliczenia z Fundacją oraz termin i formę realizacji rozliczenia. Otrzymana pomoc może zostać wydatkowana tylko na wskazany w umowie cel, związanym bezpośrednio ze świadczoną pomocą społeczną przez Fundacje. Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że otrzymana przez Wnioskodawczynię pomoc od Fundacji, świadczona była na podstawie umowy darowizny w rozumieniu art. 888 Kodeksu cywilnego.
2017
18
sie
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Fundacje
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.