Fundacje | Interpretacje podatkowe

Fundacje | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to fundacje. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy przyjmowanie przez Fundację wpłat od rodziców beneficjentów na rachunek bankowy i przekazywanie do odpowiednich placówek oświatowych nie stanowi świadczenia usług podlegającego opodatkowaniu podatkiem VAT
Fragment:
(...) Fundację wpłat od rodziców beneficjentów na rachunek bankowy Fundacji na podstawie zawartej między Fundacją, a rodzicami beneficjentów, umowy o pośrednictwo w zakresie usług edukacyjnych i przekazywanie ich - w całości - do odpowiednich placówek oświatowych i innych instytucji na podstawie zawartych między Fundacją a tymi placówkami i instytucjami umów, w celu niezarobkowym, nie będzie stanowiło świadczenia usług w rozumieniu art. 5 ust. 1 ustawy o VAT, ze względu na to, że usługi świadczone będą przez Fundację nieodpłatnie. Fundacja świadczy bowiem swoje usługi pośrednictwa w zakresie usług edukacyjnych w ramach działalności statutowej, a nie działalności gospodarczej. Nie otrzymuje za nie żadnego wynagrodzenia, w związku z czym nie jest spełniona definicja działalności gospodarczej z art. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, ze względu na brak przesłanki zarobkowości. Środki otrzymywane przez Fundację od rodziców jej beneficjentów będą w całości przekazywane placówkom oświatowym i instytucjom na pokrycie kosztów związanych z edukacją beneficjentów Fundacji i ich pobytem w placówce. Fundacja, będzie więc spełniała jedynie rolę pośrednika w transakcji rozliczeniowej, przy czym nie będzie za usługi pośrednictwa pobierała żadnego wynagrodzenia.
2017
15
lip

Istota:
Czy otrzymane dofinansowanie na pokrycie 100% wydatków kwalifikowalnych projektu nie stanowi obrotu, czyli nie zwiększa podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług?
Czy Fundacji przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług służących realizacji projektu sfinansowanych otrzymanym dofinansowaniem?
Fragment:
Fundacja realizuje swoje cele inicjując, bądź wspierając organizacyjnie, rzeczowo i finansowo m.in. przedsięwzięcia z zakresu gospodarki, edukacji, programy szkoleń i doradztwa dla powstających i rozwijających się przedsiębiorstw i inne wymienione w statucie Fundacji. Oprócz inicjowanych przez siebie przedsięwzięć współdziała z innymi instytucjami, organizacjami dla osiągnięcia celów statutowych. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia. Środki na realizację celów statutowych Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą m.in. ze środków pieniężnych otrzymanych od fundatora, z otrzymanych dotacji, z dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację. Fundacja biorąc pod uwagę fakt braku jednolitych interpretacji co do zwolnienia od podatku usług szkoleniowych, ze szczególnym uwzględnieniem zakresu szkolenia i jego charakteru grupy docelowej szkolenia, jak i interpretacji indywidualnej XXX wydanej dla niej, przyjmowała od podwykonawców faktury za wykonane w ramach projektu szkolenia ze stawką VAT 23%. Fundacja w ramach działalności realizuje na zasadzie partnerstwa z Powiatowym Urzędem Pracy projekt finansowany ze środków EFS PO KL w ramach działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie (poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy) w wysokości 100% wydatków kwalifikowalnych.
2017
26
cze

Istota:
W zakresie możliwości zastosowania zwolnienia z opodatkowania dochodu uzyskanego przez Fundację w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego DIALOG przeznaczonego na cele statutowe zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4
Fragment:
Z tymi elementami wiążą się też bezpośrednio cele Fundacji, określone w § 6 Statutu. W świetle powyższego uznać należy, że cele określone w statucie Wnioskodawcy spełniają przesłanki określone w art. 17 ust. 1 pkt 4 updop. W związku z powyższym dochody wydatkowane na cele określone w Statucie Wnioskodawcy podlegać będą zwolnieniu z podatku dochodowego na podstawie w art. 17 ust. 1 pkt 4 updop. W piśmie z dnia 16 maja 2017 r. Wnioskodawca podniósł, że w związku z tym, iż (jak zostało wyjaśnione powyżej w odpowiedzi na wezwanie o uzupełnienie wniosku): Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej, Fundacja nie uzyskuje dochodów z działalności gospodarczej, Fundacja nie przeznacza dochodów na działalność gospodarczą, Fundacja nie zamierza korzystać ze zwolnienia określonego w art. 17 ust. 1 pkt 4 updop w stosunku do dochodu wydatkowanego na ewentualną działalność gospodarczą, stanowisko Wnioskodawcy pozostaje identyczne jak przedstawione we wniosku z 28 lutego 2017 r. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia z opodatkowania dochodu uzyskanego przez Fundację w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego DIALOG przeznaczonego na cele statutowe zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 – jest prawidłowe.
2017
22
cze

Istota:
W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych przed rejestracją oraz po rejestracji dla potrzeb podatku VAT oraz okres rozliczeniowy w jakim należy wykazać podatek do odliczenia.
Fragment:
Fundacja pragnie wskazać, że jest w stanie jednoznacznie wyodrębnić zakupy dokonywane na poczet budowy Nieruchomości i na cele inne niż budowa. Przed dniem faktycznego rozpoczęcia wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu (tzn. przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności z zakresu najmu Nieruchomości) - Fundacja zamierza w odpowiedni sposób zmienić swój statut tak, by pozwalał jej formalnie na prowadzenie działalności gospodarczej. Jednocześnie, fundatorzy Fundacji mając świadomość wysokiego ryzyka, które łączy się z rozpoczęciem działalności gospodarczej (m. in. niejasność przepisów i duża ilość obowiązków ewidencyjnych), chcąc zapewnić bezpieczne kontynuowanie działalności statutowej Fundacji - rozważają utworzenie odrębnego od Fundacji podmiotu (nowej fundacji), który przejąłby na siebie część zadań statutowych Fundacji. W szczególności nowa fundacja mogłaby rozpocząć działalność, która odpowiadałaby zasadniczej działalności statutowej Fundacji. W przypadku utworzenia nowej fundacji, Fundacja może na jej rzecz świadczyć usługi najmu Nieruchomości. W takim przypadku najem odbywałby się na podobnych zasadach i warunkach jak na rzecz podmiotów trzecich, które będą najmować Nieruchomość.
2017
22
cze

Istota:
W zakresie odliczenia od dochodu wpłat dokonanych na Fundusz Założycielski Fundacji
Fragment:
Z przepisu art. 3 ustawy o fundacjach wynika, że oświadczenie woli o ustanowieniu fundacji powinno być złożone w formie aktu notarialnego. W oświadczeniu woli o ustanowieniu fundacji fundator powinien wskazać cel fundacji oraz składniki majątkowe przeznaczone na jego realizację. Składnikami majątkowymi, o których mowa w ust. 2, mogą być pieniądze, papiery wartościowe, a także oddane fundacji na własność rzeczy ruchome i nieruchomości. W myśl art. 4 ustawy o fundacjach, fundacja działa na podstawie przepisów tej ustawy i statutu. Fundator ustala statut fundacji, określający jej nazwę, siedzibę i majątek, cele, zasady, formy i zakres działalności fundacji, skład i organizację zarządu, sposób powoływania oraz obowiązki i uprawnienia tego organu i jego członków. Statut może zawierać również inne postanowienia, w szczególności dotyczące prowadzenia przez fundację działalności gospodarczej, dopuszczalności i warunków jej połączenia z inną fundacją, zmiany celu lub statutu, a także przewidywać tworzenie obok zarządu innych organów fundacji (art. 5 ust. 1 ustawy o fundacjach). W świetle wyżej powołanych przepisów, akt fundacyjny towarzyszący powołaniu każdej fundacji jest jednostronną czynnością prawną o charakterze zobowiązującym.
2017
15
cze

Istota:
W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn.: „...”
Fragment:
Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca (Fundacja) nie jest zarejestrowana jako podatnik VAT czynny. Fundacja wykonuje czynności opodatkowane VAT takie jak: sprzedaż biletów do muzeum, sprzedaż biletów na spektakle, koncerty i imprezy w zakresie twórczości i wykonawstwa artystycznego, opłaty za warsztaty artystyczne. Wartość sprzedaży podlegającej opodatkowaniu nie przekroczyła w 2016 r. kwoty 150.000 PLN, więc Fundacja korzysta nadal ze zwolnienia od podatku VAT. Fundacja w 2017 r. otrzyma dofinansowanie projektu pn.: „ ... ”. Projekt polega na budowie instalacji systemów wykorzystujących OZE w pozyskiwaniu energii elektrycznej oraz cieplnej i dotyczy modernizacji systemu energetycznego Kompleksu ... (..., tzw. ...) w .... Fundacja planuje modernizację systemu energetycznego polegającą na budowie instalacji kotłów na biomasę w Stodole, zakupie zestawu do pozyskiwania i magazynowania biomasy, budowie instalacji gazowych pomp ciepła w Zamku, wykonaniu instalacji PV na dachu Stodoły, budowie preizolowanej sieci ciepłowniczej łączącej budynki Zamku i Stodoły oraz wykonaniu instalacji systemu zarządzania energią. Przy tak przedstawionym opisie sprawy, Wnioskodawca ma wątpliwości dotyczące tego, czy będzie miał prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur potwierdzających nabycie towarów i usług związanych z realizacją projektu.
2017
23
maj

Istota:
W zakresie opodatkowania nieodpłatnej działalności statutowej Fundacji oraz prawa do odliczenia podatku VAT poniesionego w związku z realizacją projektu unijnego.
Fragment:
Należy wskazać, że działalność fundacji uregulowana jest przepisami ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2016 r. poz. 40). Stosownie do art. 1 ustawy o fundacjach, fundacja może być ustanowiona dla realizacji zgodnych z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej celów społecznie lub gospodarczo użytecznych, w szczególności takich, jak: ochrona zdrowia, rozwój gospodarki i nauki, oświata i wychowanie, kultura i sztuka, opieka i pomoc społeczna, ochrona środowiska oraz opieka nad zabytkami. W myśl art. 4 ww. ustawy, fundacja działa na podstawie przepisów tej ustawy i statutu. Fundator ustala statut fundacji, określający jej nazwę, siedzibę i majątek, cele, zasady, formy i zakres działalności fundacji, skład i organizację zarządu, sposób powoływania oraz obowiązki i uprawnienia tego organu i jego członków. Statut może zawierać również inne postanowienia, w szczególności dotyczące prowadzenia przez fundację działalności gospodarczej, dopuszczalności i warunków jej połączenia z inną fundacją, zmiany celu lub statutu, a także przewidywać tworzenie obok zarządu innych organów fundacji (art. 5 ust. 1 ustawy o fundacjach). Zgodnie art. 1 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.
2017
16
maj

Istota:
W zakresie określenia miejsca świadczenia dla usług świadczonych przez Wnioskodawcę na rzecz firm zbrojeniowych.
Fragment:
Fundacja będzie zobowiązana do: Zorganizowania i przeprowadzenia konferencji. Umieszczenia logo firmy zbrojeniowej w konkretnie wskazanych miejscach, np. w lobby hotelu, w którym organizowana będzie konferencja, na drukach programowych, czy raporcie pokonferencyjnym. Sporządzenia raportu pokonferencyjnego podsumowującego przebieg, wyniki i wnioski z imprezy. Zamieszczenia w w/w raporcie informacje o grantodawcy. Podjęcia starań w celu przedstawienia w/w raportu kierownictwu politycznemu Ministerstwa Obrony Narodowej oraz kadrze kierowniczej Sił Zbrojnych RP. Firma udzielająca grantu nie może: Wydawać Fundacji wiążących poleceń ani wniosków. Żądać wyłączności na udział i widoczność w konferencji. Firma udzielająca grantu będzie miała obowiązek: Przyznać Fundacji grant na organizację konferencji. Udzielić, tj. faktycznie przekazać grant Fundacji. Udostępniać Fundacji materiały dotyczące swojego przedsiębiorstwa oraz produkowanych towarów. Właścicielem praw autorskich do w/w raportu pokonferencyjnego będzie Fundacja. Firmy udzielające grantów otrzymają nieodpłatnie prawo kopiowania go na potrzeby swojego przedsiębiorstwa. Na konferencji nie będzie możliwości zawierania umów handlowych ani dokonywania prezentacji towarów firm zbrojeniowych (mogą się pojawić jedynie ich poglądowe schematy lub modele.
2017
16
maj

Istota:
Czy art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT, uprawnia Wnioskodawcę do obniżenia dochodu podatkowego o kwoty wpłat dokonanych okresowo na rzecz Fundacji, wskazanych w pkt 2 opisu stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego, tytułem wsparcia realizacji celów statutowych tej Fundacji, do wysokości 10% dochodu PGK?
Fragment:
Z przepisu art. 3 ustawy o fundacjach wynika, że oświadczenie woli o ustanowieniu fundacji powinno być złożone w formie aktu notarialnego. W oświadczeniu woli o ustanowieniu fundacji fundator powinien wskazać cel fundacji oraz składniki majątkowe przeznaczone na jego realizację. Składnikami majątkowymi, o których mowa w ust. 2, mogą być pieniądze, papiery wartościowe, a także oddane fundacji na własność rzeczy ruchome i nieruchomości. W myśl art. 4 ustawy o fundacjach, fundacja działa na podstawie przepisów tej ustawy i statutu. Fundator ustala statut fundacji, określający jej nazwę, siedzibę i majątek, cele, zasady, formy i zakres działalności fundacji, skład i organizację zarządu, sposób powoływania oraz obowiązki i uprawnienia tego organu i jego członków. Statut może zawierać również inne postanowienia, w szczególności dotyczące prowadzenia przez fundację działalności gospodarczej, dopuszczalności i warunków jej połączenia z inną fundacją, zmiany celu lub statutu, a także przewidywać tworzenie obok zarządu innych organów fundacji (art. 5 ust. 1 ustawy o fundacjach). W świetle wyżej powołanych przepisów, akt fundacyjny towarzyszący powołaniu każdej fundacji jest jednostronną czynnością prawną o charakterze zobowiązującym.
2017
13
maj

Istota:
Czy dochody Fundacji uzyskane z odpłatnej działalności tj. badań ultrasonograficznych, przeznaczone na pokrycie kosztów statutowych działalności nieodpłatnej oraz koszty administracyjne są zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych
Fragment:
W związku z dużym zapotrzebowaniem na działalność profilaktyczną dzieci, w celu wczesnego wykrywania nowotworów i niszę w tym zakresie, Fundacja postanowiła w 2017 r. rozszerzyć swoją działalność również w ramach działalności odpłatnej. Dochody z badań ultrasonograficznych dzieci, będą przeznaczone na koszty statutowe Fundacji (jako wkład własny do zadań publicznych realizowanych w ramach statutowej działalności nieodpłatnej) oraz koszty administracyjne Fundacji. W związku z posiadaniem statusu OPP, ww. dochody Fundacji z przeznaczeniem na koszty statutowe Fundacji (jako wkład własny do zadań publicznych realizowanych w ramach statutowej działalności nieodpłatnej) oraz koszty administracyjne fundacji będą wolne od podatku dochodowego od osób prawnych. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy dochody Fundacji wynikające ze statutowej działalności odpłatnej, tj. badań ultrasonograficznych dzieci, przeznaczone na koszty statutowe działalności nieodpłatnej oraz koszty administracyjne, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 6c będą wolne od podatku dochodowego od osób prawnych? Zdaniem Fundacji, dochody wynikające ze statutowej działalności odpłatnej, tj. badań ultrasonograficznych dzieci, przeznaczone na koszty statutowe działalności nieodpłatnej oraz koszty administracyjne, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 6c, będą wolne od podatku dochodowego od osób prawnych.
2017
10
maj
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Fundacje
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.