Fundacje | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to fundacje. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
10
paź

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie stwierdzenia, czy Wnioskodawca powinien być czynnym podatnikiem podatku VAT.

Fragment:

Fundacja nie jest czynnym podatnikiem VAT. W analizowanej sprawie Wnioskodawca ma wątpliwość, czy powinien on być czynnym podatnikiem podatku VAT. Analiza przedstawionego stanu faktycznego oraz treści przywołanych przepisów prawa prowadzi do stwierdzenia, że w sytuacji gdy Fundacja nie dokonuje żadnych czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wymienionych w art. 5 ust. 1 ustawy i nie prowadzi działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy, nie powinna być czynnym podatnikiem VAT, a w konsekwencji nie ma obowiązku dokonania rejestracji dla potrzeb tego podatku. Podsumowując, Fundacja w związku z zakresem własnej aktywności i realizacją celów statutowych nie powinna być czynnym podatnikiem VAT. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy oceniono jako prawidłowe. Zauważyć należy, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego).

2018
13
sie

Istota:

Interpretacja przepisów prawa podatkowego dotycząca podatku od towarów i usług w zakresie braku uznania Fundacji za podatnika podatku od towarów i usług z tytułu czynności zbycia nieruchomości gruntowych oraz udziałów we współwłasności nieruchomości.

Fragment:

W myśl art. 4 ww. ustawy, fundacja działa na podstawie przepisów niniejszej ustawy i statutu. Fundator ustala statut fundacji, określający jej nazwę, siedzibę i majątek, cele, zasady, formy i zakres działalności fundacji, skład i organizację zarządu, sposób powoływania oraz obowiązki i uprawnienia tego organu i jego członków. Statut może zawierać również inne postanowienia, w szczególności dotyczące prowadzenia przez fundację działalności gospodarczej, dopuszczalności i warunków jej połączenia z inną fundacją, zmiany celu lub statutu, a także przewidywać tworzenie obok zarządu innych organów fundacji (art. 5 ust. 1 ustawy o fundacjach). Ponadto – na mocy art. 5 ust. 5 powołanej ustawy – fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów. Jeżeli fundacja ma prowadzić działalność gospodarczą, wartość środków majątkowych fundacji przeznaczonych na działalność gospodarczą nie może być mniejsza niż tysiąc złotych 1. W świetle art. 7 ust. 1 i ust. 2 wskazanej ustawy, fundacja podlega obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Fundacja uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.

2018
9
sie

Istota:

W zakresie skutków podatkowych uznania Fundacji z siedzibą w Panamie, Lichtensteinie oraz Austrii, której Wnioskodawca jest beneficjentem za zagraniczną spółkę kontrolowaną.

Fragment:

Wnioskodawca jest beneficjentem (dalej również „ Beneficjent ”) fundacji prywatnych zarejestrowanych w Panamie, Lichtensteinie oraz Austrii (Private Interest Foundation) (dalej „ Fundacja ”). Fundacje zostały powołana przez osobę fizyczną (dalej „ Fundator ”) we wskazanych państwach. Beneficjent nie jest Fundatorem żadnej z Fundacji. Fundacje zgodnie z przepisami państw, w których zostały inkorporowane posiadają osobowość prawną i podlegają wpisowi do właściwego rejestru. Siedziby Fundacji zostały zlokalizowane w stolicy każdego z wymienionych Państw i w tych samych miejscach znajdują się siedziby zarządu Fundacji. Na etapie zawiązania Fundacji Fundator wyposażył jednostki w aktywa niezbędne do realizowania jej celów statutowych. Wkład Fundatora do Fundacji stanowią udziały oraz akcje w spółkach polskich oraz zagranicznych, obligacje, wierzytelności czy środki pieniężne (dalej „ Majątek fundacji ”). Fundacje nie prowadzą działalności gospodarczej. Dochody na realizację celów statutowych Fundacje czerpią wyłącznie z Majątku fundacji. Na etapie zawiązania Fundacji Fundator powołał „ Zarząd Fundacji ” (ang. „ Board of Foundation ”) odpowiedzialny za realizację celów statutowych Fundacji. Beneficjent nie wchodzi w skład Zarządu Fundacji. Na etapie zawiązywania Fundacji został powołany przez Fundatora również Protektor, który pełni funkcję organu kontroli nad powołanym Zarządem Fundacji.

2018
29
lip

Istota:

1. Czy wpłaty na Fundusz, w części przeznaczonej na dofinansowanie dla Akceptantów związane z udziałem w Programie, nie stanowią dla Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu?2. Czy wpłaty na Fundusz, w części otrzymanej przez Wnioskodawcę oraz przeznaczonej na finansowanie działalności promocyjnej Fundacji oraz kosztów własnych funkcjonowania Fundacji, stanowią dla Wnioskodawcy przychód podlegający opodatkowaniu?3. Czy wpłaty na Fundusz, w części otrzymanej przez Wnioskodawcę oraz przeznaczonej na finansowanie działalności Fundacji w zakresie promocji oraz kosztów własnych funkcjonowania Fundacji, stanowią dla Wnioskodawcy przychód podlegający opodatkowaniu w momencie ujęcia wydatków w księgach rachunkowych Fundacji?4. Czy wydatki Fundacji przeznaczone na finansowanie działalności promocyjnej Fundacji oraz pokrycie kosztów własnych funkcjonowania Fundacji stanowią dla Wnioskodawcy koszty uzyskania przychodów?5. Czy wydatki Fundacji przeznaczone na finansowanie działalności promocyjnej Fundacji oraz pokrycie kosztów własnych funkcjonowania Fundacji stanowią dla Wnioskodawcy koszty inne niż bezpośrednio związane z przychodami, a w konsekwencji powinny zostać rozpoznane przez Wnioskodawcę zgodnie z zasadą zawartą w art. 15 ust. 4d Ustawy o CIT, tj. w momencie ujęcia ww. kosztów w księgach rachunkowych Wnioskodawcy?

Fragment:

(...) Fundacji oraz kosztów własnych funkcjonowania Fundacji, stanowią dla Wnioskodawcy przychód podlegający opodatkowaniu - jest prawidłowe, wpłaty na Fundusz, w części otrzymanej przez Wnioskodawcę oraz przeznaczonej na finansowanie działalności Fundacji w zakresie promocji oraz kosztów własnych funkcjonowania Fundacji, stanowią dla Wnioskodawcy przychód podlegający opodatkowaniu w momencie ujęcia wydatków w księgach rachunkowych Fundacji - jest prawidłowe, wydatki Fundacji przeznaczone na finansowanie działalności promocyjnej Fundacji oraz pokrycie kosztów własnych funkcjonowania Fundacji stanowią dla Wnioskodawcy koszty uzyskania przychodów - jest prawidłowe, wydatki Fundacji przeznaczone na finansowanie działalności promocyjnej Fundacji oraz pokrycie kosztów własnych funkcjonowania Fundacji stanowią dla Wnioskodawcy koszty inne niż bezpośrednio związane z przychodami, a w konsekwencji powinny zostać rozpoznane przez Wnioskodawcę zgodnie z zasadą zawartą w art. 15 ust. 4d Ustawy o CIT, tj. w momencie ujęcia ww. kosztów w księgach rachunkowych Wnioskodawcy - jest prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

2018
7
lip

Istota:

Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług dokonywanych czynności.

Fragment:

Rozliczenia mogą mieć charakter okresowy (kwartalny), przy czym po zakończeniu roku strony będą dokonywały weryfikacji faktycznie zrealizowanego wyniku Fundacji i w przypadku wystąpienia odchyleń dokonają odpowiedniej korekty / rozliczenia. Niezależnie od opisanego wyżej modelu rozliczeń, Spółka będzie także obciążać Fundację z tytułu świadczonych na jej rzecz usług – wsparcia back office (usługi księgowe, usługi HR, refaktura części kosztów ochrony i sprzątania budynku Muzeum) oraz będzie refakturowała część kosztów najmu budynku Muzeum. Usługi te nie są jednak przedmiotem niniejszego wniosku o interpretację podatkową. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy płatności wynikające z rozliczenia umowy o realizację wspólnego projektu dokonywane przez Fundację do Spółki lub przez Spółkę do Fundacji będą stanowiły dla Fundacji lub Spółki wynagrodzenie z czynności opodatkowanych VAT? Zdaniem Wnioskodawcy W ocenie Zainteresowanych, środki przekazywane przez Fundację do Spółki lub przez Spółkę do Fundacji jako wyrównanie (w górę lub w dół) do docelowego poziomu zysku Fundacji nie będą stanowiły dla Fundacji ani dla Spółki wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług opodatkowanych VAT. Art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług (Dz.

2018
3
lip

Istota:

Możliwość obniżenia kwoty podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

Fragment:

Realizowane zadania są ogólnodostępne i nieodpłatne dla wszystkich oraz realizowane w ramach statutowej działalności Fundacji. Natomiast w piśmie złożonym w dniu 19 czerwca 2018 r. Wnioskodawca przedstawił ostatecznie opis stanu faktycznego: Aktualnie Fundacja realizuje równolegle projekty: „ ... ” (grant udzielony przez Stowarzyszenie ...). Jest to zadanie zgodnie ze statutem Fundacji. Do jego realizacji Fundacja dokonywała zakupu towarów i usług, na które wystawiane były faktury VAT. Oznacza to, że Fundacja nabywała towary i usługi z naliczonym podatkiem VAT. Ponieważ Fundacja nie jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem VAT, nie ma możliwości odzyskania tegoż podatku. Fundacja nie figuruje w ewidencji podatników podatku VAT i nie składa deklaracji VAT-7. Oznacza to dla Fundacji, że podatek VAT do faktur stanowi wydatek kwalifikowalny. Realizacja ww. zadania nie skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego w zakresie podatku VAT, a więc Fundacja nie stanie się czynnym podatnikiem tego podatku. Wszystkie poniesione wydatki zostały udokumentowane fakturami VAT wystawionymi na Fundację. Nabywane towary i usługi przez Fundację nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Przykładowe towary i usługi nabywane przez Fundację: usługi poligraficzne, usługi stolarskie, zakup drewna w tartaku, zakup impregnatów do drewna. itd.

2018
31
maj

Istota:

Możliwość odzyskania podatku VAT w związku z realizacją operacji pt. „Czyste powietrze”.

Fragment:

Fundacja została ustanowiona aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza w kancelarii notarialnej dnia 19 listopada 2010 r. Fundacja została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem w dniu 21 grudnia 2010 r. Fundacja jest podatnikiem podatku VAT oraz figuruje w ewidencji podatników podatku VAT i realizując niżej opisaną operację nie może odzyskać uiszczonego podatku VAT, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług Dz. U. z 2016 r., poz. 710, z późn. zmianami, art. 86 ust. 1. Celem Fundacji jest działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju i dobra publicznego oraz wspieranie inicjatyw obywatelskich, organizacji pozarządowych, samorządów lokalnych, innych instytucji, osób prawnych oraz pojedynczych osób działających w zakresie: upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich a także działań wspomagających rozwój demokracji, działalności artystycznej, kulturalnej, ochrony dóbr kultury i tradycji, ochrony środowiska przyrodniczego, w tym cennych terenów przyrodniczych oraz ochrony dziedzictwa kulturowego na tych obszarach, ochrony i tworzenia zieleni miejskiej, działalności edukacyjnej, (...)

2018
1
maj

Istota:

Czy darowizna przekazana przez Wnioskodawcę na rzecz Fundacji może być odliczona od dochodu do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych?

Fragment:

Wnioskodawca doprecyzował zdarzenie przyszłe wskazując, że: Fundacja działa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r., Nr 46, poz. 203 ze zm.) oraz zgodnie z postanowieniami statutu fundacji, aktem powołującym fundację jest Akt Notarialny, Fundacja posiada siedzibę na terytorium Polski i jest polskim rezydentem podatkowym, Wnioskodawca nie jest jednym z fundatorów Fundacji, Fundacja jest organizacją pozarządową, prowadząca działalność w zakresie ochrony i promocji zdrowia i niedziałającą w celu osiągnięcia zysku, tj. zgodnie z art. 3 ust. 2 i 3 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ponieważ Fundacja została powołana w październiku 2017 r. na dzień dzisiejszy nie ma jeszcze statutu OPP uprawniającego do zbiórki 1%, o co będzie się ubiegać zgodnie z obowiązującymi przepisami po 3 latach działalności Fundacji. Fundacja nie jest organizacją równoważną do określonych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, Wnioskodawca przekaże Fundacji darowiznę wyłącznie na realizację celów statutowych, a Fundacja przeznaczy darowiznę na realizację celów statutowych zgodnie z art. 6 ust. 1, 2 i 3 Statutu Fundacji, (...)

2018
18
kwi

Istota:

W analizowanym przypadku zastosowanie zwolnienia dla sprzedaży towarów używanych dokonywanej przez Wnioskodawcę, może spowodować naruszenia warunków konkurencji zatem zwolnienie, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia nie znajduje zastosowania.

Fragment:

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe: Fundacja zwana dalej Fundacją, jest organizacją pożytku publicznego. Fundacja realizuje swoje cele m.in. przez prowadzenie sklepów charytatywnych, w których sprzedaje przedmioty darowane Fundacji na cele prowadzenia działalności pożytku publicznego. Darowizny przedmiotów sprzedawanych w tych sklepach dokonywane są w ramach zbiórek towarów, głównie używanych, organizowanych przez Fundację: w sklepach charytatywnych - zbiórki te polegają na odbieraniu darów od osób, które pojawiają się w sklepach Fundacji. Zdarza się, dość rzadko, że darczyńca ma do przekazania sporą ilość przedmiotów, ale ma trudność z dostarczeniem ich osobiście do sklepu Fundacji (ze względu na wiek, brak samochodu, etc.). W takich przypadkach Fundacja organizuje transport w celu odebrania tych rzeczy od darczyńcy. w biurach - Fundacja prowadzi także akcje zbiórek darów w biurach swoich partnerów będących firmami prowadzącymi działalność gospodarczą. Zbiórka polega na umieszczeniu w przestrzeni biurowej partnera kartonu, gdzie pracownicy i inne osoby mogą przekazywać niepotrzebne im rzeczy. Dary przekazywane są najczęściej w workach i nie ma możliwości segregacji i oceny ich na miejscu.

2018
15
kwi

Istota:

Przyjęte przez Spółkę stanowisko, że wydatki Spółki wynikające z § 7 i § 8 aktu ustanowienia Fundacji będą podlegały odliczeniu od podstawy opodatkowania na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 updop, łącznie do wysokości nieprzekraczającej 10% dochodu, o którym mowa w art. 7a ust. 1 updop, należy uznać za nieprawidłowe.

Fragment:

Z przepisu art. 3 ustawy o fundacjach wynika, że oświadczenie woli o ustanowieniu fundacji powinno być złożone w formie aktu notarialnego. W oświadczeniu woli o ustanowieniu fundacji fundator powinien wskazać cel fundacji oraz składniki majątkowe przeznaczone na jego realizację. Składnikami majątkowymi, o których mowa w ust. 2, mogą być pieniądze, papiery wartościowe, a także oddane fundacji na własność rzeczy ruchome i nieruchomości. W myśl art. 4 ustawy o fundacjach, fundacja działa na podstawie przepisów tej ustawy i statutu. Fundator ustala statut fundacji, określający jej nazwę, siedzibę i majątek, cele, zasady, formy i zakres działalności fundacji, skład i organizację zarządu, sposób powoływania oraz obowiązki i uprawnienia tego organu i jego członków. Statut może zawierać również inne postanowienia, w szczególności dotyczące prowadzenia przez fundację działalności gospodarczej, dopuszczalności i warunków jej połączenia z inną fundacją, zmiany celu lub statutu, a także przewidywać tworzenie obok zarządu innych organów fundacji (art. 5 ust. 1 ustawy o fundacjach). W świetle wyżej powołanych przepisów, akt fundacyjny towarzyszący powołaniu każdej fundacji jest jednostronną czynnością prawną o charakterze zobowiązującym.