Fundacje | Interpretacje podatkowe

Fundacje | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to fundacje. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy biorąc pod uwagę cel działania Fundacji ujawniony w jej statucie - udzielanie wsparcia finansowego studentom Wydziału Farmacji Uniwersytetu poprzez ustanawianie i finansowanie stypendiów oraz udzielanie dofinansowań, a także fakt, że majątek Fundacji, który stanowią również prawa nabyte w toku jej działania, jest przeznaczony w całości na prowadzenie działalności statutowej, dochód uzyskany przez Wnioskodawcę w drodze dziedziczenia testamentowego po zmarłej, który Wnioskodawca deklaruje w całości przeznaczyć na realizację celu statutowego, będzie zwolniony od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych na mocy art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
Fragment:
Fundacja realizuje powyższy cel poprzez ustanawianie i finansowanie stypendiów oraz udzielanie dofinansowań (pkt IV)”. oraz wskazanie, że opisany w akcie cel Fundacji nie może ulec zmianie (pkt VII). Niniejsze znalazło odzwierciedlenie w treści statutu Fundacji - zgodnie bowiem z paragrafem 3 pkt 1 i 2 statutu: „ Celem Fundacji jest udzielanie wsparcia finansowego dla studentów Wydziału Farmacji Uniwersytetu. Fundacja realizuje powyższy cel poprzez ustanawianie i finansowanie stypendiów oraz udzielanie dofinansowań ”. Nadto, statut Fundacji wskazuje, że: „ Majątek Fundacji stanowią (...) prawa oraz roszczenia nabyte przez Fundację w toku jej działania (...) Majątek Fundacji jest przeznaczony w całości na prowadzenie działalności statutowej ” (tak: paragraf 4 ust. 1 i 2 statutu). Co więcej, przychody Fundacji mogą pochodzić z darowizn, spadków, zapisów (tak: paragraf 5 ust. 1 pkt 1 statutu), zaś przychód Fundacji jest w całości przekazywany na realizacje celów statutowych” (tak: paragraf 6 ust. 2 statutu). W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza (tak: paragraf 5 pkt 2 statutu). Fundacja prowadzi jedynie nieodpłatną działalność statutową (tak: paragraf 7 statutu). W dniu 12 grudnia 2015 r. fundatorka zmarła.
2017
14
paź

Istota:
W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem pt. „Racjonalna i zasobooszczędna gospodarka zasobami w rolnictwie i na obszarach wiejskich”
Fragment:
Wydawnictwa zostaną wydane w ilości 7.000 egzemplarzy każde i przekazane nieodpłatnie Ośrodkom Doradztwa Rolniczego, Centrom Doradztwa Rolniczego, Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi, SGGW, uniwersytetom, NFOŚiGW, Instytutowi Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA. 500 egzemplarzy każdego z wydawnictw zostanie pozostawionych w Fundacji w celu wykorzystania w ramach prowadzonej przez Fundację działalności statutowej nieodpłatnej oraz w celach archiwizacyjnych. Fundacja nie będzie sprzedawała przedmiotowych wydawnictw. Celem statutowym Fundacji jest charytatywne, naukowe i edukacyjne angażowanie się w działania społecznie użyteczne, które przyczynią się do rozwoju i modernizacji rolnictwa, rozwoju społeczności wiejskich, zmniejszenia skutków ubóstwa i przeciwdziałania skutkom bezrobocia na wsiach i małych miastach, w tym poprzez wspieranie przedsiębiorczości i małych i średnich przedsiębiorstw, zapewnienia wsparcia dla społeczności wiejskich w okresie transformacji gospodarczej i dostosowywania polskiego rolnictwa do funkcjonowania w ramach struktur Unii Europejskiej. Fundacja prowadzi również działalność gospodarczą w zakresie służącym realizacji jej celów statutowych. Fundacja jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Jak wynika z powołanych przepisów prawa, odliczenie podatku uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.
2017
5
paź

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie dokumentowania za pomocą faktury sprzedaży usług reklamowych na rzecz Fundacji Szkolnych a także ustalenia wartości sprzedaży usług reklamowych na rzecz Fundacji Szkolnych w sytuacji, gdy cena zostanie ustalona znacznie poniżej wartości zakupu tych usług.
Fragment:
W ten sposób, Fundacja będzie mogła zrealizować cel statutowy jak i zapewnić pokrycie części kosztów prowadzonej działalności gospodarczej, której mogą nie pokrywać inne źródła dochodów Fundacji. „ Z jakich powodów Wnioskodawca nie może ustalić wynagrodzenia pomiędzy Fundacją a Fundacjami Szkolnymi w cenie rynkowej? ” Odpowiedź. Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego we Wniosku, sprzedaż usług reklamowych przez Fundację dokonywana będzie po cenie umożliwiającej zapłatę wynagrodzenia ze środków, którymi dysponują Fundacje Szkolne. W przypadku ustalenia przez Fundację wynagrodzenia w cenie rynkowej, Fundacje Szkolne nie mogłyby uregulować wynagrodzenia za usługi reklamowe należnego Fundacji, a tym samym po stronie Fundacji istniałaby wierzytelność do Fundacji Szkolnych o zapłatę wynagrodzenia, która w określonej części nie mogłoby być zaspokojona przez Fundacje Szkolne. Wymaga podkreślenia, że wg wiedzy jaką dysponuje Fundacja, Fundacje Szkolne otrzymując dotacje zgodnie z przepisami o finansowaniu szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, nie mają możliwości swobodnego dysponowania środkami uzyskiwanymi w ramach dotacji. Konsekwentnie środkami jakie mogą być przeznaczone przez Fundacje Szkolne na pokrycie wynagrodzenia za usługi reklamowe świadczone przez Fundację, są środki pochodzące źródeł. Wg wiedzy Fundacji, Fundacje Szkolne prowadząc działalność statutową w zakresie oświaty i edukacji (prowadząc szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych) co do zasady nie pobierają wynagrodzenia (czesnego) od słuchaczy szkół.
2017
30
wrz

Istota:
Czy na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1888 ze zm., dalej: „ustawa o CIT”), wolne od podatku są dochody Fundacji przeznaczone na pożyczkę, na podstawie której udzielone środki mają zostać przeznaczone na cele budowy budynku przedszkola Spółce, której jedynym udziałowcem jest Fundacja?
Fragment:
Cele działania Fundacji określone zostały w § 2 Statutu Fundacji. Realizacja tych celów następuje w wielu formach, z których niektóre wymienione zostały bezpośrednio w Statucie (§ 3 Statutu). Wśród tych form wskazano m.in. wspieranie działalności innych osób prawnych, prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji oraz tworzenie lub przystępowanie do spółek kapitałowych (§ 3 ust. 2 Statutu). W ramach podejmowanych działań Fundacja realizuje przedsięwzięcie o nazwie X (dalej: „ Przedsięwzięcie ”). Przedsięwzięcie polega na wybudowaniu i prowadzeniu niepublicznego przedszkola. Przedszkole jest budowane przez podmiot trzeci - spółkę A Sp. z o.o. (dalej: „ Spółka ”) na gruncie stanowiącym własność Fundacji. Z racji tego, że jedynym udziałowcem Spółki jest Fundacja, Spółka realizuje bezpośrednio cele statutowe Fundacji. Co więcej, przedmiotem działalności samej Spółki jest również m.in. działalność wspomagająca edukację. W celu realizacji powyższego przedsięwzięcia Fundacja udzieliła na rzecz Spółki celowej pożyczki. Pożyczka uwzględniała statutowe cele oświatowe Fundacji (pkt 3 Preambuły Umowy). Cel pożyczki został wskazany w § 3 ust. 1 Umowy, zgodnie z którym kwota pożyczki powinna zostać spożytkowana na cele bieżącego finansowania procesu budowlanego budynku położonego w K, gdzie budowany jest budynek.
2017
23
wrz

Istota:
Czy na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT, wolne od podatku są dochody Fundacji, przeznaczone na utworzenie i objęcie udziałów w Spółce, powołanej do realizacji celów statutowych Fundacji, której jedynym udziałowcem jest Fundacja?
Fragment:
(...) Fundacji, której jedynym udziałowcem jest Fundacja – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 21 lipca 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT, wolne od podatku są dochody Fundacji, przeznaczone na utworzenie i objęcie udziałów w Spółce, powołanej do realizacji celów statutowych Fundacji, której jedynym udziałowcem jest Fundacja. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Fundacja X (dalej: „ Fundacja ”) zajmuje się m.in. prowadzeniem i wspieraniem działalności edukacyjnej, oświatowej, kulturalnej i naukowej. Cele działania Fundacji określone zostały w § 2 Statutu Fundacji. Realizacja tych celów następuje w wielu formach, z których niektóre wymienione zostały bezpośrednio w Statucie (§ 3 Statutu). Wśród tych form wskazano m.in. wspieranie działalności innych osób prawnych, prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji oraz tworzenie lub przystępowanie do spółek kapitałowych (§ 3 ust. 2 Statutu). W ramach podejmowanych działań Fundacja realizuje przedsięwzięcie o nazwie (...) (dalej: „ Przedsięwzięcie ”).
2017
12
wrz

Istota:
W zakresie możliwości zastosowania zwolnienia z opodatkowania, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 6c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
Fragment:
Fundacja (dalej: Fundacja lub Wnioskodawca) jest organizacją pożytku publicznego (dalej: OPP), wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego. Fundacja działa w oparciu o przepisy ustawy o fundacjach z 6 kwietnia 1984 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 40 ze zm.; dalej: ustawa o Fundacjach), ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 24 kwietnia 2003 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.; dalej: ustawa DPP) oraz o postanowienia statutu Fundacji (dalej: Statut Fundacji). Jak wskazano w Statucie (par. 5 ust. 1), celem Fundacji jest działanie na rzecz nauki poprzez: wspieranie uznanych przez środowisko naukowców i zespołów badawczych, pracujących w tych obszarach nauki, które posiadają znaczenie dla rozwoju cywilizacyjnego, kulturowego i gospodarczego Polski oraz jej międzynarodowego prestiżu; wspieranie transferu polskich osiągnięć naukowych do praktyki gospodarczej; wspomaganie inicjatyw inwestycyjnych, służących nauce w Polsce. Zgodnie z par. 5 ust. 2 lit. a Statutu Fundacji, realizacja ww. celu następuje m.in. poprzez zwrotne lub bezzwrotne dofinansowanie lub finansowanie. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (par. 24 Statutu Fundacji).
2017
10
wrz

Istota:
1) Czy w opisanym zdarzeniu zaistniałym faktycznie otrzymana pomoc podlega opodatkowaniu podatkiem od osób fizycznych?
2) Czy w opisanym zdarzeniu zaistniałym faktycznie otrzymana pomoc od Fundacji podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn?
Fragment:
Jedną z organizacji, z którą Wnioskodawczyni współpracuje jest Fundacja ..., która działa w sferze pożytku publicznego i jej działania określa statut Fundacji. Zgodnie z § 5 statutu Fundacji „ celem Fundacji jest prowadzenie działalności edukacyjnej, profilaktycznej, terapeutycznej, rehabilitacyjnej, oświatowo-kulturalnej, w szczególności na rzecz dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych oraz osób w trudnej sytuacji życiowej ”. Fundacja z zebranych środków, pozyskanych od darczyńców w dniu 24 marca 2017 r. przekazała Wnioskodawczyni kwotę 10 000 zł na rachunek bankowy, na podstawie zawartej umowy darowizny z dnia 23 marca 2017 r. oraz na podstawie wniosku o udzielenie pomocy wraz z podpisanym oświadczeniem o zgodzie na warunki przyznania pomocy. Zawarta miedzy Wnioskodawczynią a Fundacją umowa darowizny określa jasno cel przekazania darowizny (pomoc finansowa na rzecz syna ... z przeznaczeniem na wykonanie operacji na terenie USA), sposób rozliczenia z Fundacją oraz termin i formę realizacji rozliczenia. Otrzymana pomoc może zostać wydatkowana tylko na wskazany w umowie cel, związanym bezpośrednio ze świadczoną pomocą społeczną przez Fundacje. Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że otrzymana przez Wnioskodawczynię pomoc od Fundacji, świadczona była na podstawie umowy darowizny w rozumieniu art. 888 Kodeksu cywilnego.
2017
18
sie

Istota:
Czy przyjmowanie przez Fundację wpłat od rodziców beneficjentów na rachunek bankowy i przekazywanie do odpowiednich placówek oświatowych nie stanowi świadczenia usług podlegającego opodatkowaniu podatkiem VAT
Fragment:
(...) Fundację wpłat od rodziców beneficjentów na rachunek bankowy Fundacji na podstawie zawartej między Fundacją, a rodzicami beneficjentów, umowy o pośrednictwo w zakresie usług edukacyjnych i przekazywanie ich - w całości - do odpowiednich placówek oświatowych i innych instytucji na podstawie zawartych między Fundacją a tymi placówkami i instytucjami umów, w celu niezarobkowym, nie będzie stanowiło świadczenia usług w rozumieniu art. 5 ust. 1 ustawy o VAT, ze względu na to, że usługi świadczone będą przez Fundację nieodpłatnie. Fundacja świadczy bowiem swoje usługi pośrednictwa w zakresie usług edukacyjnych w ramach działalności statutowej, a nie działalności gospodarczej. Nie otrzymuje za nie żadnego wynagrodzenia, w związku z czym nie jest spełniona definicja działalności gospodarczej z art. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, ze względu na brak przesłanki zarobkowości. Środki otrzymywane przez Fundację od rodziców jej beneficjentów będą w całości przekazywane placówkom oświatowym i instytucjom na pokrycie kosztów związanych z edukacją beneficjentów Fundacji i ich pobytem w placówce. Fundacja, będzie więc spełniała jedynie rolę pośrednika w transakcji rozliczeniowej, przy czym nie będzie za usługi pośrednictwa pobierała żadnego wynagrodzenia.
2017
15
lip

Istota:
Czy otrzymane dofinansowanie na pokrycie 100% wydatków kwalifikowalnych projektu nie stanowi obrotu, czyli nie zwiększa podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług?
Czy Fundacji przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług służących realizacji projektu sfinansowanych otrzymanym dofinansowaniem?
Fragment:
Fundacja realizuje swoje cele inicjując, bądź wspierając organizacyjnie, rzeczowo i finansowo m.in. przedsięwzięcia z zakresu gospodarki, edukacji, programy szkoleń i doradztwa dla powstających i rozwijających się przedsiębiorstw i inne wymienione w statucie Fundacji. Oprócz inicjowanych przez siebie przedsięwzięć współdziała z innymi instytucjami, organizacjami dla osiągnięcia celów statutowych. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia. Środki na realizację celów statutowych Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą m.in. ze środków pieniężnych otrzymanych od fundatora, z otrzymanych dotacji, z dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację. Fundacja biorąc pod uwagę fakt braku jednolitych interpretacji co do zwolnienia od podatku usług szkoleniowych, ze szczególnym uwzględnieniem zakresu szkolenia i jego charakteru grupy docelowej szkolenia, jak i interpretacji indywidualnej XXX wydanej dla niej, przyjmowała od podwykonawców faktury za wykonane w ramach projektu szkolenia ze stawką VAT 23%. Fundacja w ramach działalności realizuje na zasadzie partnerstwa z Powiatowym Urzędem Pracy projekt finansowany ze środków EFS PO KL w ramach działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie (poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy) w wysokości 100% wydatków kwalifikowalnych.
2017
26
cze

Istota:
W zakresie możliwości zastosowania zwolnienia z opodatkowania dochodu uzyskanego przez Fundację w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego DIALOG przeznaczonego na cele statutowe zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4
Fragment:
Z tymi elementami wiążą się też bezpośrednio cele Fundacji, określone w § 6 Statutu. W świetle powyższego uznać należy, że cele określone w statucie Wnioskodawcy spełniają przesłanki określone w art. 17 ust. 1 pkt 4 updop. W związku z powyższym dochody wydatkowane na cele określone w Statucie Wnioskodawcy podlegać będą zwolnieniu z podatku dochodowego na podstawie w art. 17 ust. 1 pkt 4 updop. W piśmie z dnia 16 maja 2017 r. Wnioskodawca podniósł, że w związku z tym, iż (jak zostało wyjaśnione powyżej w odpowiedzi na wezwanie o uzupełnienie wniosku): Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej, Fundacja nie uzyskuje dochodów z działalności gospodarczej, Fundacja nie przeznacza dochodów na działalność gospodarczą, Fundacja nie zamierza korzystać ze zwolnienia określonego w art. 17 ust. 1 pkt 4 updop w stosunku do dochodu wydatkowanego na ewentualną działalność gospodarczą, stanowisko Wnioskodawcy pozostaje identyczne jak przedstawione we wniosku z 28 lutego 2017 r. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia z opodatkowania dochodu uzyskanego przez Fundację w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego DIALOG przeznaczonego na cele statutowe zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 – jest prawidłowe.
2017
22
cze
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Fundacje
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.