Fundacje | Interpretacje podatkowe

Fundacje | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to fundacje. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do zwolnienia od podatku VAT sprzedaży prawa do użytkowania terenu niezabudowanego.
Fragment:
W myśl art. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2016 r., poz. 40, z późn. zm.), fundacja może być ustanowiona dla realizacji zgodnych z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej celów społecznie lub gospodarczo użytecznych, w szczególności takich, jak: ochrona zdrowia, rozwój gospodarki i nauki, oświata i wychowanie, kultura i sztuka, opieka i pomoc społeczna, ochrona środowiska oraz opieka nad zabytkami. Stosownie do art. 4 ww. ustawy, fundacja działa na podstawie przepisów ustawy o fundacjach i statutu. Na mocy art. 5 ust. 5 cyt. ustawy, fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów. Jeżeli fundacja ma prowadzić działalność gospodarczą, wartość środków majątkowych fundacji przeznaczonych na działalność gospodarczą nie może być mniejsza niż tysiąc złotych. Działalność statutowa i gospodarcza fundacji stanowią zatem odrębne rodzaje działalności na gruncie prawa o fundacjach. Działalność gospodarcza o celach zarobkowych nie może być celem statutowym fundacji, może być tylko działalnością uboczną, jako jedno ze źródeł dochodów służących realizacji celów statutowych. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.
2018
3
mar

Istota:
Zwolnienie od podatku świadczonych przez Fundację usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług.
Fragment:
Zgodnie z warunkami współpracy, do obowiązków podmiotów zlecających czynności objęte Projektem należy: rozpatrzenie podania rodziców lub opiekunów dziecka o edukację domową, przekazanie Fundacji części dotacji oświatowej tytułem wynagrodzenia, informowanie Fundacji o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na sposób realizacji Projektu, przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych, o których mowa w art. 37 ust. 4 Prawa oświatowego. Umowy w przedmiocie realizacji Projektu są zawierane przez Fundację na okres roku szkolnego, tj. od 1 września danego roku kalendarzowego do 31 sierpnia kolejnego roku kalendarzowego. Wynagrodzenie należne Fundacji z tytułu realizacji Projektu jest płatne miesięcznie, w wysokości stanowiącej część dotacji oświatowej otrzymywanej przez podmiot zlecający realizację Projektu. Na potrzeby realizacji Projektu, Fundacja zawiera również umowy o świadczenie usług edukacyjnych z rodzicami lub opiekunami dzieci zakwalifikowanych do Projektu. Zgodnie z tymi umowami, Fundacja prowadzi zajęcia edukacyjno-wychowawcze dla dzieci, w okresie roku szkolnego, zgodnie z wartościami i założeniami Projektu, w zamian za co rodzice lub opiekunowie dzieci uiszczają na rzecz Fundacji opłatę wstępną i opłatę roczną za udział dziecka w Projekcie (dalej: „ Czesne ”). W umowie z Fundacją, rodzice lub opiekunowie dziecka wyrażają wolę realizacji przez dziecko obowiązku szkolnego w trybie edukacji domowej, a ponadto wyrażają zgodę na udział dziecka w zajęciach edukacyjno-wychowawczych w ramach Projektu.
2018
21
lut

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących wydatki poniesione w ramach zadania.
Fragment:
Działalność Fundacji jest nieodpłatna. Przychody z działalności statutowej obejmują dotacje i darowizny. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej, nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT, nie składa comiesięcznych deklaracji VAT. Faktury dokumentujące poniesione wydatki w ramach jej działalności na realizację projektów oraz towary i usługi nabywane przez Fundację nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Ponoszone wydatki nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług. Do reprezentowania Fundacji na zewnątrz upoważniony jest prezes lub dwóch członków zarządu działających łącznie. Fundacja podjęła kolejne zadanie, którego celem jest zwiększenie atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej na terenie gminy, poprawa dostępności i stanu niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, sportowej oraz aktywizacja i integracja społeczeństwa. W ramach tych celów Fundacja zamierza realizować następującą operację pn. (...). W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Fundacja ma prawo do odliczania podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących wydatki dla działań z PROW 2017-2020 w związku z realizacją zadania pn. ...? Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma on prawa do odliczania podatku VAT wynikającego w faktur dokumentujących wydatki na realizację następującego zadania pn. (...).
2018
17
lut

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT działalności w zakresie pomocy społecznej z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych.
Fragment:
Fundacja została ustanowiona przez Fundatorów 9 maja 2016 r. Fundacja działa na podstawie ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 r., ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 24 kwietnia 2003 r. oraz Statutu Fundacji. Fundacja ma swoją siedzibę w (...). Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Dotychczasowa działalność Fundacji skupiała osoby ze środowiska muzycznego, biznesu, organizacji społecznych, wolontariuszy, którzy podejmowali działania na rzecz lokalnej społeczności, w tym m.in. przez organizowanie spotkań, wydarzeń muzyczno-konferencyjnych, wspierając działania misji medycznej, prowadząc warsztaty. Celem głównym Fundacji jest tworzenie wspieranie inicjatyw społecznych i ekonomicznych działających dla różnych społeczności w tym Kościoła rozumianego jako wspólnotę chrześcijańską. Wnioskodawca wymienił szczegółowe cele, istotne z punktu widzenia przedmiotowego projektu oraz wskazał również poprzez jakie działania, cele te są realizowane. Ponadto, Fundacja w ramach działalności pożytku publicznego prowadzi działalność odpłatną i nieodpłatną m.in. w zakresie: pomocy (...)
2018
13
sty

Istota:
Czy dochody Fundacji przekazywane w formie darowizn z przeznaczeniem na „wsparcie techniczne i organizacyjne” działalności podmiotów, o których mowa w opisie stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego korzystają ze zwolnienia od podatku, określonego w art. 17 ust. 1 pkt 6c ustawy o CIT?
Fragment:
(...) Fundacja ”) jest osobą prawną działającą w oparciu o przepisy ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 2016 r., poz. 40). Od 2006 r. Fundacja posiada status organizacji pożytku publicznego, prowadzącej działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.). Fundacja jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, przy czym nie prowadzi działalności gospodarczej, a cały dochód przeznacza na zadania/cele określone w statucie Fundacji. Przychody Fundacji stanowią przede wszystkim darowizny przekazywane na rzecz Fundacji (na prowadzenie jej działalności statutowej) przez osoby fizyczne, podmioty gospodarcze, jak również inne jednostki organizacyjne. Działalność statutową Fundacji stanowi działalność społecznie użyteczna w sferze zadań publicznych obejmujących: pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób: wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej; udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz (...)
2018
11
sty

Istota:
Czy w związku z tym, że podatek od towarów i usług został włączony do kosztów kwalifikowanych operacji, Fundacja w świetle prawa podatkowego ma możliwość odzyskania podatku naliczonego?
Fragment:
Realizując tą inwestycję Fundacja nie ma możliwości odzyskania podatku od towarów i usług, gdyż nie uzyskuje dochodów, bo nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest „ płatnikiem VAT ”. Po zrealizowaniu operacji korzystanie z altany rekreacyjno-plenerowej będzie nieodpłatne. Nie będzie się tam prowadzić żadnej działalności gospodarczej, więc tym samym inwestycja ta nie będzie przynosić żadnych dochodów. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w związku z tym, że podatek od towarów i usług został włączony do kosztów kwalifikowanych operacji, Fundacja w świetle prawa podatkowego ma możliwość odzyskania podatku naliczonego? Zdaniem Wnioskodawcy, realizując powyższą operację nie może odzyskać uiszczonego podatku od towarów i usług, ponieważ nie jest podatnikiem VAT. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług oraz nie figuruje w ewidencji podatników VAT. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.
2018
11
sty

Istota:
1. Czy pomoc otrzymywaną przez Wnioskodawczynię od Fundacji można zakwalifikować jako przychód z tzw. innych źródeł (art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PDOF) podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)
2. W razie twierdzącej odpowiedzi na to pytanie - czy pomoc otrzymywana przez Wnioskodawczynię od Fundacji jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 79 PDOF? (pytanie oznaczone we wniosku nr 3)
Fragment:
W odniesieniu do środków, które są wpłacane na rachunek główny Fundacji z przeznaczeniem na konkretne dziecko, Fundacja przeksięgowuje je na subkonto dziecka. Subkonto dla danego dziecka prowadzone jest na podstawie umowy zawartej przez Fundację z rodzicami dziecka. Na mocy tej umowy Fundacja zobowiązuje się do udostępnienia swojego subkonta prowadzonego w banku w celu gromadzenia i wypłaty środków finansowych na leczenie i rehabilitację dziecka/dzieci, której/którego/których przedstawicielem prawnym są rodzice. Na subkoncie gromadzone są środki przekazywane na rzecz dziecka/dzieci przez darczyńców oraz osoby, które zgodnie z obowiązującymi przepisami przekażą Fundacji na rzecz dziecka/dzieci do 1% (jednego procenta) podatku dochodowego obliczonego w ramach rozliczenia rocznego. Wszystkie środki gromadzone na rzecz dziecka/dzieci są księgowane na jego subkoncie, ale stanowią własność Fundacji. W przypadku, gdy 1% (jeden procent) podatku dochodowego zostanie wpłacony na konto ogólne Fundacji z przeznaczeniem na konkretne dziecko/dzieci, Fundacja dokonuje przelewu na subkonto danego dziecka/dzieci. W przypadku, gdy na konto ogólne Fundacji zostanie wpłacona darowizna z przeznaczeniem na konkretne dziecko/dzieci, Fundacja dokonuje przelewu na subkonto danego dziecka/dzieci Fundacja raz w roku kalendarzowym, przekazuje rodzicom/rodzicowi, informację o stanie środków znajdujących się na subkoncie, o którym mowa wyżej, rodzic/każdy z rodziców, ma prawo zasięgania na bieżąco informacji o stanie środków zgromadzonych na subkoncie, o którym mowa wyżej.
2018
10
sty

Istota:
Skoro Wnioskodawca prowadzi działalność statutową zgodną z przepisem art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT, dochód Fundacji pochodzący z działalności gospodarczej, którą zamierza prowadzić Wnioskodawca, przeznaczony i wydatkowany na realizację celów statutowych Fundacji, może korzystać ze zwolnienia przedmiotowego określonego przez ustawodawcę w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT.
Fragment:
Jednocześnie należy podkreślić, że zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy o fundacjach, w oświadczeniu woli o ustanowieniu fundacji fundator powinien wskazać cel fundacji oraz składniki majątkowe przeznaczone na jego realizację. Działalność statutowa wiąże się bezpośrednio z realizacją celów, do jakich fundacja została utworzona. Przykładem tego typu działalności jest: działalność pomocowa, działalność naukowa, działalność szkoleniowa, wydawnicza, organizowanie i finansowanie, realizacja konkretnych zadań jedno - lub wielokrotnych. Zasadniczo środki na realizację celów statutowych mogą pochodzić z: majątku, w jaki fundacja została wyposażona, i dochodów z tego majątku; dotacji, zbiórek, spadków, darowizn, zapisów, programów pomocowych. Ponadto dodatkowym źródłem dochodów fundacji może być własna działalność gospodarcza. Wzajemny stosunek działalności statutowej i działalności gospodarczej określa art. 5 ust. 5 ustawy o fundacjach, który stanowi, że fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów. Zatem, istotą fundacji i zasadniczym jej celem jest prowadzenie działalności statutowej, a działalność gospodarcza ma jedynie tworzyć warunki realizacji celów statutowych i uzupełniać środki na działalność statutową.
2018
4
sty

Istota:
1. Czy pomoc otrzymywaną przez Wnioskodawcę od Fundacji można zakwalifikować jako przychód z tzw. innych źródeł (art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PDOF) podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)
2. W razie twierdzącej odpowiedzi na pytanie nr 2 - czy pomoc otrzymywana przez Wnioskodawcę od Fundacji jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 79 PDOF? (pytanie oznaczone we wniosku nr 3)
Fragment:
W odniesieniu do środków, które są wpłacane na rachunek główny Fundacji z przeznaczeniem na konkretne dziecko, Fundacja przeksięgowuje je na subkonto dziecka. Subkonto dla danego dziecka prowadzone jest na podstawie umowy zawartej przez Fundację z rodzicami dziecka. Na mocy tej umowy Fundacja zobowiązuje się do udostępnienia swojego subkonta prowadzonego w banku w celu gromadzenia i wypłaty środków finansowych na leczenie i rehabilitację dziecka/dzieci, której/którego/których przedstawicielem prawnym są rodzice. Na subkoncie gromadzone są środki przekazywane na rzecz dziecka/dzieci przez darczyńców oraz osoby, które zgodnie z obowiązującymi przepisami przekażą Fundacji na rzecz dziecka/dzieci do 1% (jednego procenta) podatku dochodowego obliczonego w ramach rozliczenia rocznego. Wszystkie środki gromadzone na rzecz dziecka/dzieci są księgowane na jego subkoncie, ale stanowią własność Fundacji. W przypadku, gdy 1% (jeden procent) podatku dochodowego zostanie wpłacony na konto ogólne Fundacji z przeznaczeniem na konkretne dziecko/dzieci, Fundacja dokonuje przelewu na subkonto danego dziecka/dzieci. W przypadku, gdy na konto ogólne Fundacji zostanie wpłacona darowizna z przeznaczeniem na konkretne dziecko/dzieci, Fundacja dokonuje przelewu na subkonto danego dziecko/dzieci Fundacja raz w roku kalendarzowym, przekazuje rodzicom/rodzicowi, informację o stanie środków znajdujących się na subkoncie, o którym mowa wyżej, rodzic/każdy z rodziców, ma prawo zasięgania na bieżąco informacji o stanie środków zgromadzonych na subkoncie, o którym mowa wyżej.
2018
3
sty

Istota:
Czy dochód Fundacji przekazany w formie darowizny z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy kaplicy w obiekcie zabytkowym, o której mowa w opisie stanu faktycznego, korzysta ze zwolnienia od podatku, określonego w art. 17 ust. 1 pkt 6c ustawy o CIT?
Fragment:
We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: Fundacja (dalej: „ Fundacja ”, „ Wnioskodawca ”) jest osobą prawną działającą w oparciu o przepisy ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 2016 r., poz. 40). Od 2006 r. Fundacja posiada status organizacji pożytku publicznego, prowadzącej działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r., poz. 1817 ze zm.). Fundacja jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, przy czym nie prowadzi działalności gospodarczej, a cały dochód przeznacza na zadania/cele określone w statucie Fundacji. Przychody Fundacji stanowią przede wszystkim darowizny przekazywane na rzecz Fundacji (na prowadzenie jej działalności statutowej) przez osoby fizyczne, podmioty gospodarcze, jak również inne jednostki organizacyjne. Działalność statutową Fundacji stanowi działalność społecznie użyteczna w sferze zadań publicznych obejmujących: pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób: wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej; udzielanie (...)
2017
22
gru
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Fundacje
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.