Franszyza | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to franszyza. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2014
20
maj

Istota:

Opodatkowanie franszyzy.

Fragment:

Zakład ubezpieczeń każdorazowo pomniejsza kwotę wypłacanego odszkodowania o wartość franszyzy redukcyjnej. W związku z powyższym przejęła wypłatę odszkodowań z własnych środków. Dokonuje zwrotu swoim członkom wartość franszyzy redukcyjnej, o którą została pomniejszona wypłacana im kwota odszkodowania. Skoro zatem Spółdzielnia dokonuje na rzecz swoich członków zwrotu wartości franszyzy redukcyjnej to po stronie tych członków dochodzi niewątpliwie do powstania przysporzenia majątkowego, które powinno podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych jako przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nie można mówić, że wypłata odszkodowań (zwrot kosztów) w wysokości odpowiadającej wartości franszyzy redukcyjnej członkom Spółdzielni nie stanowi przysporzenia powodującego powstanie przychodu po stronie osób ten zwrot otrzymujących. Gdyby przyjąć za prawidłowe takie stwierdzenie to należałoby poddać w wątpliwość racjonalność ustawodawcy wprowadzającego do katalogu zwolnień przedmiotowych te, które dotyczą odszkodowań. Wskazać bowiem należy, że każde odszkodowanie - co do zasady - ma za zadanie wyrównać szkodę. Skoro w przepisach podatkowych ustawodawca zawarł enumeratywny katalog odszkodowań, które korzystają ze zwolnienia, to wynika z tego, że według ustawodawcy każde odszkodowanie stanowi przychód, który podlega opodatkowaniu, poza przypadkami szczegółowo wymienionymi w art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2013
27
kwi

Istota:

Opodatkowanie franszyzy.

Fragment:

Ponadto należy zauważyć, iż wypłata odszkodowania do wysokości franszyzy nie jest przewidziana w umowie ubezpieczenia. Umowa ta określa jedynie, iż ubezpieczyciel nie odpowiada za szkodę do określonej wysokości (w przypadku franszyzy integralnej) albo też umniejsza odszkodowanie o określoną kwotę (w przypadku franszyzy redukcyjnej), co nie jest równoznaczne z tym, iż umowa ubezpieczenia nakłada na sprawcę – ubezpieczonego obowiązek zapłaty tej kwoty na rzecz poszkodowanego. Wypłata do wysokości franszyzy, czy też w wysokości franszyzy nie wynika z umowy ubezpieczenia, a z przepisów ustawy Kodeks cywilny, w przypadku gdy poszkodowany skorzysta z roszczenia przeciwko sprawcy szkody o zapłatę kwoty odpowiadającej franszyzie. Postanowienia dotyczące franszyzy zawarte w umowie ubezpieczenia są postanowieniami umownymi ograniczającymi odpowiedzialność ubezpieczyciela w pewnym zakresie, na które to postanowienia strony zawierające tę umowę wyrażają zgodę. Zatem nie można zgodzić się ze stanowiskiem, iż sposób i wysokość kwoty wypłacanej w ramach franszyzy jest wskazana wprost w umowie ubezpieczenia. Przywołana bowiem w umowie ubezpieczenia regulacja dotycząca franszyzy wskazuje jedynie sposób określenia wysokości kwoty, za którą ubezpieczyciel nie odpowiada i której wypłata nie następuje z ubezpieczenia, co nie przesądza o tym, iż wypłacane przez Wnioskodawcę kwoty w ramach franszyzy to kwoty uzyskane z tytułu ubezpieczenia majątkowego.

2013
16
sty

Istota:

Czy wyżej wymieniona opłata stanowi koszt uzyskania przychodu?

Fragment:

Interpretacja pojęcia „koszty uzyskania przychodów” zawartego w ww. regulacji prowadzi do wniosku, że podatnik ma prawo zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów, różnych wydatków, pod warunkiem że: są to koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, lub są to koszty poniesione w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, oraz nie są wydatkami wymienionymi w art. 16 ust. 1 ustawy o pdop. Oznacza to, że dla kwalifikacji prawnej danego kosztu istotne znaczenie ma cel, w jakim został poniesiony. Wydatek zostanie uznany za koszt uzyskania przychodów, jeżeli pomiędzy jego poniesieniem, a powstaniem, zwiększeniem bądź też możliwością powstania przychodu istnieje związek przyczynowy. Związek ten może być bezpośredni lub pośredni. Koszty pośrednio związane z osiąganymi przychodami są to takie koszty, których nie można wprost przypisać do określonych przychodów, ale są racjonalnie uzasadnione jako zmierzające do ich osiągnięcia. Nie każdy wydatek ponoszony w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą stanowić może koszt uzyskania przychodów i jako taki podlegać odliczeniu od podstawy opodatkowania. Skoro ustawodawca wyraźnie wiąże koszty uzyskania przychodów z określonym celem, to musi być on widoczny.

2013
16
sty

Istota:

Czy wyżej wymieniona opłata stanowi koszt uzyskania przychodu?

Fragment:

Interpretacja pojęcia „koszty uzyskania przychodów” zawartego w ww. regulacji prowadzi do wniosku, że podatnik ma prawo zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów, różnych wydatków, pod warunkiem że: są to koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, lub są to koszty poniesione w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, oraz nie są wydatkami wymienionymi w art. 16 ust. 1 ustawy o pdop. Oznacza to, że dla kwalifikacji prawnej danego kosztu istotne znaczenie ma cel, w jakim został poniesiony. Wydatek zostanie uznany za koszt uzyskania przychodów, jeżeli pomiędzy jego poniesieniem, a powstaniem, zwiększeniem bądź też możliwością powstania przychodu istnieje związek przyczynowy. Związek ten może być bezpośredni lub pośredni. Koszty pośrednio związane z osiąganymi przychodami są to takie koszty, których nie można wprost przypisać do określonych przychodów, ale są racjonalnie uzasadnione jako zmierzające do ich osiągnięcia. Nie każdy wydatek ponoszony w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą stanowić może koszt uzyskania przychodów i jako taki podlegać odliczeniu od podstawy opodatkowania. Skoro ustawodawca wyraźnie wiąże koszty uzyskania przychodów z określonym celem, to musi być on widoczny.

2012
13
mar

Istota:

Czy wydatek poniesiony na odkupienie adaptacji lokalu od podnajemcy własnego franczyzobiorcy można zaliczyć do kosztów uzasadnionych podatkowo?

Fragment:

Fakt, że nakłady te stanowią dla franczyzobiorcy inwestycję w obcy środek trwały, nie oznacza, że staną się one automatycznie środkiem trwałym dla V, tym bardziej, że spółka nie zamierza prowadzić w tym lokalu działalności gospodarczej i rozwiązała za porozumieniem umowę najmu z firmą L z dniem 31.08.2011 r. Spółka uważa, że poniesiony wydatek na zwrot nakładów na adaptację lokalu do potrzeb prowadzenia działalności związany jest z własną działalnością gospodarczą, w tym prowadzoną za pośrednictwem sieci franczyzowej. Ponadto franczyzobiorca, od którego Spółka odkupuje adaptację lokalu, prowadzi jeszcze dwa inne salony V na zasadach franczyzy. Z tego punktu widzenia V traktuje zakup adaptacji lokalu jako wydatek związany z zachowaniem i zabezpieczeniem źródła przychodu, jakim jest dla Spółki działalność w innych salonach tego franczyzobiorcy. V zdecydowała się na rozwiązanie umowy franczyzowej i poniesienie w związku z tym dodatkowych kosztów, zgodnie z przywoływanym wcześniej Porozumieniem Warunkowym, kierując się rachunkiem ekonomicznym, aby bardziej racjonalnie wykorzystać posiadane zasoby w prowadzonej działalności. Jednocześnie z zawartym w dniu 16 sierpnia 2011r. Aneksem (...)

2011
1
kwi

Istota:

Spółka zawarła umowę, której przedmiotem jest franszyza oraz licencje z kontrahentem posiadającym siedzibę na terytorium Austrii, w której Spółka występuje jako franszyzobiorca. Na podstawie ww. umowy kontrahent obciąża Spółkę w okresach kwartalnych fakturami VAT z tytułu jej wykonania. W miesiącu marcu 2006 r. Spółka, na podstawie odpowiedniej faktury uiściła na rzecz kontrahenta zapłatę za świadczone usługi, oraz dokonała rozliczenia "VAT wewnątrzunijnego", przy czym nie dokonano podziału na poszczególne elementy umowy (franszyza i licencja).

Fragment:

Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, iż stanowisko Spółki przedstawione w piśmie z dnia 06 lutego 2006 r. w sprawie podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania nabycia usług licencji i usług wynikających z umowy franszyzy, jest prawidłowe . UZASADNIENIE Pismem z dnia 23 maja 2006 r. nr ( złożonym w tut. Urzędzie w dniu 24 maja 2006 r.) Jednostka zwróciła się do Naczelnika Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w Jej indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Spółka przedstawiła następujący stan faktyczny: Spółka zawarła umowę, której przedmiotem jest franszyza oraz licencje z kontrahentem posiadającym siedzibę na terytorium Austrii, w której Spółka występuje jako franczyzobiorca. Na podstawie ww. umowy kontrahent obciąża Spółkę w okresach kwartalnych fakturami VAT z tytułu jej wykonania. W miesiącu marcu 2006 r. Spółka, na podstawie odpowiedniej faktury uiściła na rzecz kontrahenta zapłatę za świadczone usługi, oraz dokonała rozliczenia "VAT wewnątrzunijnego", przy czym nie dokonano podziału na poszczególne elementy umowy (franszyza i licencja). Spółka zadała pytanie czy postąpiła prawidłowo. Po przeanalizowaniu przedstawionego stanowiska w sprawie, oraz obowiązującego stanu prawnego Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu informuje, iż: Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej "podatkiem", podlega m.in. odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

2011
1
mar

Istota:

Czy opłaty franchisingowe są wartością niematerialno prawną, czy mogą być bezpośrednio zaliczone do kosztów uzyskania przychodów spółki?

Fragment:

Obowiązkiem natomiast Podatnika jako odnoszącym ewidentną korzyść z faktu zaliczenia określonych wydatków w poczet kosztów uzyskania przychodów, jest wykazanie związku pomiędzy poniesieniem tego kosztu a uzyskaniem przychodu, zgodnie z dyspozycją powołanego ustępu 1 art. 15 cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Umowa franchisingowa podobna jest do umowy licencyjnej. Na podstawie umowy franchisingowej dysponent wynalazku lub tajemnicy produkcyjnej przekazuje stronie - kontrolowanej przez siebie - informacje techniczne lub techniczno - organizacyjne w zamian za określone w kontrakcie wynagrodzenie. Od licencji rożni franchising to, że obejmuje ona nie tylko towary i technologie, ale także sposób ich dystrybucji i promocji, w ściśle określonych warunkach danego systemu. Mając powyższe na uwadze wydatki na nabycie licencji (w tym licencji, na korzystanie z praw autorskich i pokrewnych) oraz informacji know-how powinny być uznane za wydatki na nabycie wartości niematerialnej i prawnej podlegającej amortyzacji. Stosownie bowiem do przepisów art. 16b ust. 1 pkt 5 i 6, 7 amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 16c, nabyte nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania licencje, prawa do: wynalazków, patentów, znaków towarów, (...)

2011
1
mar

Istota:

Podatnik zwraca się z zapytaniem, czy świadczona usługa przeszkolenia pracowników podlegała zwolnieniu z podatku czy nie?

Fragment:

Istota tego systemu polega na tym, że franchisodawca nadaje swoim poszczególnym franchisobiorcom prawo oraz nakłada na nich obowiązek prowadzenia działalności zgodnie z jego koncepcją. W ramach i na okres sporządzonej na piśmie umowy franchisingowej oraz w zamian za bezpośrednie lub pośrednie świadczenia finansowe, uprawnienie to upoważnia indywidualnego franchisobiorcę do korzystania z nazwy handlowej franchisodawcy, jego znaku towarowego lub usługowego, know-how, metod prowadzenia działalności gospodarczej, wiedzy technicznej, systemu postępowania i innych praw własności intelektualnej lub przemysłowej, a także do korzystania ze stałej pomocy handlowej i technicznej franchisodawcy. Stosownie zatem do powyższego podkreślić należy, iż nie każda forma szkolenia, o której pisze Podatnik w przedmiotowym wniosku, może być uznana za usługę edukacyjną. Istotnym bowiem dla oceny rodzaju szkolenia jest jaki podmiot je realizuje i w jakich okolicznościach i celu to czyni. W sytuacji gdy szkolenia realizowane są przez podmiot gospodarczy dla jego kontrahenta, w celu przekazania jego pracownikom niezbędnej wiedzy do prawidłowego wykonywania przez nich czynności – tego rodzaju usługi szkoleniowe nie stanowią odrębnego przedmiotu działalności podatnika, skoro stanowią konieczny element prawidłowego wywiązania się podatnika z kontraktu.