ITPB2/4511-1030/15/MU | Interpretacja indywidualna

Opodatkowanie renty otrzymywanej z Francji.
ITPB2/4511-1030/15/MUinterpretacja indywidualna
 1. Francja
 2. opodatkowanie
 3. renta zagraniczna
 4. umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania
 5. zwolnienia przedmiotowe
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Nieograniczony obowiązek podatkowy
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku złożonym w dniu 13 listopada 2015 r., uzupełnionym pismem z dnia 20 stycznia 2016 r. (data wpływu 25 stycznia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania renty otrzymywanej z Francji - jest prawidłowe, w pozostałym zakresie - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 listopada 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania renty otrzymywanej z Francji. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 20 stycznia 2016 r. (data wpływu 25 stycznia 2016 r.).

We wniosku tym oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny.

W latach od 1991 do 2006 Wnioskodawca służył we francuskiej elitarnej jednostce bojowej. Brał udział w działaniach wojennych. W czasie pełnienia służby Wnioskodawca uległ wypadkowi. Doznana kontuzja spowodowała 10% uszczerbek na zdrowiu. Wnioskodawcy przyznano rentę z tytułu inwalidztwa wojennego wypłacaną przez Rząd Francuski. Renta wpływa na rachunek, który Wnioskodawca posiada w banku francuskim na terenie Francji. Zgodnie z prawem wewnętrznym państwa francuskiego służba w wojsku należy do usług o charakterze publicznym. Wnioskodawca do Polski przeniósł się w 2009 r. i podjął pracę. W 2009 r. przebywał na terenie Polski mniej niż 183 dni. W zeznaniu rocznym za 2009 r. uwzględnił rentę otrzymaną za służbę w armii francuskiej. W latach 2010 – 2015 Wnioskodawca przebywał na terenie Polski. Kupił dom i zamieszkał w nim wraz z rodziną. W latach 2010 – 2015 w Polsce było Jego centrum życiowe, w Polsce podlegał nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. W latach 2010 -2014 Wnioskodawca składając zeznanie roczne uwzględniał rentę wypłacaną mu we Francji, stosując zgodnie z podpisaną umową o zapobieżeniu podwójnemu opodatkowaniu metodę wyłączenia z progresją. Wnioskodawca za 2015 r. nie złożył jeszcze zeznania o osiągniętych dochodach. Wnioskodawca posiada obywatelstwo polskie i francuskie.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

Czy renta z tytułu inwalidztwa wojennego uzyskana w związku z utratą zdrowia podczas działań wojennych zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 74 lit. a) powinna być zwolniona z podatku a co za tym idzie nie brana pod uwagę przy obliczaniu podatku od dochodów uzyskanych w Polsce, czy powinna być opodatkowana w Polsce...

Zdaniem Wnioskodawcy renty z tytułu inwalidztwa wojennego zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 74 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zwolnione są w Polsce z podatku dochodowego, bez względu na to jakie państwo wypłaca rentę. W związku z tym Wnioskodawca uważa, że nie powinien uwzględniać uzyskanej renty przy obliczaniu dochodów uzyskanych w Polsce. Uwzględniając art. 19 ust. 2 umowy zawartej pomiędzy Rządem Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej a Rządem Republiki Francuskiej w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodów i majątku z dnia 20 czerwca 1975 r. (Dz. U. z 1977 r., Nr 1, poz. 5) renta nie powinna być opodatkowana w Polsce.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe w zakresie zwolnienia z opodatkowania renty otrzymanej z Francji oraz za nieprawidłowe w pozostałym zakresie.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.), osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Na podstawie art. 3 ust. 1a ww. ustawy za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

 1. posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
 2. przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Przepisy art. 3 ust. 1, 1a, 2a i 2b stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska (art. 4a ww. ustawy).

W świetle powołanych powyżej przepisów stwierdzić należy, że zgodnie z zasadą nieograniczonego obowiązku podatkowego osoby fizyczne, jeśli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów, co oznacza, że do tej kategorii osób mają zastosowanie ogólne reguły podatkowe korygowane wyłącznie treścią umów międzynarodowych w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że w latach od 1991 do 2006 Wnioskodawca służył we francuskiej elitarnej jednostce bojowej. Brał udział w działaniach wojennych. W czasie pełnienia służby Wnioskodawca uległ wypadkowi. Doznana kontuzja spowodowała 10% uszczerbek na zdrowiu. Wnioskodawcy przyznano rentę z tytułu inwalidztwa wojennego wypłacaną przez Rząd Francuski. Renta wpływa na rachunek, który Wnioskodawca posiada w banku francuskim na terenie Francji. Zgodnie z prawem wewnętrznym państwa francuskiego służba w wojsku należy do usług o charakterze publicznym. Wnioskodawca do Polski przeniósł się w 2009 r. i podjął pracę. W 2009 r. przebywał na terenie Polski mniej niż 183 dni. W zeznaniu rocznym za 2009 r. uwzględnił rentę otrzymaną za służbę w armii francuskiej. W latach 2010 – 2015 Wnioskodawca przebywał na terenie Polski. Kupił dom i zamieszkał w nim wraz z rodziną. W latach 2010 – 2015 w Polsce było Jego centrum życiowe, w Polsce podlegał nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. W latach 2010 - 2014 Wnioskodawca składając zeznanie roczne uwzględniał rentę wypłacaną mu we Francji, stosując zgodnie z podpisaną umową o zapobieżeniu podwójnemu opodatkowaniu metodę wyłączenia z progresją. Wnioskodawca za 2015 r. nie złożył jeszcze zeznania o osiągniętych dochodach. Wnioskodawca posiada obywatelstwo polskie i francuskie.

Mając na uwadze powyższe w niniejszej sprawie znajdą zastosowanie odpowiednie uregulowania umowy z dnia 20 czerwca 1975 r. zawartej między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Francuskiej w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i majątku (Dz.U. z 1977 r., Nr 1, poz. 5).

Zgodnie z art. 18 ww. umowy polsko-francuskiej, z zastrzeżeniem postanowień artykułu 19 ustęp 2 renty, emerytury i podobne wynagrodzenie z tytułu poprzedniego zatrudnienia, wypłacane osobie zamieszkałej w jednym Umawiającym się Państwie, podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie.

Stosownie do art. 19 ust. 2 lit. a) ww. umowy renty i emerytury przekazywane przez Umawiające się Państwo albo przez jedną z jego jednostek samorządu lokalnego, albo przez jedną z ich osób prawnych prawa publicznego, bądź wprost, bądź w ciężar tworzonego przez nie funduszu osobie fizycznej z tytułu usług o charakterze publicznym świadczonych temu Państwu, albo tej jednostce samorządu, albo tej osobie prawnej podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie.

Jednakże te renty i emerytury podlegają opodatkowaniu tylko w drugim Umawiającym się Państwie, jeżeli ich odbiorca ma w tym Państwie miejsce zamieszkania i posiada jego obywatelstwo (art. 19 ust. 2 lit. b) ww. umowy).

Z powołanych powyżej przepisów wynika jednoznacznie – że co do zasady – renty bądź emerytury wypłacane z Francji osobie fizycznej, która ma miejsce zamieszkania w Polsce, podlegają opodatkowaniu tylko w Polsce.

Wyjątek dotyczy tylko renty bądź emerytury otrzymywanej z tytułu usług o charakterze publicznym świadczonych na rzecz państwa, jednostek samorządu lokalnego tego państwa albo jednej z ich osób prawnych prawa publicznego; świadczenia te podlegają opodatkowaniu tylko w tym państwie (we Francji). Jednakże tego rodzaju świadczenia podlegają także wyłącznie opodatkowaniu w państwie rezydencji (w Polsce) w sytuacji gdy świadczeniobiorca ma w tym państwie zarówno miejsce zamieszkania, jak i posiada obywatelstwo tego państwa.

Z analizy przedstawionych powyżej regulacji, wynika, iż renta z tytułu inwalidztwa wojennego otrzymywana przez Wnioskodawcę z Francji, podlega opodatkowaniu wyłącznie w państwie rezydencji, czyli w Polsce. W świetle wskazanych przepisów nie następuje zatem podwójne opodatkowanie tych świadczeń i w konsekwencji w przedmiotowej sprawie nie ma zastosowania metoda unikania podwójnego opodatkowania.

Opisana we wniosku renta z tytułu inwalidztwa wojennego podlega więc opodatkowaniu według przepisów polskiego prawa podatkowego, tj. ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych źródłami przychodów są stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta.

W myśl art. 12 ust. 7 cyt. ustawy przez emeryturę lub rentę rozumie się łączną kwotę świadczeń emerytalnych i rentowych, w tym kwoty emerytur kapitałowych wypłacanych na podstawie ustawy o emeryturach kapitałowych, wraz ze wzrostami i dodatkami, z wyłączeniem dodatków rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz dodatków dla sierot zupełnych do rent rodzinnych.

Jednakże w myśl art. 21 ust. 1 pkt 74 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są otrzymywane z zagranicy:

 1. renty inwalidzkie z tytułu inwalidztwa wojennego,
 2. kwoty zaopatrzenia przyznane ofiarom wojny oraz członkom ich rodzin,
 3. renty wypadkowe osób, których inwalidztwo powstało w związku z przymusowym pobytem na robotach w III Rzeszy Niemieckiej w latach 1939-1945,

- pod warunkiem przedstawienia płatnikowi dokumentu instytucji zagranicznej stwierdzającego charakter przyznanego świadczenia.

W świetle powyższego – w kontekście pytań zadanych we wniosku oraz wskazanych przepisów prawa podatkowego mających być przedmiotem interpretacji – stwierdzić zatem należy, iż renta z tytułu inwalidztwa wojennego otrzymywana z Francji – wbrew twierdzeniu Wnioskodawcy - podlega w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jednakże na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 74 lit. a) ww. ustawy jest zwolnienia z opodatkowania i tym samym nie powinna być uwzględniana przy obliczaniu dochodów uzyskiwanych w Polsce.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.