IPPB4/4511-184/15-4/JK2 | Interpretacja indywidualna

Zgodnie z postanowieniami umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, zawartej między Rzecząpospolitą Polską a Francją, świadczenia z tytułu ubezpieczenia na życie, które są wypłacane Wnioskodawcy (osobie mającej miejsce zamieszkania w Polsce) podlegają na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania opodatkowaniu w Polsce. Przedmiotowe świadczenie będzie zwolnione od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tym samym wypłata środków z dwóch polis nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, ani wykazaniu w zeznaniach podatkowych składanych do urzędu skarbowego.
IPPB4/4511-184/15-4/JK2interpretacja indywidualna
 1. Francja
 2. polisa ubezpieczeniowa
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 2 lutego 2015 r. (data wpływu 9 lutego 2015 r.) oraz w piśmie z dnia 18 kwietnia 2015 r. (data nadania 20 kwietnia 2015 r., data wpływu 21 kwietnia 2015 r.) uzupełniającym braki formalne na wezwanie z dnia 13 kwietnia 2015 r. Nr IPPB4/4511-184/15-2/JK2 (data nadania 13 kwietnia 2015 r., data doręczenia 15 kwietnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania kwoty uzyskanej z polis ubezpieczeniowych na życie z Francji – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 lutego 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczący podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania kwoty uzyskanej z polis ubezpieczeniowych na życie z Francji.

Z uwagi na braki formalne, pismem z dnia 13 kwietnia 2015 r. Nr IPPB4/4511-184/15-2/JK2 (data nadania 13 kwietnia 2015 r., data doręczenia 15 kwietnia 2015 r.), tut. organ wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku poprzez wskazanie i uzupełnienie danych identyfikacyjnych, uiszczenie opłaty, złożenie oświadczenia i podpisu, wskazanie przepisów prawa podatkowego będących przedmiotem interpretacji indywidualnej, określenie przedmiotu wniosku, doprecyzowanie stanu faktycznego, sformułowanie pytania/pytań (w formie pytającej) w zakresie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczących Pana indywidualnej sprawy oraz przyporządkowanych do przedstawionego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego oraz przedstawienie własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej zaistniałego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego w odniesieniu do sformułowanych pytań.

Pismem z dnia 18 kwietnia 2015 r. (data nadania 20 kwietnia 2015 r., data wpływu 21 kwietnia 2015 r.) Wnioskodawca uzupełnił powyższe w terminie.

We wniosku i uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny.

Po śmierci siostry babci Wnioskodawcy, Wnioskodawca został poinformowany przez francuską firmę ubezpieczeniową A. o dwóch kontraktach/polisach - umowach ubezpieczenia na życie wykupionych przed śmiercią przez siostrę babci, których Wnioskodawca jest beneficjentem (umowa „B” oraz umowa „C”)

Firma Ubezpieczeniowa A. dostarczyła Wnioskodawcy następujący opis wyżej wymienionych kontraktów ubezpieczeniowych.

Opis umowy B:

 1. Umowa B, zgodnie z warunkami Ogólnymi umowy z zakresie produktu D. przyjęła wartość odpowiadającą wysokości oszczędności na dzień zgonu,
 2. Umowa B została zainwestowana w 100% w fundusz D. prowadzony w Euro. Środki z tej umowy nie pochodziły z inwestycji w jednostki rozliczeniowe funduszu wspólnego inwestowania.

Opis umowy C:

 1. Dla umowy C, przyjęte kwoty odpowiadają wartości wykupu umowy na dzień zgonu zgodnie z warunkami ogólnymi umowy,
 2. Umowa C. stanowi umowę „jedno produktową”, w której środki były inwestowane w 100% w euro i nie podlegały wahaniom kursów giełdowych.

Po okazaniu tego tłumaczenia/informacji o ww. umowach ubezpieczenia na życie Urzędzie Skarbowym Wnioskodawca został poinformowany ustnie, że zgodnie z art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wypłata środków z tych polis nie podlega opodatkowaniu jak również, że nie jest zobowiązany do zgłoszenia do Urzędu Skarbowego wypłaty/otrzymania tych środków.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy wypłata z dwóch wyżej wymienionych polis nie podlega zgłoszeniu do Urzędu Skarbowego ani opodatkowaniu...

Zdaniem Wnioskodawcy, wypłata z dwóch wyżej wymienionych polis nie podlega zgłoszeniu do Urzędu Skarbowego ani opodatkowaniu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy) podlegają w Polsce osoby fizyczne jeśli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Przepisy art. 3 ust. 1, 1a, 2a i 2b stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska (art. 4a ww. ustawy).

Stosownie do art. 21 ust. 1 umowy z dnia 19 stycznia 1977 r. między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Francuskiej w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i majątku (Dz. U. Nr 1, poz. 5) części dochodu osoby mającej miejsce zamieszkania w jednym z Umawiających się Państw, bez względu na to skąd pochodzą, a o których nie było mowy w poprzednich artykułach niniejszej umowy, podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie.

Biorąc pod uwagę opisany we wniosku stan faktyczny oraz przedstawiony powyżej stan prawny należy stwierdzić, że świadczenie, które Wnioskodawca będzie otrzymywał od ubezpieczyciela kanadyjskiego – zgodnie z umową polsko-francuską - będzie opodatkowane w Polsce, gdyż Wnioskodawca będzie miał miejsce zamieszkania w Polsce.

Do opodatkowania ww. świadczeń w Polsce stosuje się przepisy polskiego prawa podatkowego, uregulowane w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy wolne od podatku dochodowego są kwoty otrzymane z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych, z wyjątkiem:

 1. odszkodowań za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub prowadzeniem działów specjalnych produkcji rolnej, z których dochody są opodatkowane zgodnie z art. 27 ust. 1 lub art. 30c,
 2. dochodu, o którym mowa w art. 24 ust. 15.

Zgodnie z treścią art. 24 ust. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochodem z tytułu inwestowania składki ubezpieczeniowej w związku z umową ubezpieczenia zawartą na podstawie przepisów o działalności ubezpieczeniowej, w przypadku ubezpieczeń związanych z funduszami kapitałowymi, jest różnica między wypłaconą kwotą świadczenia a sumą składek wpłaconych do zakładu ubezpieczeń, które zostały przekazane na fundusz kapitałowy.

Zatem, treść art. 21 ust. 1 pkt 4 lit. b) cyt. ustawy wyklucza ze zwolnienia od podatku kwoty otrzymane z tytułu inwestowania składki ubezpieczeniowej w związku z umową ubezpieczenia zawartą na podstawie przepisów o działalności ubezpieczeniowej, w przypadku ubezpieczeń związanych z funduszami kapitałowymi.

Z uzupełnienia wniosku wynika, że środki z funduszu D. były w 100% zainwestowane w ten fundusz i nie pochodziły z inwestycji w jednostki rozliczeniowe funduszu wspólnego inwestowania. Natomiast druga polisa stanowi umowę jednoproduktową i środki w tej umowie były inwestowane w 100% w euro i nie podlegały wahaniom kursów giełdowych. Zatem należy uznać, że wypłata środków z tych polis nie była związana z inwestowaniem składki ubezpieczeniowej w fundusz kapitałowy.

Zgodnie z art. 829 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121), ubezpieczenie osobowe może w szczególności dotyczyć:

 1. przy ubezpieczeniu na życie – śmierci osoby ubezpieczonej lub dożycia przez nią oznaczonego wieku;
 2. przy ubezpieczeniu następstw nieszczęśliwych wypadków – uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia albo śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku.

W myśl art. 831 § 1 K.c. ubezpieczający może wskazać jedną lub więcej osób uprawnionych do otrzymania sumy ubezpieczenia w razie śmierci osoby ubezpieczeniowej; może również zawrzeć umowę ubezpieczenia na okaziciela. Ubezpieczający może każde z tych zastrzeżeń zmienić lub odwołać w każdym czasie.

W świetle art. 832 § 2 K.c., jeżeli w chwili śmierci nie ma osoby uprawnionej do otrzymania sumy ubezpieczenia, suma ta przypada najbliższej rodzinie ubezpieczonego w kolejności ustalonej w ogólnych warunkach ubezpieczenia, chyba że umówiono się inaczej.

Biorąc pod uwagę opisany stan faktyczny oraz przedstawiony powyżej stan prawny należy stwierdzić, że zgodnie z postanowieniami umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, zawartej między Rzecząpospolitą Polską a Francją, świadczenia z tytułu ubezpieczenia na życie, które są wypłacane Wnioskodawcy (osobie mającej miejsce zamieszkania w Polsce) podlegają na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania opodatkowaniu w Polsce. Przedmiotowe świadczenie będzie zwolnione od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tym samym wypłata środków z dwóch polis nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, ani wykazaniu w zeznaniach podatkowych składanych do urzędu skarbowego.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., Nr 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

Francja
IPPB5/423-1211/14-2/AJ | Interpretacja indywidualna

polisa ubezpieczeniowa
IBPB-2-1/4511-79/15/MK | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.