ILPB4/423-201/12-5/ŁM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Czy od kwoty zapłaconych odsetek od pożyczki zapłaconych dla udziałowca francuskiego, Spółka potrąca zryczałtowany podatek dochodowy i z jaką stawką?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przedstawione we wniosku z dnia 29 czerwca 2012 r. (data wpływu 03.07.2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od odsetek zapłaconych francuskiemu udziałowcowi z tytułu otrzymanej pożyczki (pytanie nr 2) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 03 lipca 2012 r. został złożony ww. wniosek – uzupełniony pismem z dnia 18 września 2012 r. (data wpływu 19.09.2012 r.) - o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

  • różnic kursowych od spłaconej części pożyczki (pytanie nr 1),
  • poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od odsetek zapłaconych francuskiemu udziałowcowi z tytułu otrzymanej pożyczki (pytanie nr 2).
W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Spółka w 2009 r. otrzymała pożyczkę od zagranicznego udziałowca - spółki francuskiej, osoby prawnej, w walucie euro na mocy podpisanych umów z oprocentowaniem 5% w skali roku. W tym roku dokonała zwrotu części pożyczki.

Wnioskodawca posiada certyfikat rezydencji spółki francuskiej, potwierdzający jej miejsce siedziby dla celów podatkowych. Podmiot francuski nie posiada w Polsce zakładu w rozumieniu art. 5 umowy między Rządem Polskiej Republiki Ludowej a Rządem Republiki Francuskiej w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków majątkowych (Dz. U. z 1977 r. Nr 1, poz. 5).

W piśmie z dnia 18 września 2012 r. stanowiącym odpowiedź na wezwanie do uzupełnienia braków formalnych wniosku, Spółka wskazała, iż:

  1. Zwrot pożyczki został dokonany przez Spółkę w walucie euro.
  2. Wartość pożyczki w dniu jej otrzymania oraz zwrotu była przeliczona wg faktycznie zastosowanego kursu walut z tych dni.
W związku z powyższym zadano następujące pytania.
  1. Czy ujemne różnice kursowe powstałe od spłaconej części pożyczki stanowią koszt uzyskania przychodu, jeżeli wartość pożyczki w walucie obcej w dniu jej otrzymania jest niższa od wartości tej pożyczki w dniu jej spłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni...
    Do wyceny różnic kursowych Spółka stosuje metodę podatkową.
  2. Czy od kwoty zapłaconych odsetek od pożyczki zapłaconych dla udziałowca francuskiego, Spółka potrąca zryczałtowany podatek dochodowy i z jaką stawką...

Przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej jest odpowiedź na pytanie drugie. Wniosek Spółki w zakresie pytania pierwszego, został rozpatrzony odrębną interpretacją wydaną w dniu 03 października 2012 r. nr ILPB4/423-201/12-4/ŁM.

Zdaniem Wnioskodawcy, nie pobiera On zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 20% (art. 21 ust. 1 tejże ustawy) z tytułu wypłaconych odsetek od pożyczki udzielonej przez podmiot zagraniczny (art. 21 ust. 2 ustawy).

Podmiot, który dokonuje wypłaty należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1, jest obowiązany jako płatnik, pobrać z zastrzeżeniem ust. 2, w dniu dokonania wypłaty, zryczałtowany podatek od tych wypłat w wysokości 20% przychodów. Natomiast, jeżeli podmiot wypłacający należności z tytułu odsetek od pożyczki dysponuje certyfikatem rezydencji francuskiego udziałowca to wówczas będą miały zastosowanie przepisy polsko - francuskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Zgodnie za art. 11 ust. 1 niniejszej umowy, odsetki, które pochodzą z jednego Umawiającego się Państwa (Polska) i wypłacane są osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie (Francja), podlegają opodatkowaniu tylko w tym drugim Państwie. Powyższa zasada ma zastosowanie, jeżeli odbiorca odsetek mający miejsce zamieszkania lub siedzibę w umawiającym się państwie, nie posiada siedziby lub zarządu w drugim umawiającym się państwie, z którego pochodzą odsetki.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2011r. Nr 74, poz. 397 ze zm.), podatnicy, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podatek dochodowy z tytułu uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2, przychodów z odsetek, z praw autorskich lub praw pokrewnych, z praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również ze sprzedaży tych praw, z należności za udostępnienie tajemnicy receptury lub procesu produkcyjnego, za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, w tym także środka transportu, urządzenia handlowego lub naukowego, za informacje związane ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how) - ustala się w wysokości 20% przychodów.

Stosownie do art. 21 ust. 2 ww. ustawy, przepisy ust. 1 stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż w Spółka w 2009 r. otrzymała pożyczkę od francuskiego udziałowca – osoby prawnej. W 2012 r. Spółka dokonała zwrotu części pożyczki.

W przedmiotowej sprawie zastosowanie będzie zatem miała umowa z dnia 20 czerwca 1975 r. zawarta między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Francuskiej w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i majątku (Dz. U. z 1977 r. Nr 1, poz. 5).

Kwestia opodatkowania odsetek została uregulowana w art. 11 umowy polsko - francuskiej. Zgodnie z art. 11 ust. 1 tej umowy, odsetki, które pochodzą z jednego Umawiającego się Państwa i wypłacane są osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, podlegają opodatkowaniu tylko w tym drugim Państwie.

W myśl art. 11 ust. 2 umowy polsko – francuskiej, użyty w niniejszym artykule wyraz „odsetki” oznacza dochody z wierzytelności wszelkiego rodzaju, tak zabezpieczonych, jak i nie zabezpieczonych hipoteką lub klauzulą udziału w zyskach dłużnika, a w szczególności dochody z pożyczek publicznych i skryptów dłużnych, w tym również premie i udziały związane z powyższymi tytułami. Kary za zwłokę w wypłacie odsetek nie są traktowane jako odsetki w rozumieniu niniejszego artykułu.

Stosownie do art. 11 ust. 3 umowy, postanowień ustępu 1 nie stosuje się, jeżeli odbiorca odsetek mający miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie wykonuje w drugim Umawiającym się Państwie, z którego pochodzą odsetki, bądź działalność handlową lub przemysłową przy pomocy zakładu położonego w tym Państwie, bądź to wolny zawód w oparciu o stałą placówkę położoną w tym Państwie i jeżeli wierzytelności, na których zaspokojenie są płacone odsetki faktycznie należą do tego zakładu lub związane są z wykonywaniem wolnego zawodu. W tym przypadku mają zastosowanie odpowiednio postanowienia artykułów 7 lub 14.

Należy zwrócić również uwagę na tekst Modelowej Konwencji stanowiącej wzór umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania zawieranych przez Polskę, jak i brzmienie Komentarza do niej. Zostały one wypracowane w drodze konsensusu przez wszystkie państwa członkowskie OECD, które zobowiązały się tym samym do stosowania zawartych w nich postanowień.

Modelowa Konwencja, jak i Komentarz do niej, nie są źródłem powszechnie obowiązującego prawa, natomiast stanowią wskazówkę, jak należy interpretować zapisy umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania. Zatem, obowiązki podatkowe podmiotów z siedzibą w odrębnych państwach należy rozpatrywać z uwzględnieniem postanowień umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania oraz Modelowej Konwencji OECD wraz z Komentarzem.

Z Komentarza do Konwencji Modelowej OECD wynika tymczasem, iż postanowienia umów (konwencji) o unikaniu podwójnego opodatkowania w zakresie dotyczącym odsetek mają zastosowanie jedynie w przypadku, gdy to podmiot uzyskujący odsetki posiada status rzeczywistego odbiorcy („beneficial owner”), czyli jest podmiotem, którego prawo do dysponowania otrzymaną płatnością nie ma wyłącznie formalnego charakteru. Oznacza to, iż postanowienia umów o unikaniu podwójnego opodatkowania mają zastosowanie do podmiotów będących faktycznymi odbiorcami odsetek.

Z opisanego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż faktycznym odbiorcą odsetek jest spółka francuska oraz nie występują okoliczności, o których mowa w art. 11 ust. 3 umowy polsko - francuskiej w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu. Spółka wskazała również, iż posiada certyfikat rezydencji francuskiego udziałowca.

W tym miejscu wskazać należy, iż w myśl art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz będące przedsiębiorcami osoby fizyczne, które dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz w art. 22 ust. 1, są obowiązane, jako płatnicy, pobierać, z zastrzeżeniem ust. 2 i 2b, w dniu dokonania wypłaty, zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat. Jednakże od należności z tytułu odsetek od papierów wartościowych wyemitowanych przez Skarb Państwa i zapisanych na rachunkach papierów wartościowych albo na rachunkach zbiorczych, wypłacanych na rzecz podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2, zryczałtowany podatek dochodowy pobierają, jako płatnicy, podmioty prowadzące te rachunki, jeżeli wypłata należności następuje za ich pośrednictwem. Zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji.

Odnosząc zaprezentowane przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i umowy polsko – francuskiej do opisu sprawy, stwierdzić należy, iż Spółka nie jest zobowiązana do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od wypłacanych odsetek.

Reasumując, odsetki od pożyczki zapłacone dla udziałowca francuskiego, nie będą opodatkowane w Polsce zryczałtowanym podatkiem dochodowym, a Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do pobrania kwoty podatku dochodowego od wypłacanych odsetek.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.