IBPBII/1/415-614/14/BD | Interpretacja indywidualna

Czy otrzymywane przez Wnioskodawcę świadczenie w postaci renty inwalidzkiej z tytułu inwalidztwa wojennego cywilnej ofiary wojny z Francji jest wolne od podatku dochodowego w Polsce na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 74 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych pod warunkiem, że przedstawi on bankowi (tj. płatnikowi) dokument instytucji zagranicznej stwierdzający charakter przyznanego świadczenia?
IBPBII/1/415-614/14/BDinterpretacja indywidualna
 1. Francja
 2. renta zagraniczna
 3. umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania
 4. zwolnienia przedmiotowe
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 21 lipca 2014 r. (data wpływu do Biura – 28 lipca 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zastosowania zwolnienia do świadczenia otrzymywanego z Francji w postaci renty inwalidzkiej przyznanej dla cywilnych ofiar wojny – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 lipca 2014 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zastosowania zwolnienia do świadczenia otrzymywanego z Francji w postaci renty inwalidzkiej przyznanej dla cywilnych ofiar wojny.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest obywatelem Polski, zamieszkałym w Polsce, gdzie znajduje się jego centrum interesów życiowych. Od dnia 6 czerwca 1949 r. Wnioskodawca pobiera we Francji rentę inwalidzką dla cywilnych ofiar wojny 1939-45, która została mu przyznana na podstawie art. L. 18 Kodeksu Rent Wojskowych Inwalidzkich i Cywilnych Ofiar Wojny. Rentę obliczono w oparciu o Kodeks Rent Inwalidzkich – L.II-T.III, Kodeks Rent Inwalidzkich art. L.37 do 40 oraz Kodeks Rent Inwalidzkich L.II – Aneks II. Zgodnie z postanowieniem o przyznaniu renty, Wnioskodawca został zakwalifikowany jako Inwalida Definitywny (D) wojny 1939-1945, ze stopniem inwalidztwa 100%. Uzyskał numer wpisu do Wielkiej Księgi Długu Państwowego pod pozycją (...), stopień: ofiara cywilna. Powyższy wpis potwierdza Świadectwo wpisu do Głównej Księgi Długu Państwowego wydane przez Wydział Rent Ministerstwa Gospodarki i Finansów Republiki Francuskiej nr (...).

Zgodnie z dokumentem pt. Renty dla Cywilnych Ofiar Wojny wydanym przez Ministerstwo Gospodarki i Finansów we Francji Wnioskodawca otrzymuje rentę dla cywilnych ofiar wojny, na którą składają się renta główna, dodatek specjalny I-2 oraz dodatek dla ciężko poszkodowanych I7. Świadczenia te przypisano do Skarbu Państwa Meurthe-et-Moselle. Renty i zasiłki przyznawane na mocy art. 3 dekretu nr 36-AC/5 z 19 stycznia 1952 r. Poza tym Wnioskodawca legitymuje się Kartą Inwalidzką nr (...) wydaną przez Krajowy Urząd ds. Kombatantów i Ofiar Wojny we Francji. Powyższe dane zostały spisane z uwierzytelnionego tłumaczenia z języka francuskiego na język polski z posiadanych przez Wnioskodawców dokumentów wydanych przez właściwe urzędy we Francji.

Renta do tej pory wypłacana była we Francji, a sprawami z tym związanymi zajmował się brat Wnioskodawcy na stałe zamieszkały we Francji na podstawie udzielonego mu pełnomocnictwa. Obecnie renta będzie przekazywana za pośrednictwem Ambasady Francji na rachunek bankowy w banku w Polsce. Jak dotąd dotychczasowy pełnomocnik przekazał na ten rachunek bankowy część tej renty, od której bank pobrał zaliczkę na podatek dochodowy. W sierpniu 2014 r. na rachunek bankowy wpłynie już renta przekazana za pośrednictwem Ambasady Francji i również zostanie pobrana zaliczka na podatek dochodowy przez bank jako płatnika tego podatku.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1.Czy otrzymywane przez Wnioskodawcę świadczenie w postaci renty inwalidzkiej z tytułu inwalidztwa wojennego cywilnej ofiary wojny z Francji jest wolne od podatku dochodowego w Polsce na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 74 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych pod warunkiem, że przedstawi on bankowi (tj. płatnikowi) dokument instytucji zagranicznej stwierdzający charakter przyznanego świadczenia, tj. w przypadku Wnioskodawcy w szczególności:

 1. dokument pt. Renty dla Cywilnych Ofiar Wojny wydany przez Ministerstwo Gospodarki i Finansów,
 2. Świadectwo wpisu do Głównej Księgi Długu Państwowego wydane przez Wydział Rent Ministerstwa Gospodarki i Finansów Republiki Francuskiej oraz ewentualnie,
 3. Karta Inwalidzka nr (...) wydaną przez Krajowy Urząd ds. Kombatantów i Ofiar Wojny we Francji (ich uwierzytelnione tłumaczenia z języka francuskiego na język polski)...

2.Czy bank powinien pobierać zaliczkę na podatek dochodowy od renty i jej części składowych pomimo przedstawienia mu dokumentów instytucji zagranicznej stwierdzającej charakter przyznanego świadczenia tj. dokumentów o których mowa w pytaniu 1 powyżej wskazanych w lit. a) - c)...

Zdaniem Wnioskodawcy, jako osoba na stałe mieszkająca w Polsce, posiadająca w Polsce nieograniczony obowiązek podatkowy na podstawie art. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlega obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy). Powyższy przepis stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska (art. 4a ww. ustawy). Przychód w postaci renty z tytułu inwalidztwa wojennego dla cywilnych ofiar wojny Wnioskodawca uzyskuje z Francji. W związku z powyższym na podstawie art. 18 umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Francuskiej w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i majątku sporządzonej 20 czerwca 1975 r., renty wypłacane osobie zamieszkałej w jednym Umawiającym się Państwie (w Polsce), podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie (w Polsce). W związku z treścią umowy, otrzymywana przez Wnioskodawcę renta powinna zostać opodatkowana w Polsce, jako państwie jego zamieszkania.

Przychody osób fizycznych, które podlegają opodatkowaniu w Polsce regulowane są przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Na podstawie art. 12 ust. 7 ww. ustawy przez emeryturę lub rentę rozumie się łączną kwotę świadczeń emerytalnych i rentowych wraz ze wzrostami i dodatkami, z wyłączeniem dodatków rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz dodatków dla sierot zupełnych do rent rodzinnych.

Zgodnie z treścią art. 21 ust. 1 pkt 74 tejże ustawy, wolne od podatku dochodowego są otrzymywane z zagranicy:

 1. renty inwalidzkie z tytułu inwalidztwa wojennego,
 2. kwoty zaopatrzenia przyznane ofiarom wojny oraz członkom ich rodzin,
 3. renty wypadkowe osób, których inwalidztwo powstało w związku z przymusowym pobytem na robotach w III Rzeszy Niemieckiej w latach 1939-1945,

-pod warunkiem przedstawienia płatnikowi dokumentu instytucji zagranicznej stwierdzającego charakter przyznanego świadczenia.

W związku z posiadanymi przez Wnioskodawcę dokumentami potwierdzającymi jego status inwalidy wojennego, tj. inwalidy wojennego definitywnego (D) wojny 1939-1945, ze stopniem inwalidztwa 85% w stopniu: ofiara cywilna Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż otrzymywana przez niego renta wraz z jej częściami składowymi w postaci dodatku specjalnego I-2 oraz dodatku dla ciężko poszkodowanych I7 nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Polsce na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 74 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych pod warunkiem przedstawienia przez Wnioskodawcę płatnikowi dokumentów instytucji zagranicznej stwierdzającej charakter przyznanego świadczenia, którymi w przypadku Wnioskodawcy są m.in. dokument pt. Renty dla Cywilnych Ofiar Wojny wydany przez Ministerstwo Gospodarki i Finansów, Świadectwo wpisu do Głównej Księgi Długu Państwowego wydane przez Wydział Rent Ministerstwa Gospodarki i Finansów Republiki Francuskiej oraz Karta Inwalidzka nr (...) wydana przez Krajowy Urząd ds. Kombatantów i Ofiar Wojny we Francji. Ponieważ w opinii Wnioskodawcy uzyskiwane świadczenie zwolnione jest z opodatkowania w Polsce, płatnik (w przypadku Wnioskodawcy bank, w którym posiada rachunek bankowy) nie powinien pobierać zaliczki na podatek dochodowy.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do poboru zaliczek miesięcznych jako płatnicy są obowiązane osoby prawne i ich jednostki organizacyjne, które dokonują wypłaty emerytur i rent z zagranicy – od wypłacanych przez nie emerytur i rent. Jeżeli jednak renty inwalidzkie z tytułu inwalidztwa wojennego, które otrzymuje Wnioskodawca są zwolnione z opodatkowania, nie powstaje obowiązek poboru zaliczek na podatek przez płatnika.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie zaznacza się, że niniejsza interpretacja indywidualna z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych dotyczy przedstawionego we wniosku stanu faktycznego odnośnie zastosowania zwolnienia do świadczenia otrzymywanego z Francji w postaci renty inwalidzkiej z tytułu inwalidztwa wojennego. Natomiast w zakresie zdarzenia przyszłego wydane zostało odrębne rozstrzygnięcie.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.) osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Na podstawie art. 3 ust. 1a ww. ustawy, za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

 1. posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
 2. przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

W myśl art. 4a cyt. ustawy, przepis art. 3 ust. 1, 1a, 2a i 2b stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca jest obywatelem Polski, zamieszkałym w Polsce, gdzie znajduje się jego centrum interesów życiowych. Świadczenie jakie Wnioskodawca pobiera z Francji jest rentą inwalidzką dla cywilnych ofiar wojny 1939-45.

W związku z tym, że renta inwalidzka otrzymywana jest z Francji, w przedmiotowej sprawie, zastosowanie będzie miała umowa w sprawie unikania podwójnego opodatkowania zawarta między Polską a Republiką Federalną Francuską.

Stosownie do art. 18 umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Francuskiej w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisanej w Warszawie dnia 20 czerwca 1975 r. (Dz.U. z 1977 r. Nr 1, poz. 50), z zastrzeżeniem postanowień artykułu 19 ustęp 2 renty, emerytury i podobne wynagrodzenia z tytułu poprzedniego zatrudnienia, wypłacane osobie zamieszkałej w jednym Umawiającym się Państwie, podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie.

Zgodnie z art. 19 ust. 2 lit. a) ww. umowy renty i emerytury przekazywane przez Umawiające się Państwo albo przez jedną z jego jednostek samorządu lokalnego, albo przez jedną z ich osób prawnych prawa publicznego, bądź wprost, bądź w ciężar tworzonego przez nie funduszu osobie fizycznej z tytułu usług o charakterze publicznym świadczonych temu Państwu, albo tej jednostce samorządu, albo tej osobie prawnej podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie.

Jednakże te renty i emerytury podlegają opodatkowaniu tylko w drugim Umawiającym się Państwie, jeżeli ich odbiorca ma w tym Państwie miejsce zamieszkania i posiada jego obywatelstwo – art. 19 ust. 2 lit. b) cyt. umowy.

Natomiast w myśl art. 21 ust. 1 tejże umowy części dochodu osoby mającej miejsce zamieszkania w jednym z Umawiających się Państw, bez względu na to skąd pochodzą, a o których nie było mowy w poprzednich artykułach niniejszej umowy, podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie.

Na podstawie powołanych regulacji, otrzymywane przez Wnioskodawcę świadczenie w postaci renty inwalidzkiej z tytułu inwalidztwa wojennego cywilnej ofiary wojny 1939-45 nie może zostać zaliczone – wbrew temu co wskazał Wnioskodawca – do świadczeń wymienionych w art. 18 umowy międzynarodowej zawartej między Polską a Francją. Nie może też – mimo, że jest rentą – zostać zaliczone do świadczeń określonych w art. 19 ust. 2 tejże umowy. Świadczenie, które otrzymuje Wnioskodawca nie jest bowiem wypłacane w związku z wiążącym go w przeszłości zatrudnieniem.

Niemniej rację ma Wnioskodawca, że podlega ono opodatkowaniu w Polsce. Przedmiotowe świadczenie w postaci renty inwalidzkiej, należy bowiem zakwalifikować do „innych dochodów”, o których mowa w ww. art. 21 ust. 1 ww. umowy międzynarodowej. W związku z jego regulacją, świadczenie w postaci renty inwalidzkiej wypłacone osobie mającej miejsce zamieszkania na terytorium Polski podlega opodatkowaniu tylko w Polsce.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 12 ust. 7 ww. ustawy przez emeryturę lub rentę rozumie się łączną kwotę świadczeń emerytalnych i rentowych, w tym kwoty emerytur kapitałowych wypłacanych na podstawie ustawy o emeryturach kapitałowych, wraz ze wzrostami i dodatkami, z wyłączeniem dodatków rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz dodatków dla sierot zupełnych do rent rodzinnych.

Przepis art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że do poboru zaliczek miesięcznych jako płatnicy są obowiązane osoby prawne i ich jednostki organizacyjne, które dokonują wypłaty emerytur i rent z zagranicy – od wypłacanych przez nie emerytur i rent.

Jednakże w myśl art. 21 ust. 1 pkt 74 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są otrzymywane z zagranicy:

 1. renty inwalidzkie z tytułu inwalidztwa wojennego,
 2. kwoty zaopatrzenia przyznane ofiarom wojny oraz członkom ich rodzin,
 3. renty wypadkowe osób, których inwalidztwo powstało w związku z przymusowym pobytem na robotach w III Rzeszy Niemieckiej w latach 1939-1945,

-pod warunkiem przedstawienia płatnikowi dokumentu instytucji zagranicznej stwierdzającego charakter przyznanego świadczenia.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca pobiera z Francji rentę inwalidzką dla cywilnych ofiar wojny 1939-45, która została mu przyznana na podstawie Kodeksu Rent Wojskowych Inwalidzkich i Cywilnych Ofiar Wojny. Zgodnie z postanowieniem o przyznaniu renty, Wnioskodawca został zakwalifikowany jako Inwalida Definitywny (D) wojny 1939-1945, ze stopniem inwalidztwa 100%. Uzyskał numer wpisu do Wielkiej Księgi Długu Państwowego: stopień: ofiara cywilna. Powyższy wpis potwierdza Świadectwo wpisu do Głównej Księgi Długu Państwowego wydane przez Wydział Rent Ministerstwa Gospodarki i Finansów Republiki Francuskiej nr (...). Zgodnie z dokumentem pt. Renty dla Cywilnych Ofiar Wojny wydanym przez Ministerstwo Gospodarki i Finansów we Francji Wnioskodawca otrzymuje rentę dla cywilnych ofiar wojny, na którą składają się renta główna, dodatek specjalny I-2 oraz dodatek dla ciężko poszkodowanych I7. Poza tym Wnioskodawca legitymuje się Kartą Inwalidzką nr (...) wydaną przez Krajowy Urząd ds. Kombatantów i Ofiar Wojny we Francji. Powyższe dane zostały spisane z uwierzytelnionego tłumaczenia z języka francuskiego na język polski z posiadanych przez Wnioskodawców dokumentów wydanych przez właściwe urzędy we Francji.

W świetle powyższego – w kontekście pytania dotyczącego zastosowania zwolnienia przewidzianego w treści art. 21 ust. 1 pkt 74 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do otrzymywanej przez Wnioskodawcę renty inwalidzkiej i jej części składowych oraz wskazanych przepisów prawa będących przedmiotem niniejszej interpretacji – stwierdzić należy, iż renta inwalidzka oraz jej części składowe otrzymywana przez Wnioskodawcę z Francji – pod warunkiem przedstawienia płatnikowi (tutaj bankowi) dokumentu instytucji zagranicznej stwierdzającego charakter przyznanego świadczenia (a takim dokumentami niewątpliwie są te wskazane we wniosku) – podlega zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 74 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i w takiej sytuacji płatnik (bank) w Polsce nie powinien od tych świadczeń pobierać zaliczki na podatek dochodowy.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.