Francja | Interpretacje podatkowe

Francja | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to Francja. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy nieodpłatne świadczenie otrzymane przez obywatela Francji podlega opodatkowaniu w Polsce i płatnik jest zobowiązany do pobrania podatku?
Fragment:
Pani ..., będąc obywatelką Francji, ma stałe miejsce zamieszkania we Francji i na terenie Francji znajduje się także jej ośrodek interesów życiowych. Ponadto, p. ... nie planuje żadnych zmian w tym zakresie do dnia zakończenia stażu. Wnioskodawca zaznacza, że odbywana na podstawie umowy praktyka, nie ma nic wspólnego z polskim rozumieniem słowa wolontariat. Francuski program rządowy „ Volontariat International de Enterprise ” posługuje się bowiem takim określeniem. Ale dokonując jego tłumaczenia na język polski bliższe temu określeniu „Volontariat’’ będzie słowo staż czy praktyka. Do tego bowiem sprowadza się sens tego programu - odbycie praktyki we francuskiej firmie poza granicami Francji. W związku z powyższym, sposób odbywania przedmiotowej praktyki przez p. ... nie podlega pod przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239). Na spółce „ ... ” nie ciążą również z tego tytułu żadne obowiązki względem stażystki. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy w przedstawionym we wniosku stanie faktycznym, Wnioskodawca będzie zobowiązany do wystawienia informacji o uzyskanych przez stażystkę przychodach (nieodpłatne świadczenie w postaci pokrycia kosztów najmu mieszkania) na druku PIT-8C? Zdaniem Wnioskodawcy, w przedstawionym we wniosku stanie faktycznym, Spółka będzie zobowiązana do wystawienia informacji o uzyskanych przez stażystkę przychodach (nieodpłatne świadczenie w postaci pokrycia kosztów najmu mieszkania) na druku PIT-8C.
2017
16
maj

Istota:
W zakresie opodatkowania nieodpłatnego świadczenia w postaci pokrycia kosztów najmu mieszkania
Fragment:
W przedmiotowej sprawie Wnioskodawczyni ma stałe miejsce zamieszkania we Francji i na terenie Francji znajduje się także jej ośrodek interesów życiowych. We Francji mieszka rodzina Wnioskodawczyni i we Francji mieści się Jej majątek. Nie zmienia tego faktu również okoliczność, że w związku ze skierowaniem na zagraniczną praktykę do Polski będzie ona przebywać na terenie Polski, w roku podatkowym 2016, więcej niż 183 dni. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. W myśl art. 11 ust. 1 ww. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 25b i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Przy czym wartość pieniężną świadczeń w naturze, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 2-2c, określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca ich uzyskania.
2017
11
sty

Istota:
Obowi1zki Spó3ki w zwi1zku z wyp3at1 wynagrodzen pracownikom z tytu3u pracy wykonywanej we Francji
Fragment:
W zwi1zku z powy?szym opisem zadano nastepuj1ce pytania: Czy na Wnioskodawcy ci1?y obowi1zek obliczenia, poboru i odprowadzenia zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do organu podatkowego w Polsce od wynagrodzen wyp3acanych pracownikom z tytu3u pracy najemnej wykonywanej we Francji u francuskiego pracodawcy - u?ytkownika w stosunku do wszystkich pracowników delegowanych, bez wzgledu czy przekrocz1, czy nie przekrocz1 okres 183 dni pobytu na terenie Francji? Zdaniem Wnioskodawcy, wynagrodzenie za prace, które pracownicy tymczasowi otrzymuj1 od Wnioskodawcy za prace wykonywan1 we Francji podlega opodatkowaniu na terenie Francji, niezale?nie od tego jak d3ugo dany pracownik przebywa we Francji w danym roku podatkowym. Stanowisko takie znajduje potwierdzenie w art. 15 ust. 1 Umowy miedzy Rz1dem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rz1dem Republiki Francuskiej w sprawie zapobie?enia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i maj1tku z dnia 20 czerwca 1975 roku. Z przepisu tego wynika, ?e w przypadku, gdy osoba maj1ca miejsce zamieszkania w Polsce osi1ga dochody z pracy najemnej wykonywanej we Francji, wówczas osi1gniete za ni1 wynagrodzenia podlegaj1 opodatkowaniu we Francji. Zdaniem Wnioskodawcy nie znajduje zastosowania wyj1tek opisany w art. 15 ust. 2 Umowy miedzy Rz1dem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rz1dem Republiki Francuskiej w sprawie zapobie?enia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i maj1tku z dnia 20 czerwca 1975 roku, który nakazuje dochody z pracy najemnej opodatkowaa wy31cznie w miejscu zamieszkania pracownika.
2016
28
lis

Istota:
Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości położonej we Francji.
Fragment:
U. z 2015, poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 10 listopada 2015 r. (data wpływu 12 listopada 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania sprzedaży nieruchomości położonej we Francji – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 12 listopada 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania sprzedaży nieruchomości położonej we Francji. We wniosku tym przedstawiono następujący stan faktyczny: Z dniem 3 października 2014 r. Wnioskodawczyni wraz z bratem i matką, nabyła w drodze spadku po bracie na stałe (od ponad 20 lat) mieszkającym we Francji, nieruchomość położoną we Francji. Sprawę spadkową prowadziło francuskie biuro notarialne. Fakt nabycia spadku, spadkobiercy zgłosili we właściwym urzędzie skarbowym na druku SD-Z2, z zachowaniem obowiązującego terminu. Z uwagi na pokrewieństwo ze spadkodawcą, podatek od spadku i darowizn nie wystąpił. W październiku 2015 r. (przed upływem 5 lat od nabycia) doszło do sprzedaży ww. nieruchomości położonej we Francji. Sprawę sprzedaży również przeprowadziło biuro notarialne we Francji. Biuro to rozliczyło i potrąciło z kwoty sprzedaży obowiązujący we Francji podatek oraz inne zobowiązania zmarłego. Pozostałą kwotę przekazano na rachunki bankowe spadkobierców.
2016
27
kwi

Istota:
1. Czy ma zastosowanie art. 13 ust. 1 Umowy pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Francuskiej w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i majątku?
2. Czy Wnioskodawca ma obowiązek zgłoszenia do Urzędu Skarbowego wpływu środków finansowych na rachunek bankowy?
3. Czy Wnioskodawca jest zobowiązany zgłosić fakt uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości położonej we Francji na druku PIT-39 i skorzystać z ulgi mieszkaniowej?
Fragment:
(...) Francji. Innymi słowy w przypadku sprzedaży nieruchomości położonej na terenie Francji przez osobę mającą miejsce stałego zamieszkania w Polsce, dochód z tej sprzedaży, stosownie do art. 13 ust. 1 ww. Umowy, jest opodatkowany we Francji zgodnie z prawem francuskim. Mając na uwadze opis stanu faktycznego przedstawiony we wniosku oraz przepis art. 13 ust. 1 ww. Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Francuskiej należy stwierdzić, że dochód z dokonanej przez Wnioskodawcę w 2015 r. sprzedaży nabytego w spadku w 2012 r. udziału w nieruchomości położonej na terytorium Francji, nie podlega opodatkowaniu w Polsce, natomiast podlega opodatkowaniu we Francji, na zasadach jakie przy sprzedaży nieruchomości obowiązują w prawie francuskim. W konsekwencji, w związku ze sprzedażą udziału w przedmiotowej nieruchomości położonej na terenie Francji na Wnioskodawcy nie ciąży obowiązek złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-39) w Polsce. Wnioskodawca nie ma również obowiązku zgłoszenia do Urzędu Skarbowego wpływu środków finansowych na rachunek bankowy w związku z ww. sprzedażą.
2016
6
kwi

Istota:
Czy dochody otrzymywane przez pracownika tymczasowego z tytułu pracy wykonywanej we Francji na rzecz podmiotu mającego siedzibę we Francji będą opodatkowane we Francji, a od tych dochodów Wnioskodawca nie będzie obowiązany do obliczania i pobierania zaliczek na podatek dochodowy w Polsce?
Fragment:
Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej reguluje art. 15 UPO, zgodnie z którego ust. 1 (odnosząc regulację do przedstawionego stanu faktycznego) pensje, płace i inne podobne wynagrodzenia, które osoba mająca miejsce zamieszkania w Polsce otrzymuje za pracę najemną podlegają opodatkowaniu tylko w Polsce, chyba że praca wykonywana jest w Francji, jeżeli praca jest tak wykonywana (tj. we Francji), to otrzymywane za nią wynagrodzenie może być opodatkowane w Francji. Powyższa zasada doznaje modyfikacji w związku z przepisem art. 15 ust. 2 UPO, zgodnie z którym, bez względu na postanowienia ustępu 1, wynagrodzenie, jakie osoba mająca miejsce zamieszkania w Polsce otrzymuje za pracę najemną wykonywaną we Francji, podlega opodatkowaniu tylko w Polsce, jeżeli: odbiorca przebywa w Francji przez okres lub okresy nieprzekraczające łącznie 183 dni w danym roku podatkowym, wynagrodzenie jest wypłacane przez pracodawcę lub w imieniu pracodawcy, który nie ma miejsca zamieszkania lub siedziby w Francji, wynagrodzenie nie jest ponoszone przez zakład lub stałą placówkę, przy czym te trzy warunki muszą być spełnione łącznie. Zdaniem Wnioskodawcy regulacja art. 15 ust. 2 UOP nie będzie miała zastosowania w sprawie opisywanej we wniosku z uwagi na nie wystąpienie przesłanki wskazanej w art. 15 ust. 2 pkt b). Jak bowiem wskazano we wniosku, podmiotem rzeczywiście ponoszącym ciężar wynagrodzeń wypłacanych polskim pracownikom świadczącym pracę we Francji, jest podmiot z siedzibą we Francji. Wynagrodzenie pracowników tymczasowych jest bowiem płatne ze środków uzyskanych przez agencję pracy tymczasowej od pracodawcy użytkownika za usługi wynajmu pracowników tymczasowych, które agencja pracy tymczasowej po potrąceniu należnej prowizji wypłaca pracownikom tymczasowym.
2016
10
mar

Istota:
Opodatkowanie renty otrzymywanej z Francji.
Fragment:
Z powołanych powyżej przepisów wynika jednoznacznie – że co do zasady – renty bądź emerytury wypłacane z Francji osobie fizycznej, która ma miejsce zamieszkania w Polsce, podlegają opodatkowaniu tylko w Polsce. Wyjątek dotyczy tylko renty bądź emerytury otrzymywanej z tytułu usług o charakterze publicznym świadczonych na rzecz państwa, jednostek samorządu lokalnego tego państwa albo jednej z ich osób prawnych prawa publicznego; świadczenia te podlegają opodatkowaniu tylko w tym państwie (we Francji). Jednakże tego rodzaju świadczenia podlegają także wyłącznie opodatkowaniu w państwie rezydencji (w Polsce) w sytuacji gdy świadczeniobiorca ma w tym państwie zarówno miejsce zamieszkania, jak i posiada obywatelstwo tego państwa. Z analizy przedstawionych powyżej regulacji, wynika, iż renta z tytułu inwalidztwa wojennego otrzymywana przez Wnioskodawcę z Francji, podlega opodatkowaniu wyłącznie w państwie rezydencji, czyli w Polsce. W świetle wskazanych przepisów nie następuje zatem podwójne opodatkowanie tych świadczeń i w konsekwencji w przedmiotowej sprawie nie ma zastosowania metoda unikania podwójnego opodatkowania. Opisana we wniosku renta z tytułu inwalidztwa wojennego podlega więc opodatkowaniu według przepisów polskiego prawa podatkowego, tj. ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2016
6
mar

Istota:
Obowiązki płatnika.
Fragment:
Powyższe wskazuje bowiem, że wynagrodzenie pracowników tymczasowych jest de facto wypłacane w imieniu pracodawcy, który ma siedzibę we Francji. W związku z tym uzyskane wynagrodzenie, zgodnie z art. 15 ust. 1 konwencji, podlega opodatkowaniu we Francji i w Polsce. To oznacza, że dochody uzyskane przez pracowników z tytułu pracy wykonywanej na terytorium Francji, niezależnie od długości ich pobytu we Francji w danym roku podatkowym w okresie dwunastu miesięcy rozpoczynających się lub kończących w danym roku podatkowym, podlegają opodatkowaniu według przepisów prawa francuskiego poczynając od pierwszego dnia ich pobytu w danym roku podatkowym. Z uwagi na fakt niespełnienia warunku art. 15 ust. 2 lit. b) ww. konwencji, dochody pracowników podlegają opodatkowaniu we Francji od pierwszego dnia (w danym roku podatkowym), w którym praca była wykonywana we Francji u pracodawcy francuskiego. W świetle powyższego, na Wnioskodawcy – jako płatniku – nie ciąży obowiązek obliczenia, poboru i odprowadzenia zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do organu podatkowego w Polsce od wynagrodzeń wypłacanych pracownikom z tytułu pracy najemnej wykonywanej we Francji dla francuskiego pracodawcy-użytkownika. Reasumując, należy stwierdzić, że dla pracowników oddelegowanych do pracy we Francji Wnioskodawca pełni rolę pośrednika.
2015
13
lis

Istota:
Zakresie ustalenia, czy:
- utworzenie na terenie Francji Spółki kapitałowej, której 100% udziałowcem będzie Spółka polska spowoduje powstanie „zakładu” na podstawie art. 4a pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej między Polską i Francją,
- Spółka polska sprzedając produkowane urządzenia chłodnicze wraz z montażem będąc 100 % udziałowcem francuskiej spółki wykonywać będzie działalność na terenie Francji za pośrednictwem zakładu oraz w którym kraju będzie podlegać opodatkowaniu osiągnięty zysk ze sprzedaży wyrobów odbiorcom francuskich
Fragment:
Przedstawione powyżej przepisy art. 5 ust. 6 umowy polsko-francuskiej w pkt 6 zdają się -jednoznacznie wskazywać że w przedstawionym stanie faktycznym (winno być: zdarzeniu przyszłym) polska Spółka nie będzie posiadała zakładu na terenie Francji. Tym samym całość dochodu ze sprzedaży wyrobów przez polską spółkę na rzecz odbiorców francuskich będzie opodatkowana na terytorium Polski. Zdaniem Spółki, już sam fakt nieuznania spółki francuskiej jako zakładu spółki polskiej na terytorium Francji przesądza, że nie można przypisać zysków ze sprzedaży wyrobów spółki polskiej odbiorcom francuskim pozyskanym przez spółkę francuską Spółce zarejestrowanej na terytorium Francji. Spółka francuska pozostaje samodzielnym podmiotem prawnym, której dochody z tytułu świadczonych usług pośrednictwa handlowego, świadczonych usług serwisowych oraz sprzedaży bezpośredniej towarów dodatkowych na terenie Francji będą w całości opodatkowane wg regulacji francuskiego prawa podatkowego. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. Na wstępie należy wskazać, że z treści wniosku pytania i stanowiska wynika, że przedmiotem wniosku jest zdarzenie przyszłe, gdyż Wnioskodawca planuje utworzyć na terenie Francji Spółkę, w której będzie udziałowcem. Zatem tut. Organ przyjął, że wniosek dot. zdarzenia przyszłego, a nie stanu faktycznego.
2015
2
paź

Istota:
Zgodnie z postanowieniami umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, zawartej między Rzecząpospolitą Polską a Francją, świadczenia z tytułu ubezpieczenia na życie, które są wypłacane Wnioskodawcy (osobie mającej miejsce zamieszkania w Polsce) podlegają na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania opodatkowaniu w Polsce. Przedmiotowe świadczenie będzie zwolnione od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tym samym wypłata środków z dwóch polis nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, ani wykazaniu w zeznaniach podatkowych składanych do urzędu skarbowego.
Fragment:
Nr IPPB4/4511-184/15-2/JK2 (data nadania 13 kwietnia 2015 r., data doręczenia 15 kwietnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania kwoty uzyskanej z polis ubezpieczeniowych na życie z Francji – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 9 lutego 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczący podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania kwoty uzyskanej z polis ubezpieczeniowych na życie z Francji. Z uwagi na braki formalne, pismem z dnia 13 kwietnia 2015 r. Nr IPPB4/4511-184/15-2/JK2 (data nadania 13 kwietnia 2015 r., data doręczenia 15 kwietnia 2015 r.), tut. organ wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku poprzez wskazanie i uzupełnienie danych identyfikacyjnych, uiszczenie opłaty, złożenie oświadczenia i podpisu, wskazanie przepisów prawa podatkowego będących przedmiotem interpretacji indywidualnej, określenie przedmiotu wniosku, doprecyzowanie stanu faktycznego, sformułowanie pytania/pytań (w formie pytającej) w zakresie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczących Pana indywidualnej sprawy oraz przyporządkowanych do przedstawionego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego oraz przedstawienie własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej zaistniałego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego w odniesieniu do sformułowanych pytań. Pismem z dnia 18 kwietnia 2015 r. (data nadania 20 kwietnia 2015 r., data wpływu 21 kwietnia 2015 r.) Wnioskodawca uzupełnił powyższe w terminie.
2015
3
wrz
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Francja
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.