Francja | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to Francja. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
16
gru

Istota:

Opodatkowanie emerytury i renty z Francji.

Fragment:

(...) Francji, rodzina, znajomi i przyjaciele w Polsce i we Francji, najbliższy sercu przyjaciel we Francji. ośrodek interesów gospodarczych – żadnych zaciągniętych kredytów bankowych w żadnym państwie, idem polisy ubezpieczeniowe, konta bankowe i majątek ruchomy zarówno w Polsce jak i we Francji. żadnego certyfikatu rezydencji potwierdzającego miejsce zamieszkania dla celów podatkowych Wnioskodawczyni nie posiadała ani w Polsce ani we Francji. Wnioskodawczyni nie wiedziała nawet, że trzeba taki certyfikat posiadać. przedmiotem zapytania jest renta otrzymywana od Francji we Francji, renta jest związana z pracą w sektorze prywatnym. W związku z dalszymi wątpliwościami, pismem z dnia 19 października 2018 r. Nr 0114-KDIP3-3. 4011.384.2018.2.JM organ ponownie wezwał Wnioskodawczynię do uzupełnienia wniosku poprzez doprecyzowanie stanu faktycznego o wskazanie: czy w 2013 i 2014 r. Wnioskodawczyni posiadała we Francji miejsce zamieszkania dla celów podatkowych? czy Francja, w 2013 i 2014 r. traktowała Wnioskodawczynię jako rezydenta podatkowego, tzn. czy według prawa tego państwa Wnioskodawczyni podlegała tam opodatkowaniu, z uwagi na swoje miejsce zamieszkania? w którym państwie Wnioskodawczyni zwykle przebywała w 2013 i 2014 r.? W uzupełnieniu z dnia 3 listopada 2018 r.

2018
3
lip

Istota:

Dochód uzyskany z tytułu sprzedaży udziału w nieruchomości położonej na terenie Francji będzie w Polsce zwolniony z opodatkowania.

Fragment:

(...) Francji, wówczas Polska zaliczy na poczet podatku należnego od dochodu tej osoby kwotę, która odpowiada podatkowi zapłaconemu we Francji. Podlegająca zaliczeniu kwota nie może jednak przekraczać części podatku obliczonego przed zaliczeniem, która przypada na przychody osiągane we Francji. Powyższy przepis przewiduje metodę wyłączenia z progresją. Oznacza to, że dochód ze zbycia nieruchomości (udziału) położonej we Francji, który podlega opodatkowaniu we Francji zgodnie z prawem tego państwa – w Polsce będzie zwolniony od opodatkowania. Natomiast w Polsce do obliczenia stawki podatkowej, według której opodatkowany jest pozostały dochód osiągnięty w Polsce, może zostać uwzględniony dochód osiągnięty we Francji. Zgodnie z przepisem art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – podlegającym opodatkowaniu źródłem przychodu jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2: nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, prawa wieczystego użytkowania gruntów - jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

2018
14
kwi

Istota:

Opodatkowanie dochodów zagranicznych otrzymywanych z Francji.

Fragment:

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawczyni w latach 2009-2013 przebywała we Francji, gdzie była zatrudniona na umowę o pracę jako kelnerka, a następnie jako kierownik restauracji w dużym ośrodku wypoczynkowym. Od 2010 r. Wnioskodawczyni przebywała we Francji z narzeczonym, gdzie w 2012 r. wzięli ślub. We Francji Wnioskodawczyni wraz z narzeczonym a później mężem pracowała, wynajmowała mieszkanie od pracodawcy, opłacała rachunki, składała deklaracje podatkowe, była ubezpieczona , posiadała otwarty rachunek bankowy i karty do bankomatu. Od 10 grudnia 2012 r. Wnioskodawczyni wraz z rodziną mieszkała na północy Francji, gdzie wynajmowali mieszkanie od osoby prywatnej. W marcu 2012 r. Wnioskodawczyni zaszła w ciążę i przebywała na zwolnieniu lekarskim aż do czasu porodu. Od 10 października 2012 r. Wnioskodawczyni przebywała na urlopie macierzyńskim, a 7 listopada 2012 r. urodziła we Francji dziecko. W grudniu 2012 r. Wnioskodawczyni wraz z mężem i dzieckiem przeprowadziła się z południa Francji na północ w okolice miasta Tours. Urlop macierzyński zakończył się 10 lutego 2013 r. po jego zakończeniu Wnioskodawczyni nie przebywała na urlopie wychowawczym ani rodzicielskim i nie pobierała z tego tytułu żadnych świadczeń.

2018
13
mar

Istota:

Obowiązki płatnika –agencji pracy tymczasowej delegującej pracowników do pracy we Francji

Fragment:

Powyższe wskazuje bowiem, że wynagrodzenie pracowników tymczasowych jest de facto wypłacane w imieniu pracodawcy, który ma siedzibę we Francji. W związku z tym uzyskane wynagrodzenie, zgodnie z art. 15 ust. 1 Umowy, podlega opodatkowaniu we Francji i w Polsce. To oznacza, że dochody uzyskane przez pracowników z tytułu pracy wykonywanej na terytorium Francji, niezależnie od długości ich pobytu we Francji w danym roku podatkowym, podlegają opodatkowaniu we Francji, według przepisów prawa francuskiego, poczynając od pierwszego dnia ich pobytu w danym roku podatkowym. Zatem, skoro w przedmiotowej sprawie, z uwagi na fakt, że nie będzie spełniony – jak wskazano wyżej – warunek art. 15 ust. 2 pkt b) ww. Umowy polsko-francuskiej dochody pracowników podlegają opodatkowaniu we Francji od pierwszego dnia (w danym roku podatkowym), w którym praca była wykonywana we Francji u pracodawcy francuskiego, to na Wnioskodawcy jako płatniku – nie będzie ciążył obowiązek obliczenia, poboru i odprowadzenia zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do organu podatkowego w Polsce od wynagrodzeń wypłacanych pracownikom z tytułu pracy najemnej wykonywanej we Francji u francuskiego pracodawcy użytkownika. W związku z tym stanowisko Wnioskodawcy, w tym zakresie należało uznać za prawidłowe. Natomiast (...)

2017
16
maj

Istota:

Czy nieodpłatne świadczenie otrzymane przez obywatela Francji podlega opodatkowaniu w Polsce i płatnik jest zobowiązany do pobrania podatku?

Fragment:

Pani ..., będąc obywatelką Francji, ma stałe miejsce zamieszkania we Francji i na terenie Francji znajduje się także jej ośrodek interesów życiowych. Ponadto, p. ... nie planuje żadnych zmian w tym zakresie do dnia zakończenia stażu. Wnioskodawca zaznacza, że odbywana na podstawie umowy praktyka, nie ma nic wspólnego z polskim rozumieniem słowa wolontariat. Francuski program rządowy „ Volontariat International de Enterprise ” posługuje się bowiem takim określeniem. Ale dokonując jego tłumaczenia na język polski bliższe temu określeniu „Volontariat’’ będzie słowo staż czy praktyka. Do tego bowiem sprowadza się sens tego programu - odbycie praktyki we francuskiej firmie poza granicami Francji. W związku z powyższym, sposób odbywania przedmiotowej praktyki przez p. ... nie podlega pod przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239). Na spółce „ ... ” nie ciążą również z tego tytułu żadne obowiązki względem stażystki. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy w przedstawionym we wniosku stanie faktycznym, Wnioskodawca będzie zobowiązany do wystawienia informacji o uzyskanych przez stażystkę przychodach (nieodpłatne świadczenie w postaci pokrycia kosztów najmu mieszkania) na druku PIT-8C? Zdaniem Wnioskodawcy, w przedstawionym we wniosku stanie faktycznym, Spółka będzie zobowiązana do wystawienia informacji o uzyskanych przez stażystkę przychodach (nieodpłatne świadczenie w postaci pokrycia kosztów najmu mieszkania) na druku PIT-8C.

2017
11
sty

Istota:

W zakresie opodatkowania nieodpłatnego świadczenia w postaci pokrycia kosztów najmu mieszkania

Fragment:

W przedmiotowej sprawie Wnioskodawczyni ma stałe miejsce zamieszkania we Francji i na terenie Francji znajduje się także jej ośrodek interesów życiowych. We Francji mieszka rodzina Wnioskodawczyni i we Francji mieści się Jej majątek. Nie zmienia tego faktu również okoliczność, że w związku ze skierowaniem na zagraniczną praktykę do Polski będzie ona przebywać na terenie Polski, w roku podatkowym 2016, więcej niż 183 dni. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. W myśl art. 11 ust. 1 ww. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 25b i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Przy czym wartość pieniężną świadczeń w naturze, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 2-2c, określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca ich uzyskania.

2016
28
lis

Istota:

Obowi1zki Spó3ki w zwi1zku z wyp3at1 wynagrodzen pracownikom z tytu3u pracy wykonywanej we Francji

Fragment:

W zwi1zku z powy?szym opisem zadano nastepuj1ce pytania: Czy na Wnioskodawcy ci1?y obowi1zek obliczenia, poboru i odprowadzenia zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do organu podatkowego w Polsce od wynagrodzen wyp3acanych pracownikom z tytu3u pracy najemnej wykonywanej we Francji u francuskiego pracodawcy - u?ytkownika w stosunku do wszystkich pracowników delegowanych, bez wzgledu czy przekrocz1, czy nie przekrocz1 okres 183 dni pobytu na terenie Francji? Zdaniem Wnioskodawcy, wynagrodzenie za prace, które pracownicy tymczasowi otrzymuj1 od Wnioskodawcy za prace wykonywan1 we Francji podlega opodatkowaniu na terenie Francji, niezale?nie od tego jak d3ugo dany pracownik przebywa we Francji w danym roku podatkowym. Stanowisko takie znajduje potwierdzenie w art. 15 ust. 1 Umowy miedzy Rz1dem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rz1dem Republiki Francuskiej w sprawie zapobie?enia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i maj1tku z dnia 20 czerwca 1975 roku. Z przepisu tego wynika, ?e w przypadku, gdy osoba maj1ca miejsce zamieszkania w Polsce osi1ga dochody z pracy najemnej wykonywanej we Francji, wówczas osi1gniete za ni1 wynagrodzenia podlegaj1 opodatkowaniu we Francji. Zdaniem Wnioskodawcy nie znajduje zastosowania wyj1tek opisany w art. 15 ust. 2 Umowy miedzy Rz1dem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rz1dem Republiki Francuskiej w sprawie zapobie?enia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i maj1tku z dnia 20 czerwca 1975 roku, który nakazuje dochody z pracy najemnej opodatkowaa wy31cznie w miejscu zamieszkania pracownika.

2016
27
kwi

Istota:

Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości położonej we Francji.

Fragment:

U. z 2015, poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 10 listopada 2015 r. (data wpływu 12 listopada 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania sprzedaży nieruchomości położonej we Francji – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 12 listopada 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania sprzedaży nieruchomości położonej we Francji. We wniosku tym przedstawiono następujący stan faktyczny: Z dniem 3 października 2014 r. Wnioskodawczyni wraz z bratem i matką, nabyła w drodze spadku po bracie na stałe (od ponad 20 lat) mieszkającym we Francji, nieruchomość położoną we Francji. Sprawę spadkową prowadziło francuskie biuro notarialne. Fakt nabycia spadku, spadkobiercy zgłosili we właściwym urzędzie skarbowym na druku SD-Z2, z zachowaniem obowiązującego terminu. Z uwagi na pokrewieństwo ze spadkodawcą, podatek od spadku i darowizn nie wystąpił. W październiku 2015 r. (przed upływem 5 lat od nabycia) doszło do sprzedaży ww. nieruchomości położonej we Francji. Sprawę sprzedaży również przeprowadziło biuro notarialne we Francji. Biuro to rozliczyło i potrąciło z kwoty sprzedaży obowiązujący we Francji podatek oraz inne zobowiązania zmarłego. Pozostałą kwotę przekazano na rachunki bankowe spadkobierców.

2016
6
kwi

Istota:

1. Czy ma zastosowanie art. 13 ust. 1 Umowy pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Francuskiej w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i majątku?
2. Czy Wnioskodawca ma obowiązek zgłoszenia do Urzędu Skarbowego wpływu środków finansowych na rachunek bankowy?
3. Czy Wnioskodawca jest zobowiązany zgłosić fakt uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości położonej we Francji na druku PIT-39 i skorzystać z ulgi mieszkaniowej?

Fragment:

(...) Francji. Innymi słowy w przypadku sprzedaży nieruchomości położonej na terenie Francji przez osobę mającą miejsce stałego zamieszkania w Polsce, dochód z tej sprzedaży, stosownie do art. 13 ust. 1 ww. Umowy, jest opodatkowany we Francji zgodnie z prawem francuskim. Mając na uwadze opis stanu faktycznego przedstawiony we wniosku oraz przepis art. 13 ust. 1 ww. Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Francuskiej należy stwierdzić, że dochód z dokonanej przez Wnioskodawcę w 2015 r. sprzedaży nabytego w spadku w 2012 r. udziału w nieruchomości położonej na terytorium Francji, nie podlega opodatkowaniu w Polsce, natomiast podlega opodatkowaniu we Francji, na zasadach jakie przy sprzedaży nieruchomości obowiązują w prawie francuskim. W konsekwencji, w związku ze sprzedażą udziału w przedmiotowej nieruchomości położonej na terenie Francji na Wnioskodawcy nie ciąży obowiązek złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-39) w Polsce. Wnioskodawca nie ma również obowiązku zgłoszenia do Urzędu Skarbowego wpływu środków finansowych na rachunek bankowy w związku z ww. sprzedażą.

2016
10
mar

Istota:

Czy dochody otrzymywane przez pracownika tymczasowego z tytułu pracy wykonywanej we Francji na rzecz podmiotu mającego siedzibę we Francji będą opodatkowane we Francji, a od tych dochodów Wnioskodawca nie będzie obowiązany do obliczania i pobierania zaliczek na podatek dochodowy w Polsce?

Fragment:

Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej reguluje art. 15 UPO, zgodnie z którego ust. 1 (odnosząc regulację do przedstawionego stanu faktycznego) pensje, płace i inne podobne wynagrodzenia, które osoba mająca miejsce zamieszkania w Polsce otrzymuje za pracę najemną podlegają opodatkowaniu tylko w Polsce, chyba że praca wykonywana jest w Francji, jeżeli praca jest tak wykonywana (tj. we Francji), to otrzymywane za nią wynagrodzenie może być opodatkowane w Francji. Powyższa zasada doznaje modyfikacji w związku z przepisem art. 15 ust. 2 UPO, zgodnie z którym, bez względu na postanowienia ustępu 1, wynagrodzenie, jakie osoba mająca miejsce zamieszkania w Polsce otrzymuje za pracę najemną wykonywaną we Francji, podlega opodatkowaniu tylko w Polsce, jeżeli: odbiorca przebywa w Francji przez okres lub okresy nieprzekraczające łącznie 183 dni w danym roku podatkowym, wynagrodzenie jest wypłacane przez pracodawcę lub w imieniu pracodawcy, który nie ma miejsca zamieszkania lub siedziby w Francji, wynagrodzenie nie jest ponoszone przez zakład lub stałą placówkę, przy czym te trzy warunki muszą być spełnione łącznie. Zdaniem Wnioskodawcy regulacja art. 15 ust. 2 UOP nie będzie miała zastosowania w sprawie opisywanej we wniosku z uwagi na nie wystąpienie przesłanki wskazanej w art. 15 ust. 2 pkt b). Jak bowiem wskazano we wniosku, podmiotem rzeczywiście ponoszącym ciężar wynagrodzeń wypłacanych polskim pracownikom świadczącym pracę we Francji, jest podmiot z siedzibą we Francji. Wynagrodzenie pracowników tymczasowych jest bowiem płatne ze środków uzyskanych przez agencję pracy tymczasowej od pracodawcy użytkownika za usługi wynajmu pracowników tymczasowych, które agencja pracy tymczasowej po potrąceniu należnej prowizji wypłaca pracownikom tymczasowym.