Francja | Interpretacje podatkowe

Francja | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to Francja. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Obowiązki płatnika.
Fragment:
Powyższe wskazuje bowiem, że wynagrodzenie pracowników tymczasowych jest de facto wypłacane w imieniu pracodawcy, który ma siedzibę we Francji. W związku z tym uzyskane wynagrodzenie, zgodnie z art. 15 ust. 1 konwencji, podlega opodatkowaniu we Francji i w Polsce. To oznacza, że dochody uzyskane przez pracowników z tytułu pracy wykonywanej na terytorium Francji, niezależnie od długości ich pobytu we Francji w danym roku podatkowym w okresie dwunastu miesięcy rozpoczynających się lub kończących w danym roku podatkowym, podlegają opodatkowaniu według przepisów prawa francuskiego poczynając od pierwszego dnia ich pobytu w danym roku podatkowym. Z uwagi na fakt niespełnienia warunku art. 15 ust. 2 lit. b) ww. konwencji, dochody pracowników podlegają opodatkowaniu we Francji od pierwszego dnia (w danym roku podatkowym), w którym praca była wykonywana we Francji u pracodawcy francuskiego. W świetle powyższego, na Wnioskodawcy – jako płatniku – nie ciąży obowiązek obliczenia, poboru i odprowadzenia zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do organu podatkowego w Polsce od wynagrodzeń wypłacanych pracownikom z tytułu pracy najemnej wykonywanej we Francji dla francuskiego pracodawcy-użytkownika. Reasumując, należy stwierdzić, że dla pracowników oddelegowanych do pracy we Francji Wnioskodawca pełni rolę pośrednika.
2015
13
lis

Istota:
Zakresie ustalenia, czy:
- utworzenie na terenie Francji Spółki kapitałowej, której 100% udziałowcem będzie Spółka polska spowoduje powstanie „zakładu” na podstawie art. 4a pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej między Polską i Francją,
- Spółka polska sprzedając produkowane urządzenia chłodnicze wraz z montażem będąc 100 % udziałowcem francuskiej spółki wykonywać będzie działalność na terenie Francji za pośrednictwem zakładu oraz w którym kraju będzie podlegać opodatkowaniu osiągnięty zysk ze sprzedaży wyrobów odbiorcom francuskich
Fragment:
Przedstawione powyżej przepisy art. 5 ust. 6 umowy polsko-francuskiej w pkt 6 zdają się -jednoznacznie wskazywać że w przedstawionym stanie faktycznym (winno być: zdarzeniu przyszłym) polska Spółka nie będzie posiadała zakładu na terenie Francji. Tym samym całość dochodu ze sprzedaży wyrobów przez polską spółkę na rzecz odbiorców francuskich będzie opodatkowana na terytorium Polski. Zdaniem Spółki, już sam fakt nieuznania spółki francuskiej jako zakładu spółki polskiej na terytorium Francji przesądza, że nie można przypisać zysków ze sprzedaży wyrobów spółki polskiej odbiorcom francuskim pozyskanym przez spółkę francuską Spółce zarejestrowanej na terytorium Francji. Spółka francuska pozostaje samodzielnym podmiotem prawnym, której dochody z tytułu świadczonych usług pośrednictwa handlowego, świadczonych usług serwisowych oraz sprzedaży bezpośredniej towarów dodatkowych na terenie Francji będą w całości opodatkowane wg regulacji francuskiego prawa podatkowego. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. Na wstępie należy wskazać, że z treści wniosku pytania i stanowiska wynika, że przedmiotem wniosku jest zdarzenie przyszłe, gdyż Wnioskodawca planuje utworzyć na terenie Francji Spółkę, w której będzie udziałowcem. Zatem tut. Organ przyjął, że wniosek dot. zdarzenia przyszłego, a nie stanu faktycznego.
2015
2
paź

Istota:
Zgodnie z postanowieniami umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, zawartej między Rzecząpospolitą Polską a Francją, świadczenia z tytułu ubezpieczenia na życie, które są wypłacane Wnioskodawcy (osobie mającej miejsce zamieszkania w Polsce) podlegają na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania opodatkowaniu w Polsce. Przedmiotowe świadczenie będzie zwolnione od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tym samym wypłata środków z dwóch polis nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, ani wykazaniu w zeznaniach podatkowych składanych do urzędu skarbowego.
Fragment:
Nr IPPB4/4511-184/15-2/JK2 (data nadania 13 kwietnia 2015 r., data doręczenia 15 kwietnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania kwoty uzyskanej z polis ubezpieczeniowych na życie z Francji – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 9 lutego 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczący podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania kwoty uzyskanej z polis ubezpieczeniowych na życie z Francji. Z uwagi na braki formalne, pismem z dnia 13 kwietnia 2015 r. Nr IPPB4/4511-184/15-2/JK2 (data nadania 13 kwietnia 2015 r., data doręczenia 15 kwietnia 2015 r.), tut. organ wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku poprzez wskazanie i uzupełnienie danych identyfikacyjnych, uiszczenie opłaty, złożenie oświadczenia i podpisu, wskazanie przepisów prawa podatkowego będących przedmiotem interpretacji indywidualnej, określenie przedmiotu wniosku, doprecyzowanie stanu faktycznego, sformułowanie pytania/pytań (w formie pytającej) w zakresie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczących Pana indywidualnej sprawy oraz przyporządkowanych do przedstawionego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego oraz przedstawienie własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej zaistniałego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego w odniesieniu do sformułowanych pytań. Pismem z dnia 18 kwietnia 2015 r. (data nadania 20 kwietnia 2015 r., data wpływu 21 kwietnia 2015 r.) Wnioskodawca uzupełnił powyższe w terminie.
2015
3
wrz

Istota:
Kwestia opodatkowania oraz obowiązku pobrania podatku u źródła w związku z wypłatą należności na rzecz kontrahenta z siedzibą we Francji z tytułu nabycia praw do transmisji/retransmisji wydarzeń sportowych.
Fragment:
Zgodnie z art. 12 ust. 3 umowy Polska - Francja, należności te podlegają opodatkowaniu tylko w tym Umawiającym się Państwie, w którym osoba otrzymująca te należności ma miejsce zamieszkania. Tym samym stosownie do art. 12 ust. 3 umowy Polska - Francja, należności z praw autorskich dotyczące transmisji wydarzeń sportowych są objęte wyłączeniem z obowiązku poboru podatku u źródła w Polsce. W konsekwencji, takie należności jako zaliczające się do należności z praw autorskich z tytułu twórczości artystycznej (wydarzenia i imprezy sportowe) podlegają opodatkowaniu jedynie w Państwie siedziby otrzymującego należności (Francja). Powyższa wykładnia została potwierdzona w interpretacji Ministra Finansów z dnia 25 maja 2010 r., sygn. DD4/033/028/RMU/09/PK-1234 . Reasumując Spółka uważa, że wynagrodzenie dla kontrahenta z Francji za prawa do transmisji/retransmisji wydarzeń, imprez sportowych w telewizji mieszczą się w definicji należności licencyjnych umowy między Polską a Francją, ale podlegają wyłączeniu z poboru podatku u źródła w Polsce, stosownie do przepisu art. 12 ust. 3 umowy. Tym samym w dacie wypłaty przedmiotowych należności na rzecz kontrahenta z Francji, na Spółce nie ciąży obowiązek potrącenia podatku u źródła.
2015
12
kwi

Istota:
Czy spółka powinna odprowadzać w Polsce zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzenia wypłacanego pracownikowi z Francji?
Fragment:
Nr 112, poz. 770, ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z daty wpływu do Organu – 4 grudnia 2014 r., o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów z pracy wykonywanej we Francji – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 4 grudnia 2014 r. wpłynął do Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów z pracy wykonywanej we Francji. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: Wnioskodawca (Spółka z o.o.) zatrudnił w oparciu o umowę o pracę obywatela Francji, który ma stałe miejsce zamieszkania we Francji i tam też jest podatnikiem podatku dochodowego. Praca na rzecz polskiego pracodawcy jest świadczona we Francji. Dodatkowo Spółka nie posiada we Francji żadnego oddziału, przedstawicielstwa ani stałej placówki. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy Spółka powinna odprowadzać w Polsce zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzenia wypłacanego pracownikowi zamieszkującemu we Francji... Wnioskodawca wskazał, że zgodnie z art. 3 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za osobę mająca miejsce zamieszkania w Polsce uważa się osobę fizyczną, która: posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.
2015
23
sty

Istota:
Czy otrzymywane przez Wnioskodawcę świadczenie w postaci renty inwalidzkiej z tytułu inwalidztwa wojennego cywilnej ofiary wojny z Francji jest wolne od podatku dochodowego w Polsce na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 74 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych pod warunkiem, że przedstawi on bankowi (tj. płatnikowi) dokument instytucji zagranicznej stwierdzający charakter przyznanego świadczenia?
Fragment:
Kombatantów i Ofiar Wojny we Francji. Powyższe dane zostały spisane z uwierzytelnionego tłumaczenia z języka francuskiego na język polski z posiadanych przez Wnioskodawców dokumentów wydanych przez właściwe urzędy we Francji. Renta do tej pory wypłacana była we Francji, a sprawami z tym związanymi zajmował się brat Wnioskodawcy na stałe zamieszkały we Francji na podstawie udzielonego mu pełnomocnictwa. Obecnie renta będzie przekazywana za pośrednictwem Ambasady Francji na rachunek bankowy w banku w Polsce. Jak dotąd dotychczasowy pełnomocnik przekazał na ten rachunek bankowy część tej renty, od której bank pobrał zaliczkę na podatek dochodowy. W sierpniu 2014 r. na rachunek bankowy wpłynie już renta przekazana za pośrednictwem Ambasady Francji i również zostanie pobrana zaliczka na podatek dochodowy przez bank jako płatnika tego podatku. W związku z powyższym zadano następujące pytania: 1.Czy otrzymywane przez Wnioskodawcę świadczenie w postaci renty inwalidzkiej z tytułu inwalidztwa wojennego cywilnej ofiary wojny z Francji jest wolne od podatku dochodowego w Polsce na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 74 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych pod warunkiem, że przedstawi on bankowi (tj. płatnikowi) dokument instytucji zagranicznej stwierdzający charakter przyznanego świadczenia, tj. w przypadku Wnioskodawcy w szczególności: dokument pt.
2015
23
sty

Istota:
Czy otrzymywane przez Wnioskodawcę świadczenie w postaci renty inwalidzkiej z tytułu inwalidztwa wojennego cywilnej ofiary wojny z Francji jest wolne od podatku dochodowego w Polsce na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 74 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych pod warunkiem, że przedstawi on bankowi (tj. płatnikowi) dokument instytucji zagranicznej stwierdzający charakter przyznanego świadczenia?
Fragment:
Kombatantów i Ofiar Wojny we Francji. Powyższe dane zostały spisane z uwierzytelnionego tłumaczenia z języka francuskiego na język polski z posiadanych przez Wnioskodawców dokumentów wydanych przez właściwe urzędy we Francji. Renta do tej pory wypłacana była we Francji, a sprawami z tym związanymi zajmował się brat Wnioskodawcy na stałe zamieszkały we Francji na podstawie udzielonego mu pełnomocnictwa. Obecnie renta będzie przekazywana za pośrednictwem Ambasady Francji na rachunek bankowy w banku w Polsce. Jak dotąd dotychczasowy pełnomocnik przekazał na ten rachunek bankowy część tej renty, od której bank pobrał zaliczkę na podatek dochodowy. W sierpniu 2014 r. na rachunek bankowy wpłynie już renta przekazana za pośrednictwem Ambasady Francji i również zostanie pobrana zaliczka na podatek dochodowy przez bank jako płatnika tego podatku. W związku z powyższym zadano następujące pytania: 1.Czy otrzymywane przez Wnioskodawcę świadczenie w postaci renty inwalidzkiej z tytułu inwalidztwa wojennego cywilnej ofiary wojny z Francji jest wolne od podatku dochodowego w Polsce na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 74 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych pod warunkiem, że przedstawi on bankowi (tj. płatnikowi) dokument instytucji zagranicznej stwierdzający charakter przyznanego świadczenia, tj. w przypadku Wnioskodawcy w szczególności: dokument pt.
2015
23
sty

Istota:
Czy w Polsce winno być opodatkowane świadczenie pobierane z Francji, skoro według Francji nie przekracza ono progu do opodatkowania? Czy nie zaistnieje w tej sytuacji podwójne opodatkowanie?
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 15 września 2014 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia obowiązku podatkowego w Polsce z tytułu renty otrzymywanej z Francji. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: Wnioskodawca przez 18 lat pracował we Francji. Od 2008 r. pobiera rentę wypłacaną przez C., która wpływa na posiadane przez Wnioskodawcę konto we Francji. Do maja 2011 r. Wnioskodawca przebywał we Francji, co potwierdzają dokumenty, które posiada; natomiast od czerwca 2011 r. zamieszkuje do nadal w Polsce. Wnioskodawca posiada obywatelstwo polskie i francuskie. Każdego roku Wnioskodawca otrzymuje rozliczenie dochodu, w którym jest zaznaczone, że we Francji nie podlega on opodatkowaniu. Pomimo tego Wnioskodawca otrzymał wezwanie do złożenia wyjaśnień w związku z informacją z BWIP o uzyskanym w 2011 r. dochodzie z renty poza granicami kraju. W związku z powyższym zadano następujące pytania: Czy w Polsce winno być opodatkowane świadczenie pobierane z Francji, skoro według Francji nie przekracza ono progu do opodatkowania... Czy nie zaistnieje w tej sytuacji podwójne opodatkowanie... Dlaczego po upływie trzech lat urząd skarbowy wzywa do wyjaśnienia za rok 2011... Zdaniem Wnioskodawcy, bezprawne jest pobieranie podatku z renty zagranicznej przez Polskę, jeżeli wysokość progów podatkowych jest różna w każdym kraju.
2015
11
sty

Istota:
Czy świadczenie otrzymywane z Francji należy opodatkować w Polsce zgodnie z art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych czy też zgodnie z art. 27 ust. 9 cyt. ustawy?
Fragment:
Po zakończeniu pracy we Francji Wnioskodawca miał zamiar powrócić do Polski, lecz powolne załatwianie emerytury przez francuskie biura emerytalne spowodowały, że Wnioskodawca we Francji pozostał do marca 2011 r. W tym też czasie kontrolował czy pieniądze z powyższych emerytur wpływają do banku. Po stwierdzeniu, że wszystko jest w porządku Wnioskodawca wrócił do Polski i otworzył konto zagraniczne w Banku X w Polsce. Następnie wrócił do Francji celem zmiany kont na wypłatę emerytur francuskich na bank w Polsce. We francuskim urzędzie podatkowym od 11 marca 2011 r. Wnioskodawca zmienił również adres zamieszkania na miejscowość w Polsce. Adresy Wnioskodawca pozmieniał także w instytucjach emerytalnych przy zmianie kont. W marcu 2011 r. Wnioskodawca złożył 3-miesięczne wypowiedzenie mieszkania we Francji. Z uwagi na brak wpływu pieniędzy na francuskie konta (pieniądze wpływały już do banku w Polsce) bank francuski zamknął konto Wnioskodawcy. Wnioskodawca wskazał, że od momentu wypłaty przedmiotowego świadczenia z Francji posiadał miejsce zamieszkania we Francji, jednakże obywatelstwo posiadał polskie. Przedmiotowe świadczenie (emerytura) wypłacane jest z francuskiego systemu ubezpieczeń społecznych, przy czym emeryturę dodatkową Wnioskodawca otrzymuje z instytucji A., która jest instytucją pomocniczą.
2015
11
sty

Istota:
Skutki podatkowe sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego na terytorium Francji
Fragment:
Zgodnie z przywołanymi powyżej regulacjami, w przypadku sprzedaży nieruchomości położonej na terytorium Francji albo Polski, zyski z przeniesienia własności majątku nieruchomego podlegają opodatkowaniu w państwie, w którym położona jest nieruchomość, niezależnie od tego czy miejsce zamieszkania sprzedającego jest w Polsce, czy we Francji. Innymi słowy w przypadku sprzedaży nieruchomości położonej na terenie Francji przez osobę mającą miejsce stałego zamieszkania w Polsce, sprzedaż ta jest opodatkowana we Francji – zgodnie z art. 13 ust. 1 umowy w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i majątku zawartej pomiędzy Polską a Francją. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że w 2009 r. mający miejsce zamieszkania w Polsce Wnioskodawca nabył w drodze darowizny lokal mieszkalny położony we Francji. W grudniu 2012 r. Wnioskodawca sprzedał ww. mieszkanie. Biorąc pod uwagę przepis art. 13 ust. 1 Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Francuskiej w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i majątku stwierdzić należy, że sprzedaż w 2012 r. lokalu mieszkalnego położonego we Francji przez Wnioskodawcę mającego miejsce zamieszkania w Polsce podlega opodatkowaniu we Francji, na zasadach jakie przy sprzedaży nieruchomości obowiązują w prawie francuskim. To zaś oznacza, że stanowisko Wnioskodawcy, że obowiązek podatkowy powstał w miejscu zamieszkania podatnika, tj. na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, należało uznać za nieprawidłowe.
2015
6
sty
© 2011-2016 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Francja
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.