Fotograf | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to fotograf. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
kwi

Istota:

Czy spółka powinna traktować zezwolenie na jednorazową publikację amatorskich zdjęć jako przychód w świetle art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowego od osób prawnych.

Fragment:

(...) wydawcom. Ponadto, Spółka nadmienia, że prawa do publikacji zdjęć amatorskich, które nie przedstawiają żadnej wartości rynkowej, nie są przedmiotem zakupu. W przedmiotowej sprawie powyższy przepis nie będzie miał zastosowania, gdyż zgodnie z opisanym stanem faktycznym, otrzymane od czytelników prawa do jednokrotnej publikacji zdjęcia nie stanowią przedmiotu obrotu handlowego, nie posiadają wartości handlowej. Zdjęć tych nie można porównywać ze zdjęciami zawodowych fotografów, zatem trudno byłoby ustalić wartość udzielonego prawa w drodze porównania cen rynkowych. Z przekazanego zdjęcia Spółka nie uzyskuje żadnych korzyści majątkowych. W związku z powyższym, przekazanie zdjęć amatorskich, o których mowa powyżej, nie kreuje u Spółki dodatkowego przychodu w formie nieodpłatnego świadczenia w myśl przepisów art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Mając powyższe na uwadze, postanowiono jak na wstępie. (...)

2011
1
lut

Istota:

Podatnik zapytuje jaką stawką podatku od towarów i usług są opodatkowane opisane powyżej czynności.
Podatnik klasyfikuje swoją działalność wg SWW pod symbolem 2880 oraz ex 3663740.

Fragment:

(...) może rozstrzygnąć sporne kwestie, jednocześnie ustalając czy wykonywane usługi podlegają opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 22% czy też 7%. Z posiadanej przez Podatnika opinii statystycznej wynika, iż świadczone przez niego usługi obejmujące rekonstrukcję starych fotografii, kopiowanie zdjęć, retuszowanie i inne specjalne efekty fotograficzne wykonywane na zlecenie, mieszczą się w grupowaniu PKWiU 74.81.33-00.00 „Usługi fotograficzne w zakresie istniejących fotografii, kopiowania i retuszowania”. Jednakże Podatnik niezgadzając się z tą opinią sam klasyfikuje świadczone przez siebie usługi w grupowaniu SWW 36637400. Zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług w grupowaniu 36.63.74-00 mieszczą się „Przyrządy, aparaty i modele przeznaczone wyłącznie do celów pokazowych (wystawienniczych, edukacyjnych, itp.)”. Zaznaczyć należy, iż zarówno usługi mieszczące się w grupowaniu PKWiU 74.81.33-00.00 jak i towary sklasyfikowane w (...)