Forward | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to forward. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2012
17
lis

Istota:

Czy w odniesieniu do nierzeczywistych instrumentów pochodnych (tj. kontraktów forward oraz opcji walutowych bez faktycznej dostawy waluty), przychód z tytułu tych instrumentów powstaje zgodnie z art. 12 ust. 3e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. z chwilą otrzymania zapłaty?

Fragment:

Spółka zamierza m.in. nabywać instrumenty pochodne oparte na wahaniach kursów walutowych, w szczególności opcje walutowe oraz kontrakty walutowe forward. Kontrakt terminowy forward na walutę stanowi transakcję, w której dochodzi do dostawy waluty obcej z określoną datą realizacji w przyszłości po kursie uzgodnionym w dniu zawarcia transakcji. Wykonanie kontraktu może następować poprzez faktyczną dostawę waluty bazowej (forward rzeczywisty), jak i poprzez płatność stanowiącą różnicę pomiędzy terminowym a bieżącym kursem waluty (forward nierzeczywisty). Opcja walutowa to kontrakt dający jej nabywcy prawo do nabycia lub sprzedaży ustalonej kwoty waluty w określonym czasie po z góry określonej cenie. Wykonanie kontraktu odbywa się poprzez faktyczną dostawę waluty (opcja rzeczywista) lub poprzez wypłatę na rzecz nabywcy opcji określonej kwoty, stanowiącej różnicę pomiędzy kursem terminowym oraz kursem bieżącym waluty, której dotyczy opcja (opcja nierzeczywista). W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy w odniesieniu do nierzeczywistych instrumentów pochodnych (tj. kontraktów forward oraz opcji walutowych bez faktycznej dostawy waluty), przychód z tytułu tych instrumentów powstaje zgodnie z art. 12 ust. 3e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. z chwilą otrzymania zapłaty...

2012
9
maj

Istota:

Czy kwoty wynikające z rozliczenia kontraktów forward powinny zostać zaliczone do przychodów lub kosztów osiąganych lub ponoszonych w ramach działalności objętej Zezwoleniem i tym samym być objęte zwolnieniem z podatku dochodowego od osób prawnych zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 34 updop?

Fragment:

Zawierane przez Spółkę kontrakty forward mają wyłącznie charakter zabezpieczający (nie są to kontrakty o charakterze spekulacyjnym). W momencie zawarcia kontraktów forward ich wartość godziwa wynosi zero, nie są one więc ujmowane w księgach rachunkowych Spółki. Na każdy dzień bilansowy E. otrzymuje od kontrahenta transakcji forward (A.) zestawienie wartości godziwej kontraktów. Dodatnia wartość godziwa kontraktów ujmowana jest jako składnik aktywów w bilansie E., ujemna wartość godziwa ujmowana jest jako zobowiązanie. Natomiast w rachunku wyników Spółki wartości te ujmowane są jako przychody lub koszty finansowe. Wycena kontraktów dokonywana jest przez A. według ogólnie przyjętej metodologii wyceny kontraktów forward, metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych przy użyciu rynkowych stóp procentowych oraz kursów spot. Dokonana wycena przesyłana jest do E. w celu wprowadzenia jej do ksiąg rachunkowych. Realizacja kontraktów forward polega na zakupie lub sprzedaży waluty po kursie wynikającym z kontraktu. Kurs ten, jako kurs faktycznie zastosowany jest następnie porównywany z kursem średnim NBP, według którego zaksięgowane zostały należności i zobowiązania Spółki dotyczące jej działalności objętej Zezwoleniem i podlegającej zwolnieniu z podatku dochodowego.

2011
30
gru

Istota:

Obowiązki informacyjne z tytułu zawarcia kontraktu terminowego.

Fragment:

(...) forward na stopę procentową oraz inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest towar i które są wykonywane przez rozliczenie pieniężne lub mogą być wykonane przez rozliczenie pieniężne według wyboru jednej ze stron, opcje, kontrakty terminowe, swapy oraz inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest towar i które są wykonywane przez dostawę, pod warunkiem, że są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu, niedopuszczone do obrotu na rynku regulowanym ani w alternatywnym systemie obrotu opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward oraz inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest towar, które mogą być wykonane przez dostawę, które nie są przeznaczone do celów handlowych i wykazują właściwości innych pochodnych instrumentów finansowych, instrumenty pochodne dotyczące przenoszenia ryzyka kredytowego, kontrakty na różnicę, opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward dotyczące stóp procentowych oraz inne instrumenty pochodne odnoszące się do zmian klimatycznych, stawek frachtowych, uprawnień do emisji oraz stawek inflacji lub innych oficjalnych danych statystycznych, które są wykonywane przez rozliczenie pieniężne albo mogą być wykonane przez rozliczenie pieniężne według wyboru jednej ze stron, a także wszelkiego rodzaju inne instrumenty pochodne odnoszące się do aktywów, praw, zobowiązań, indeksów oraz innych wskaźników, które wykazują właściwości innych pochodnych instrumentów finansowych.

2011
1
paź

Istota:

Czy strata, którą spółka poniosła w 2009 roku, w wyniku zawartych transakcji typu forward, stanowi koszt uzyskania przychodu z działalności gospodarczej?

Fragment:

(...) forward oraz inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest towar, które mogą być wykonane przez dostawę, które nie są przeznaczone do celów handlowych i wykazują właściwości innych pochodnych instrumentów finansowych, instrumenty pochodne dotyczące przenoszenia ryzyka kredytowego, kontrakty na różnicę, opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward dotyczące stóp procentowych oraz inne instrumenty pochodne odnoszące się do zmian klimatycznych, stawek frachtowych, uprawnień do emisji oraz stawek inflacji lub innych oficjalnych danych statystycznych, które są wykonywane przez rozliczenie pieniężne albo mogą być wykonane przez rozliczenie pieniężne według wyboru jednej ze stron, a także wszelkiego rodzaju inne instrumenty pochodne odnoszące się do aktywów, praw, zobowiązań, indeksów oraz innych wskaźników, które wykazują właściwości innych pochodnych instrumentów finansowych. Z przedstawionych we wniosku informacji wynika, iż zawarte z bankiem transakcje Zainteresowana zalicza do umów typu forward na stopę procentową, które stanowią na mocy art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. d) ww. ustawy pochodne instrumenty finansowe. Powyższe transakcje zostały zawarte w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

2011
1
paź

Istota:

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie zaliczenia do przychodów lub kosztów uzyskania przychodów wyników wycen instrumentów pochodnych typu Forward, przy stosowaniu metody ustalania różnic kursowych wg przepisów o rachunkowości.

Fragment:

Zysk na realizacji kontraktu Forward w wartości 203,50 PLN został ujęty poprzez następujące księgowania: Ct - konto Przychody dodatnie różnice kursowe w korespondencji z kontem: Dt - konto Rachunek bankowy Jednocześnie nastąpiło wystornowanie poprzedniej wyceny z dnia 31 grudnia 2008 r. na kwotę 363 PLN. kontrakty Forward HA W styczniu zrealizował się również kontrakt Forward HA. Tabela w załączonym wniosku ORD-IN, strona 7. Strata na realizacji kontraktów Forward HA w wartości -240 PLN została ujęta analogicznie jak w przypadku kontraktów Forward, tj. poprzez księgowania: Dt - konto Strata na ujemnych różnicach kursowych w korespondencji z kontem: Ct - konto Rachunek bankowy Wycenie na 30 stycznia 2009 r. uległ jednocześnie pozostały kontrakt Forward HA Tabela w załączonym wniosku ORD-IN, strona 7. Tym samym, nastąpiło wystornowanie poprzedniej wyceny, tj. z 31 grudnia 2008 r. (-725 PLN) i zaksięgowanie nowej wyceny z 30 stycznia 2009 r. (-235 PLN): Dt - konto Specjalne rezerwy na przeszacowanie w korespondencji z kontem: Ct - konto Pozostałe rozrachunki eksploatacyjne Tabela w załączonym wniosku ORD-IN, strona 8. Krok VI (realizacja na 27 lutego 2009 r.) kontrakt Forward HA W lutym zrealizował się ostatni kontrakt Forward HA. Tabela w załączonym wniosku ORD-IN, strona 8. Strata na realizacji kontraktu Forward HA o wartości -295 PLN została ujęta analogicznie jak w przypadku kontraktów Forward, tj. poprzez księgowania: Dt - konto Strata na ujemnych różnicach kursowych w korespondencji z kontem: Ct - konto Rachunek bankowy Tym samym, nastąpiło wystornowanie poprzedniej wyceny, tj. z 31 stycznia 2009 r. (- 235 PLN).

2011
1
paź

Istota:

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie zaliczenia do przychodów lub kosztów uzyskania przychodów wyników wycen instrumentów pochodnych typu Forward, przy stosowaniu metody ustalania różnic kursowych wg przepisów o rachunkowości.

Fragment:

Zysk na realizacji kontraktu Forward w wartości 203,50 PLN został ujęty poprzez następujące księgowania: Ct - konto Przychody dodatnie różnice kursowe w korespondencji z kontem: Dt - konto Rachunek bankowy Jednocześnie nastąpiło wystornowanie poprzedniej wyceny z dnia 31 grudnia 2008 r. na kwotę 363 PLN. kontrakty Forward HA W styczniu zrealizował się również kontrakt Forward HA. Tabela w załączonym wniosku ORD-IN, strona 7. Strata na realizacji kontraktów Forward HA w wartości -240 PLN została ujęta analogicznie jak w przypadku kontraktów Forward, tj. poprzez księgowania: Dt - konto Strata na ujemnych różnicach kursowych w korespondencji z kontem: Ct - konto Rachunek bankowy Wycenie na 30 stycznia 2009 r. uległ jednocześnie pozostały kontrakt Forward HA Tabela w załączonym wniosku ORD-IN, strona 7. Tym samym, nastąpiło wystornowanie poprzedniej wyceny, tj. z 31 grudnia 2008 r. (-725 PLN) i zaksięgowanie nowej wyceny z 30 stycznia 2009 r. (-235 PLN): Dt - konto 10500000 Specjalne rezerwy na przeszacowanie w korespondencji z kontem: Ct - konto 46720000 Pozostałe rozrachunki eksploatacyjne Tabela w załączonym wniosku ORD-IN, strona 8. Krok VI (realizacja na 27 lutego 2009 r.) kontrakt Forward HA W lutym zrealizował się ostatni kontrakt Forward HA. Tabela w załączonym wniosku ORD-IN, strona 8. Strata na realizacji kontraktu Forward HA o wartości -295 PLN została ujęta analogicznie jak w przypadku kontraktów Forward, tj. poprzez księgowania: Dt - konto Strata na ujemnych różnicach kursowych w korespondencji z kontem: Ct - konto Rachunek bankowy Tym samym, nastąpiło wystornowanie poprzedniej wyceny, tj. z 31 stycznia 2009 r. (- 235 PLN).

2011
1
wrz

Istota:

CIT - w zakresie konsekwencji podatkowych zawartych kontraktów terminowych typu forward

Fragment:

W związku z powyższym Spółka wystąpiła z prośbą o odpowiedź na pytania: Czy ujemny wynik (strata) powstały w związku z realizacją kontraktów forward zwiększa wartość początkową inwestycji w czasie jej realizacji... Czy dodatni wynik (zysk) powstały w związku z realizacją kontraktów forward zmniejsza wartość początkową inwestycji w czasie jej realizacji... Stanowisko Spółki. Zdaniem Spółki, dla celów podatku dochodowego od osób prawnych, wynik osiągnięty w związku z realizacją osiągnięty w związku z realizacją kontraktów forward zawartych przez Spółkę w związku z realizacją inwestycji polegającej na budowie kompleksu biurowego wpływa na wartość początkową tej inwestycji. Zdaniem Spółki ujemny wynik (strata) powstały — przed dniem oddania inwestycji do używania — w związku z realizacją kontraktów forward zabezpieczających finansowanie inwestycji zwiększa jej wartość początkową. W przypadku natomiast, gdy w związku z realizacją kontraktów Spółka osiągnie przed dniem oddania inwestycji do używania wynik dodatni (zysk), wartość początkowa inwestycji ulegnie odpowiedniemu pomniejszeniu. Zauważyć bowiem należy, iż zgodnie z treścią art. 16g ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2000 r., nr 54, poz. 654, ze zm., dalej: „ustawa o PDOP”) zawartość początkową środków trwałych uważa się w razie - ich wytworzenia we własnym zakresie — koszt wytworzenia.

2011
1
wrz

Istota:

1) czy środki osiągnięte w związku z rozliczeniem pochodnych instrumentów finansowych będą stanowiły przychód w rozumieniu art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w momencie wymagalności (zgodnie z zasadą memoriałowego rozpoznania przychodu) ?2) czy wydatki związane zawarciem (prowizja banku) oraz rozliczeniem (strata na kontrakcie) nierzeczywistych pochodnych instrumentów finansowych (CIRS i FORWARD) mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w momencie realizacji i zamknięcia kontraktu, zgodnie z art. 15 ust. 1 w zw. z art. 16 ust. 1 pkt 8b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ?

Fragment:

Rozliczenia transakcji CIRS i FORWARD nastąpiło w wyniku obliczenia przez Bank bieżącej wartości netto (NPV) wszystkich płatności danej transakcji CIRS oraz FORWARD i obciążeniu rachunku Spółki wyliczoną w ten sposób kwotą. W wyniku przedwczesnego rozliczenia transakcji, tj. przed terminem na jaki zostały zawarte, wszystkie przyszłe. zobowiązania stron z tytułu płatności CIRS i FORWARD wygasły. Powstała strata została potrącona przez Bank z utworzonego w tym celu depozytu zabezpieczającego Spółki. Spółka w sposób następujący zakwalifikowała uzyskane przychody i poniesione wydatki związane z zawarciem i przedterminowym zamknięciem transakcji CIRS i zabezpieczających je transakcji FORWARD. A. W 2008r. (rok zawarcia transakcji CIRS i FORWARD): Spółka w rozliczeniu podatku dochodowego od osób prawnych zaliczyła do przychodów podatkowych kwotę 155.991,52 PLN osiągniętą z tytułu rozliczenia transakcji CIRS odpowiednio w miesiącu otrzymania wyciągu bankowego (miesiąc rozliczenia kontraktu), co przedstawiało się następująco: miesiącCIRS 027434 027441 wrzesień2008 15.233,69PLN 28.597,24PLN październik2008 12.293,37PLN 25.821,08PLN listopad2008 11.335,53PLN 23.442,38PLN grudzień2008 12.136,50PLN 24.210,25PLN ŁĄCZNIE: 50.999,09PLN 102.170,95PLN KOREKTA 2.821,48PLN SUMA 155.981,52PLN Spółka wykazała wydatek w postaci prowizji bankowej z tytułu Umowy Zabezpieczającej w wysokości 31.000,00 PLN jako koszt uzyskania przychodów w miesiącu pobrania jej przez Bank (miesiąc poniesienia wydatku).

2011
1
sie

Istota:

W którym momencie, w przypadku rozliczenia nierzeczywistego Transakcji FORWARD, kwota w PLN płacona przez Bank na rzecz Spółki będzie stanowić przychód Spółki zgodnie z art. 12 ust. 3 i ust. 3e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Fragment:

Zatem podejmując decyzję o zabezpieczeniu wyniku finansowego Grupy A. na poziomie skonsolidowanym przed omawianym ryzykiem walutowym poprzez zawieranie Transakcji FORWARD, Zarząd A. dążył do uzyskania przez Spółkę przychodów z Transakcji FORWARD, które przyniosłyby Spółce dodatkowe zyski w przypadku zwiększonego poziomu kosztów nabycia Urządzeń. Decyzja ta obarczona jest oczywiście ryzykiem poniesienia straty na Transakcji FORWARO (w takiej sytuacji na poziomie skonsolidowanym strata jest rekompensowana niższymi kosztami nabycia Urządzeń przez A.). W przeszłości Spółka otrzymywała od Banku określoną kwotę środków pieniężnych w PLN z tytułu rozliczenia Transakcji FORWARD (osiągała zyski z tytułu rozliczenia), jak również ponosiła straty z tytułu rozliczenia. Podobnie może być w przyszłości. Należy także wskazać, że ze względu na okoliczność, iż Kurs Terminowy jest każdorazowo ukształtowany na rynkowych warunkach, Spółka w momencie zawarcia Transakcji FORWARD nie ponosi żadnych wydatków z tytułu zawarcia przedmiotowej transakcji na rzecz Banku (takich jak prowizja itp.). Mając na względzie przedstawiony powyżej stan faktyczny/zdarzenie przyszłe zadano następujące pytania: W którym momencie, w przypadku rozliczenia nierzeczywistego Transakcji FORWARD, kwota w PLN płacona przez Bank na rzecz Spółki będzie stanowić przychód Spółki zgodnie z art. 12 ust. 3 i ust. 3e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...

2011
1
sie

Istota:

W którym momencie kwota w PLN płacona przez Spółkę na rzecz Banku będzie stanowić koszt uzyskania przychodów Spółki zgodnie z art. 15 ust. 1 i ust. 4-4e tej ustawy?

Fragment:

Transakcji FORWARD (a tym samym także ponoszenie wydatków z rozliczenia tych transakcji) ma bezpośrednio na celu osiągnięcie przez T. przychodów z ich rozliczenia, T. zawiera bowiem Transakcje FORWARD w celu uzyskania przychodów z ich rozliczenia, które przyniosłyby Spółce dodatkowe wpływy w przypadku zwiększonego poziomu kosztów nabycia Urządzeń. W związku z faktem, iż zawarcie Transakcji FORWARD ma na celu uzyskanie przez Spółkę przychodu z tytułu rozliczenia tej transakcji, gdy w Dacie Realizacji Kurs Spot będzie wyższy niż Kurs Terminowy (sytuacja taka występowała w przeszłości), należy stwierdzić, że działalność Spółki w tym zakresie pozostaje również w ścisłym i bezpośrednim związku z przychodami w postaci płatności, które mogą być dokonywane na jej rzecz przez Bank z rozliczenia Transakcji FORWARD”, organ zauważa, że Spółka błędnie łączy wydatki w postaci ujemnego wyniku nierzeczywistej transakcji FORWARD z przychodami podatkowymi w postaci dodatniego wyniku rozliczenia tej transakcji nierzeczywistej FORWARD – jako celu poniesienia tych wydatków (o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych). Ujemny oraz dodatni wynik takiej transakcji stanowią w swej istocie rozliczenie transakcji instrumentu pochodnego (terminowej transakcji FORWARD). Jest to więc alternatywny efekt (strata lub zysk na transakcji) rozliczenia różnic pomiędzy ceną umowną a ceną rzeczywistą instrumentu bazowego w dniu wykonania umowy (dacie realizacji).