Formularze podatkowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to formularze podatkowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
cze

Istota:

W złożonym wniosku, Spółka zwraca się z pytaniem, czy prawidłowo interpretuje przepis art. 97 ust. 3 w zakresie adresata i okoliczności normy w taki sposób, że adresatem normy jest podatnik w rozumieniu art. 15 (tzn. prowadzący działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy), mający obowiązek zgłoszenia rejestracyjnego jako podatnik VAT czynny na podstawie art. 96, a okolicznością wskazaną w normie jest nabywanie usług wskazanych w art. 28 ust. 3, 4, 6 lub 7 od podmiotu posiadającego siedzibę lub miejsce zamieszkania albo pobytu poza terytorium kraju (wtedy występuje sytuacja, w której dla podatnika usługi te stanowiłyby import usług), jeżeli Spółka posługuje się jedynie numerem identyfikacyjnym, o którym mowa w art. 97 ust. 10 lub 11, wydanym przez organy podatkowe RP.

Fragment:

(...) Zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym, Spółka w związku z zamiarem nabycia usług, o których mowa w art. 28 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług dokonała zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w art. 97 ust. 1, interpretując przepis art. 97 ust. 3 w taki sposób, że adresatem przepisu są podatnicy, o których mowa w art. 15, którzy byli zobowiązani do zgłoszenia rejestracyjnego jako podatnicy VAT czynni na podstawie art. 96 ustawy o podatku od towarów i usług, a okolicznością zastosowania normy jest wykonanie jednej z usług wskazanych w art. 97 ust. 3 ustawy. W przypadku Spółki, dostawcą usługi miał być podmiot z Niemiec, zarejestrowany jako podatnik niemieckiego podatku od wartości dodanej. Ponadto Spółka uważała, że spełniony jest kolejny warunek przedstawiony w ust. 3, w brzmieniu: „jeżeli usługi te stanowiłyby u nich import usług”, bo po podaniu numeru identyfikacyjnego, miejscem wykonania usługi byłby kraj wydającego (...)

2011
1
kwi

Istota:

Proszę o wyjaśnienie w jaki sposób należy rozliczyć się z Urzędem Skarbowym ze sprzedaży akcji zwykłych nabytych nieodpłatnie Spółki, w której pracowałam w dniu ich nabycia?

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art.14a §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz.60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Mokotów stwierdza, że stanowisko wnioskodawcy podane we wniosku jest prawidłowe. U z a s a d n i e n i e 1. Stan faktyczny we wniosku jest następujący: W dniu 26.02.1999r. wnioskodawczyni nabyła nieodpłatnie akcje (231 akcji zwykłych na okaziciela o wartości każda 1,00zł) Spółki, w której pracowała w dniu nabycia.Następnie w dniu 20.03.2006r. powyższe akcje zostały sprzedane. 2.Stanowisko wnioskodawcy co do oceny stanu faktycznego. Uważam, że z tytułu sprzedaży w dniu 20.03.2006r. przedmiotowych akcji jestem zobowiązana do:- powiadomienia Urzędu Skarbowego w 2007r. wypełniając PIT-38 na podstawie PIT-8C otrzymanego z Biura Maklerskiego,- uiszczenia (...)