Forma zapłaty | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to forma zapłaty. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
wrz

Istota:

Opodatkowanie umów określonych w art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o VAT.

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 27 kwietnia 2010 r. (data wpływu 29 kwietnia 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania umów określonych w art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 29 kwietnia 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania umów określonych w (...)

2011
1
wrz

Istota:

Obowiązek podatkowy z tytułu usługi ochrony i dozoru mienia oraz zarządzania nieruchomością.

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o. (…), przedstawione we wniosku z dnia 6 maja 2010 r. (data wpływu: 13 maja 2010 r.), uzupełnionym pismem z dnia 21 lipca 2010 r. (data wpływu: 23 lipca 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 13 maja 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy zapłata należności za fakturę w formie zapłaty – za pobraniem, uchybia wymogom art. 87 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług i pozbawia tym samym podatnika prawa do zwrotu w terminie 25 dni? W piśmie z dnia 26.06.2007r. Podatnik nadmienił, że prowadzi działalność gospodarczą od 1996r. i jest czynnym podatnikiem podatku VAT. W kwietniu zakupił towary od firmy X. W wystawionej przez firmę fakturze w miejscu formy płatności jest zapis – za pobraniem. Pieniądze wypłacane są z kasy na podstawie dokumentu KW pracownikowi firmy przewozowej po przyjęciu zamówionego towaru. Przewoźnik podpisuje czytelnie dokument KW i przekazuje otrzymane pieniądze dla wystawcy faktury.W ocenie pytającego nie ma przeszkód do otrzymania zwrotu bezpośredniego nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w przyspieszonym terminie, jeżeli podatnik uiszcza należności określonej w fakturze nie bezpośrednio na konto wystawcy faktury, lecz za pośrednictwem przewoźnika.

Fragment:

(...) Po analizie przedstawionego stanu faktycznego oraz zaprezentowanego przez podatnika stanowiska dotyczącego interpretacji przepisów prawa podatkowego tutejszy organ podatkowy stwierdza co następuje: Zgodnie z art. 87 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn.zm.) na umotywowany wniosek podatnika złożony wraz z deklaracją podatkową urząd skarbowy jest obowiązany zwrócić różnicę podatku, o której mowa w ust. 2, w terminie 25 dni, a w przypadku kwoty, o której mowa w ust. 3 – w terminie 60 dni, licząc od dnia złożenia rozliczenia, gdy kwoty podatku naliczonego, wykazane w deklaracji podatkowej, wynikają z : 1)faktur dokumentujących kwoty należności, które zostały w całości zapłacone bezpośrednio podatnikowi będącemu wystawcą faktury, z uwzględnieniem art. 22 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 173, poz. 1807 i Nr 281, poz. 2777 oraz z 2005r. Nr 22, poz. (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy podatnik może korzystać z przedmiotowego zwolnienia z obowiązku ewidencji obrotów przy użyciu kasy rejestrującej na podstawie poz. 44 załącznika do rozporzdzenia MF w sprawie kas rejestrujących w opisanym stanie faktycznym?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1, 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. Dz. U. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Częstochowiestwierdza, żestanowisko Pana M B, przedstawione we wniosku z dnia 20.09.2006r. (data wpływu 27.09.2006r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej zwolnienia z obowiązku zainstalowania kasy rejestrującej jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 27.09.2006r. do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Częstochowie wpłynął wniosek Pana M B o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Jak stanowi art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika (...)

2011
1
mar

Istota:

W jaki sposób należy ustalić i opodatkować podatkiem dochodowym od osób fizycznych dochód powstały w związku z realizacją weksla otrzymanego jako forma zapłaty należności wynikających z pozarolniczej działalności gospodarczej?

Fragment:

(...) Zgodnie z art. 14a § 1 wyżej cytowanej ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta lub marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Podatnik wystąpił do tut. organu z wnioskiem o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, przedstawiając następujący stan faktyczny: Prowadząc w 2002 r. jednoosobową działalność gospodarczą Podatnik wystawił na rzecz jednego ze swoich kontrahentów fakturę VAT opiewającą na kwotę brutto 11.529,00 zł, w tym podatek VAT 22% (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy będąc podatnikiem prowadzącym działalność gospodarczą opodatkowaną zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych, ma obowiązek posiadania rachunku bankowego.

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu wniosku Pani z dnia 25 kwietnia 2005 r. (wpływ do Urzędu 26 kwietnia 2005 r.), - postanawiam uznać stanowisko zawarte we wniosku za prawidłowe. UZASADNIENIE Pismem z dnia 25 kwietnia 2005 r. wystąpiła Pani z wnioskiem o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że prowadzi Pani działalność usługową opodatkowaną zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych osób fizycznych, i że z tego tytułu uzyskała Pani w 2004 r. przychód w kwocie 17.466,27 zł. Pani zdaniem, będąc podatnikiem prowadzącym działalność gospodarczą opodatkowaną zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych, nie ma Pani obowiązku posiadania rachunku bankowego. Stosownie do treści art. 21 ust. 1 (...)

2011
1
mar

Istota:

Kiedy występuje obowiązek ewidencjonowania sprzedaży wysyłkowej za pomocą kasy fiskalnej ?

Fragment:

(...) Skarbowego uznaje za nieprawidłowe stanowisko przedstawione w złożonym wniosku . Z w/w wniosku wynika, iż Spółka, oprócz usług marketingowych świadczonych na rzecz firm, cyt.: "od niedawna" (tj. od listopada 2003 r.) wykonuje również sprzedaż wysyłkową na terenie kraju. Odbiorcami towarów w ramach sprzedaży wysyłkowej są firmy oraz osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. Dostawa towarów w systemie wysyłkowym odbywa się tylko przesyłkami kurierskimi. Forma zapłaty wynika z zamówienia złożonego przez klienta. W większości przypadków jest to zapłata "za pobraniem" - czyli zapłata uiszczana przez klienta pracownikowi firmy kurierskiej w momencie odbioru towaru od kuriera. Następnie firma kurierska przekazuje pobrane kwoty bezpośrednio przelewem na konto Spółki albo następuje rozliczenie przez kompensatę wzajemnych należności (tj. kwoty pobrane przez firmę kurierską od klientów - należne Spółce - są kompensowane ze (...)

2011
1
lut

Istota:

Dot. terminu zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym.

Fragment:

(...) Ze stanu faktycznego przedstawionego przez Stronę w przedmiotowym piśmie wynika, że osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą wykazuje w deklaracji VAT-7 nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym do zwrotu na rachunek bankowy. Zobowiązania wobec dostawców Strona reguluje m.in. w formie przelewów środków dokonywanych na konta firm trzecich będących wierzycielami dostawców – kompensata. Podatnik ma wątpliwości czy w przedstawionej sytuacji - zgodnie z art. 87 ust. 6 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług posiada prawo do zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w terminie skróconym odpowiednio do 25 i 60 dni od dnia złożenia rozliczenia. Zgodnie z art. 87 ust. 6 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54 poz.535) na umotywowany wniosek podatnika złożony wraz z deklaracją podatkową urząd skarbowy jest obowiązany zwrócić różnicę podatku naliczonego nad należnym , o której mowa w ust. (...)

2011
1
lut

Istota:

Dostawca wystawił dnia 01.03.2005r. fakturę VAT dokumentującą zakup przez Spółkę towarów handlowych na kwotę brutto 25.000zł. Następnie dnia 17.03.2005r.dostawca obniżył wartość towarów wystawiając na tę okoliczność fakturę korygującą o kwotę brutto 5.000zł. Pytanie podatnika brzmi: czy Spółka może skompensować obie faktury i zapłacić tylko różnicę w kwocie 20.000zł? Czy taka forma zapłaty spełnia wymogi art. 87 ust. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług ?

Fragment:

(...) Podatnik poinformował, że w obrotach z dostawcami oprócz faktur VAT dokumentujących zakupy towarów handlowych funkcjonują również faktury VAT korygujące ilość i wartość nabywanych towarów i usług oraz faktury dokumentujące sprzedaż towarów i usług na rzecz tych podmiotów. Dotychczas we wzajemnych rozrachunkach z tytułu dostaw towarów i usług (wg informacji podatnika) podatnik nie korzystał z instytucji wzajemnych potrąceń ani kompensat, do których ma prawo zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego. Takie postępowanie (w ocenie podatnika) wpływa niekorzystnie na kondycję finansową, bowiem dostawcy nie wywiązują się terminowo z regulowania zobowiązań, proponując jednocześnie kompensatę istniejących zobowiązań i należności (bez ingerencji i pośrednictwa osób trzecich). Podatnik ustosunkowując się do przedstawionego pytania (problemu) uważa że opisana sytuacja (zdarzenie) mieści się w sformułowaniu zawartym w przepisie art. 87 ust. 6 pkt (...)

2011
1
lut

Istota:

Dostawca wystawił dnia 01.03.2005r. fakturę VAT dokumentującą zakup przez Spółkę towarów handlowych na kwotę brutto 25.000zł. Następnie dnia 17.03.2005r. dostawca obniżył wartość towarów wystawiając na tę okoliczność fakturę korygującą o kwotę brutto 5.000zł. Dnia 25.03.2005r. Spółka dokonała następnego zakupu, który został udokumentowany fakturą dostawcy na kwotę brutto 55.000zł. Zobowiązanie wynikające z pierwszej faktury zostało zapłacone przelewem bankowym w całości dnia 18.03.2005r. Pytanie podatnika brzmi: czy płatność za drugą fakturę na 55.000zł może Spółka skompensować z fakturą korygującą, pomimo faktu, że korekta nie dotyczy transakcji udokumentowanej pierwszą fakturą VAT na 25.000zł? Czy przedstawiona forma zapłaty spełnia wymogi zawarte w art. 87 ust. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług?

Fragment:

(...) Podatnik poinformował, że w obrotach z dostawcami oprócz faktur VAT dokumentujących zakupy towarów handlowych funkcjonują również faktury VAT korygujące ilość i wartość nabywanych towarów i usług oraz faktury dokumentujące sprzedaż towarów i usług na rzecz tych podmiotów. Dotychczas we wzajemnych rozrachunkach z tytułu dostaw towarów i usług (wg informacji podatnika) podatnik nie korzystał z instytucji wzajemnych potrąceń ani kompensat, do których ma prawo zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego. Takie postępowanie (w ocenie podatnika) wpływa niekorzystnie na kondycję finansową, bowiem dostawcy nie wywiązują się terminowo z regulowania zobowiązań, proponując jednocześnie kompensatę istniejących zobowiązań i należności (bez ingerencji i pośrednictwa osób trzecich). Podatnik ustosunkowując się do przedstawionego pytania (problemu) uważa że opisana sytuacja (zdarzenie) mieści się w sformułowaniu zawartym w przepisie art. 87 ust. 6 pkt (...)