Forma prawna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to forma prawna. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2016
14
lip

Istota:

Brak opodatkowania VAT czynności przekształcenia Spółki ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową lub jawną.

Fragment:

Wnioskodawca planuje przekształcenie formy prawnej w spółkę komandytową lub jawną. W wyniku przekształcenia nie dojdzie do wzrostu majątku Wnioskodawcy, w ramach procesu przekształcenia nie będą dokonywane jakiekolwiek dodatkowe wpłaty/wkłady na kapitał Wnioskodawcy. Wnioskodawca na moment przekształcenia nie będzie posiadał zysków zatrzymanych lub niepodzielonych na poziomie ich wyniku księgowego. Biorąc pod uwagę okoliczności przedstawione w niniejszym wniosku, w wyniku przekształcenia spółki kapitałowej – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powstanie spółka komandytowa lub spółka jawna, która jest osobową spółką handlową. Wnioskodawca ma wątpliwości czy czynność przekształcenia formy prawnej Spółki będzie powodować jakiekolwiek konsekwencje w zakresie podatku VAT. Aby odpowiedzieć na wątpliwości Wnioskodawcy należy ustalić czy tego rodzaju czynność jest czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT, a więc taką czynnością, w stosunku do której zastosowanie znajdą przepisy ustawy o VAT. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

2016
10
cze

Istota:

Opodatkowanie podatkiem VAT przekształcenia SKA w Spółkę jawną.

Fragment:

Treść powołanych przepisów wskazuje, że w przypadku przekształceń spółek prawa handlowego nie następuje likwidacja spółki przekształcanej, lecz proces polegający na zmianie formy prawnej prowadzonej działalności. Podkreślenia wymaga, że zarówno przed przekształceniem, jak i po nim, mamy do czynienia z tym samym podmiotem, który jedynie zmienia swą formę prawną. Prawa i obowiązki następców prawnych oraz podmiotów przekształconych regulują przepisy zawarte w art. 93-93e ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.). W przepisach tych ustawodawca przedstawił katalog sytuacji, w których zachodzi sukcesja podatkowa, tj. sukcesja praw i obowiązków następców prawnych oraz podmiotów przekształcanych. Zgodnie z art. 93 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku łączenia się: osób prawnych, osobowych spółek handlowych, osobowych i kapitałowych spółek handlowych – wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki każdej z łączących się osób lub spółek. Art. 93 § 2 ww. ustawy stanowi, że przepis § 1 stosuje się odpowiednio do osoby prawnej łączącej się przez przejęcie: innej osoby prawnej (osób prawnych), osobowej spółki handlowej (osobowych spółek handlowych). Jak wynika z art. 93a § 1 powołanej ustawy, osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku: przekształcenia innej osoby prawnej, przekształcenia spółki niemającej osobowości prawnej – wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej osoby lub spółki.

2016
24
kwi

Istota:

W analizowanej sprawie dojdzie jedynie do zmiany formy prawnej w jakiej Wnioskodawca działa, tj. przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową. Nie będzie więc miało miejsca zdarzenie, które rodziłoby powstanie obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług.

Fragment:

Wnioskodawca planuje przekształcenie formy prawnej w spółkę komandytową. W wyniku przekształcenia nie dojdzie do wzrostu majątku Wnioskodawcy, w ramach procesu przekształcenia nie będą dokonywane jakiekolwiek dodatkowe wpłaty/wkłady na kapitał Wnioskodawcy; Wnioskodawca na moment przekształcenia nie będzie posiadał zysków zatrzymanych lub niepodzielonych. Biorąc pod uwagę okoliczności przedstawione w niniejszym wniosku, spółka komandytowa, która jest osobową spółką handlową, powstanie w wyniku przekształcenia spółki kapitałowej – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Wnioskodawca ma wątpliwości czy czynność przekształcenia formy prawnej Spółki będzie powodować jakiekolwiek konsekwencje w zakresie podatku VAT. Aby odpowiedzieć na wątpliwości Wnioskodawcy należy ustalić czy tego rodzaju czynność jest czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT, a więc taką czynnością, w stosunku do której zastosowanie znajdą przepisy ustawy o VAT. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

2011
1
lip

Istota:

Czy prawidłowe jest ustalenie wartości początkowej budynku magazynowego wniesionego jako udział do spółki cywilnej w wartości rynkowej ustalonej na dzień zawarcia umowy i przyjęcia okresu amortyzacji – 10 lat?

Fragment:

Z art. 22g ust. 12 ustawy wynika, że w razie zmiany formy prawnej, a także połączenia lub podziału podmiotów dokonywanych na podstawie odrębnych przepisów - wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ustala się w wysokości wartości początkowej określonej w ewidencji (wykazie) podmiotu o zmienionej formie prawnej, podzielonego albo połączonego. Przepis ust. 12 stosuje się odpowiednio w razie: podjęcia działalności przez podmiot po przerwie trwającej nie dłużej niż 3 lata, zmiany formy prawnej prowadzonej działalności, polegającej na połączeniu lub podziale dotychczasowych podmiotów albo zmianie wspólników spółki nie będącej osobą prawną, zmiany działalności wykonywanej samodzielnie przez jednego z małżonków na działalność wykonywaną samodzielnie przez drugiego z małżonków jeżeli przed przerwą lub zmianą składniki majątku były wprowadzone do ewidencji (wykazu), o czym stanowi art. 22g ust. 13 ww. ustawy. Przepis ust. 12 ma zastosowanie, jeżeli z odrębnych przepisów wynika, że podmiot powstały w wyniku zmiany formy prawnej, podziału albo połączenia lub podmiot istniejący, do którego przeniesiono w wyniku wydzielenia część majątku podmiotu dzielonego, wstępuje we wszelkie prawa i obowiązki podmiotu o zmienionej formie prawnej, połączonego albo podzielonego (art. 22g ust. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Z wyżej przytoczonych przepisów wynika, że wspólnicy mogą, co do zasady, ustalić wartość początkową środków trwałych wniesionych do spółki osobowej w postaci aportu maksymalnie w jego wartości rynkowej, ustalonej na dzień jego wniesienia.

2011
1
kwi

Istota:

Wspólnicy spółki z o.o. podjęli decyzję o jej przekształceniu w spółkę komandytową. Przekształcenie formy prawnej poprzedzone zostanie wniesieniem przedsiębiorstwa spółki z o.o. w formie wkładu niepieniężnego (aportu) do drugiej spółki z o.o. Następnie spółka komandytowa będzie użytkowała to przedsiębiorstwo na podstawie umowy leasingu gdzie leasingodawcą będzie ta druga spółka z o.o.Czy w związku z przekształceniem spółki z o.o. wspólnicy spółki komandytowej jako płatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych zachowują prawo do zaliczenia do kosztów podziałowych wydatków dotyczących okresu, gdy spółka działała jako spółka z o.o.?

Fragment:

Nr 76, poz. 694 ze zm.) powinna zamknąć swoje księgi na dzień poprzedzający zmianę formy prawnej oraz sporządzić sprawozdanie finansowe na podstawie art. 45 ustawy o rachunkowości. Obowiązek ten oznacza dla celów podatkowych zakończenie roku podatkowego oraz obowiązek złożenia zeznania rocznego. Pismem z dnia 12.12.2005 r. Spółka wniosła zażalenie na w/w postanowienie zarzucając błędną interpretację przepisów prawa podatkowego, a w szczególności art. 15 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 22 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W przekonaniu Strony, ,,...jeżeli danego kosztu nie da się, zgodnie z przepisami prawa zaewidencjonować jako koszt w spółce z o.o. tylko jako rezerwę albo rozliczenie międzyokresowe bierne, to wówczas nie można twierdzić, że są to koszty dotyczące okresu sprzed zamknięcia ksiąg. (...) Dlatego zdaniem Spółki, wydatki zaprezentowane zgodnie z zasadami rachunkowości w zamykanych księgach jako rezerwy lub rozliczenie międzyokresowe bierne, staną się kosztami podatkowymi w chwili, gdy zostaną poniesione oraz będą mogły być zarachowane do ksiąg jako koszty. Jeżeli zarachowanie będzie miało miejsce już po zmianie formy prawnej spółki, wydatki zostaną zarachowane jako koszty w księgach spółki komandytowej.

2011
1
mar

Istota:

Czy w związku ze zmianą formy prawnej uczelnia powinna zamknąć księgi rachunkowe, sporządzić sprawozdanie finansowe i złożyć zeznanie podatkowe?

Fragment:

Stosownie do treści art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. księgi rachunkowe otwiera się: na dzień rozpoczęcia działalności, którym jest dzień pierwszego zdarzenia wywołującego skutki o charakterze majątkowym lub finansowym, na początek każdego następnego roku obrotowego, na dzień zmiany formy prawnej, z zastrzeżeniem ust. 3, na dzień wpisu do rejestru połączenia jednostek lub podziału jednostki, powodujących powstanie nowej jednostki (jednostek), na dzień rozpoczęcia likwidacji lub wszczęcia postępowania upadłościowego – w ciągu 15 dni od dnia zaistnienia tych zdarzeń, natomiast zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 15.02.1992r. księgi rachunkowe zamyka się: na dzień kończący rok obrotowy, na dzień zakończenia działalności jednostki, w tym również jej sprzedaży i zakończenia likwidacji lub postępowania upadłościowego, na dzień poprzedzający zmianę formy prawnej, z zastrzeżeniem ust. 3, w jednostce przejmowanej na dzień połączenia związanego z przejęciem jednostki przez inną jednostkę, w szczególności na dzień wpisu do rejestru tego połączenia, na dzień poprzedzający dzień podziału lub połączenia jednostek, jeżeli w wyniku podziału lub połączenia powstaje nowa jednostka, w szczególności na dzień wpisu do rejestru połączenia lub podziału, na inny dzień bilansowy określony odrębnymi przepisami – nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia zaistnienia tych zdarzeń. Zgodnie z treścią art. 9 ustawy z dnia 26 czerwca 1997r. o wyższych szkołach zawodowych uczelnia zawodowa ma osobowość prawną.

2011
1
mar

Istota:

Czy w sytuacji, gdy po dokonaniu zmiany w ewidencji działalności gospodarczej dotychczasowego wpisu na imię obojga małżonków na dwa odrębne wpisy i prowadzeniu nadal działalności gospodarczej bez zawiązywania spółki cywilnej można, jak dotychczas, prowadzić jedną podatkową księgę przychodów i rozchodów i rozliczać się z podatku dochodowego proporcjonalnie (po 50%), składając deklarację na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy PIT-5?

Fragment:

Wnioskując na podstawie powyższego przepisu małżonkowie mogli prowadzić działalność gospodarczą w różnych formach prawnych, w tym również na imię obojga małżonków (bez zawierania umowy spółki cywilnej) jednak najważniejszym i niezbędnym wymogiem było to, aby oboje wpisani byli do ewidencji działalności gospodarczej. Sytuację tę zmieniły przepisy art. 68 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 173, poz. 1808). Z przytoczonego przepisu wynika, że organ ewidencyjny, zgodnie z wnioskiem o zmianę wspólnego wpisu i dokonania zmiany wpisu drugiego z małżonków dokonuje wpisu pod nowym numerem. Przepis ten nie dopuszcza możliwości prowadzenia działalności gospodarczej na imię obojga małżonków, gdyż obowiązujące przepisy nie przewidują takiej formy prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej. Małżonkowie posiadający odrębne wpisy mogą prowadzić działalność gospodarczą każdy we własnym imieniu, na własny rachunek, bądź w formie spółki cywilnej (należy zawrzeć umowę spółki) czy spółki osobowej. Decyzję taką należy podjąć we własnym zakresie. W świetle obowiązujących przepisów każdy z małżonków traktowany jest jak odrębny przedsiębiorca. Zatem jeśli małżonkowie nie zawarli umowy spółki a posiadają odrębne wpisy do ewidencji działalności gospodarczej są traktowani jak osoby fizyczne wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, co zobowiązuje do prowadzenia odrębnej dokumentacji księgowej.

2011
1
lut

Istota:

Fragment:

A zatem wydatki związane z przekształceniem formy prawnej spółki (wymienione w zapytaniu), jako odpowiadające kategorii wydatków pośrednich, których poniesienie jest konieczne do prawidłowego, zgodnego z obowiązującym prawem, funkcjonowania podmiotu gospodarczego, w myśl art. 15 ust. 1 powołanej ustawy o podatku dochodowym, należy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w momencie ich faktycznego poniesienia. Zaprezentowane przez Spółkę stanowisko należy uznać za prawidłowe

2011
1
lut

Istota:

W ciągu roku podatkowego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przekształciła się w spółkę S.A. co spowodowało obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych i - w związku z powyższym - konieczność uiszczenia płaconych w sposób uproszczony zaliczek w podwójnej wysokości. Spółka pyta czy w dalszym ciągu ma prawo do płacenia zaliczek w sposób uproszczony i w jakiej wysokości?

Fragment:

U. z 2002 r., Nr 76, poz. 694 ze zm.) - na dzień poprzedzający zmianę formy prawnej podmiotu tj. na dzień 10.05.2004 r. istniał obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych Spółki. W prawie podatkowym oznacza to zakończenie roku podatkowego, bowiem zgodnie z art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), jeżeli z odrębnych przepisów wynika obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych przed upływem przyjętego przez podatnika roku podatkowego, za rok podatkowy uważa się okres od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończeniu poprzedniego roku podatkowego do dnia zamknięcia ksiąg rachunkowych. W tym przypadku za następny rok podatkowy uważa się okres od dnia otwarcia ksiąg rachunkowych do końca przyjętego przez podatnika roku podatkowego. Zatem okres od 01.01.2004 r. do 10.05.2004 r. dla spółki stanowi odrębny rok podatkowy, następny rok podatkowy obejmuje okres od 11.05.2004 r. do końca przyjętego przez podatnika roku podatkowego, tj. do dnia 31.12.2004 r. Zgodnie z art. 25 ust. 6 cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podatnicy mogą - bez obowiązku składania deklaracji miesięcznych - wpłacać zaliczki miesięczne w danym roku podatkowym w uproszczonej formie, w wysokości 1/12 podatku należnego wykazanego w zeznaniu CIT-8, o którym mowa w art. 27 ust. 1 ww. ustawy, złożonym w roku poprzedzającym dany rok podatkowy.