ITPB1/4511-431/15/WM | Interpretacja indywidualna

Czy w takich okolicznościach, złożone w styczniu 2004 r. pisemne oświadczenie o wyborze sposobu opodatkowania na zasadzie art. 30c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, ma zastosowanie do dochodów z działalności gospodarczej uzyskiwanych w 2014 r.?
ITPB1/4511-431/15/WMinterpretacja indywidualna
  1. forma opodatkowania
  2. podatek liniowy
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku -> Dochody opodatkowane ryczałtem
  2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Przedmiot opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 2 marca 2015 r. (data wpływu 6 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie wyboru formy opodatkowania – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie wyboru formy opodatkowania.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą od 28 kwietnia 2000 r. (PKD 58.29.Z - działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania). W styczniu 2004 r. na zasadzie art. 9a ust. 2 ustawy z dnia o podatku dochodowym od osób fizycznych, dokonał wyboru opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c powołanej wyżej ustawy, według stawki 19% podstawy obliczenia podatku. W roku 2013 Wnioskodawca pracował jednocześnie na umowę o pracę dla dwóch firm. Z jedną z nich rozwiązał umowę o pracę dnia 31 października 2013 r., a zawarł umowę o świadczenie usług dla tych samych zadań w ramach wykonywanej działalności gospodarczej. Tym samym, zgodnie z art. 9a ust. 3 pkt 2 ustawy, świadcząc usługi na rzecz byłego pracodawcy utracił w roku 2013 prawo do opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej w sposób określony w artykule 30c. Zostało to potwierdzone zaakceptowaniem przez urząd skarbowy rozliczenia rocznego w formie zeznania PIT-36. W 2014 r. Wnioskodawca nie złożył żadnego oświadczenia o wyborze formy opodatkowania.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w takich okolicznościach, złożone w styczniu 2004 r. pisemne oświadczenie o wyborze sposobu opodatkowania na zasadzie art. 30c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, ma zastosowanie do dochodów z działalności gospodarczej uzyskiwanych w 2014 r....

Zdaniem Wnioskodawcy, w myśl art. 9a ust. 2 cytowanej ustawy, podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 3 mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c. W tym przypadku są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania, a jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego - do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia tej działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

Zgodnie z art. 30c ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej uzyskanych przez podatników o których mowa w art. 9a ust. 2 lub 7, z zastrzeżeniem art. 29, 30 i 30d wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

Wybór sposobu opodatkowania dokonany w oświadczeniu o którym mowa w ust. 2 dotyczy również lat następnych, chyba że podatnik w terminie do dnia 20 stycznia roku podatkowego, zawiadomi w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z tego sposobu opodatkowania lub złoży w tym terminie pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o z ryczałtowanym podatku dochodowym (art. 9 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

W myśl art. 9a ust. 3 ww. ustawy, jeżeli podatnik który wybrał sposób opodatkowania o którym mowa w ust. 2 uzyska z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub z tytułu prawa do udziału w zysku spółki niemającej osobowości prawnej przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym:

- w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w sposób określony w art. 30c i jest obowiązany do wpłacania zaliczek od dochodu osiągniętego od początku roku, obliczonych przy zastosowaniu skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1 oraz odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu tych zaliczek.

Uregulowanie prawne zawarte w art. 9a ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w sposób niewątpliwy statuują prawo podatnika do kontynuacji opodatkowania w sposób liniowy, bez potrzeby ponawiania oświadczania w tym zakresie w kolejnych latach podatkowych. Kontynuować jednak można tylko uprawnienie uprzednio nabyte i nieutracone, a więc ust. 4 ww. przepisu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ma zastosowanie tylko do takich sytuacji, w których w roku poprzednim podatnik korzystał z opodatkowania tzw. podatkiem liniowym i prawa do korzystania z opodatkowania w taj formie nie utracił.

W związku z tym, że w 2013 r. Wnioskodawca utracił prawo do rozliczania podatkiem liniowym, a do 20 stycznia 2014 r. nie złożył oświadczania w trybie art. 9a ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych o ponownym wyborze formy opodatkowania na mocy art. 30c uważa, iż w roku 2014 nie ma prawa opodatkować dochodów z działalności w tej formie i powinien rozliczyć się na zasadach ogólnych, tj. według skali podatkowej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.), źródłem przychodów jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

W myśl art. 9a ust. 1 powołanej ustawy, dochody osiągnięte przez podatników ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, są opodatkowane na zasadach określonych w art. 27, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, chyba że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym. Podatnicy podejmujący działalność gospodarczą wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym mogą złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 9a ust. 2, podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 3, mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c. W tym przypadku są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania. Jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, oświadczenie może złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a jeżeli podatnik nie złożył oświadczenia na podstawie tych przepisów - pisemne oświadczenie składa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

Zgodnie z art. 30c ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej uzyskanych przez podatników, o których mowa w art. 9a ust. 2 lub 7, z zastrzeżeniem art. 29, 30 i 30d, wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

Wybór sposobu opodatkowania dokonany w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 2, dotyczy również lat następnych, chyba że podatnik, w terminie do dnia 20 stycznia roku podatkowego, zawiadomi w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z tego sposobu opodatkowania lub złoży w tym terminie pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym (art. 9 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

W myśl art. 9a ust. 3 pkt 2 ww. ustawy, jeżeli podatnik, który wybrał sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 2, uzyska z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub z tytułu prawa do udziału w zysku spółki niebędącej osobą prawną przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym

- w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w sposób określony w art. 30c i jest obowiązany do wpłacenia zaliczek od dochodu osiągniętego od początku roku, obliczonych przy zastosowaniu skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, oraz odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu tych zaliczek.

Z opisu stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, iż Wnioskodawca od 28 kwietnia 2000 r. prowadzi działalność wydawniczą w zakresie pozostałego oprogramowania. W styczniu 2004 r. na zasadzie art. 9a ust. 2 ustawy z dnia o podatku dochodowym od osób fizycznych, dokonał wyboru opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c powołanej wyżej ustawy, według stawki 19% podstawy obliczenia podatku. W roku 2013 Wnioskodawca pracował jednocześnie na umowę o pracę dla dwóch firm. Z jedną z nich rozwiązał umowę o pracę dnia 31 października 2013 r., a zawarł umowę o świadczenie usług dla tych samych zadań w ramach wykonywanej działalności gospodarczej. Tym samym, zgodnie z art. 9a ust. 3 pkt 2 ustawy, świadcząc usługi na rzecz byłego pracodawcy utracił w roku 2013 prawo do opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej w sposób określony w artykule 30c.

Mając powyższe na uwadze stwierdzić należy, że uregulowanie prawne zawarte w art. 9 ust. 4 w sposób niewątpliwy statuuje prawo podatnika do kontynuacji opodatkowania w sposób liniowy, bez potrzeby ponawiania oświadczenia w tym zakresie w kolejnych latach podatkowych. Kontynuować jednak można tylko uprawnienie uprzednio nabyte, a więc ust. 4 ma zastosowanie tylko do takich sytuacji, gdy w roku poprzednim podatnik korzystał z opodatkowania tzw. podatkiem liniowym. Nieskuteczność wcześniejszego oświadczenia o wyborze sposobu opodatkowania przesądza o braku podstaw do korzystania z tego sposobu opodatkowania w latach następnych, gdyż niemożliwe jest kontynuowanie nienabytego prawa. Przypomnieć trzeba, że oświadczenie składane w oparciu o ust. 2 art. 9a dotyczy wyboru sposobu opodatkowania tylko w danym roku podatkowym. Sposób ten może być stosowany w kolejnych latach (na mocy art. 9a ust. 4), ale tylko pod warunkiem, że uprawnienie takie powstało po stronie podatnika na skutek jego pierwszego zgłoszenia.

W związku z tym, że Wnioskodawca utracił w 2013 r. prawo do opodatkowania podatkiem liniowym, złożone w styczniu 2004 r. oświadczenie o wyborze formy opodatkowania na zasadach art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – nie ma znaczenia dla formy opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej uzyskiwanych w latach następnych, w tym w 2014 r.

Skoro zatem Wnioskodawca nie złożył właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia 2014 r. pisemnego oświadczenia o wyborze sposobu opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c, zobowiązany jest do opłacania podatku dochodowego na zasadach ogólnych, przy zastosowaniu skali podatkowej, na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

forma opodatkowania
ITPB1/4511-562/15/MPŁ | Interpretacja indywidualna

podatek liniowy
IBPBI/1/4511-263/15/BK | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.