IPPB1/4511-270/15-2/ES | Interpretacja indywidualna

W zakresie możliwości wyboru formy opodatkowania
IPPB1/4511-270/15-2/ESinterpretacja indywidualna
 1. forma opodatkowania
 2. likwidacja
 3. likwidacja działalności
 4. podatek liniowy
 5. rozpoczęcie działalności gospodarczej
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Przedmiot opodatkowania
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zryczałtowany podatek dochodowy -> Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm. ) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 13 lutego 2015 r. (data wpływu 23 lutego 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości wyboru formy opodatkowania – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 lutego 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości wyboru formy opodatkowania.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawczyni od wielu lat prowadziła jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie edukacji, tłumaczeń z języka francuskiego i angielskiego oraz informatyki. W tych latach korzystała z różnych form opodatkowania: „podatek liniowy” oraz na zasadach ogólnych zależnie od przeważającego charakteru działalności w danym roku.

Wnioskodawczyni z początkiem lutego 2015 r. postanowiła przebranżowić swoją firmę, nie kontynuować świadczenia usług w dotychczasowym zakresie i skupić się całkowicie na nowej działalności w charakterze handlowca. Nowy profil działalności opiera się w całości na usługach w zakresie pozyskiwania nowych klientów oraz sprzedaży usług firm trzecich, głównie zagranicznych w ramach wewnątrzwspólnotowego świadczenia usług.

W związku ze zmianą profilu firmy oraz przedmiotu świadczonych usług Wnioskodawczyni podjęła następujące kroki wynikające z nowej sytuacji i wynikającego z jej rachunku ekonomicznego:

 • z końcem stycznia 2015 r. zamknęła poprzednią działalność gospodarczą (o profilu edukacja, tłumaczenia, informatyka);
 • z początkiem lutego 2015 r. otworzyła nową działalność pod nazwą wyrażającą rodzaj nowej działalności;
 • wskazała nowy profil podstawowej działalności najbliżej związany z charakterem usług w PKD: 7490Z (pośrednictwo w interesach tj. organizowanie zaopatrzenia lub sprzedaży dla małych i średnich firm, z wyłączeniem pośrednictwa w handlu nieruchomościami), 7810Z (Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników);
 • wybrała nową formę opodatkowania „podatkiem liniowym” wynikającą z rachunku ekonomicznego nowego zakresu działalności.

Poprzednia działalność Wnioskodawczyni była opodatkowana na „zasadach ogólnych”.

Wnioskodawczyni podkreśla zmianę profilu działalności i to, że nigdy wcześniej nie prowadziła działalności gospodarczej o tym profilu oraz nie przewiduje powrotu do świadczenia usług w zakresie poprzedniej działalności jak edukacja, tłumaczenia, informatyka.

W odpowiedzi na wezwanie telefoniczne w dniu 14 maja 2015 r. Wnioskodawczyni doprecyzowała stan faktyczny poprzez wskazanie, że działalność gospodarcza została zamknięta poprzez wykreślenie z ewidencji działalności gospodarczej w dniu 31 stycznia 2015 r. Natomiast w dniu 1 lutego 2015 r. dokonała wpisu do ewidencji działalności gospodarczej nowej działalności gospodarczej.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 1. Czy zmiana formy opodatkowania z „na zasadach ogólnych” na „podatek liniowy” jest uprawniona w sytuacji zamknięcia jednej działalności a następnie otwarcia nowej działalności co podyktowane było zmianą profilu działalności...,
 2. Czy taka zmiana formy opodatkowania w opisanych poniżej okolicznościach nie będzie kwestionowana przez Urząd Skarbowy/Izbę Skarbową...

Odpowiedź w zakresie pytania Nr 1 stanowi przedmiot niniejszej interpretacji. W zakresie pytania Nr 2 zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy, decyzję o zmianie formy opodatkowania z opodatkowania na zasadach ogólnych na podatek liniowy uważa za uprawnioną gdyż przy otwarciu firmy przysługuje wybór takiej formy opodatkowania, która jest odpowiednia dla podatnika w świetle rachunku ekonomicznego dla danego profilu działalności. Zamknięcie jednej i otwarcie drugiej działalności na innych zasadach opodatkowania związane było z przebranżowieniem firmy. Decyzję swoją Wnioskodawczyni oparła również o opinie Izby Skarbowej w Warszawie wydawane w podobnych sprawach w przeszłości.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

W myśl art. 9a ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) dochody osiągnięte przez podatników ze źródła, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, są opodatkowane na zasadach określonych w art. 27, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, chyba że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowemu pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym. Podatnicy podejmujący działalność gospodarczą wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym mogą złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.) pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, nie później niż do dnia 20 stycznia roku podatkowego. Jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, oświadczenie może złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a jeżeli podatnik nie złożył oświadczenia na podstawie tych przepisów - pisemne oświadczenie składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Jeżeli do dnia 20 stycznia roku podatkowego podatnik nie zgłosił likwidacji działalności gospodarczej lub nie dokonał wyboru innej formy opodatkowania, uważa się, że nadal prowadzi działalność opodatkowaną w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Natomiast stosownie do treści art. 9a ust. 2 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnicy z zastrzeżeniem ust. 3, mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c. W tym przypadku są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania. Jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, oświadczenie może złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a jeżeli podatnik nie złożył oświadczenia na podstawie tych przepisów - pisemne oświadczenie składa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

Przepis art. 9a ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że wybór sposobu opodatkowania dokonany w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 2, dotyczy również lat następnych, chyba że podatnik, w terminie do dnia 20 stycznia roku podatkowego, zawiadomi w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z tego sposobu opodatkowania lub złoży w tym terminie pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Z powyższych przepisów wynika, że podstawową formą opodatkowania podatkiem dochodowym z działalności gospodarczej jest opodatkowanie według skali podatkowej. Wymieniona forma opodatkowania przysługuje z mocy ustawy i podatnik nie musi składać oświadczenia o jej wyborze. Złożenie stosownego oświadczenia – w wymienionym w przepisach terminie – jest natomiast warunkiem koniecznym dla możliwości skorzystania z opodatkowania w formie tzw. podatku liniowego albo podatku zryczałtowanego.

Przy tym, w trakcie roku podatkowego – wybór sposobu opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, jest możliwy tylko w przypadku rozpoczęcia prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej. W innych przypadkach oświadczenie o wyborze formy opodatkowania należy złożyć do 20 stycznia roku podatkowego.

Oznacza to, że jeżeli nie została zgłoszona likwidacja działalności gospodarczej, wyboru formy (lub sposobu) opodatkowania dochodów podatnik dokonuje na dany rok podatkowy.

Natomiast w sytuacji kiedy w ciągu roku podatnik w sposób trwały zlikwidował pozarolniczą działalność gospodarczą i o tym fakcie zawiadomił naczelnika urzędu skarbowego, dokonał wykreślenia z ewidencji działalności gospodarczej, a następnie w tym samym roku podatkowym ponownie rozpoczął (po uzyskaniu wpisu do ewidencji) prowadzenie działalności gospodarczej, nie ma przeszkód do wyboru przez ten podmiot formy opodatkowania.

Co do zasady, skoro podatnik zawiadomił wcześniej organ podatkowy o likwidacji prowadzonej działalności gospodarczej (ze wszelkimi konsekwencjami wynikającymi z przepisów prawnych) to gdy rozpocznie on ponownie działalność, nie ma podstaw aby odmówić statusu podatnika rozpoczynającego prowadzenie działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego. W związku z rozpoczęciem działalności gospodarczej należy dokonać wyboru formy opodatkowania, zgodnie z cytowanymi przepisami. W przypadku zaś niezłożenia oświadczenia o wyborze formy opodatkowania, dochody z działalności gospodarczej opodatkowane są na zasadach określonych w art. 27 ww. ustawy.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawczyni do dnia 31 stycznia 2015 r. prowadziła działalność gospodarczą w edukacji, tłumaczeń z języka francuskiego i angielskiego oraz informatyki. Z początkiem lutego 2015 r. postanowiła przebranżowić swoją firmę, nie kontynuować świadczenia usług w dotychczasowym zakresie i skupić się całkowicie na nowej działalności w charakterze handlowca. W związku z powyższym zamknęła poprzednią działalność gospodarczą (o profilu edukacja, tłumaczenia, informatyka) i otworzyła nową działalność pod nazwą wyrażającą rodzaj nowej działalności. Ponadto wskazała nowy profil podstawowej działalności oraz wybrała nową formę opodatkowania „podatkiem liniowym”.

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz powołane przepisy prawa podatkowego, stwierdzić należy, że Wnioskodawczyni zlikwidowała trwale poprzednio prowadzoną działalność poprzez wykreślenie w dniu 31 stycznia 2015 r. z ewidencji działalności gospodarczej oraz rozpoczęła ponownie (po uzyskaniu wpisu do ewidencji w dniu 1 lutego 2015 r.) prowadzenie działalności gospodarczej. Wobec tego można uznać Wnioskodawczynię za podatnika rozpoczynającego prowadzenie działalności w trakcie roku podatkowego. Wnioskodawczyni jest więc uprawniona do wyboru opodatkowania „podatkiem liniowym”.

W związku z powyższym stwierdzić należy, że stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Jednocześnie podkreślić należy, że niniejsza interpretacja indywidualna ogranicza się wyłącznie do udzielania pisemnej informacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w okolicznościach stanu faktycznego podanych przez Wnioskodawczynię.

Procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega bowiem regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego. Organ wydający interpretację opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego podanego we wniosku – nie prowadzi postępowania dowodowego, które w przedmiotowej sprawie umożliwiłoby pełną ocenę okoliczności mogących wykazać, czy Wnioskodawczyni była uprawniona do zmiany opodatkowania z „na zasadach ogólnych” na „podatek liniowy”.

Przedmiotem interpretacji wydanej na podstawie art. 14b ustawy – Ordynacja podatkowa jest sam przepis prawa. Organ udzielający interpretacji nie ma możliwości i uprawnień do ustalania stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego), w tym badania wiarygodności i racjonalności działań opisanych we wniosku o interpretację. Nie jest to bowiem klasyczne postępowanie podatkowe służące weryfikacji prawidłowości rozliczeń określonego podmiotu z tytułu podatków, w którym gromadzi się i ocenia dowody oraz ich wiarygodność w tym celu, aby ustalić stan faktyczny, do którego zastosowanie zostaną przepisy prawa. Dopiero w toku prowadzonego postępowania podatkowego lub kontrolnego właściwy organ podatkowy może dokonać ustalenia okoliczności stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego), które rzeczywiście zaistniały. Należy zauważyć, że to na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.