IPPB1/415-708/14-4/ES | Interpretacja indywidualna

W zakresie wyboru formy opodatkowania
IPPB1/415-708/14-4/ESinterpretacja indywidualna
  1. działalność gospodarcza
  2. forma opodatkowania
  3. likwidacja działalności
  4. podatek liniowy
  5. rozpoczęcie działalności gospodarczej
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm. ) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 13 czerwca 2014 r. (data wpływu 16 czerwca 2014 r.) uzupełnione pismem z dnia 16 września 2014 r. (data wpływu 18 września 2014 r.) na wezwanie z dnia 8 września 2014 r. Nr IPPB1/415-708/14-2/AM (data nadania 8 września 2014 r., data odbioru 11 września 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie wyboru formy opodatkowania - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 czerwca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie wyboru formy opodatkowania.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca w okresie od 01 stycznia 2014 do 16 kwietnia 2014 roku był właścicielem firmy – F.. Firma ta w okresie od 9 listopada 2012 r. do czasu jej wyrejestrowania tj. do dnia 16 kwietnia 2014 roku była zawieszona w zakresie wykonywania działalności.

Od daty rozpoczęcia działalności tj. 17.04.2012 r. do Urzędu Skarbowego złożone było oświadczenie o wyborze formy opodatkowania tj. księgi przychodów i rozchodów na zasadach ogólnych. W firmie tej zarówno w bieżącym okresie jak i w poprzednich latach Wnioskodawca nie płacił żadnego podatku, bo firma nie osiągała żadnych dochodów. Innych działalności Wnioskodawca nie prowadził.

Wnioskodawca od dnia 19 maja 2014 r. jest komandytariuszem w spółce – P. Spółka komandytowa. Do Urzędu Skarbowego w dniu 30 maja 2014 roku złożył oświadczenie o wyborze formy opodatkowania na rok 2014 - Księgi handlowe i opodatkowane podatkiem liniowym. Urząd Skarbowy ma wątpliwości czy Wnioskodawca wybrał właściwą formę opodatkowania. W poprzedniej firmie Wnioskodawca nie miał żadnych dochodów oraz był to inny rodzaj działalności.

W odpowiedzi na wezwanie z dnia 8 września 2014 r. Nr IPPB1/415-708/14-2/AM Wnioskodawca doprecyzował, stan faktyczny, zadał pytanie i przedstawił swoje stanowisko.

Wnioskodawca prowadził działalność gospodarczą o charakterze sportowo-rekreacyjnym w okresie od 17 kwietnia 2012 r. do 16 kwietnia 2014 roku. Działalność ta była opodatkowana przez cały okres na zasadach ogólnych (skala podatkowa). W dniu 16 kwietnia 2014 roku Wnioskodawca dokonał całkowitej jej likwidacji.

Następnie od dnia 19 maja 2014 r. jest komandytariuszem w spółce P. i E. Spółka komandytowa, która prowadzi działalność w zakresie sprzedaży hurtowej artykułów i usług elektrycznych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy likwidując jedną działalność gospodarczą i następnie w tym samym roku podatkowym przystępując do spółki komandytowej, rozpoczynając nową działalność gospodarczą o zupełnie innym profilu, mogłem wybrać formę opodatkowania na zasadach ogólnych - podatek liniowy...

Zdaniem Wnioskodawcy likwidując jedną działalność oraz otwierając nową o innym profilu w tym samym roku podatkowym ma możliwość wyboru formy opodatkowania. Dlatego założył księgi handlowe i opodatkowany jest podatkiem liniowym.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy, źródłem przychodów jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

W myśl art. 9a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochody osiągnięte przez podatników ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 (pozarolnicza działalność gospodarcza), są opodatkowane na zasadach określonych w art. 27, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, chyba że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Treść art. 9a ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 3, mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c. W tym przypadku są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania. Jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, oświadczenie może złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a jeżeli podatnik nie złożył oświadczenia na podstawie tych przepisów – pisemne oświadczenie składa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

Stosownie do art. 30c ust. 1 ww. ustawy, podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej uzyskanych przez podatników, o których mowa w art. 9a ust. 2 lub 7, z zastrzeżeniem art. 29, 30 i 30d, wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

Z przeanalizowanych powyżej przepisów wynika, że podstawową formą opodatkowania podatkiem dochodowym z działalności gospodarczej jest opodatkowanie według progresywnej skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wymieniona forma opodatkowania przysługuje z mocy ustawy i podatnik nie musi składać oświadczenia o jej wyborze. Złożenie stosownego oświadczenia – w wymienionym w przepisach terminie – jest natomiast warunkiem koniecznym dla możliwości skorzystania z opodatkowania w formie 19% stawki, o której mowa w art. 30c ust. 1 ww. ustawy. Przy tym, wybór sposobu opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w trakcie roku podatkowego jest możliwy tylko w przypadku rozpoczęcia prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

Wobec tego w sytuacji, kiedy w ciągu roku podatkowego podatnik w sposób trwały zlikwiduje pozarolniczą działalność gospodarczą (dokona wykreślenia z ewidencji działalności gospodarczej), a następnie w tym samym roku podatkowym ponownie rozpocznie (po uzyskaniu wpisu do ewidencji) prowadzenie działalności gospodarczej – nie ma przeszkód do wyboru przez ten podmiot sposobu opodatkowania przewidzianego w art. 30c ww. ustawy.

Co do zasady bowiem, skoro podatnik zawiadomi wcześniej organ podatkowy o likwidacji prowadzonej działalności gospodarczej (ze wszelkimi konsekwencjami wynikającymi z przepisów prawnych), to gdy rozpocznie on ponownie działalność (nawet o zbieżnym profilu), nie ma podstaw, aby odmówić mu statusu podatnika rozpoczynającego prowadzenie działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego.

Mając na uwadze informacje przedstawione we wniosku oraz powołane przepisy uznać należy, że w sytuacji gdy w ciągu roku podatkowego Wnioskodawca w sposób trwały zlikwidował pozarolniczą działalność gospodarczą, a następnie w tym samym roku podatkowym ponownie rozpoczął (po uzyskaniu wpisu do ewidencji) prowadzenie działalności gospodarczej – nie ma przeszkód do wyboru sposobu opodatkowania dochodów na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy, że mógł wybrać opodatkowanie dochodów na zasadach określonych w art. 30c ww. ustawy tzw. podatkiem liniowym jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.