ILPB1/4511-1-467/15-4/AA | Interpretacja indywidualna

Zryczałtowany podaetu dochodowy od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie wyboru formy opodatkowania.
ILPB1/4511-1-467/15-4/AAinterpretacja indywidualna
 1. forma opodatkowania
 2. ryczałty
 3. stawka
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zryczałtowany podatek dochodowy -> Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 30 marca 2015 r. (data wpływu 7 kwietnia 2015 r.), uzupełnionym w dniu 1 lipca 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie wyboru formy opodatkowania – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 kwietnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie wyboru formy opodatkowania.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, o których mowa w art. 14b § 3 i § 4 ustawy Ordynacja podatkowa, w związku z czym pismem z dnia 19 czerwca 2015 r. znak ILPB1/4511-1-467/15-2/AA na podstawie art. 169 § 1 tej ustawy wezwano Wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie skutecznie doręczono w dniu 22 czerwca 2015 r., natomiast w dniu 1 lipca 2015 r. wniosek uzupełniono (nadano w polskiej placówce pocztowej w dniu 29 czerwca 2015 r.).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Z dniem 23 października 2014 r. Wnioskodawca zarejestrował jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą: „A”. Działalność ta została zarejestrowana pod następującymi kodami PKD oraz PKWiU:

 • 82.11.Z (jako przeważająca działalność gospodarcza) - tj. działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKWiU 82.11.10),
 • 82.11.Z (PKWiU 82.11.10), 82.19.Z (PKWiU 82.19.13), 85.59.B (PKWiU 85.59.19) (jako wykonywana działalność gospodarcza).

Z dniem 2 listopada 2014 r. Wnioskodawca rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej w ramach PKD 82.11.Z oraz PKD 82.19.Z poprzez zawarcie w dniu 2 listopada 2014 r. umowy zlecenia. Nadal tą działalność kontynuuje. Przedmiotem umowy jest prowadzenie obsługi sekretariatu, przygotowywanie dokumentów i pozostałych, specjalistycznych usług wspomagających prowadzenie biura. Działalność ta jest opodatkowana podatkiem ryczałtowym ze stawką 8,5 %.

Do chwili obecnej Wnioskodawca nie rozpoczął działalności gospodarczej w ramach PKD 85.59.B - tj. pozostałe, pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane. W ramach działalności PKD 85.59.B (PKWiU 85.59.19) Wnioskodawca planuje udzielać osobiście korepetycji z języka angielskiego prowadząc pozarolniczą działalność gospodarczą wykonywaną osobiście jako nauczyciel w zakresie świadczenia usług edukacyjnych polegających na udzielaniu lekcji języka angielskiego na godziny (głównie dzieciom w ich miejscach zamieszkania, w tym również pomoc w odrabianiu zadanych lekcji).

Działalność ta nie będzie wykonywana na rzecz osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej albo na rzecz osób fizycznych dla potrzeb prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej. Zaznaczenia wymaga również, iż poprzez „osobiste” udzielanie korepetycji z języka angielskiego należy rozumieć, iż wykonywanie tej działalności odbędzie się bez zatrudniania innych osób na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło oraz innych umów o podobnym charakterze, które wykonywałyby czynności związane z istotą tego zawodu.

Wnioskodawca posiada następujące wykształcenie:

 • ukończone 5-letnie magisterskie studia w systemie dziennym na Uniwersytecie,
 • ukończone 1-roczne przygotowanie pedagogiczne na Uniwersytecie w związku z którym Wnioskodawca uzyskał kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela.

Przygotowanie do nauki języka angielskiego uzyskał m.in. poprzez:

 • ukończenie 2-letniego kursu przygotowującego do egzaminu First Certificate of English organizowanego przez Centrum (...),
 • naukę języka angielskiego w szkole podstawowej, średniej (w tym ustny i pisemny egzamin maturalny z języka angielskiego) oraz na studiach wyższych,
 • naukę języka angielskiego w (...) Szkole.

Wyżej opisaną działalność w zakresie PKD 85.59.B (PKWiU 85.59.19) Wnioskodawca planuje rozpocząć w możliwie najkrótszym terminie.

Powyższy opis wynika z wniosku oraz z uzupełnienia do wniosku.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

W jakiej formie będzie opodatkowana działalność gospodarcza o symbolu PKD 85.59.B (PKWiU - 85.59.19) w sytuacji gdy Wnioskodawca już prowadzi działalność gospodarczą o symbolach PKD: 82.11.Z, 82.19.Z, które realizowane są przy wykorzystaniu PKWiU: 82.11.10, 82.19.13 i podlega opodatkowaniu podatkiem ryczałtowym ze stawką opodatkowania podatkiem ryczałtowym w wysokości 8,5% z tejże działalności...

Pytanie wynika z uzupełnienia do wniosku.

Zdaniem Wnioskodawcy, ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne stanowi, iż PKWiU 82.11.10 oraz PKWiU 82.19.13 nie podlega wyłączeniu ze stawki 8,5%, w związku z czym jej zastosowanie jest prawidłowe.

Ponadto udzielając korepetycji z języka angielskiego wykorzystując PKD 85.59.B poprzez PKWiU 85.59.19 Wnioskodawca jest zdania, iż zalicza się do osób wykonujących wolny zawód, zatem przyjęcie ryczałtu ze stawką 20% winno być również prawidłowe (art. 4 ust. 1 pkt 11 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne z 20 listopada 1998 r.).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930, z późn. zm.) opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym, w tym również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej „spółką”.

W myśl art. 4 ust. 1 pkt 1 cytowanej ustawy, przez działalność usługową należy rozumieć pozarolniczą działalność gospodarczą, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 i Nr 220, poz. 1435 oraz z 2009 r. Nr 33, poz. 256 i Nr 222, poz. 1753) wydanym na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.), z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

Stosownie do treści art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 20% przychodów osiąganych w zakresie wolnych zawodów.

Natomiast zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. b) ww. ustawy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5 %, z zastrzeżeniem pkt 1, 2, 4 i 5 oraz załącznika nr 2 do ustawy wynosi 8,5%.

Z informacji przedstawionych we wniosku wynika, że przedmiotem działalności gospodarczej prowadzonej przez Wnioskodawcę jest świadczenie usług oznaczonych symbolem PKWiU:

 • 82.11.10 – działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura,
 • 82.19.13 – usługi przygotowywania dokumentów i pozostałe specjalistyczne usługi wspomagające prowadzenie biura.

Natomiast Wnioskodawca planuje rozpocząć działalność gospodarczą sklasyfikowaną wg PKWiU symbolem 85.59.19 - pozostałe, pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.

Ponadto Wnioskodawca wskazał, że w ramach działalności oznaczonej symbolem PKWiU 85.59.19 tj. usługi w zakresie pozaszkolnych form edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Wnioskodawca planuje udzielać osobiście korepetycji z języka angielskiego prowadząc pozarolniczą działalność gospodarczą wykonywaną osobiście jako nauczyciel w zakresie świadczenia usług edukacyjnych polegających na udzielaniu lekcji języka angielskiego na godziny (głównie dzieciom w ich miejscach zamieszkania, w tym również pomoc w odrabianiu zadanych lekcji). Działalność ta nie będzie wykonywana na rzecz osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej albo na rzecz osób fizycznych dla potrzeb prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej. Zaznaczenia wymaga również, iż poprzez „osobiste” udzielanie korepetycji z języka angielskiego należy rozumieć, iż wykonywanie tej działalności odbędzie się bez zatrudniania innych osób na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło oraz innych umów o podobnym charakterze, które wykonywałyby czynności związane z istotą tego zawodu.

Z przeanalizowanych regulacji prawnych wynika, że przepisy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne dopuszczają możliwość opodatkowania przychodów uzyskiwanych z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie wolnych zawodów ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Warunkiem opodatkowania przychodów uzyskiwanych m.in. przez nauczyciela świadczącego usługi w zakresie usług edukacyjnych polegających na udzielaniu lekcji na godziny ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych jest osobiste wykonywanie działalności gospodarczej oraz wykonywanie działalności wyłącznie na rzecz osób fizycznych. Niespełnienie łącznie tych warunków wyłącza z możliwości opodatkowania w tej formie osób wykonujących działalność gospodarczą w zakresie wolnych zawodów.

Jednocześnie należy wskazać, że ustawodawca przewiduje również wyłączenia z tej formy opodatkowania, o czym stanowi art. 8 ust. 1 powołanej ustawy. Zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. e) ustawy, opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b, nie stosuje się do podatników osiągających przychody ze świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy „Wykaz usług, których świadczenie wyłącza podatnika z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych”, oznaczonych wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. W załączniku tym pod poz. 48 wymieniono dział 85 PKWiU, tj. usługi w zakresie edukacji z zastrzeżeniem, że wyłączenie dotyczy pozarolniczej działalności gospodarczej świadczonej w ramach wolnych zawodów. Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 11 ww. ustawy, użyte w ustawie określenie wolny zawód oznacza pozarolniczą działalność gospodarczą wykonywaną osobiście przez lekarzy, lekarzy stomatologów, lekarzy weterynarii, techników dentystycznych, felczerów, położne, pielęgniarki, tłumaczy oraz nauczycieli w zakresie świadczenia usług edukacyjnych polegających na udzielaniu lekcji na godziny, jeśli działalność ta nie jest wykonywana na rzecz osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej albo na rzecz osób fizycznych dla potrzeb prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej, z tym że za osobiste wykonywanie wolnego zawodu uważa się wykonywanie działalności bez zatrudniania na podstawie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło oraz innych umów o podobnym charakterze osób, które wykonują czynności związane z istotą danego zawodu.

Mając powyższe na uwadze, czynności wykonywane przez Wnioskodawcę w zakresie usług edukacyjnych polegających na udzielaniu lekcji języka angielskiego na godziny, gdy ich wykonywanie odbywa się w opisanych wyżej warunkach, może być opodatkowane – jako wolny zawód – w formie zryczałtowanego podatku dochodowego.

Wobec powyższego uznać należy, że czynności wykonywane przez nauczyciela, świadczącego usługi edukacyjne w formie udzielania lekcji na godziny spełniają definicję wolnego zawodu, określoną w art. 4 ust. 1 pkt 11 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Tak więc, świadczenie przez Wnioskodawcę zarówno usług oznaczonych symbolami PKWiU 82.11.10 i 82.19.13, jak i usług oznaczonych symbolem PKWiU jako 85.59.19, wykonywanych jako nauczyciel języka angielskiego w ramach udzielania lekcji na godziny (tj. w ramach wykonywania wolnego zawodu), nie wyłącza Wnioskodawcy z możliwości opodatkowania przychodów uzyskiwanych z prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Właściwą dla opodatkowania usług oznaczonych symbolem PKWiU 85.59.19 jest przewidziana w powołanym powyżej art. 12 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy stawka 20% przychodów osiąganych w zakresie wolnych zawodów. Natomiast pozostałe usługi będące przedmiotem zapytania podlegają stawce ryczałtu w wysokości 8,5% przychodów, zgodnie z brzmieniem art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. b) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Z związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy uznano za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.