ILPB1/415-1448/14-4/AA | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie formy opodatkowania.
ILPB1/415-1448/14-4/AAinterpretacja indywidualna
 1. forma opodatkowania
 2. ryczałty
 3. stawka
 4. usługi budowlane
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zryczałtowany podatek dochodowy -> Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 22 grudnia 2014 r. (data wpływu 23 grudnia 2014 r.), uzupełnionym w dniu 11 marca 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie formy opodatkowania – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 grudnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie formy opodatkowania.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, o których mowa w art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, w związku z czym pismem z dnia 25 lutego 2015 r. znak ILPB1/415-1448/14-2/AA na podstawie art. 169 § 1 tej ustawy wezwano Wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie skutecznie doręczono w dniu 3 marca 2015 r., natomiast w dniu 11 marca 2015 r. wniosek uzupełniono (nadano w polskiej placówce pocztowej w dniu 9 marca 2015 r.).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Od dnia 1 września 2004 r. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą (...). Działalność prowadzi jako osoba fizyczna a forma opodatkowania to ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Wnioskodawca świadczy usługi budowlane w kraju i za granicą, a w szczególności: montaż i demontaż stoisk targowych i wystawowych na targach organizowanych za granicą. Stoiska targowe są wykonywane według projektu i w miejscach wskazanych przez zamawiającego. Szczegółowy zakres robót to wznoszenie konstrukcji stalowych budynku do wysokości kilku metrów (dwu kondygnacyjne) o powierzchni do 1000 m2, zabudowanie ścian z płyt gipsowo-kartonowych, drewnianych, montaż schodów, stolarki drzwiowej i okiennej, rozprowadzanie kabli elektrycznych, instalowanie punktów elektrycznych, układanie płytek ceramicznych na ścianach i posadzkach, układanie wykładzin podłogowych a także podłóg drewnianych i paneli. Wnioskodawca montuje również sufity podwieszane, maluje i tynkuje ściany i sufity. W ramach prac zleconych dokonuje również rozbiórki elementów, które zostały zamontowane, z czego część ponownie jest montowana przy budowie nowych stoisk targowych.

Ponadto w uzupełnieniu wniosku – co do zakresu i prac wykonywanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej - Wnioskodawca dodał, że rozpiętość rodzajowa jest bardzo szeroka, co znajduje również odzwierciedlenie w klasyfikacji ujętej we wpisie do ewidencji.

Jednocześnie Wnioskodawca uważa, że ten szeroki zakres robót wykonywanych w chwili obecnej, kwalifikuje się do symbolu 40.20 – roboty budowlane, a w ramach których również wykonuje roboty z grupy 43 – 21, 31, 33, 32, 99.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

W jakiej wysokości należy naliczać podatek zryczałtowany od przychodów ewidencjonowanych w przypadku wykonywania prac opisanych w niniejszym wniosku...

Zdaniem Wnioskodawcy, po głębokiej analizie problemu i obowiązujących przepisów prawa podatkowego stawkę ryczałtu na prace budowlane związane z montażem i demontażem stoisk wystawowo-targowych należy przyjąć w wysokości 5,5% przychodu ewidencyjnego.

Jednocześnie Wnioskodawca dodaje, że zakres prac zgodnie z klasyfikacją PKD, którą posiada we wpisie do ewidencji CEDiG i które wykonuje to:

 • 40.20 roboty budowlane,
 • 43.21 wykonywanie instalacji elektrycznych,
 • 43.31 tynkowanie,
 • 43.33 posadzkarstwo i oblicowywanie ścian,
 • 43.32 zakładanie stolarki budowlanej,
 • 43.99 pozostałe specjalistyczne roboty budowlane gdzie indzie niesklasyfikowane.

Jednocześnie uzupełniając swoje stanowisko Wnioskodawca wskazał, że może zastosować podatek zryczałtowany w wysokości 5,5% przychodu ewidencjonowanego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930, z późn. zm.), ustawa reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

Stosownie do treści art. 6 ust. 1 ww. ustawy, opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym, w tym również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej „spółką”.

W myśl natomiast art. 4 ust. 1 powołanej ustawy, pod pojęciem działalności usługowej należy rozumieć pozarolniczą działalność gospodarczą, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 i Nr 220, poz. 1435 oraz z 2009 r. Nr 33, poz. 256 i Nr 222, poz. 1753) wydanym na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.), z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

Zgodnie z treścią art. 12 ust. 1 pkt 4 lit. a) powołane ustawy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 5,5% przychodów z działalności wytwórczej, robót budowlanych lub w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton.

Przepisy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne nie definiują użytego w ww. przepisie pojęcia roboty budowlane. Dlatego zasadne jest powołanie się na przepis art. 3 pkt 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, z późn. zm.).

Zgodnie z tym przepisem przez roboty budowlane należy rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.

Na wezwanie do uzupełnienia wniosku z dnia 25 lutego 2015 r., o wskazanie symbolu czynności wykonywanych przez Wnioskodawcę zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 i Nr 220, poz. 1435 oraz z 2009 r. Nr 33, poz. 256 i Nr 222, poz. 1753) oraz czy wykonywane usługi w oparciu o powyższą klasyfikację zaliczane są do robót budowlanych, Wnioskodawca odpowiedział, że czynności które wykonuje w ramach prowadzonej działalności gospodarczej to roboty budowlane, w ramach których wykonuje roboty oznaczone symbolami: 43 - 21, 31, 33, 32, 99.

Wobec powyższego, tut. Organ wyjaśnia, że zgodnie z oznaczeniami Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług wprowadzonej powołanym rozporządzeniem ww. symbole oznaczają:

43.21 – roboty związane z wykonywaniem instalacji elektrycznych,

43.31 – roboty tynkarskie,

43.32 – roboty instalacyjne stolarki budowlanej,

43.33 – roboty związane z wykładaniem posadzek, tapetowaniem i oblicowywaniem ścian,

43.99 – roboty związane z wykonywaniem pozostałych specjalistycznych robót budowlanych gdzie indziej niesklasyfikowanych.

Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne przewiduje również wyłączenia z tej formy opodatkowania, o czym stanowi art. 8 ust. 1 ww. ustawy.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. e) ww. ustawy, opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b, nie stosuje się do podatników osiągających w całości lub w części przychody z tytułu świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy.

W załączniku tym, stanowiącym Wykaz usług, których świadczenie wyłącza podatnika z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych nie wymieniono usług, sklasyfikowanych w sekcji F, dziale 43 PKWiU, tj. robót budowlanych.

Zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU), obiekty budowlane i roboty budowlane sklasyfikowane zostały w sekcji F.

Sekcja ta obejmuje:

 • budynki i pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej,
 • roboty ogólnobudowlane i specjalistyczne w zakresie budownictwa i prac inżynierii lądowej i wodnej, które polegają na budowie (tzn. wznoszeniu obiektu budowlanego w określonym miejscu, odbudowie, rozbudowie i nadbudowie obiektu budowlanego), - prace polegające na przebudowie, remoncie, rozbiórce lub montażu obiektu budowlanego, włączając montaż budowli z elementów prefabrykowanych oraz konstrukcji o charakterze stałym lub tymczasowym.

Zatem usługi, o których mowa we wniosku sklasyfikowane są zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU), jako roboty budowlane specjalistyczne, o których mowa w sekcji F, w dziale 43 tej klasyfikacji.

Reasumując, w świetle analizowanych przepisów przychody uzyskane przez Wnioskodawcę z pozarolniczej działalności gospodarczej, polegającej na świadczeniu usług budowlanych, w tym również mieszczących się w grupie 43.21, 43.31, 43.33, 43.32, 43.99 Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, podlegają opodatkowaniu 5,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, o której mowa w art. 12 ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy uznano za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.