ILPB1/415-1448/14-4/AA | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Podatek dochodowy od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie formy opodatkowania.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 22 grudnia 2014 r. (data wpływu 23 grudnia 2014 r.), uzupełnionym w dniu 11 marca 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie formy opodatkowania – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 grudnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie formy opodatkowania.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, o których mowa w art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, w związku z czym pismem z dnia 25 lutego 2015 r. znak ILPB1/415-1448/14-2/AA na podstawie art. 169 § 1 tej ustawy wezwano Wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie skutecznie doręczono w dniu 3 marca 2015 r., natomiast w dniu 11 marca 2015 r. wniosek uzupełniono (nadano w polskiej placówce pocztowej w dniu 9 marca 2015 r.).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Od dnia 1 września 2004 r. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą (...). Działalność prowadzi jako osoba fizyczna a forma opodatkowania to ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Wnioskodawca świadczy usługi budowlane w kraju i za granicą, a w szczególności: montaż i demontaż stoisk targowych i wystawowych na targach organizowanych za granicą. Stoiska targowe są wykonywane według projektu i w miejscach wskazanych przez zamawiającego. Szczegółowy zakres robót to wznoszenie konstrukcji stalowych budynku do wysokości kilku metrów (dwu kondygnacyjne) o powierzchni do 1000 m2, zabudowanie ścian z płyt gipsowo-kartonowych, drewnianych, montaż schodów, stolarki drzwiowej i okiennej, rozprowadzanie kabli elektrycznych, instalowanie punktów elektrycznych, układanie płytek ceramicznych na ścianach i posadzkach, układanie wykładzin podłogowych a także podłóg drewnianych i paneli. Wnioskodawca montuje również sufity podwieszane, maluje i tynkuje ściany i sufity. W ramach prac zleconych dokonuje również rozbiórki elementów, które zostały zamontowane, z czego część ponownie jest montowana przy budowie nowych stoisk targowych.

Ponadto w uzupełnieniu wniosku – co do zakresu i prac wykonywanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej - Wnioskodawca dodał, że rozpiętość rodzajowa jest bardzo szeroka, co znajduje również odzwierciedlenie w klasyfikacji ujętej we wpisie do ewidencji.

Jednocześnie Wnioskodawca uważa, że ten szeroki zakres robót wykonywanych w chwili obecnej, kwalifikuje się do symbolu 40.20 – roboty budowlane, a w ramach których również wykonuje roboty z grupy 43 – 21, 31, 33, 32, 99.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

W jakiej wysokości należy naliczać podatek zryczałtowany od przychodów ewidencjonowanych w przypadku wykonywania prac opisanych w niniejszym wniosku...

Zdaniem Wnioskodawcy, po głębokiej analizie problemu i obowiązujących przepisów prawa podatkowego stawkę ryczałtu na prace budowlane związane z montażem i demontażem stoisk wystawowo-targowych należy przyjąć w wysokości 5,5% przychodu ewidencyjnego.

Jednocześnie Wnioskodawca dodaje, że zakres prac zgodnie z klasyfikacją PKD, którą posiada we wpisie do ewidencji CEDiG i które wykonuje to:

  • 40.20 roboty budowlane,
  • 43.21 wykonywanie instalacji elektrycznych,
  • 43.31 tynkowanie,
  • 43.33 posadzkarstwo i oblicowywanie ścian,
  • 43.32 zakładanie stolarki budowlanej,
  • 43.99 pozostałe specjalistyczne roboty budowlane gdzie indzie niesklasyfikowane.

Jednocześnie uzupełniając swoje stanowisko Wnioskodawca wskazał, że może zastosować podatek zryczałtowany w wysokości 5,5% przychodu ewidencjonowanego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930, z późn. zm.), ustawa reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

Stosownie do treści art. 6 ust. 1 ww. ustawy, opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym, w tym również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej „spółką”.

W myśl natomiast art. 4 ust. 1 powołanej ustawy, pod pojęciem działalności usługowej należy rozumieć pozarolniczą działalność gospodarczą, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 i Nr 220, poz. 1435 oraz z 2009 r. Nr 33, poz. 256 i Nr 222, poz. 1753) wydanym na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.), z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

Zgodnie z treścią art. 12 ust. 1 pkt 4 lit. a) powołane ustawy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 5,5% przychodów z działalności wytwórczej, robót budowlanych lub w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton.

Przepisy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne nie definiują użytego w ww. przepisie pojęcia roboty budowlane. Dlatego zasadne jest powołanie się na przepis art. 3 pkt 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, z późn. zm.).

Zgodnie z tym przepisem przez roboty budowlane należy rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.

Na wezwanie do uzupełnienia wniosku z dnia 25 lutego 2015 r., o wskazanie symbolu czynności wykonywanych przez Wnioskodawcę zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 i Nr 220, poz. 1435 oraz z 2009 r. Nr 33, poz. 256 i Nr 222, poz. 1753) oraz czy wykonywane usługi w oparciu o powyższą klasyfikację zaliczane są do robót budowlanych, Wnioskodawca odpowiedział, że czynności które wykonuje w ramach prowadzonej działalności gospodarczej to roboty budowlane, w ramach których wykonuje roboty oznaczone symbolami: 43 - 21, 31, 33, 32, 99.

Wobec powyższego, tut. Organ wyjaśnia, że zgodnie z oznaczeniami Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług wprowadzonej powołanym rozporządzeniem ww. symbole oznaczają:

43.21 – roboty związane z wykonywaniem instalacji elektrycznych,

43.31 – roboty tynkarskie,

43.32 – roboty instalacyjne stolarki budowlanej,

43.33 – roboty związane z wykładaniem posadzek, tapetowaniem i oblicowywaniem ścian,

43.99 – roboty związane z wykonywaniem pozostałych specjalistycznych robót budowlanych gdzie indziej niesklasyfikowanych.

Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne przewiduje również wyłączenia z tej formy opodatkowania, o czym stanowi art. 8 ust. 1 ww. ustawy.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. e) ww. ustawy, opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b, nie stosuje się do podatników osiągających w całości lub w części przychody z tytułu świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy.

W załączniku tym, stanowiącym Wykaz usług, których świadczenie wyłącza podatnika z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych nie wymieniono usług, sklasyfikowanych w sekcji F, dziale 43 PKWiU, tj. robót budowlanych.

Zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU), obiekty budowlane i roboty budowlane sklasyfikowane zostały w sekcji F.

Sekcja ta obejmuje:

  • budynki i pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej,
  • roboty ogólnobudowlane i specjalistyczne w zakresie budownictwa i prac inżynierii lądowej i wodnej, które polegają na budowie (tzn. wznoszeniu obiektu budowlanego w określonym miejscu, odbudowie, rozbudowie i nadbudowie obiektu budowlanego), - prace polegające na przebudowie, remoncie, rozbiórce lub montażu obiektu budowlanego, włączając montaż budowli z elementów prefabrykowanych oraz konstrukcji o charakterze stałym lub tymczasowym.

Zatem usługi, o których mowa we wniosku sklasyfikowane są zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU), jako roboty budowlane specjalistyczne, o których mowa w sekcji F, w dziale 43 tej klasyfikacji.

Reasumując, w świetle analizowanych przepisów przychody uzyskane przez Wnioskodawcę z pozarolniczej działalności gospodarczej, polegającej na świadczeniu usług budowlanych, w tym również mieszczących się w grupie 43.21, 43.31, 43.33, 43.32, 43.99 Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, podlegają opodatkowaniu 5,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, o której mowa w art. 12 ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy uznano za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.