IBPB-1-1/4511-263/15/WRz | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Jaka jest możliwość zmiany formy opodatkowania w ciągu roku podatkowego?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 26 maja 2015 r. (data wpływu do tut. Biura 29 maja 2015 r.), uzupełnionym 19 sierpnia 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, w zakresie możliwości wyboru ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, jako formy opodatkowania ponownie rozpoczętej w trakcie roku podatkowego, pozarolniczej działalności gospodarczej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 maja 2015 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, w zakresie możliwości wyboru ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, jako formy opodatkowania ponownie rozpoczętej w trakcie roku podatkowego, pozarolniczej działalności gospodarczej. Wniosek powyższy nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 4 sierpnia 2015 r. Znak: IBPB-1-1/4511-263/15/WRz, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, wezwał Wnioskodawcę do jego uzupełnienia, co też nastąpiło 19 sierpnia 2015 r.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Od 1989 r. Wnioskodawca prowadził działalność gospodarczą. Była to działalność o charakterze oświatowo - szkoleniowym, polegająca na prowadzeniu kursów nauki jazdy kat. B. Działalność ta była opodatkowana na tzw. zasadach ogólnych. Ww. działalność gospodarcza, jako działalność regulowana, wymagała spełnienia szczególnych warunków, określonych przepisami prawa: tj. art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U z 2015 r. poz. 584 ze zm.) oraz art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r., o kierujących pojazdami (t.j. Dz.U. 2015 r., poz. 155 ze zm.). Jako że działalność ta, nie przynosiła od kilku lat dochodu, Wnioskodawca postanowił z niej całkowicie zrezygnować, o czym zawiadomił urząd miasta - wydział przedsięwzięć gospodarczych a następnie, wydział komunikacji. W dniu 13 maja 2015 r. zakończył działalność gospodarczą o nazwie Ośrodek Szkolenia Kierowców, kat B, o nazwie X. Aby nie mieć przerwy w świadczeniach zdrowotnych, w dniu 14 maja 2015 r. zarejestrował firmę handlową o nazwie Y. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, Wnioskodawca jako formę opodatkowania wybrał ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Przedmiotem jego obecnej działalności gospodarczej, jest sprzedaż sprzętu AGD, w sieci sklepowej oraz poza tą siecią. Działalność ta nie ma nic wspólnego z działalnością prowadzoną uprzednio. Jest prowadzona pod innym adresem i nie jest tzw. działalnością regulowaną.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy wybór nowej formy opodatkowania w trakcie trwania roku kalendarzowego jest możliwy...

Zdaniem Wnioskodawcy, rozpoczynając 14 maja 2015 r. działalność gospodarczą, w trakcie roku kalendarzowego, zgodnie z ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, miał prawo wyboru ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych jako formy opodatkowania prowadzonej działalności gospodarczej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

W myśl art. 9a ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), dochody osiągnięte przez podatników ze źródła, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, są opodatkowane na zasadach określonych w art. 27, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, chyba że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym. Podatnicy podejmujący działalność gospodarczą wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym mogą złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.), pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, nie później niż do dnia 20 stycznia roku podatkowego. Jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, oświadczenie może złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a jeżeli podatnik nie złożył oświadczenia na podstawie tych przepisów - pisemne oświadczenie składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Jeżeli do dnia 20 stycznia roku podatkowego podatnik nie zgłosił likwidacji działalności gospodarczej lub nie dokonał wyboru innej formy opodatkowania, uważa się, że nadal prowadzi działalność opodatkowaną w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Z powyższych przepisów wynika, że podstawową formą opodatkowania podatkiem dochodowym z działalności gospodarczej jest opodatkowanie na tzw. zasadach ogólnych, czyli według skali podatkowej. Wymieniona forma opodatkowania przysługuje z mocy ustawy i podatnik nie musi składać oświadczenia o jej wyborze. Złożenie stosownego oświadczenia – w wymienionym w przepisach terminie – jest natomiast warunkiem koniecznym dla możliwości skorzystania z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Przy tym, w trakcie roku podatkowego – wybór sposobu opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, jest możliwy tylko w przypadku rozpoczęcia prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej. W innych przypadkach oświadczenie o wyborze formy opodatkowania należy złożyć do 20 stycznia roku podatkowego.

Oznacza to, że jeżeli nie została zgłoszona likwidacja działalności gospodarczej, wyboru formy (lub sposobu) opodatkowania dochodów podatnik dokonuje na dany rok podatkowy.

Natomiast w sytuacji kiedy w ciągu roku podatnik w sposób trwały zlikwidował pozarolniczą działalność gospodarczą i o tym fakcie zawiadomił naczelnika urzędu skarbowego, dokonał wykreślenia z ewidencji działalności gospodarczej, a następnie w tym samym roku podatkowym ponownie rozpoczął (po uzyskaniu wpisu do ewidencji) prowadzenie działalności gospodarczej, nie ma przeszkód do wyboru przez ten podmiot formy opodatkowania.

Co do zasady, skoro podatnik zawiadomił wcześniej organ podatkowy o likwidacji prowadzonej działalności gospodarczej (ze wszelkimi konsekwencjami wynikającymi z przepisów prawnych), to gdy rozpocznie on ponownie działalność, nie ma podstaw aby odmówić mu statusu podatnika rozpoczynającego na nowo prowadzenie działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego. W związku z rozpoczęciem działalności gospodarczej, podatnik powinien dokonać wyboru formy opodatkowania, zgodnie z cytowanymi przepisami. W przypadku zaś niezłożenia oświadczenia o wyborze formy opodatkowania, jego dochody z działalności gospodarczej opodatkowane są na zasadach ogólnych, a więc wg określonej w art. 27 ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, skali podatkowej.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca od kilku lat prowadził działalność gospodarczą (Ośrodek Szkolenia Kierowców, w zakresie szkolenia kierowców kat B), która jednakże nie przynosiła dochodów. Postanowił więc z niej całkowicie zrezygnować, o czym 13 maja 2015 r. zawiadomił Urząd miasta (Wydział przedsięwzięć gospodarczych), a następnie, Wydział Komunikacji. Aby nie mieć przerwy w świadczeniach zdrowotnych 14 maja 2015 r. zarejestrował firmę handlową, w ramach której obecnie prowadzi sprzedaż sprzętu AGD.

Mając na względzie przedstawiony stan faktyczny oraz powołane wyżej przepisy prawa podatkowego stwierdzić należy, że o ile Wnioskodawca zlikwidował trwale i skutecznie uprzednio prowadzoną działalność gospodarczą (Ośrodek Szkolenia Kierowców) i w dniu 13 maja 2015 r. wykreślił ją z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), ze wszelkimi konsekwencjami wynikającymi z przepisów prawnych i w dniu 14 maja 2015 r. rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej w innym zakresie, to mógł dokonać wyboru ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, jako formy opodatkowania nowo rozpoczętej działalności gospodarczej.

W związku z powyższym przedstawione we wniosku stanowisko Wnioskodawcy uznano za prawidłowe.

Nadmienić jednakże należy, że dokonanie oceny w powyższym zakresie (a więc w zakresie oceny skuteczności likwidacji poprzednio prowadzonej działalności gospodarczej i rozpoczęcia nowej) wykracza poza ramy postępowania o wydanie interpretacji indywidualnej. Kwestia ta może zostać zweryfikowana w toku ewentualnego postępowania podatkowego lub kontrolnego prowadzonego przez uprawniony organ podatkowy.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.