IBPB-1-1/4511-169/WRz | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Jaka jest możliwość zmiany formy opodatkowania w ciągu roku podatkowego?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 5 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku, który wpłynął do tut. Biura 17 marca 2016 r.), uzupełnionym 13 maja 2016 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie formy opodatkowania działalności gospodarczej ponownie rozpoczętej w trakcie roku podatkowego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 marca 2016 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie formy opodatkowania działalności gospodarczej ponownie rozpoczętej w trakcie roku podatkowego. Wniosek powyższy nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 19 kwietnia 2016 r., Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, wezwał Wnioskodawcę do jego uzupełnienia, co też nastąpiło 13 maja 2016 r.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

W okresie od 1 marca 2009 r. do 12 lutego 2016 r. (data wykreślenie wpisu z rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, dalej: CElDG), Wnioskodawca jako osoba fizyczna prowadził działalność gospodarczą na podstawie ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. 2015 r., poz. 584, dalej: ustawa o Swobodzie). Działalność ta była prowadzona głównie pod symbolem PKD 61.30.Z, tj. działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej. W dniu 15 lutego 2016 r. Wnioskodawca otworzył nową działalność gospodarczą, również jako osoba fizyczna, której głównym przedmiotem działalności są usługi sklasyfikowane pod symbolem PKD 82.99.Z, tj. pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana. Wnioskodawca w momencie otwierania działalności gospodarczej - 15 lutego 2016 r. złożył oświadczenie, o którym mowa w art. 9a ust 2 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm., dalej: ustawa o PIT), o wyborze opodatkowania nowo otwartej działalności gospodarczej na podstawie art. 30c ustawy o PIT (dalej: podatek liniowy).

W uzupełnieniu wniosku, ujętym w piśmie z 7 maja 2016 r., Wnioskodawca wskazał m.in., że:

  • W celu ustalenia zobowiązania podatkowego prowadził podatkową księgę przychodów i rozchodów (dalej: KPiR),
  • Działalność gospodarcza została skutecznie wykreślona z rejestru CEIDG 12 lutego 2016 r. Zaprzestanie prowadzania działalności nastąpiło 5 lutego 2016 r., a wykreślenie nastąpiło 7 dni później. Informacje te znajdują potwierdzenie w CEIDG w rubryce „data wykreślenia wpisu z rejestru”.
  • Ponadto Wnioskodawca:
  • zawiadomił właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego o zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej poprzez złożenie właściwego wniosku do CEIDG,
  • sporządził zarówno „spis z natury” jak i wykaz składników majątku pozostały na dzień likwidacji działalności gospodarczej, w których wykazał stan zerowy,
  • w dniu zgłoszenia zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej zamknął wszystkie wymagane ewidencje,
  • faktycznie zaprzestał wykonywania działalności gospodarczej 1 października 2014 r., co zostało odnotowane poprzez zapis w CEIDG jako zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej.
  • W związku z otwarciem nowej działalności gospodarczej zmianie uległy:
  • nazwa prowadzonej działalności gospodarczej,
  • przedmiot (zakres) tej działalności gospodarczej.

Istotne elementy stanu faktycznego sprawy, zawarto również we własnym stanowisku Wnioskodawcy w sprawie gdzie wskazano, że przesłanki uniemożliwiające skorzystanie z opodatkowania w formie podatku liniowego, wymienione w art. 9a ust 3 ustawy o PIT, w przypadku Wnioskodawcy nie znajdują zastosowania.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy po likwidacji działalności gospodarczej w roku podatkowym i założeniu w tym samym roku podatkowym - nowej i innej, Wnioskodawca może wybrać formę opodatkowania tzw. podatkiem liniowym...

Zdaniem Wnioskodawcy, w myśl art. 9a ust. 1 ustawy o PIT dochody osiągnięte przez podatników ze źródła, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, są opodatkowane na zasadach określonych w art. 27, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, chyba że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowemu pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym. Podatnicy podejmujący działalność gospodarczą wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym mogą złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej. Natomiast stosownie do treści art. 9a ust. 2 ww. ustawy o PIT, podatnicy z zastrzeżeniem ust. 3, mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c. W tym przypadku są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania. Jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, oświadczenie może złożyć na podstawie ustawy o Swobodzie, a jeżeli podatnik nie złożył oświadczenia na podstawie tych przepisów - pisemne oświadczenie składa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Z powyższych przepisów wynika, że podstawową formą opodatkowania podatkiem dochodowym z działalności gospodarczej jest opodatkowanie według skali podatkowej, wymieniona forma opodatkowania przysługuje z mocy ustawy i podatnik nie musi składać oświadczenia o jej wyborze. Złożenie stosownego oświadczenia - w wymienionym w przepisach terminie - jest natomiast warunkiem koniecznym dla możliwości skorzystania z opodatkowania w formie tzw. podatku liniowego. Przy tym, w trakcie roku podatkowego - wybór sposobu opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, jest możliwy tylko w przypadku rozpoczęcia prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej. W innych przypadkach oświadczenie o wyborze formy opodatkowania należy złożyć do 20 stycznia roku podatkowego. Oznacza to, że jeżeli nie została zgłoszona likwidacja działalności gospodarczej, wyboru formy (lub sposobu) opodatkowania dochodów podatnik dokonuje na dany rok podatkowy. Natomiast w sytuacji kiedy w ciągu roku podatnik w sposób trwały zlikwidował pozarolniczą działalność gospodarczą i o tym fakcie zawiadomił naczelnika urzędu skarbowego, dokonał wykreślenia z ewidencji działalności gospodarczej, a następnie w tym samym roku podatkowym ponownie rozpoczął (po uzyskaniu wpisu do ewidencji) prowadzenie działalności gospodarczej, nie ma przeszkód do wyboru przez ten podmiot formy opodatkowania. Należy podkreślić, że tak sformułowane stanowisko jest zgodnie z linią interpretacyjną Ministra Finansów, udzielającego indywidualne interpretacje podatkowe. Co do zasady, skoro podatnik zawiadomił wcześniej organ podatkowy o likwidacji prowadzonej działalności gospodarczej (ze wszelkimi konsekwencjami wynikającymi z przepisów prawnych), to gdy rozpocznie on ponownie działalność, nie ma podstaw aby odmówić statusu podatnika rozpoczynającego prowadzenie działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego. W związku z rozpoczęciem działalności gospodarczej należy dokonać wyboru formy opodatkowania, zgodnie z cytowanymi przepisami. W przypadku zaś niezłożenia oświadczenia o wyborze formy opodatkowania, dochody z działalności gospodarczej opodatkowane są na zasadach określonych w art. 27 ustawy o PIT. Tym samym Wnioskodawca, jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, która dokona jej zamknięcia na podstawie ustawy o Swobodzie może w tym samym roku podatkowym otworzyć nową działalność gospodarczą w myśl wyżej wymienionej ustawy i złożyć stosowne oświadczenie na podstawie art. 9a ust 2 ustawy o PIT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Nadmienić jednakże należy, że dokonanie oceny w powyższym zakresie (a więc w zakresie oceny skuteczności likwidacji poprzednio prowadzonej działalności gospodarczej i rozpoczęcia nowej) wykracza poza ramy postępowania o wydanie interpretacji indywidualnej. Kwestia ta może zostać zweryfikowana w toku ewentualnego postępowania podatkowego lub kontrolnego prowadzonego przez uprawniony organ podatkowy.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.