Forma opodatkowania | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to forma opodatkowania. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
25
paź

Istota:

Możliwość opodatkowania podatkiem liniowym.

Fragment:

(...) form opodatkowania dochodów (przychodów) podatnika uzyskanych z działalności gospodarczej wykonywanej w odmiennych formach, a nadto, że wybór liniowej formy opodatkowania obejmuje wszystkie dochody tego podatnika, które podlegają opodatkowaniu na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. ” NSA stwierdził na tej podstawie, że „ z powołanych wyżej przepisów wynika zasada, że jeżeli podatnik raz wyraził wolę co do formy opodatkowania, to żeby zrezygnować z tego sposobu opodatkowania musi złożyć w terminie do dnia 20 stycznia danego roku podatkowego zawiadomienie do właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z tej formy albo o wyborze liniowej formy opodatkowania. Raz dokonany wybór sposobu opodatkowania dotyczy wszystkich form opodatkowania tej działalności, do których mają zastosowanie przepisy ustawy. ” Analogiczne stanowisko zajął w tej sprawie sąd I instancji (wyrok WSA w Warszawie z 4 maja 2009 r., III SA/Wa 3235/08). Z kolei WSA w Rzeszowie w wyroku z 3 kwietnia 2017 r. (I SA/Rz 115/17) stwierdził, że „ zgodnie z art. 9a ust. 4 u.p.d.o.f. wybór sposobu opodatkowania winien być dokonany w oświadczeniu (...)

2018
13
paź

Istota:

Zmiana formy opodatkowania prowadzonej działalności gospodarczej

Fragment:

W kolejnych latach nie były składane inne zmiany CEIDG dotyczące formy opodatkowania. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy zmiana w CEIDG złożona w dniu 25.01.2016 r. na zmianę formy opodatkowania na podatek liniowy dotyczy roku 2017 i kolejnych lat? Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 9a ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do dnia 20 stycznia każdego roku można złożyć oświadczenie o zmianie formy opodatkowania. Takie oświadczenie można również złożyć w formie zmiany wniosku CEIDG. Z racji tego, że zmiana CEIDG została złożona w dniu 25.01.2016 r. nie mogła być ona zastosowana do roku 2016. Natomiast terminem do złożenia oświadczenia dla roku 2017 był 20.01.2017 r. Zgłoszenie z dnia 25.01.2016 r. zostało dokonane przed wymaganym terminem. Zgodnie z art. 9 ust. 4 wybór formy opodatkowania dotyczy również kolejnych lat, dlatego na rok 2017 zgodnie ze zmianą z dnia 25.01.2016 r. formą opodatkowania będzie podatek liniowy. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego - jest nieprawidłowe. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.

2018
27
cze

Istota:

Zmiana formy opodatkowania po likwidacji działalności gospodarczej

Fragment:

W innych przypadkach oświadczenie o wyborze formy opodatkowania należy złożyć do 20 stycznia roku podatkowego. Oznacza to, że jeżeli nie została zgłoszona likwidacja działalności gospodarczej, wyboru formy (lub sposobu) opodatkowania dochodów podatnik dokonuje na dany rok podatkowy. Natomiast w sytuacji, kiedy w ciągu roku podatnik w sposób trwały zlikwidował pozarolniczą działalność gospodarczą i o tym fakcie zawiadomił naczelnika urzędu skarbowego, dokonał wykreślenia z ewidencji działalności gospodarczej, a następnie w tym samym roku podatkowym ponownie rozpoczął (po uzyskaniu wpisu do ewidencji) prowadzenie działalności gospodarczej, nie ma przeszkód do wyboru przez ten podmiot formy opodatkowania. Co do zasady, skoro podatnik zawiadomił wcześniej organ podatkowy o likwidacji prowadzonej działalności gospodarczej (ze wszelkimi konsekwencjami wynikającymi z przepisów prawnych), to gdy rozpocznie on ponownie działalność, nie ma podstaw, aby odmówić statusu podatnika rozpoczynającego prowadzenie działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego. W związku z rozpoczęciem działalności gospodarczej podatnik ma prawo dokonać wyboru formy opodatkowania, zgodnie z cytowanymi przepisami.

2017
14
paź

Istota:

W zakresie zmiany formy opodatkowania prowadzonej działalności gospodarczej.

Fragment:

Urząd Skarbowy uznał, że zmiany formy opodatkowania dokonała po terminie i żąda od Wnioskodawczyni skorygowania zeznania za rok 2014, przy czym Urząd Skarbowy nie powołuje się na żadne przepisy uzasadniające żądanie. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy zmiany formy opodatkowania Wnioskodawczyni dokonała w terminie, czy po terminie i czy Urząd Skarbowy ma prawo żądania od niej skorygowania zeznania za 2014 rok? Interpretacja dotyczy odpowiedzi na pytanie „ Czy zmiana formy opodatkowania Wnioskodawczyni dokonała w terminie ”. W zakresie pytania „ Czy Urząd Skarbowy ma prawo żądania od niej skorygowania zeznania za 2014 rok ” zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie. Zdaniem Wnioskodawcy, zmiany formy opodatkowania dokonała w terminie i nie jest zobowiązana do skorygowania zeznania za 2014 rok, bowiem jak wynika z ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej integralną częścią wniosku o wpis/zmianę w CEIDG jest przyjęcie oświadczenia o wyborze przez przedsiębiorcę formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych albo wniosku o zastosowanie w formie karty podatkowej albo rezygnacji z wybranej formy opodatkowania, przy czym przepisy nie odwołują się do innych ustaw.

2017
26
sie

Istota:

Zmiana formy opodatkowania prowadzonej działalności gospodarczej.

Fragment:

(...) form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym. Zawiadomienie o rezygnacji ze sposobu opodatkowania, o którym mowa w ust. 2, podatnik może złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej. Powyższy znowelizowany przepis wszedł w życie w dniu 19 maja 2016 r., zatem w przedmiotowej sprawie nie znajdzie zastosowania, gdyż przyjmując za Wnioskodawcą, że zawiadomienie o zmianie formy opodatkowania zostało dokonane w dniu 18 stycznia 2016 r. zastosowanie będą miały przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym na dzień 18 stycznia 2016 r. Z powyższych przepisów jednoznacznie wynika, że podstawową formą opodatkowania podatkiem dochodowym dochodów z działalności gospodarczej jest opodatkowanie według skali podatkowej. Wymieniona forma opodatkowania przysługuje z mocy ustawy i podatnik nie musi składać oświadczenia o jej wyborze. Złożenie stosownego oświadczenia, w określonym w przepisach terminie, jest natomiast warunkiem koniecznym dla możliwości skorzystania z opodatkowania w formie tzw. podatku liniowego. Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w stanie prawnym obowiązującym na dzień 18 stycznia 2016 r. nakładają obowiązek złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania.

2017
22
lip

Istota:

Czy Wnioskodawca był uprawniony do wyboru opodatkowania na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dla nowo rozpoczętej w trakcie roku działalności gospodarczej po uprzedniej likwidacji działalności gospodarczej w tym samym roku?

Fragment:

(...) form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym. Zawiadomienie o rezygnacji ze sposobu opodatkowania, o którym mowa w ust. 2, podatnik może złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej. Z powyższych przepisów wynika, że podstawową formą opodatkowania podatkiem dochodowym z działalności gospodarczej jest opodatkowanie według skali podatkowej. Wymieniona forma opodatkowania przysługuje z mocy ustawy i podatnik nie musi składać oświadczenia o jej wyborze. Złożenie stosownego oświadczenia – w wymienionym w przepisach terminie – jest natomiast warunkiem koniecznym dla możliwości skorzystania z opodatkowania w formie tzw. podatku liniowego albo podatku zryczałtowanego. Przy tym, w trakcie roku podatkowego – wybór sposobu opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, jest możliwy tylko w przypadku rozpoczęcia prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej. W innych przypadkach oświadczenie o wyborze formy opodatkowania należy złożyć do 20 stycznia roku podatkowego. Oznacza to, że jeżeli nie została zgłoszona likwidacja działalności gospodarczej, wyboru formy (lub sposobu) opodatkowania dochodów podatnik dokonuje na dany rok podatkowy.

2017
12
lip

Istota:

Zmiana formy opodatkowania prowadzonej działalności gospodarczej.

Fragment:

(...) form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym. Z powyższych przepisów jednoznacznie wynika, że podstawową formą opodatkowania podatkiem dochodowym dochodów z działalności gospodarczej jest opodatkowanie według skali podatkowej. Wymieniona forma opodatkowania przysługuje z mocy ustawy i podatnik nie musi składać oświadczenia o jej wyborze. Złożenie stosownego oświadczenia, w określonym w przepisach terminie, jest natomiast warunkiem koniecznym dla możliwości skorzystania z opodatkowania w formie tzw. podatku liniowego. Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nakładając obowiązek zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o zmianie formy opodatkowania w terminie do 20 stycznia roku podatkowego nie wskazują, że zawiadomienie to powinno być złożone bezpośrednio naczelnikowi urzędu skarbowego. Brak jest zatem podstaw do odmawiania skuteczności takiemu zawiadomieniu, tylko z tego powodu, że zostało ono złożone za pośrednictwem wniosku o wpis do CEIDG. Zatem, zgłoszenie powyższych informacji należy uznać za dopełnienie stosownych obowiązków, o ile złożenie wniosku CEIDG nastąpiło z zachowaniem wskazanych w przepisach podatkowych terminów.

2017
9
cze

Istota:

W zakresie możliwości zmiany wybranej formy opodatkowania

Fragment:

Z treści wniosku wynika, że rozpoczął Pan prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej od dnia 18 kwietnia 2017 r., wybierając przez pomyłkę formę opodatkowania według skali podatkowej. W dniu 28 kwietnia 2017 r. złożył pan do naczelnika Urzędu Skarbowego oświadczenie o wyborze formy opodatkowania podatkiem liniowym. Na dzień złożenia oświadczenia o wyborze formy opodatkowania, tj. 28 kwietnia 2017 r. nie osiągnął Pan przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej. Na tle powyższych ustaleń i analizy zapisów art. 9a ust. 1 i 2, należy stwierdzić, że wybór opodatkowania na zasadach określonych w art. 30c był Pana uprawnieniem. W przypadku rozpoczęcia działalności gospodarczej w ciągu roku podatkowego, możliwość dokonania wyboru formy opodatkowania przysługiwała Panu najpóźniej do czasu uzyskania pierwszego przychodu z tego tytułu. W związku z tym, że nie uzyskał Pan żadnego przychodu od czasu złożenia oświadczenia o wyborze formy opodatkowania według skali podatkowej nie było przeszkód by wycofać oświadczenie o opodatkowaniu dochodów z działalności gospodarczej na zasadach ogólnych według skali podatkowej zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i opodatkować dochody podatkiem liniowym. W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

2017
16
maj

Istota:

W zakresie możliwości zmiany wybranej formy opodatkowania

Fragment:

Wybór sposobu opodatkowania dokonany w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 2, dotyczy również lat następnych, chyba że podatnik, w terminie do dnia 20 stycznia roku podatkowego, zawiadomi w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z tego sposobu opodatkowania lub złoży w tym terminie pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym. Zawiadomienie o rezygnacji ze sposobu opodatkowania, o którym mowa w ust. 2, podatnik może złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej. Z treści wniosku wynika, że rozpoczął Pan prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej od dnia 19 września 2016 r., wybierając przez pomyłkę formę opodatkowania podatek liniowy. Ponieważ ta forma opodatkowania wyklucza wspólne rozliczanie się z żoną po dwóch dniach Wnioskodawca zmienił zapis w CEIDG. Na tle powyższych ustaleń i analizy zapisów art. 9a ust. 1 i 2, należy stwierdzić, że wybór opodatkowania na zasadach określonych w art. 30c był Pana uprawnieniem. W przypadku rozpoczęcia działalności gospodarczej w ciągu roku podatkowego, możliwość dokonania wyboru formy opodatkowania przysługiwała Panu najpóźniej do czasu uzyskania pierwszego przychodu z tego tytułu. W związku z tym, że nie uzyskał Pan żadnego przychodu od czasu złożenia oświadczenia o wyborze formy opodatkowania podatkiem liniowym nie było przeszkód by wycofać oświadczenie o opodatkowaniu dochodów z działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i opodatkować dochody na zasadach ogólnych.

2017
10
maj

Istota:

Czy możliwe jest wycofanie się z oświadczenia o wyborze formy opodatkowania do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, w którym została rozpoczęta działalność gospodarcza do momentu złożenia stosownego wniosku we wspólnym zeznaniu rocznym małżonków?

Fragment:

Mąż Wnioskodawczyni, w roku podatkowym 2015 (sierpień) rozpoczął działalność gospodarczą wybierając formę opodatkowania - podatek liniowy. W miesiącu kwietniu 2016 roku złożył oświadczenie o łącznym opodatkowaniu dochodów osiąganych przez małżonków za rok 2015 oraz jednocześnie mąż dokonał zmiany przyjętej uprzednio formy opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Natomiast w grudniu 2016 r. pracownik urzędu skarbowego poinformował męża, że złożone oświadczenie – w kwietniu 2016 r. – jest pozbawione podstaw prawnych i w związku z tym każdy z małżonków jest zobowiązany osobno złożyć korektę zeznania rocznego za 2015 r. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy możliwe jest wycofanie się z oświadczenia o wyborze formy opodatkowania do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, w którym została rozpoczęta działalność gospodarcza do momentu złożenia stosownego wniosku we wspólnym zeznaniu rocznym małżonków? Zdaniem Zainteresowanych, możliwe jest wycofanie się z oświadczenia o wyborze formy opodatkowania do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, w którym została rozpoczęta działalność gospodarcza. Zgodnie z zasadą art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.