Forma opodatkowania | Interpretacje podatkowe

Forma opodatkowania | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to forma opodatkowania. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy wobec zaistniałej sytuacji, w której deklaracja dnia 20.01.2014 roku nie wpłynęła do właściwego Urzędu Skarbowego, podatnik może rozliczać podatek dochodowy liniowo czy według skali podatkowej?
Fragment:
Z powyższych przepisów wynika, że podstawową formą opodatkowania podatkiem dochodowym dochodów z działalności gospodarczej jest opodatkowanie według skali podatkowej (tzw. zasady ogólne). Wymieniona forma opodatkowania obowiązuje z mocy ustawy i podatnik nie musi składać oświadczenia o jej wyborze. Złożenie stosownego oświadczenia, w określonym w przepisach terminie jest natomiast warunkiem koniecznym dla możliwości skorzystania z opodatkowania w formie tzw. podatku liniowego. Wyboru formy opodatkowania dokonuje się do 20 stycznia roku podatkowego, a w przypadku podatników rozpoczynających prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego, co do zasady, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca dnia 20 stycznia 2014 r. złożył deklarację o płaceniu podatku dochodowego od osób fizycznych według metody liniowej do Urzędu Skarbowego zamiast do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania Urzędu Skarbowego. Należy zauważyć, że przepisu art. 9a ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie można traktować rozszerzająco. Oświadczenie o wyborze formy opodatkowania należy złożyć właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie do 20 stycznia roku podatkowego.
2016
10
lut

Istota:
Czy w takich okolicznościach, złożone w styczniu 2004 r. pisemne oświadczenie o wyborze sposobu opodatkowania na zasadzie art. 30c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, ma zastosowanie do dochodów z działalności gospodarczej uzyskiwanych w 2014 r.?
Fragment:
Wnioskodawca utracił prawo do rozliczania podatkiem liniowym, a do 20 stycznia 2014 r. nie złożył oświadczania w trybie art. 9a ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych o ponownym wyborze formy opodatkowania na mocy art. 30c uważa, iż w roku 2014 nie ma prawa opodatkować dochodów z działalności w tej formie i powinien rozliczyć się na zasadach ogólnych, tj. według skali podatkowej. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe. Zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.), źródłem przychodów jest pozarolnicza działalność gospodarcza. W myśl art. 9a ust. 1 powołanej ustawy, dochody osiągnięte przez podatników ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, są opodatkowane na zasadach określonych w art. 27, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, chyba że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym. Podatnicy podejmujący działalność gospodarczą wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym mogą złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.
2016
15
sty

Istota:
Czy Wnioskodawca ma prawo do wyboru zryczałtowanej formy opodatkowania z tytułu najmu i czy Wnioskodawca ma prawo uiszczać podatek w wysokości 8,5% od uzyskanego całkowitego przychodu?
Fragment:
Czy w przypadku prezentowanym w stanie faktycznym Wnioskodawca ma prawo do wyboru zryczałtowanej formy opodatkowania z tytułu najmu i czy Wnioskodawca ma prawo uiszczać podatek w wysokości 8,5 % od uzyskanego całkowitego przychodu... Zdaniem Wnioskodawcy, odnośnie przychodu z tytułu najmu wszystkich lokali, zarówno użytkowych jak i mieszkalnych, stanowiących własność Wnioskodawcy, ma on niczym nie skrępowane prawo do wyboru formy opodatkowania na zasadach zryczałtowanych, określonych w art. 6 ust. 1a ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne ( Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.). Wówczas całkowity przychód zgodnie z art. 12 ust.1 pkt 3 lit. a) ww. ustawy podlegać będzie opodatkowaniu według stawki 8,5 %. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.
2015
23
gru

Istota:
W zakresie możliwości wyboru formy opodatkowania
Fragment:
(...) form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym. Z powyższych przepisów wynika, że podstawową formą opodatkowania podatkiem dochodowym z działalności gospodarczej jest opodatkowanie według skali podatkowej. Wymieniona forma opodatkowania przysługuje z mocy ustawy i podatnik nie musi składać oświadczenia o jej wyborze. Złożenie stosownego oświadczenia – w wymienionym w przepisach terminie – jest natomiast warunkiem koniecznym dla możliwości skorzystania z opodatkowania w formie tzw. podatku liniowego albo podatku zryczałtowanego. Przy tym, w trakcie roku podatkowego – wybór sposobu opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, jest możliwy tylko w przypadku rozpoczęcia prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej. W innych przypadkach oświadczenie o wyborze formy opodatkowania należy złożyć do 20 stycznia roku podatkowego. Oznacza to, że jeżeli nie została zgłoszona likwidacja działalności gospodarczej, wyboru formy (lub sposobu) opodatkowania dochodów podatnik dokonuje na dany rok podatkowy. Natomiast w sytuacji kiedy w ciągu roku podatnik w sposób trwały zlikwidował pozarolniczą działalność gospodarczą i o tym fakcie zawiadomił naczelnika urzędu skarbowego, dokonał wykreślenia z ewidencji działalności gospodarczej, a następnie w tym samym roku podatkowym ponownie rozpoczął (po uzyskaniu wpisu do ewidencji) prowadzenie działalności gospodarczej, nie ma przeszkód do wyboru przez ten podmiot formy opodatkowania.
2015
6
paź

Istota:
Zryczałtowany podaetu dochodowy od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie wyboru formy opodatkowania.
Fragment:
(...) formy opodatkowania – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 7 kwietnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie wyboru formy opodatkowania. Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, o których mowa w art. 14b § 3 i § 4 ustawy Ordynacja podatkowa, w związku z czym pismem z dnia 19 czerwca 2015 r. znak ILPB1/4511-1-467/15-2/AA na podstawie art. 169 § 1 tej ustawy wezwano Wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. Wezwanie skutecznie doręczono w dniu 22 czerwca 2015 r., natomiast w dniu 1 lipca 2015 r. wniosek uzupełniono (nadano w polskiej placówce pocztowej w dniu 29 czerwca 2015 r.). We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Z dniem 23 października 2014 r. Wnioskodawca zarejestrował jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą: „ A ”. Działalność ta została zarejestrowana pod następującymi kodami PKD oraz PKWiU: 82.11.Z (jako przeważająca działalność gospodarcza) - tj. działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKWiU 82.11.10), 82.11.Z (PKWiU 82.11.10), 82.19.Z (PKWiU 82.19.13), 85.59.B (PKWiU 85.59.19) (jako wykonywana działalność gospodarcza).
2015
24
wrz

Istota:
Jaka jest możliwość zmiany formy opodatkowania w ciągu roku podatkowego?
Fragment:
Jeżeli do dnia 20 stycznia roku podatkowego podatnik nie zgłosił likwidacji działalności gospodarczej lub nie dokonał wyboru innej formy opodatkowania, uważa się, że nadal prowadzi działalność opodatkowaną w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Z powyższych przepisów wynika, że podstawową formą opodatkowania podatkiem dochodowym z działalności gospodarczej jest opodatkowanie na tzw. zasadach ogólnych, czyli według skali podatkowej. Wymieniona forma opodatkowania przysługuje z mocy ustawy i podatnik nie musi składać oświadczenia o jej wyborze. Złożenie stosownego oświadczenia – w wymienionym w przepisach terminie – jest natomiast warunkiem koniecznym dla możliwości skorzystania z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Przy tym, w trakcie roku podatkowego – wybór sposobu opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, jest możliwy tylko w przypadku rozpoczęcia prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej. W innych przypadkach oświadczenie o wyborze formy opodatkowania należy złożyć do 20 stycznia roku podatkowego. Oznacza to, że jeżeli nie została zgłoszona likwidacja działalności gospodarczej, wyboru formy (lub sposobu) opodatkowania dochodów podatnik dokonuje na dany rok podatkowy. Natomiast w sytuacji (...)
2015
9
wrz

Istota:
Podatek dochodowy od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie formy opodatkowania.
Fragment:
(...) formy opodatkowania – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 23 grudnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie formy opodatkowania. Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, o których mowa w art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, w związku z czym pismem z dnia 25 lutego 2015 r. znak ILPB1/415-1448/14-2/AA na podstawie art. 169 § 1 tej ustawy wezwano Wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. Wezwanie skutecznie doręczono w dniu 3 marca 2015 r., natomiast w dniu 11 marca 2015 r. wniosek uzupełniono (nadano w polskiej placówce pocztowej w dniu 9 marca 2015 r.). We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Od dnia 1 września 2004 r. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą (...). Działalność prowadzi jako osoba fizyczna a forma opodatkowania to ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Wnioskodawca świadczy usługi budowlane w kraju i za granicą, a w szczególności: montaż i demontaż stoisk targowych i wystawowych na targach organizowanych za granicą.
2015
1
wrz

Istota:
W zakresie wyboru formy opodatkowania
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 16 czerwca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie wyboru formy opodatkowania. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Wnioskodawca w okresie od 01 stycznia 2014 do 16 kwietnia 2014 roku był właścicielem firmy – F.. Firma ta w okresie od 9 listopada 2012 r. do czasu jej wyrejestrowania tj. do dnia 16 kwietnia 2014 roku była zawieszona w zakresie wykonywania działalności. Od daty rozpoczęcia działalności tj. 17.04.2012 r. do Urzędu Skarbowego złożone było oświadczenie o wyborze formy opodatkowania tj. księgi przychodów i rozchodów na zasadach ogólnych. W firmie tej zarówno w bieżącym okresie jak i w poprzednich latach Wnioskodawca nie płacił żadnego podatku, bo firma nie osiągała żadnych dochodów. Innych działalności Wnioskodawca nie prowadził. Wnioskodawca od dnia 19 maja 2014 r. jest komandytariuszem w spółce – P. Spółka komandytowa. Do Urzędu Skarbowego w dniu 30 maja 2014 roku złożył oświadczenie o wyborze formy opodatkowania na rok 2014 - Księgi handlowe i opodatkowane podatkiem liniowym. Urząd Skarbowy ma wątpliwości czy Wnioskodawca wybrał właściwą formę opodatkowania. W poprzedniej firmie Wnioskodawca nie miał żadnych dochodów oraz był to inny rodzaj działalności.
2015
19
cze

Istota:
Sposób opodatkowania przychodów z najmu lokalu oraz dzierżawy gruntu w przypadku, gdy wybraną formą opodatkowania na dany rok podatkowy jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.
Fragment:
Zatem z przywołanych przepisów oraz powyższych rozważań wynika, że w przypadku osiągania przychodów z najmu jednej nieruchomości (lokalu użytkowego) i przychodów z poddzierżawy drugiej (gruntu) w trakcie jednego roku podatkowego Wnioskodawca (podatnik) zobowiązany jest do stosowania tej samej formy opodatkowania. Podsumowując, Wnioskodawca nie ma możliwości oddzielnego opodatkowania przychodów z najmu lokalu użytkowego zryczałtowanym podatkiem od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5% a przychodów z poddzierżawy gruntu na zasadach ogólnych. Skoro Wnioskodawca na rok podatkowy 2014 dokonał w pierwszej kolejności wyboru opodatkowania przychodów z najmu (lokalu) na zasadzie ryczałtu ewidencjonowanego, to opodatkowaniu w formie ryczałtowej podlega suma przychodów osiągniętych z danego źródła, do którego zalicza się również poddzierżawa (gruntu). Oznacza to, że wybrana przez Wnioskodawcę forma opodatkowania czyli ryczałt ewidencjonowany obowiązuje w stosunku do przychodów osiągniętych zarówno z najmu lokalu jak również z poddzierżawy gruntu, do czasu zgłoszenia zmiany formy opodatkowania lub zaprzestania uzyskiwania przychodów. Zaznaczyć należy, że zmiana formy opodatkowania zgodnie z wolą podatnika może nastąpić dopiero od początku nowego roku podatkowego po złożeniu oświadczenia o wyborze innej formy opodatkowania do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, nie później niż do 20 stycznia roku podatkowego. Stanowisko Wnioskodawcy należało zatem uznać za nieprawidłowe.
2015
26
maj

Istota:
Czy istnieje możliwość opodatkowania w 2015 r. przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej zryczałtowanym podatkiem dochodowym?
Fragment:
W związku ze zmianą formy opodatkowania na 2015 r. Wnioskodawca złoży do urzędu skarbowego oświadczenie o wyborze nowej formy opodatkowania zgodnie z przewidzianym terminem do 20 stycznia nowego roku podatkowego. W uzupełnieniu wniosku, Wnioskodawca wskazał, że świadczy na rzecz zamawiającego usługi montażu i składania z materiału powierzonego poszczególnych elementów metalowych w poszczególne segmenty, a następnie w całość tworząc końcowy wyrób gotowy. Wskazał ponadto, że zarówno w roku podatkowym 2013, jak i 2014 osiągane przez niego przychody z działalności gospodarczej nie przekroczyły kwoty 150.000 euro. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy istnieje możliwość opodatkowania w 2015 r. przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej zryczałtowanym podatkiem dochodowym... Zdaniem Wnioskodawcy, jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą o symbolu PKD 33.20.Z, w roku podatkowym 2015 może opodatkować przychody z tego tytułu zryczałtowanym podatkiem dochodowym, po uprzednio złożonym stosownym oświadczeniu o wybraniu nowej formy opodatkowania tj. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Wnioskodawca nadmienia, iż w jego ocenie jest to zgodne z obowiązującym stanem prawnym art. 12 pkt 3 lit. f ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne ( Dz.
2015
29
kwi
© 2011-2016 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.