Forma opodatkowania | Interpretacje podatkowe

Forma opodatkowania | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to forma opodatkowania. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie zmiany formy opodatkowania prowadzonej działalności gospodarczej.
Fragment:
Urząd Skarbowy uznał, że zmiany formy opodatkowania dokonała po terminie i żąda od Wnioskodawczyni skorygowania zeznania za rok 2014, przy czym Urząd Skarbowy nie powołuje się na żadne przepisy uzasadniające żądanie. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy zmiany formy opodatkowania Wnioskodawczyni dokonała w terminie, czy po terminie i czy Urząd Skarbowy ma prawo żądania od niej skorygowania zeznania za 2014 rok? Interpretacja dotyczy odpowiedzi na pytanie „ Czy zmiana formy opodatkowania Wnioskodawczyni dokonała w terminie ”. W zakresie pytania „ Czy Urząd Skarbowy ma prawo żądania od niej skorygowania zeznania za 2014 rok ” zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie. Zdaniem Wnioskodawcy, zmiany formy opodatkowania dokonała w terminie i nie jest zobowiązana do skorygowania zeznania za 2014 rok, bowiem jak wynika z ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej integralną częścią wniosku o wpis/zmianę w CEIDG jest przyjęcie oświadczenia o wyborze przez przedsiębiorcę formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych albo wniosku o zastosowanie w formie karty podatkowej albo rezygnacji z wybranej formy opodatkowania, przy czym przepisy nie odwołują się do innych ustaw.
2017
14
paź

Istota:
Zmiana formy opodatkowania prowadzonej działalności gospodarczej.
Fragment:
(...) form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym. Zawiadomienie o rezygnacji ze sposobu opodatkowania, o którym mowa w ust. 2, podatnik może złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej. Powyższy znowelizowany przepis wszedł w życie w dniu 19 maja 2016 r., zatem w przedmiotowej sprawie nie znajdzie zastosowania, gdyż przyjmując za Wnioskodawcą, że zawiadomienie o zmianie formy opodatkowania zostało dokonane w dniu 18 stycznia 2016 r. zastosowanie będą miały przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym na dzień 18 stycznia 2016 r. Z powyższych przepisów jednoznacznie wynika, że podstawową formą opodatkowania podatkiem dochodowym dochodów z działalności gospodarczej jest opodatkowanie według skali podatkowej. Wymieniona forma opodatkowania przysługuje z mocy ustawy i podatnik nie musi składać oświadczenia o jej wyborze. Złożenie stosownego oświadczenia, w określonym w przepisach terminie, jest natomiast warunkiem koniecznym dla możliwości skorzystania z opodatkowania w formie tzw. podatku liniowego. Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w stanie prawnym obowiązującym na dzień 18 stycznia 2016 r. nakładają obowiązek złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania.
2017
26
sie

Istota:
Czy Wnioskodawca był uprawniony do wyboru opodatkowania na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dla nowo rozpoczętej w trakcie roku działalności gospodarczej po uprzedniej likwidacji działalności gospodarczej w tym samym roku?
Fragment:
(...) form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym. Zawiadomienie o rezygnacji ze sposobu opodatkowania, o którym mowa w ust. 2, podatnik może złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej. Z powyższych przepisów wynika, że podstawową formą opodatkowania podatkiem dochodowym z działalności gospodarczej jest opodatkowanie według skali podatkowej. Wymieniona forma opodatkowania przysługuje z mocy ustawy i podatnik nie musi składać oświadczenia o jej wyborze. Złożenie stosownego oświadczenia – w wymienionym w przepisach terminie – jest natomiast warunkiem koniecznym dla możliwości skorzystania z opodatkowania w formie tzw. podatku liniowego albo podatku zryczałtowanego. Przy tym, w trakcie roku podatkowego – wybór sposobu opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, jest możliwy tylko w przypadku rozpoczęcia prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej. W innych przypadkach oświadczenie o wyborze formy opodatkowania należy złożyć do 20 stycznia roku podatkowego. Oznacza to, że jeżeli nie została zgłoszona likwidacja działalności gospodarczej, wyboru formy (lub sposobu) opodatkowania dochodów podatnik dokonuje na dany rok podatkowy.
2017
22
lip

Istota:
Zmiana formy opodatkowania prowadzonej działalności gospodarczej.
Fragment:
(...) form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym. Z powyższych przepisów jednoznacznie wynika, że podstawową formą opodatkowania podatkiem dochodowym dochodów z działalności gospodarczej jest opodatkowanie według skali podatkowej. Wymieniona forma opodatkowania przysługuje z mocy ustawy i podatnik nie musi składać oświadczenia o jej wyborze. Złożenie stosownego oświadczenia, w określonym w przepisach terminie, jest natomiast warunkiem koniecznym dla możliwości skorzystania z opodatkowania w formie tzw. podatku liniowego. Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nakładając obowiązek zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o zmianie formy opodatkowania w terminie do 20 stycznia roku podatkowego nie wskazują, że zawiadomienie to powinno być złożone bezpośrednio naczelnikowi urzędu skarbowego. Brak jest zatem podstaw do odmawiania skuteczności takiemu zawiadomieniu, tylko z tego powodu, że zostało ono złożone za pośrednictwem wniosku o wpis do CEIDG. Zatem, zgłoszenie powyższych informacji należy uznać za dopełnienie stosownych obowiązków, o ile złożenie wniosku CEIDG nastąpiło z zachowaniem wskazanych w przepisach podatkowych terminów.
2017
12
lip

Istota:
W zakresie możliwości zmiany wybranej formy opodatkowania
Fragment:
Z treści wniosku wynika, że rozpoczął Pan prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej od dnia 18 kwietnia 2017 r., wybierając przez pomyłkę formę opodatkowania według skali podatkowej. W dniu 28 kwietnia 2017 r. złożył pan do naczelnika Urzędu Skarbowego oświadczenie o wyborze formy opodatkowania podatkiem liniowym. Na dzień złożenia oświadczenia o wyborze formy opodatkowania, tj. 28 kwietnia 2017 r. nie osiągnął Pan przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej. Na tle powyższych ustaleń i analizy zapisów art. 9a ust. 1 i 2, należy stwierdzić, że wybór opodatkowania na zasadach określonych w art. 30c był Pana uprawnieniem. W przypadku rozpoczęcia działalności gospodarczej w ciągu roku podatkowego, możliwość dokonania wyboru formy opodatkowania przysługiwała Panu najpóźniej do czasu uzyskania pierwszego przychodu z tego tytułu. W związku z tym, że nie uzyskał Pan żadnego przychodu od czasu złożenia oświadczenia o wyborze formy opodatkowania według skali podatkowej nie było przeszkód by wycofać oświadczenie o opodatkowaniu dochodów z działalności gospodarczej na zasadach ogólnych według skali podatkowej zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i opodatkować dochody podatkiem liniowym. W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.
2017
9
cze

Istota:
W zakresie możliwości zmiany wybranej formy opodatkowania
Fragment:
Wybór sposobu opodatkowania dokonany w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 2, dotyczy również lat następnych, chyba że podatnik, w terminie do dnia 20 stycznia roku podatkowego, zawiadomi w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z tego sposobu opodatkowania lub złoży w tym terminie pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym. Zawiadomienie o rezygnacji ze sposobu opodatkowania, o którym mowa w ust. 2, podatnik może złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej. Z treści wniosku wynika, że rozpoczął Pan prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej od dnia 19 września 2016 r., wybierając przez pomyłkę formę opodatkowania podatek liniowy. Ponieważ ta forma opodatkowania wyklucza wspólne rozliczanie się z żoną po dwóch dniach Wnioskodawca zmienił zapis w CEIDG. Na tle powyższych ustaleń i analizy zapisów art. 9a ust. 1 i 2, należy stwierdzić, że wybór opodatkowania na zasadach określonych w art. 30c był Pana uprawnieniem. W przypadku rozpoczęcia działalności gospodarczej w ciągu roku podatkowego, możliwość dokonania wyboru formy opodatkowania przysługiwała Panu najpóźniej do czasu uzyskania pierwszego przychodu z tego tytułu. W związku z tym, że nie uzyskał Pan żadnego przychodu od czasu złożenia oświadczenia o wyborze formy opodatkowania podatkiem liniowym nie było przeszkód by wycofać oświadczenie o opodatkowaniu dochodów z działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i opodatkować dochody na zasadach ogólnych.
2017
16
maj

Istota:
Czy możliwe jest wycofanie się z oświadczenia o wyborze formy opodatkowania do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, w którym została rozpoczęta działalność gospodarcza do momentu złożenia stosownego wniosku we wspólnym zeznaniu rocznym małżonków?
Fragment:
Mąż Wnioskodawczyni, w roku podatkowym 2015 (sierpień) rozpoczął działalność gospodarczą wybierając formę opodatkowania - podatek liniowy. W miesiącu kwietniu 2016 roku złożył oświadczenie o łącznym opodatkowaniu dochodów osiąganych przez małżonków za rok 2015 oraz jednocześnie mąż dokonał zmiany przyjętej uprzednio formy opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Natomiast w grudniu 2016 r. pracownik urzędu skarbowego poinformował męża, że złożone oświadczenie – w kwietniu 2016 r. – jest pozbawione podstaw prawnych i w związku z tym każdy z małżonków jest zobowiązany osobno złożyć korektę zeznania rocznego za 2015 r. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy możliwe jest wycofanie się z oświadczenia o wyborze formy opodatkowania do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, w którym została rozpoczęta działalność gospodarcza do momentu złożenia stosownego wniosku we wspólnym zeznaniu rocznym małżonków? Zdaniem Zainteresowanych, możliwe jest wycofanie się z oświadczenia o wyborze formy opodatkowania do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, w którym została rozpoczęta działalność gospodarcza. Zgodnie z zasadą art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.
2017
10
maj

Istota:
Interpretacja przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotycz1cej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia formy opodatkowania.
Fragment:
Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w roku 2013 nak3ada3y obowi1zek zawiadomienia naczelnika urzedu skarbowego o zmianie formy opodatkowania w terminie do 20 stycznia roku podatkowego. Z wyk3adni literalnej art. 9a ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika w sposób niebudz1cy w1tpliwooci, ?e do dokonania prawnie skutecznej zmiany formy opodatkowania w latach nastepnych prowadzonej dzia3alnooci gospodarczej niezbednym jest zawiadomienie w formie pisemnej w3aociwego naczelnika urzedu skarbowego o rezygnacji z dotychczasowej formy opodatkowania - oczywiocie w terminie przewidzianym w ww. ustawie tj. do 20 stycznia roku podatkowego. Dopiero w stanie prawnym obowi1zuj1cym od dnia 19 maja 2016 r. - na skutek nowelizacji analizowanego art. 9a ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dokonanej ustaw1 z dnia 25 wrzeonia 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 1893) ustawodawca przewidzia3 zmiane formy opodatkowania w nastepnych latach prowadzenia dzia3alnooci gospodarczej m.in. poprzez zmiane wpisu na podstawie przepisów o swobodzie dzia3alnooci gospodarczej tj. za poorednictwem Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia3alnooci Gospodarczej (CEIDG). Wnioskodawczyni w dniu 14 stycznia 2013 r. w urzedzie skarbowym z3o?y3a stosowne oowiadczenie o wyborze formy opodatkowania. Wskaza3a w nim, ?e rezygnuje z opodatkowania dochodów z dzia3alnooci gospodarczej podatkiem liniowym, a od 1 stycznia 2013 r. dochody z dzia3alnooci gospodarczej bed1 opodatkowane na zasadach ogólnych.
2017
12
sty

Istota:
Sposób opodatkowania dochodów (przychodów) uzyskiwanych z najmu wskazanych we wniosku nieruchomości
Fragment:
Przyszłe przechody z tzw. najmu prywatnego Wnioskodawca chciałby opodatkować zryczałtowanym podatkiem dochodowym wg 8,5 % stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, po złożeniu stosownego oświadczenia o wyborze tej formy opodatkowania. Mając powyższe na względzie stwierdzić należy, że jeżeli w istocie, za zgodą małżonki, Wnioskodawca jako podmiot nieprowadzący działalności gospodarczej wynajmie ww. lokal (apartament), niebędący składnikiem majątku związanym z prowadzonymi działami specjalnymi produkcji rolnej, na podstawie stosownej umowy, operatorowi zajmującemu się działalnością hotelową, to przychody uzyskane z wynajmu tego lokalu, będą mogły być uznane za przychody ze źródła przychodów jakim jest określony w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych najem nieruchomości, a w konsekwencji podlegać opodatkowaniu 8,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, pod warunkiem złożenia oświadczenia o wyborze tej formy opodatkowania w stosownym a prawem określonym terminie. W razie natomiast złożenia oświadczenia, o którym mowa w cytowanym powyżej art. 12 ust. 6 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, przychody uzyskiwane z wynajmu ww. lokalu, będą mogły być w całości opodatkowane przez Wnioskodawcę. Wobec powyższego przedstawione we wniosku stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.
2016
29
lis

Istota:
Czy w związku z zaistniałymi faktami Wnioskodawczyni w 2015 r. miała prawo do opodatkowania przychodów w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych?
Fragment:
Wnioskodawczyni otrzymała informację z urzędu skarbowego, że rozliczyła się na niewłaściwym formularzu, powinna złożyć PIT-36L, ponieważ wraz ze zgłoszeniem wznowienia działalności nie zmieniła formy opodatkowania. W świetle tego zdarzenia Wnioskodawczyni ponownie sprawdziła w Urzędzie Miasta, czy prawidłowo wypełniła wniosek do CEIDG o wznowieniu działalności. W urzędzie dowiedziała się, że w systemie widnieje ryczałt jako forma opodatkowania i wraz ze złożonym wnioskiem nie było możliwości zmiany, „ bo też nie było czego zmieniać a takich zmian można dokonywać wyłącznie poprzez wniosek do CEIDG ”. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy w związku z zaistniałymi faktami Wnioskodawczyni w 2015 r. miała prawo do opodatkowania przychodów w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych... Wnioskodawczyni, uważa, że dołożyła wszelkich starań aby ustalić swój status w zakresie wyboru formy opodatkowania, dociekała i sprawdzała u źródeł, cały czas była zapewniana, że wszystko jest zgodne z jej wolą. Kierując się zasadą zaufania do organów państwa, przyjęła za ostateczne zapewnienie pracownika przyjmującego wniosek do CEIDG o wznowieniu działalności, że na pewno wybrała ryczałt jako formę opodatkowania. Ponieważ w tamtym czasie nie było przepisu mówiącego o tym, że zmiany formy opodatkowania można dokonać wyłącznie poprzez złożenie wniosku do CEIDG (do tych informacji Wnioskodawczyni dotarła dopiero po zaistnieniu faktu, przeglądając portale internetowe) a jednak takich informacji udzielano w urzędach miasta i gminy.
2016
17
cze
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.