Forma | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to forma. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2017
7
wrz

Istota:

W zakresie zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia do świadczenia polegającego na wynajmie indywidualnych form szalunkowych

Fragment:

W ramach umowy Kontrahent najmuje od Spółki również szalunki niesystemowe, które Spółka musi przygotować według indywidualnego projektu (dalej: „ Forma indywidualna ”, określana w umowach jako „ pierwomontaż ”). Forma indywidualna jest przygotowana częściowo z systemowych elementów deskowań i uzupełniona niesystemowymi elementami z drewna, sklejki lub stali. Formy indywidualne przygotowywane są w warsztatach Spółki. Przygotowana przez Spółkę Forma indywidualna przekazywana jest protokolarnie Kontrahentowi do dalszego jej wykorzystania przez Kontrahenta w jego procesie budowlanym. Elementy systemowe wchodzące w skład Formy indywidualnej są własnością Spółki i są przedmiotem najmu (wynajmowane na rzecz Kontrahenta). Formy indywidualne nie są katalogowane oraz inwentaryzowane przez Spółkę jako całość - przedmiotem najmu są elementy systemowe wchodzące w skład Formy indywidualnej. Wynagrodzenie za przygotowanie i wynajem Form indywidualnych oraz za wynajem szalunków systemowych jest ujmowane na fakturach w jednej pozycji. Po protokolarnym przekazaniu Form indywidualnych, Spółka wystawia fakturę na czynsz najmu, która w pozycji „ nazwa (rodzaj) towaru lub usług ” zawiera „ najem szalunków ”. Czynsz najmu jest odpowiednio zwiększony o wynagrodzenie za przygotowanie Formy indywidualnej.

2016
29
sty

Istota:

1)Czy dla podatku dochodowego od osób prawnych momentem potrącalności kosztów uzyskania przychodów dotyczących wyprodukowania narzędzia (formy wtryskowej), z pomocą którego produkuje się detale będzie moment wydania detali wyprodukowanych przy użyciu tej formy w proporcji do ilości wyprodukowanych detali nie później niż dzień wystawienia faktury VAT za nie lub uregulowanie należności za nie?
2)Czy dla podatku dochodowego od osób prawnych momentem powstania przychodu z tytułu sprzedaży detali jak i zafakturowania kosztów wyprodukowania formy w proporcji do ilości sprzedanych detali będzie moment wydania detali wyprodukowanych przy zastosowaniu tej formy w wartości proporcjonalnej do ilości wyprodukowanych detali (zgodnie z kontraktem jaki Spółka zawarła z klientem) nie później niż dzień wystawienia faktury VAT za nie lub uregulowanie należności za nie?

Fragment:

Tak więc, w opinii Wnioskodawcy, sprzedaż formy odbywa się częściowo w każdym sprzedanym detalu z tworzywa sztucznego i tak też sukcesywnie powinny być odpisywane koszty wytworzenia formy wtryskowej. Spółka zamierza podzielić koszty wytworzenia form na ilość detali na jaką opiewa kontrakt. W ten sposób otrzyma koszt wytworzenia formy przypadający na dany detal wyprodukowany przy użyciu tej formy. Następnie przemnoży tą wartość przez ilość detali sprzedanych w danym okresie i otrzyma koszt jaki winna odpisać w koszty podatkowe dotyczące wytworzenia formy do produkcji detali. Ad. 2) Również dla podatku dochodowego od osób prawnych momentem powstania przychodu z tytułu sprzedaży detali jak i zafakturowania na klienta kosztów wyprodukowania formy w proporcji do ilości wydanych detali będzie moment wydania tych detali wyprodukowanych przy zastosowaniu tej formy nie później niż w dniu wystawienia faktury VAT za nie lub uregulowanie należności za nie (zgodnie z kontraktem jaki Spółka zawarła z klientem). Oznacza to, że przy każdym wydaniu detali wyprodukowanych przy użyciu formy spółka będzie identyfikowała moment podatkowy dla przychodu w wysokości kosztów wytworzenia narzędzia w proporcji do ilości wydanych detali. Przychód ze sprzedaż formy odbywa się częściowo w momencie wydania do klienta każdego z detali w proporcji określonej w kontrakcie i tak też powinien być proporcjonalnie odpisywany w koszty uzyskania przychodu koszt wyprodukowania narzędzia.

2015
3
mar

Istota:

Czy uzyskane przychody ze sprzedaży Form zamawianych na zlecenie kontrahenta wpływają/będą wpływać na wysokość dochodu podlegającego zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jako wynik działalności prowadzonej na terenie SSE na podstawie Zezwoleń?
Czy uzyskane przychody z tytułu wykonania usług adaptacji i instalacji Form do maszyn wpływają/będą wpływać na wysokość dochodu podlegającego zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób, jako wynik działalności prowadzonej na terenie SSE na podstawie Zezwoleń?
Czy uzyskane przychody z tytułu odświeżania i odnowienia Form wpływają/będą wpływać na wysokość dochodu podlegającego zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jako wynik działalności prowadzonej na terenie SSE na podstawie Zezwoleń?

Fragment:

Konieczność wykorzystywania zindywidualizowanych Form wynika z unikalnego kształtu produktów i/lub komponentów zamawianych przez kontrahentów. Formy stanowią tajemnicę handlową klienta. Zapisy umowne wyłączają prawo wykorzystania Form w procesach produkcyjnych wykonywanych na zlecenie innych klientów. Wykonanie Form zlecane jest krajowym bądź zagranicznym podmiotom zewnętrznym. Po otrzymaniu Form, dostosowywane są one przez Wnioskodawcę do wymogów klientów, podlegają modyfikacjom i próbom testowym. Gdy kontrahent zaakceptuje parametry produktu oraz jakość produktów testowych, Formy zbywane są na jego rzecz. Pomimo że własność Form przechodzi na klienta, fizycznie pozostają one nadal w SSE i służą wykonywaniu produkcji seryjnej. Formy wykorzystywane są przez Wnioskodawcę wyłącznie na terenie SSE do działalności wykonywanej na podstawie Zezwoleń. Sprzedaż Form niejednokrotnie wynika wprost z umów zawartych pomiędzy Spółką a kontrahentem. Koszty Form, modyfikacji i testów wkalkulowane są w cenę Form bądź samych produktów i jako takie ponoszone są finalnie przez klienta Wnioskodawcy. Zdarza się, że klient Spółki, zlecając wykonanie tworzyw sztucznych posiada gotowe Formy z określonymi parametrami technicznymi, które są przekazywane Wnioskodawcy i wykorzystywane przez niego w procesie produkcyjnym.

2015
3
mar

Istota:

Czy uzyskane przychody z tytułu wykonania usług adaptacji i instalacji Form do maszyn wpływają/będą wpływać na wysokość dochodu podlegającego zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób, jako wynik działalności prowadzonej na terenie SSE na podstawie Zezwoleń?

Fragment:

Konieczność wykorzystywania zindywidualizowanych Form wynika z unikalnego kształtu produktów i/lub komponentów zamawianych przez kontrahentów. Formy stanowią tajemnicę handlową klienta. Zapisy umowne wyłączają prawo wykorzystania Form w procesach produkcyjnych wykonywanych na zlecenie innych klientów. Wykonanie Form zlecane jest krajowym bądź zagranicznym podmiotom zewnętrznym. Po otrzymaniu Form, dostosowywane są one przez Wnioskodawcę do wymogów klientów, podlegają modyfikacjom i próbom testowym. Gdy kontrahent zaakceptuje parametry produktu oraz jakość produktów testowych, Formy zbywane są na jego rzecz. Pomimo że własność Form przechodzi na klienta, fizycznie pozostają one nadal w SSE i służą wykonywaniu produkcji seryjnej. Formy wykorzystywane są przez Wnioskodawcę wyłącznie na terenie SSE do działalności wykonywanej na podstawie Zezwoleń. Sprzedaż Form niejednokrotnie wynika wprost z umów zawartych pomiędzy Spółką a kontrahentem. Koszty Form, modyfikacji i testów wkalkulowane są w cenę Form bądź samych produktów i jako takie ponoszone są finalnie przez klienta Wnioskodawcy. Zdarza się, że klient Spółki, zlecając wykonanie tworzyw sztucznych posiada gotowe Formy z określonymi parametrami technicznymi, które są przekazywane Wnioskodawcy i wykorzystywane przez niego w procesie produkcyjnym.

2015
3
mar

Istota:

Czy uzyskane przychody z tytułu odświeżania i odnowienia Form wpływają/będą wpływać na wysokość dochodu podlegającego zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jako wynik działalności prowadzonej na terenie SSE na podstawie Zezwoleń?

Fragment:

Konieczność wykorzystywania zindywidualizowanych Form wynika z unikalnego kształtu produktów i/lub komponentów zamawianych przez kontrahentów. Formy stanowią tajemnicę handlową klienta. Zapisy umowne wyłączają prawo wykorzystania Form w procesach produkcyjnych wykonywanych na zlecenie innych klientów. Wykonanie Form zlecane jest krajowym bądź zagranicznym podmiotom zewnętrznym. Po otrzymaniu Form, dostosowywane są one przez Wnioskodawcę do wymogów klientów, podlegają modyfikacjom i próbom testowym. Gdy kontrahent zaakceptuje parametry produktu oraz jakość produktów testowych, Formy zbywane są na jego rzecz. Pomimo że własność Form przechodzi na klienta, fizycznie pozostają one nadal w SSE i służą wykonywaniu produkcji seryjnej. Formy wykorzystywane są przez Wnioskodawcę wyłącznie na terenie SSE do działalności wykonywanej na podstawie Zezwoleń. Sprzedaż Form niejednokrotnie wynika wprost z umów zawartych pomiędzy Spółką a kontrahentem. Koszty Form, modyfikacji i testów wkalkulowane są w cenę Form bądź samych produktów i jako takie ponoszone są finalnie przez klienta Wnioskodawcy. Zdarza się, że klient Spółki, zlecając wykonanie tworzyw sztucznych posiada gotowe Formy z określonymi parametrami technicznymi, które są przekazywane Wnioskodawcy i wykorzystywane przez niego w procesie produkcyjnym.

2013
3
lip

Istota:

Prawidłowość obliczania zaliczek na podatek dochodowy w formie uproszczonej.

Fragment:

W jaki sposób prawidłowo, tzn. zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą powinna być ustalana wysokość zaliczek na podatek dochodowy liniowy wg stawki 19% w formie uproszczonej... Zdaniem Wnioskodawczyni, zgodnie z treścią art. 30c updof – podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej wynosi 19% podstawy obliczenia podatku, czyli dochodu, który podatnicy mogą pomniejszyć o poniesione składki na ubezpieczenie społeczne, pod warunkiem, że nie zostały one zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. A zatem w rozumieniu tego przepisu – poniesione składki ubezpieczenia społecznego, w przypadku nie zaliczenia ich do kosztów uzyskania przychodów podlegają odliczeniu od dochodu. W art. 44 ust. 6b mówiącym o uproszczonej formie wpłacania zaliczek powołany jest art. 30c, czyli norma, która nie pozbawia podatnika prawa do odliczania od dochodu poniesionych przez podatnika składek na ubezpieczenie społeczne. Takiego zakazu nie zawierają również przepisy art. 44 ust. 6h i 6i. Przepisy art. 30c i art. 44 ust. 6b nie obligują podatnika, który poniesione składki ubezpieczenia społecznego zaliczył do kosztów uzyskania przychodów do ich korekty in minus w przypadku wyboru uproszczonej formy wpłacania zaliczek. W rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podstawę opodatkowania stanowi dochód, czyli różnica między osiągniętymi przychodami a kosztami poniesionymi w celu uzyskania przychodu, wśród których znajdują się również poniesione składki ubezpieczenia społecznego mające charakter obligatoryjny.

2013
23
sty

Istota:

Czy odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej Form wykorzystywanych przez Dostawców do produkcji komponentów na rzecz Spółki mogą stanowić koszty uzyskania przychodów, jeżeli fakt korzystania przez Dostawców z Form będących własnością Spółki jest uwzględniany przez Dostawcę przy kalkulacji ceny sprzedaży komponentów na rzecz Spółki, niezależnie od faktu uregulowania tej kwestii w formie pisemnego porozumienia?

Fragment:

Z powyższych uwag wynika, że w przedstawionym stanie faktycznym, Spółka może zaliczać odpisy amortyzacyjne od Form do kosztów uzyskania przychodów, ponieważ: wydatki na nabycie Form są ponoszone w celu osiągnięcia, zabezpieczenia źródła przychodów, Formy stanowią środki trwałe podlegające amortyzacji, nie ma miejsca „ oddanie form do nieodpłatnego używania ”. Spółka pragnie wskazać ponadto, że porozumienia, które regulują zasady korzystania przez Dostawców z Form oraz potwierdzają, że fakt wykorzystania Form przez Dostawców do produkcji ma wpływ na cenę sprzedaży półproduktów i materiałów, są zawierane przez Spółkę z Dostawcami w formie ustnej lub pisemnej. Jeżeli porozumienie zostało zawarte najpierw w formie ustnej, a następnie zostało potwierdzone w formie pisemnej, to cena sprzedaży materiałów i półproduktów na rzecz Spółki nie była zmieniana po podpisaniu porozumienia, gdyż już od początku, na podstawie porozumienia ustnego, uwzględniała fakt wykorzystywania Form przez Dostawców. W związku z powyższym, w ocenie Spółki, fakt zawarcia w formie pisemnej porozumienia nie ma żadnego wpływu na wniosek płynący z powyższych rozważań, w zakresie możliwości zaliczenia odpisów amortyzacyjnych od Form do kosztów uzyskania przychodów.

2012
17
kwi

Istota:

Możliwość wystawienia oryginału i kopii faktury VAT różniących się pod względem wizualnym

Fragment:

Obecnie faktury dokumentujące dystrybucję doładowań w formie elektronicznej wystawiane są przez Podatnika w siedzibie jednostki. Klienci fakturowani są w cyklach 7- dniowych. Po wystawieniu faktury w systemie sprzedaży Wnioskodawcy — drukowana jest faktura — oryginał oraz kopia. Klient otrzymuje oryginał faktury w formie papierowej. Faktury do klienta wysyłane są w formie listownej, poprzez Pocztę Polską. Oryginał i kopia faktury są drukowane z jednego miejsca - komputera stacjonarnego znajdującego się w siedzibie Podatnika i są identyczne pod względem formalnym i wizualnym. Wnioskodawca rozważa zmianę sposobu wystawiania i drukowania faktur sprzedaży poprzez wystawianie oryginału faktury dokumentującej transakcje bezpośrednio na terminalu i wydruk oryginału faktury wystawionej przez Podatnika przez odbiorcę użytkującego terminal. Faktury byłyby wystawiane tak samo jak obecnie w cyklach 7- dniowych. Po wystawieniu faktury w systemie sprzedaży Wnioskodawcy - system sprzedaży wysłałby fakturę na terminal. Następnie Klient odbierałby fakturę na terminalu - potwierdzając wydruk odpowiednim klawiszem. Faktura drukowałaby się na terminalu u klienta na papierze termicznym o szerokości 5,5 cm. Informacja o dacie i godzinie wydruku trafiałaby do systemu sprzedaży Wnioskodawcy.

2011
1
cze

Istota:

Wymiana i archiwizowania e-faktur

Fragment:

Natomiast w myśl § 6 ust. 5 ww. rozporządzenia, faktury przesłane w formie elektronicznej powinny być przechowywane przez ich wystawcę oraz odbiorcę w formie elektronicznej w formacie, w którym zostały przesłane, w sposób gwarantujący autentyczność ich pochodzenia i integralność ich treści, jak również ich czytelność przez cały okres ich przechowywania. Dokonując analizy powyższych regulacji prawa podatkowego stwierdzić należy, iż faktury w formie elektronicznej powinny być przechowywane w formie elektronicznej w formacie, w którym zostały przesłane, w sposób gwarantujący autentyczność ich pochodzenia i integralność ich treści, jak również ich czytelność przez cały okres przechowywania. W przedstawionym przez Wnioskodawcę zdarzeniu przyszłym, zamierza on archiwizować e-faktury w systemie usługodawcy w oryginalnym formacie, z równoczesnym udostępnieniem czytelnej formy faktury. Jednocześnie, dla Spółki jako odbiorcy będą one dodatkowo archiwizowane i przesyłane oraz udostępniane w czytelnej formie umożliwiającej oglądanie, co oznacza, iż system usługodawcy przekonwertuje komunikat EDI, w celu wizualizacji danych zawartych na fakturze, natomiast prezentacja czytelna nie ingeruje w format oryginalny faktury.

2011
1
maj

Istota:

Zapytanie Banku dot. poprawnej interpretacji przepisu art. 25 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, z wyjaśnieniem kwestii czy zaliczki miesięczne w wysokości 1/12 mają być naliczane od podatku należnego czy należnego po odliczeniach.

Fragment:

Podatnicy, którzy wybrali formę wpłacania zaliczek na zasadach określonych w ust. 6 i 6a, są obowiązani (zgodnie z ustaleniami art. 25 ust. 7 pkt 1-5 ustawy o pdop): 1) w formie pisemnej zawiadomić o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie wpłaty pierwszej zaliczki w roku podatkowym, w którym po raz pierwszy wybrali uproszczoną formę wpłacania zaliczek, 2) stosować tę formę wpłacania zaliczek w całym roku podatkowym,3) wpłacać zaliczki w terminach określonych w ust. 1a i 2a, uwzględniając zasady wyrażone w tych przepisach, 4) dokonać rozliczenia podatku za rok podatkowy zgodnie z art. 27. W świetle powołanych wyżej przepisów, w stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 stycznia 2007 roku, Bank wpłaca zaliczki miesięczne w danym roku podatkowym w uproszczonej formie w wysokości 1/12 podatku należnego wykazanego w zeznaniu rocznym złożonym w roku poprzedzającym dany rok podatkowy, o ile wykazał w nim podatek należny. Ustawodawca podając pojęcie „podatku należnego” ma na uwadze podatek od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego, który to podatek podatnik ma obowiązek wpłacić do właściwego urzędu skarbowego. Uznać zatem należy, iż podatek należny o którym mowa w art. 25 ust. 6 ustawy o pdop, będący podstawą naliczenia zaliczek miesięcznych w formie uproszczonej, jest podatkiem po dokonanych odliczeniach od podatku, należnego za cały rok podatkowy.