Firma | Interpretacje podatkowe

Firma | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to firma. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy nabycie przez Spółkę polską Papierów wartościowych dokonane przy udziale Domu maklerskiego wykonującego wskazane w opisie zdarzenia przyszłego czynności będzie zwolnione z opodatkowania PCC?
Fragment:
W myśl art. 9 pkt 9 ww. ustawy, zwalnia się od podatku sprzedaż praw majątkowych, będących instrumentami finansowymi: firmom inwestycyjnym oraz zagranicznym firmom inwestycyjnym, dokonywaną za pośrednictwem firm inwestycyjnych lub zagranicznych firm inwestycyjnych, dokonywaną w ramach obrotu zorganizowanego, dokonywaną poza obrotem zorganizowanym przez firmy inwestycyjne oraz zagraniczne firmy inwestycyjne, jeżeli prawa te zostały nabyte przez te firmy w ramach obrotu zorganizowanego – w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2014 r., poz. 94 z późn. zm.) Z treści przepisu art. 9 pkt 9 lit. b) powyższej ustawy wynika, że aby można było mówić o zastosowaniu zwolnienia określonego w tym przepisie, sprzedaż praw majątkowych, będących instrumentami finansowymi musi być dokonywana za pośrednictwem firm inwestycyjnych lub zagranicznych firm inwestycyjnych. Na podstawie art. 535 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę. W powołanym przepisie jest mowa tylko o rzeczach jako przedmiotach materialnych (art. 45 Kodeksu cywilnego), jednakże zgodnie z art. 555 Kodeksu cywilnego przepisy o sprzedaży rzeczy stosuje się odpowiednio do sprzedaży energii, praw oraz wody.
2016
24
mar

Istota:
Czy nabycie przez Spółkę polską Papierów wartościowych dokonane przy udziale Domu maklerskiego wykonującego wskazane w opisie zdarzenia przyszłego czynności będzie zwolnione z opodatkowania PCC?
Fragment:
W myśl art. 9 pkt 9 ww. ustawy, zwalnia się od podatku sprzedaż praw majątkowych, będących instrumentami finansowymi: firmom inwestycyjnym oraz zagranicznym firmom inwestycyjnym, dokonywaną za pośrednictwem firm inwestycyjnych lub zagranicznych firm inwestycyjnych, dokonywaną w ramach obrotu zorganizowanego, dokonywaną poza obrotem zorganizowanym przez firmy inwestycyjne oraz zagraniczne firmy inwestycyjne, jeżeli prawa te zostały nabyte przez te firmy w ramach obrotu zorganizowanego – w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2014 r., poz. 94 z późn. zm.) Z treści przepisu art. 9 pkt 9 lit. b) powyższej ustawy wynika, że aby można było mówić o zastosowaniu zwolnienia określonego w tym przepisie, sprzedaż praw majątkowych, będących instrumentami finansowymi musi być dokonywana za pośrednictwem firm inwestycyjnych lub zagranicznych firm inwestycyjnych. Na podstawie art. 535 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę. W powołanym przepisie jest mowa tylko o rzeczach jako przedmiotach materialnych (art. 45 Kodeksu cywilnego), jednakże zgodnie z art. 555 Kodeksu cywilnego przepisy o sprzedaży rzeczy stosuje się odpowiednio do sprzedaży energii, praw oraz wody.
2016
24
mar

Istota:
Czy nabycie przez Spółkę polską Papierów wartościowych dokonane przy udziale Domu maklerskiego wykonującego wskazane w opisie zdarzenia przyszłego czynności będzie zwolnione z opodatkowania PCC?
Fragment:
W myśl art. 9 pkt 9 ww. ustawy, zwalnia się od podatku sprzedaż praw majątkowych, będących instrumentami finansowymi: firmom inwestycyjnym oraz zagranicznym firmom inwestycyjnym, dokonywaną za pośrednictwem firm inwestycyjnych lub zagranicznych firm inwestycyjnych, dokonywaną w ramach obrotu zorganizowanego, dokonywaną poza obrotem zorganizowanym przez firmy inwestycyjne oraz zagraniczne firmy inwestycyjne, jeżeli prawa te zostały nabyte przez te firmy w ramach obrotu zorganizowanego – w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2014 r., poz. 94 z późn. zm.) Z treści przepisu art. 9 pkt 9 lit. b) powyższej ustawy wynika, że aby można było mówić o zastosowaniu zwolnienia określonego w tym przepisie, sprzedaż praw majątkowych, będących instrumentami finansowymi musi być dokonywana za pośrednictwem firm inwestycyjnych lub zagranicznych firm inwestycyjnych. Na podstawie art. 535 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę. W powołanym przepisie jest mowa tylko o rzeczach jako przedmiotach materialnych (art. 45 Kodeksu cywilnego), jednakże zgodnie z art. 555 Kodeksu cywilnego przepisy o sprzedaży rzeczy stosuje się odpowiednio do sprzedaży energii, praw oraz wody.
2016
24
mar

Istota:
Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym nabycie przez Spółkę akcji w Spółce Akcyjnej, dokonane przy udziale Firmy Inwestycyjnej wykonującej w związku z tą transakcją wskazane w stanie faktycznym czynności, będzie podlegało zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 9 pkt 9 lit. b ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych?
Fragment:
W celu zagwarantowania prawidłowości powyższej sprzedaży Spółka rozważa nabycie wskazanych akcji przy udziale podmiotu będącego firmą inwestycyjną lub zagraniczną firmą inwestycyjną w rozumieniu art. 3 pkt 32 i pkt 33 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (dalej: „ Firma Inwestycyjna ”). Zakres czynności, jakie zostaną wykonane przez Firmę Inwestycyjną w związku z nabyciem przez Spółkę przedmiotowych akcji, będzie obejmował zawarcie umowy sprzedaży akcji Spółki Akcyjnej przez Firmę Inwestycyjną w imieniu i na rachunek Spółki (jako nabywcy). Dodatkowo, Firma Inwestycyjna będzie zaangażowana w następujące czynności pomocnicze bezpośrednio związane z planowaną umową sprzedaży akcji: czynności dotyczące faktycznego przeniesienia dokumentów akcji, wystawienie potwierdzenia dokonania transakcji, wsparcie w przygotowaniu dokumentacji transakcji. W zależności od wymogów transakcji oraz uzgodnień Spółki z Firmą Inwestycyjną, zaangażowanie Firmy Inwestycyjnej w przeprowadzenie wskazanych powyżej dodatkowych czynności pomocniczych może w szczególności polegać na wykonaniu wybranych lub wszystkich czynności, takich jak: analiza projektu umowy nabycia akcji w zakresie, w jakim wynika to ze zwyczajowego zaangażowania Firmy Inwestycyjnej w (...)
2015
25
lis

Istota:
W zakresie prawa do odliczenia podatku VAT z faktur VAT wystawionych przez firmę doradczą na opracowanie zasad projektu biznesowego
Fragment:
W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: Wnioskodawca podpisał umowę z firmą doradczą na opracowanie zasad nowego projektu biznesowego. Projekt ten polega na opracowaniu założeń finansowych i organizacyjnych koncepcji rozwoju systemu dystrybucji firmy Wnioskodawcy, polegającej na utworzeniu nowej firmy, tj. spółki dystrybucyjnej w formie spółki akcyjnej, której akcjonariuszem większościowym będzie Wnioskodawca, a mniejszościowymi - firmy z branży mięsnej, które zobowiążą się do kupowania od nowej firmy produktów wytworzonych przez Wnioskodawcę w zamian za udział w zysku nowej spółki. Zadaniem firmy doradczej jest: opracowanie projektu nowego przedsięwzięcia, opracowanie opinii na temat ryzyka działalności nowej firmy, opracowanie biznes planu, opracowanie założeń statutu i wykonanie projektu strategii nowej firmy, opracowanie projektu umowy pomiędzy akcjonariuszami nowej spółki w celu określenia zasad współpracy, doradztwo w tworzeniu nowej spółki oraz udział w negocjacjach z potencjalnymi akcjonariuszami. Wnioskodawca jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług od dnia 17 kwietnia 1998r. Głównym przedmiotem działalności firmy jest produkcja i przetwarzanie produktów mięsnych, handel hurtowy i detaliczny mięsem i wędlinami.
2013
31
lip

Istota:
Jaką formę opodatkowania należy zastosować i jak rozliczyć podatek, gdy Wnioskodawca otrzyma środki z tytułu uczestnictwa w programie partnerskim?
Fragment:
Będąc uczestnikiem programu Wnioskodawca będzie gromadzi środki pieniężne wyrażone w dolarach amerykańskich, uzyskiwane przez umieszczanie reklam internetowych dostarczanych przez firmę, na swoich prywatnych stronach internetowych. Przystąpienie do programu i zaakceptowanie jego warunków nastąpi drogą elektroniczną (brak umowy w formie pisemnej). Wyświetlanie reklam na stronach internetowych wnioskodawca będzie usługą elektroniczną. Na swojej stronie udostępni dla firmy ze Stanów Zjednoczonych określone miejsce (powierzchnię reklamową), które jest wypełniane przez reklamy wyświetlane bezpośrednio z serwerów tej firmy. Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej. W kontekście umowy z dnia 08 października 1974 r. zawartej między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o uniknięciu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylania się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu (Dz. U. z 1976r. Nr 31, poz. 178) działalność jaką będzie prowadzić Wnioskodawca – udostępnianie miejsca reklamowego na własnych stronach internetowych – należy traktować jako świadczenie przez nią usług na rzecz kontrahenta, którym jest firma w Stanach Zjednoczonych. Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, iż dochód, który wnioskodawca będzie uzyskiwał ze Stanów Zjednoczonych jest, w świetle ww. umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, dochodem uzyskiwanym z tytułu samodzielnej działalności.
2012
7
sie

Istota:
Możliwość uwzględnienia w zeznaniu rocznym straty wygenerowanej przez firmę spadkodawcy
Fragment:
Wnioskodawca wskazuje, iż firma prowadzona przez ojca posiadała na koniec listopada (moment śmierci) niewielką stratę z działalności gospodarczej za 2009 r., posiadała również stratę za 2008 r. Majątkiem firmy były towary handlowe – węgiel, oraz środki trwałe, głównie samochody ciężarowe. Firma Wnioskodawcy przejęła środki trwałe oraz towary, które wykorzystuje w działalności gospodarczej. W związku z powyższym zadano następujące pytania: Czy istnieje możliwość wpisania „ nadwyżki podatku naliczonego nad należnym ” z ostatniej deklaracji VAT-7 ojca Wnioskodawcy w pozycję „ kwota nadwyżki z poprzedniej deklaracji ”, pierwszej deklaracji VAT-7 syna, czyli Wnioskodawcy, kontynuującego działalność ojca... Czy istnieje możliwość uwzględnienia w rozliczeniu za 2009 r. u Wnioskodawcy, straty wygenerowanej przez firmę ojca... Czy istnieje możliwość uwzględnienia w przyszłych i obecnych rozliczeniach podatku dochodowego Wnioskodawcy, kontynuującego działalność ojca, straty za 2008 r. wygenerowanej przez firmę ojca... Czy istnieje możliwość umarzania (amortyzacji) środków trwałych od ich pełnej wartości początkowej, pomimo dziedziczenia po 1/3 dla każdego spadkobiercy.
2011
1
sie

Istota:
Możliwość uwzględnienia w zeznaniu rocznym straty wygenerowanej przez firmę spadkodawcy.
Fragment:
Wnioskodawca wskazuje, iż firma prowadzona przez ojca posiadała na koniec listopada (moment śmierci) niewielką stratę z działalności gospodarczej za 2009 r., posiadała również stratę za 2008 r. Majątkiem firmy były towary handlowe – węgiel, oraz środki trwałe, głównie samochody ciężarowe. Firma Wnioskodawcy przejęła środki trwałe oraz towary, które wykorzystuje w działalności gospodarczej. W związku z powyższym zadano następujące pytania: Czy istnieje możliwość wpisania „ nadwyżki podatku naliczonego nad należnym ” z ostatniej deklaracji VAT-7 ojca Wnioskodawcy w pozycję „ kwota nadwyżki z poprzedniej deklaracji ”, pierwszej deklaracji VAT-7 syna, czyli Wnioskodawcy, kontynuującego działalność ojca... Czy istnieje możliwość uwzględnienia w rozliczeniu za 2009 r. u Wnioskodawcy, straty wygenerowanej przez firmę ojca... Czy istnieje możliwość uwzględnienia w przyszłych i obecnych rozliczeniach podatku dochodowego Wnioskodawcy, kontynuującego działalność ojca, straty za 2008 r. wygenerowanej przez firmę ojca... Czy istnieje możliwość umarzania (amortyzacji) środków trwałych od ich pełnej wartości początkowej, pomimo dziedziczenia po 1/3 dla każdego spadkobiercy.
2011
1
sie

Istota:
Jak obliczyć podatek za rok 2009 należny w Polsce?
Fragment:
Rosyjska firma pobiera i opłaca w Rosji podatek od wynagrodzenia. W Polsce uzyskuje Pani nieliczne dochody z tytułu konsultacji. Mając na uwadze fakt, iż z Rosją łączyły Panią ściślejsze powiązania osobiste i gospodarcze oraz uwzględniając zapisy umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, należy stwierdzić, iż od momentu wyjazdu do Rosji i przeniesienia tam centrum interesów życiowych podlega Pani w Polsce w 2009 r. ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, t. j. podlega opodatkowaniu jedynie od dochodów osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Zgodnie z art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Minister właściwy do spraw finansów publicznych na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). W związku z powyższym tut. organ podatkowy w przedmiotowej interpretacji odniósł się do ustalenia obowiązku podatkowego dla Wnioskodawczyni, natomiast nie rozpatrywał tej kwestii odnośnie męża Wnioskodawczyni.
2011
1
sie

Istota:
Czy przychody (dochody) uzyskane przez kontrahentów nie posiadających na terytorium RP miejsca zamieszkania, siedziby czy oddziału z tytułu wykonywania usług reklamowych poza terytorium RP przeznaczonych na tamte rynki a zleconych przez firmę mającą siedzibę w RP należy zaliczać do przychodów (dochodów) osiąganych na terytorium RP?
Fragment:
Usługi te zleca firmom, które prowadzą działalność gospodarczą w tym zakresie w tamtych krajach i nie mają żadnego powiązania z RP (siedziby, miejsca zamieszkania, oddziału, przedstawicielstwa, biura). W ostatnim czasie Wnioskodawca spotkał się ze stanowiskiem, z którego wynika, że w takim przypadku aby zastosować przepisy z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania należy też dysponować certyfikatem rezydencji kontrahenta. Z takim stanowiskiem trudno się zgodzić, dlatego też prosi o interpretację. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy przychody (dochody) uzyskane przez kontrahentów nie posiadających na terytorium RP miejsca zamieszkania, siedziby czy oddziału z tytułu wykonywania usług reklamowych poza terytorium RP przeznaczonych na tamte rynki a zleconych przez firmę mającą siedzibę w RP należy zaliczać do przychodów (dochodów) osiąganych na terytorium RP... Zdaniem Wnioskodawcy takie przychody (dochody) nie mogą być zaliczane do osiąganych na terytorium RP. O źródle przychodów położonych w Polsce można mówić naszym zdaniem tylko wtedy, gdy takie źródło trwale związane jest z terytorium RP lub gdy źródłem przychodów są polscy rezydenci eksploatujący rzeczy lub dobra niematerialne należące do nierezydentów.
2011
1
cze
© 2011-2016 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Firma
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.