Firma | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to firma. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2016
2
gru

Istota:

Braku opodatkowania czynności przekazania składników majątku firmy w drodze darowizny.

Fragment:

W 2009 r. rozszerzył Pan działalność firmy, tj. zakupił pierwszy ekran diodowy LED, który wydzierżawia innym firmom, zajmującym się kompleksowo sprzedażą reklam wyświetlanych na ekranach. Obecnie jest Pan właścicielem trzech takich ekranów. Od 2015 r. jest Pan na emeryturze i zamierza zakończyć prowadzenie działalności gospodarczej, dalszym prowadzeniem firmy zajmie się Pana syn, który dokonał wpisu do CEiDG, przeważająca działalność to 42.11.Z wg PKD. Chce Pan notarialnie podarować synowi przedsiębiorstwo, z wyjątkiem wyżej wymienionych ekranów, czerpanie zysków z ich dzierżawy ma Panu zapewnić godne życie na emeryturze. Na przedsiębiorstwo składają się środki transportu, koparki, inne urządzenia do robót drogowych. Biuro swojej firmy dzierżawi Pan, więc po darowiźnie przedsiębiorstwa stroną umowy dzierżawy stanie się Pana syn. Pracownicy zgodnie z art. 23 ust. 1 Kodeksu pracy zmienią pracodawcę, którym stanie się Pana syn. Po darowiźnie przedsiębiorstwa zlikwiduje Pan działalność gospodarczą (wpis w CEIDG zostanie wykreślony) i ekrany będzie Pan chciał dalej wydzierżawiać jako osoba nie prowadząca firmy – źródło przychodów art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2016
28
lis

Istota:

PCC - w zakresie skutków podatkowych nabycia certyfikatów inwestycyjnych za pośrednictwem Firmy Inwestycyjnej.

Fragment:

Powyższe oznacza, że planowane nabycie Certyfikatów przez Wnioskodawcę będzie zwolnione z PCC pod warunkiem, że łącznie zostaną spełnione następujące warunki: Certyfikaty stanowią instrumenty finansowe w rozumieniu UOIF, Firma Inwestycyjna zaangażowana w nabycie Certyfikatów zostanie uznany za firmę inwestycyjną lub zagraniczną firmę inwestycyjną w rozumieniu UOIF, sprzedaż Certyfikatów zostanie dokonana za pośrednictwem Firmy Inwestycyjnej. Ad (1) Certyfikaty jako instrumenty finansowe w rozumieniu UOIF Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1) UOIF, za instrumenty finansowe uważa się między innymi papiery wartościowe. Natomiast na podstawie art. 3 pkt 1 lit. a) UOIF, ilekroć w ustawie mowa jest o papierach wartościowych, rozumie się przez to między innymi certyfikaty inwestycyjne. W konsekwencji, w ocenie Wnioskodawcy, należy stwierdzić, że Certyfikaty stanowią instrumenty finansowe w rozumieniu UOIF, o których mowa art. 9 pkt 9 lit. b) ustawy o PCC. Ad (2) Firma Inwestycyjna jako firma inwestycyjna lub zagraniczna firma inwestycyjna Z kolei, jak wynika z art. 3 pkt 32 UOIF, ilekroć w ustawie jest mowa o zagranicznej firmie inwestycyjnej - rozumie się przez to osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej z siedzibą na terytorium innego państwa członkowskiego, a w przypadku gdy przepisy danego państwa nie wymagają ustanowienia siedziby - z centralą na terytorium innego państwa członkowskiego, albo osobę fizyczną z miejscem zamieszkania na terytorium innego państwa członkowskiego, prowadzącą na podstawie zezwolenia właściwego organu nadzoru działalność maklerską na terytorium innego państwa członkowskiego, jak również zagraniczną instytucję kredytową.

2016
24
mar

Istota:

Czy nabycie przez Spółkę polską Papierów wartościowych dokonane przy udziale Domu maklerskiego wykonującego wskazane w opisie zdarzenia przyszłego czynności będzie zwolnione z opodatkowania PCC?

Fragment:

W myśl art. 9 pkt 9 ww. ustawy, zwalnia się od podatku sprzedaż praw majątkowych, będących instrumentami finansowymi: firmom inwestycyjnym oraz zagranicznym firmom inwestycyjnym, dokonywaną za pośrednictwem firm inwestycyjnych lub zagranicznych firm inwestycyjnych, dokonywaną w ramach obrotu zorganizowanego, dokonywaną poza obrotem zorganizowanym przez firmy inwestycyjne oraz zagraniczne firmy inwestycyjne, jeżeli prawa te zostały nabyte przez te firmy w ramach obrotu zorganizowanego – w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2014 r., poz. 94 z późn. zm.) Z treści przepisu art. 9 pkt 9 lit. b) powyższej ustawy wynika, że aby można było mówić o zastosowaniu zwolnienia określonego w tym przepisie, sprzedaż praw majątkowych, będących instrumentami finansowymi musi być dokonywana za pośrednictwem firm inwestycyjnych lub zagranicznych firm inwestycyjnych. Na podstawie art. 535 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę. W powołanym przepisie jest mowa tylko o rzeczach jako przedmiotach materialnych (art. 45 Kodeksu cywilnego), jednakże zgodnie z art. 555 Kodeksu cywilnego przepisy o sprzedaży rzeczy stosuje się odpowiednio do sprzedaży energii, praw oraz wody.

2016
24
mar

Istota:

Czy nabycie przez Spółkę polską Papierów wartościowych dokonane przy udziale Domu maklerskiego wykonującego wskazane w opisie zdarzenia przyszłego czynności będzie zwolnione z opodatkowania PCC?

Fragment:

W myśl art. 9 pkt 9 ww. ustawy, zwalnia się od podatku sprzedaż praw majątkowych, będących instrumentami finansowymi: firmom inwestycyjnym oraz zagranicznym firmom inwestycyjnym, dokonywaną za pośrednictwem firm inwestycyjnych lub zagranicznych firm inwestycyjnych, dokonywaną w ramach obrotu zorganizowanego, dokonywaną poza obrotem zorganizowanym przez firmy inwestycyjne oraz zagraniczne firmy inwestycyjne, jeżeli prawa te zostały nabyte przez te firmy w ramach obrotu zorganizowanego – w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2014 r., poz. 94 z późn. zm.) Z treści przepisu art. 9 pkt 9 lit. b) powyższej ustawy wynika, że aby można było mówić o zastosowaniu zwolnienia określonego w tym przepisie, sprzedaż praw majątkowych, będących instrumentami finansowymi musi być dokonywana za pośrednictwem firm inwestycyjnych lub zagranicznych firm inwestycyjnych. Na podstawie art. 535 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę. W powołanym przepisie jest mowa tylko o rzeczach jako przedmiotach materialnych (art. 45 Kodeksu cywilnego), jednakże zgodnie z art. 555 Kodeksu cywilnego przepisy o sprzedaży rzeczy stosuje się odpowiednio do sprzedaży energii, praw oraz wody.

2016
24
mar

Istota:

Czy nabycie przez Spółkę polską Papierów wartościowych dokonane przy udziale Domu maklerskiego wykonującego wskazane w opisie zdarzenia przyszłego czynności będzie zwolnione z opodatkowania PCC?

Fragment:

W myśl art. 9 pkt 9 ww. ustawy, zwalnia się od podatku sprzedaż praw majątkowych, będących instrumentami finansowymi: firmom inwestycyjnym oraz zagranicznym firmom inwestycyjnym, dokonywaną za pośrednictwem firm inwestycyjnych lub zagranicznych firm inwestycyjnych, dokonywaną w ramach obrotu zorganizowanego, dokonywaną poza obrotem zorganizowanym przez firmy inwestycyjne oraz zagraniczne firmy inwestycyjne, jeżeli prawa te zostały nabyte przez te firmy w ramach obrotu zorganizowanego – w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2014 r., poz. 94 z późn. zm.) Z treści przepisu art. 9 pkt 9 lit. b) powyższej ustawy wynika, że aby można było mówić o zastosowaniu zwolnienia określonego w tym przepisie, sprzedaż praw majątkowych, będących instrumentami finansowymi musi być dokonywana za pośrednictwem firm inwestycyjnych lub zagranicznych firm inwestycyjnych. Na podstawie art. 535 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę. W powołanym przepisie jest mowa tylko o rzeczach jako przedmiotach materialnych (art. 45 Kodeksu cywilnego), jednakże zgodnie z art. 555 Kodeksu cywilnego przepisy o sprzedaży rzeczy stosuje się odpowiednio do sprzedaży energii, praw oraz wody.

2015
25
lis

Istota:

Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym nabycie przez Spółkę akcji w Spółce Akcyjnej, dokonane przy udziale Firmy Inwestycyjnej wykonującej w związku z tą transakcją wskazane w stanie faktycznym czynności, będzie podlegało zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 9 pkt 9 lit. b ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych?

Fragment:

W celu zagwarantowania prawidłowości powyższej sprzedaży Spółka rozważa nabycie wskazanych akcji przy udziale podmiotu będącego firmą inwestycyjną lub zagraniczną firmą inwestycyjną w rozumieniu art. 3 pkt 32 i pkt 33 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (dalej: „ Firma Inwestycyjna ”). Zakres czynności, jakie zostaną wykonane przez Firmę Inwestycyjną w związku z nabyciem przez Spółkę przedmiotowych akcji, będzie obejmował zawarcie umowy sprzedaży akcji Spółki Akcyjnej przez Firmę Inwestycyjną w imieniu i na rachunek Spółki (jako nabywcy). Dodatkowo, Firma Inwestycyjna będzie zaangażowana w następujące czynności pomocnicze bezpośrednio związane z planowaną umową sprzedaży akcji: czynności dotyczące faktycznego przeniesienia dokumentów akcji, wystawienie potwierdzenia dokonania transakcji, wsparcie w przygotowaniu dokumentacji transakcji. W zależności od wymogów transakcji oraz uzgodnień Spółki z Firmą Inwestycyjną, zaangażowanie Firmy Inwestycyjnej w przeprowadzenie wskazanych powyżej dodatkowych czynności pomocniczych może w szczególności polegać na wykonaniu wybranych lub wszystkich czynności, takich jak: analiza projektu umowy nabycia akcji w zakresie, w jakim wynika to ze zwyczajowego zaangażowania Firmy Inwestycyjnej w (...)

2013
31
lip

Istota:

W zakresie prawa do odliczenia podatku VAT z faktur VAT wystawionych przez firmę doradczą na opracowanie zasad projektu biznesowego

Fragment:

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: Wnioskodawca podpisał umowę z firmą doradczą na opracowanie zasad nowego projektu biznesowego. Projekt ten polega na opracowaniu założeń finansowych i organizacyjnych koncepcji rozwoju systemu dystrybucji firmy Wnioskodawcy, polegającej na utworzeniu nowej firmy, tj. spółki dystrybucyjnej w formie spółki akcyjnej, której akcjonariuszem większościowym będzie Wnioskodawca, a mniejszościowymi - firmy z branży mięsnej, które zobowiążą się do kupowania od nowej firmy produktów wytworzonych przez Wnioskodawcę w zamian za udział w zysku nowej spółki. Zadaniem firmy doradczej jest: opracowanie projektu nowego przedsięwzięcia, opracowanie opinii na temat ryzyka działalności nowej firmy, opracowanie biznes planu, opracowanie założeń statutu i wykonanie projektu strategii nowej firmy, opracowanie projektu umowy pomiędzy akcjonariuszami nowej spółki w celu określenia zasad współpracy, doradztwo w tworzeniu nowej spółki oraz udział w negocjacjach z potencjalnymi akcjonariuszami. Wnioskodawca jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług od dnia 17 kwietnia 1998r. Głównym przedmiotem działalności firmy jest produkcja i przetwarzanie produktów mięsnych, handel hurtowy i detaliczny mięsem i wędlinami.

2012
7
sie

Istota:

Jaką formę opodatkowania należy zastosować i jak rozliczyć podatek, gdy Wnioskodawca otrzyma środki z tytułu uczestnictwa w programie partnerskim?

Fragment:

Będąc uczestnikiem programu Wnioskodawca będzie gromadzi środki pieniężne wyrażone w dolarach amerykańskich, uzyskiwane przez umieszczanie reklam internetowych dostarczanych przez firmę, na swoich prywatnych stronach internetowych. Przystąpienie do programu i zaakceptowanie jego warunków nastąpi drogą elektroniczną (brak umowy w formie pisemnej). Wyświetlanie reklam na stronach internetowych wnioskodawca będzie usługą elektroniczną. Na swojej stronie udostępni dla firmy ze Stanów Zjednoczonych określone miejsce (powierzchnię reklamową), które jest wypełniane przez reklamy wyświetlane bezpośrednio z serwerów tej firmy. Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej. W kontekście umowy z dnia 08 października 1974 r. zawartej między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o uniknięciu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylania się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu (Dz. U. z 1976r. Nr 31, poz. 178) działalność jaką będzie prowadzić Wnioskodawca – udostępnianie miejsca reklamowego na własnych stronach internetowych – należy traktować jako świadczenie przez nią usług na rzecz kontrahenta, którym jest firma w Stanach Zjednoczonych. Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, iż dochód, który wnioskodawca będzie uzyskiwał ze Stanów Zjednoczonych jest, w świetle ww. umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, dochodem uzyskiwanym z tytułu samodzielnej działalności.

2011
1
sie

Istota:

Możliwość uwzględnienia w zeznaniu rocznym straty wygenerowanej przez firmę spadkodawcy

Fragment:

Wnioskodawca wskazuje, iż firma prowadzona przez ojca posiadała na koniec listopada (moment śmierci) niewielką stratę z działalności gospodarczej za 2009 r., posiadała również stratę za 2008 r. Majątkiem firmy były towary handlowe – węgiel, oraz środki trwałe, głównie samochody ciężarowe. Firma Wnioskodawcy przejęła środki trwałe oraz towary, które wykorzystuje w działalności gospodarczej. W związku z powyższym zadano następujące pytania: Czy istnieje możliwość wpisania „ nadwyżki podatku naliczonego nad należnym ” z ostatniej deklaracji VAT-7 ojca Wnioskodawcy w pozycję „ kwota nadwyżki z poprzedniej deklaracji ”, pierwszej deklaracji VAT-7 syna, czyli Wnioskodawcy, kontynuującego działalność ojca... Czy istnieje możliwość uwzględnienia w rozliczeniu za 2009 r. u Wnioskodawcy, straty wygenerowanej przez firmę ojca... Czy istnieje możliwość uwzględnienia w przyszłych i obecnych rozliczeniach podatku dochodowego Wnioskodawcy, kontynuującego działalność ojca, straty za 2008 r. wygenerowanej przez firmę ojca... Czy istnieje możliwość umarzania (amortyzacji) środków trwałych od ich pełnej wartości początkowej, pomimo dziedziczenia po 1/3 dla każdego spadkobiercy.

2011
1
sie

Istota:

Możliwość uwzględnienia w zeznaniu rocznym straty wygenerowanej przez firmę spadkodawcy.

Fragment:

Wnioskodawca wskazuje, iż firma prowadzona przez ojca posiadała na koniec listopada (moment śmierci) niewielką stratę z działalności gospodarczej za 2009 r., posiadała również stratę za 2008 r. Majątkiem firmy były towary handlowe – węgiel, oraz środki trwałe, głównie samochody ciężarowe. Firma Wnioskodawcy przejęła środki trwałe oraz towary, które wykorzystuje w działalności gospodarczej. W związku z powyższym zadano następujące pytania: Czy istnieje możliwość wpisania „ nadwyżki podatku naliczonego nad należnym ” z ostatniej deklaracji VAT-7 ojca Wnioskodawcy w pozycję „ kwota nadwyżki z poprzedniej deklaracji ”, pierwszej deklaracji VAT-7 syna, czyli Wnioskodawcy, kontynuującego działalność ojca... Czy istnieje możliwość uwzględnienia w rozliczeniu za 2009 r. u Wnioskodawcy, straty wygenerowanej przez firmę ojca... Czy istnieje możliwość uwzględnienia w przyszłych i obecnych rozliczeniach podatku dochodowego Wnioskodawcy, kontynuującego działalność ojca, straty za 2008 r. wygenerowanej przez firmę ojca... Czy istnieje możliwość umarzania (amortyzacji) środków trwałych od ich pełnej wartości początkowej, pomimo dziedziczenia po 1/3 dla każdego spadkobiercy.