Finlandia | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to Finlandia. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2017
10
maj

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania emerytury z Finlandii.

Fragment:

Konwencji, bez względu na postanowienia ustępu 1, oraz z zastrzeżeniem postanowień artykułu 18 ustęp 2, emerytury, renty i inne świadczenia, wypłacane okresowo lub jednorazowo, przyznane na podstawie przepisów o ubezpieczeniach społecznych Umawiającego się Państwa (w analizowanej sprawie Finlandii) lub w ramach publicznego systemu utworzonego przez Umawiające się Państwo (w analizowanej sprawie Finlandię) dla celów ubezpieczeń społecznych, bądź jakiekolwiek renty kapitałowe osiągane w Umawiającym się Państwie (w analizowanej sprawie w Finlandii), mogą być opodatkowane w tym Państwie (w analizowanej sprawie w Finlandii). Jednocześnie, w Polsce – w celu zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu – należy zastosować określoną w art. 21 Konwencji metodę zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu (tzw. metodę wyłączenia z progresją). Zgodnie z art. 21 ust. 2 ww. Konwencji, w Polsce, podwójnego opodatkowania unika się w następujący sposób: Jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód, który zgodnie z postanowieniami niniejszej Konwencji może być opodatkowany w Finlandii, Polska zwolni taki dochód z opodatkowania, z zastrzeżeniem postanowień punktu (b) niniejszego ustępu; Jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód lub zyski z przeniesienia własności majątku, które zgodnie z postanowieniami artykułów 10, 11, 12 lub 13, mogą być opodatkowane w Finlandii, Polska zezwoli na odliczenie od podatku od dochodu lub zysków z przeniesienia własności majątku tej osoby, kwoty równej podatkowi zapłaconemu w Finlandii.

2017
18
lut

Istota:

Czy prawidłowy jest taki sposób rozliczenia, że biorąc pod uwagę przeniesienie ośrodka interesów życiowych do Polski w roku podatkowym 2016 Wnioskodawca będzie rozliczał się na zasadach unikania podwójnego opodatkowania pomiędzy Polską a Finlandią czyli metodą wyłączenia z progresją. Będzie rozliczał się wspólnie z małżonką, która również przeniosła swój ośrodek interesów życiowych do Polski w tym samym czasie i rozliczenie nastąpi na formularzu PIT-36 wraz z załącznikami PIT/ZG i PIT/O na podstawie ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz umowy dwustronnej o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy Polską a Finlandią.?
Do jakiej wysokości podlegają zwolnieniu przedmiotowemu diety otrzymywane przez Wnioskodawcę z tytułu zagranicznej podróży służbowej, w której jako rezydent podatkowy Finlandii przebywał na wizycie na Politechnice w Polsce?

Fragment:

W momencie przyjazdu na wizytę w dniu 2 września 2015 r. z jednostką zagraniczną T. w Finlandii Wnioskodawcę łączyły następujące więzi: był zatrudniony jako pracownik naukowy w T., w Finlandii; był doktorantem w T. Kontrakt o pracę podpisany na czas określony pomiędzy Wnioskodawcą a T. wygasł 31 grudnia 2015 r. Jednakże w dalszym ciągu, w 2016 r. w okresach, których dotyczy zapytanie a mianowicie 1 stycznia 2016 r. – 5 marca 2016 r. oraz 21 marca 2016 r. – 21 maja 2016 r. był i do dnia dzisiejszego jest doktorantem w T. w Finlandii. Co za tym idzie celem pracy naukowej realizowanej w tych okresach na Politechnice były badania, które zostaną zawarte w pracy doktorskiej, która będzie broniona w T. w Finlandii. W trakcie wizyty w wyżej wymienionych okresach Wnioskodawca posiadał miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w Finlandii. Diety za okres 21 marca 2016 r. – 21 maja 2016 r. nie zostały jeszcze wypłacone. Jednocześnie, Wnioskodawca informuje, że podczas wizyt w obydwu okresach, tj. 1 stycznia 2016 r. – 5 marca 2016 r. oraz 21 marca 2016 r. – 21 maja 2016 r. Jego miejsce zamieszkania dla celów podatkowych znajdowało się na terenie Finlandii. Wnioskodawca zakłada, że w związku z pobytem w Polsce w 2016 r. powyżej 183 dni oraz podjęciem pracy na stałe na terenie Polski od 1 października 2016 r.

2016
10
gru

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania emerytury z Finlandii

Fragment:

(...) Finlandię) dla celów ubezpieczeń społecznych, bądź jakiekolwiek renty kapitałowe osiągane w Umawiającym się Państwie (w analizowanej sprawie w Finlandii), mogą być opodatkowane w tym Państwie (w analizowanej sprawie w Finlandii). Użyty w art. 17 ust. 2 ww. Konwencji, zwrot „ mogą być opodatkowane w tym Państwie ” oznacza brak wyłączności do opodatkowania tego dochodu przez państwo, z którego emerytura jest wypłacana. Zatem, dochód osoby mającej miejsce zamieszkania w Polsce z tytułu emerytury z Finlandii może być opodatkowany zarówno w Finlandii, jak i w państwie zamieszkania tejże osoby, tj. w Polsce. Jednocześnie, w Polsce – w celu zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu – należy zastosować określoną w art. 21 Konwencji metodę zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu (tzw. metodę wyłączenia z progresją). Zgodnie z art. 21 ust. 2 ww. Konwencji, w Polsce, podwójnego opodatkowania unika się w następujący sposób: Jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód, który zgodnie z postanowieniami niniejszej Konwencji może być opodatkowany w Finlandii, Polska zwolni taki dochód z opodatkowania, z zastrzeżeniem (...)

2016
6
mar

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania emerytury z Finlandii.

Fragment:

(...) Finlandię) dla celów ubezpieczeń społecznych, bądź jakiekolwiek renty kapitałowe osiągane w Umawiającym się Państwie (w analizowanej sprawie w Finlandii), mogą być opodatkowane w tym Państwie (w analizowanej sprawie w Finlandii). Użyty w art. 17 ust. 2 ww. Konwencji, zwrot „ mogą być opodatkowane w tym Państwie ” oznacza brak wyłączności do opodatkowania tego dochodu przez państwo, z którego emerytura jest wypłacana. Zatem, dochód osoby mającej miejsce zamieszkania w Polsce z tytułu emerytury z Finlandii może być opodatkowany zarówno w Finlandii, jak i w państwie zamieszkania tejże osoby, tj. w Polsce. Jednocześnie, w Polsce – w celu zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu – należy zastosować określoną w art. 21 Konwencji metodę zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu (tzw. metodę wyłączenia z progresją). Zgodnie z art. 21 ust. 2 ww. Konwencji, w Polsce, podwójnego opodatkowania unika się w następujący sposób: Jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód, który zgodnie z postanowieniami niniejszej Konwencji może być opodatkowany w Finlandii, Polska zwolni taki dochód z opodatkowania, z zastrzeżeniem (...)

2015
1
gru

Istota:

Opodatkowanie dochodów z emerytury otrzymanej z Finlandii.

Fragment:

Zatem dochód osoby mającej miejsce zamieszkania w Polsce z tytułu emerytury z Finlandii może być opodatkowany zarówno w Finlandii, jak i w państwie zamieszkania, tj. w Polsce. Jednocześnie, w Polsce – w celu zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu - należy zastosować określoną w art. 21 Konwencji metodę zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu (tzw. metodę wyłączenia z progresją). Zgodnie z art. 21 ust. 2 ww. Konwencji, w Polsce, podwójnego opodatkowania unika się w następujący sposób: Jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód, który zgodnie z postanowieniami niniejszej Konwencji może być opodatkowany w Finlandii, Polska zwolni taki dochód z opodatkowania, z zastrzeżeniem postanowień punktu (b) niniejszego ustępu; Jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód lub zyski z przeniesienia własności majątku, które zgodnie z postanowieniami artykułów 10, 11, 12 lub 13, mogą być opodatkowane w Finlandii, Polska zezwoli na odliczenie od podatku od dochodu lub zysków z przeniesienia własności majątku tej osoby, kwoty równej podatkowi zapłaconemu w Finlandii. Jednakże, takie odliczenie nie może przekroczyć tej części podatku, obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która przypada na dochód lub zyski z przeniesienia własności majątku uzyskane w Finlandii.

2015
25
lis

Istota:

Opodatkowanie dochodów z emerytury otrzymanej z Finlandii

Fragment:

U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 4 września 2015 r. (data wpływu 4 września 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów z emerytury otrzymanej z Finlandii – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 4 września 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów z emerytury otrzymanej z Finlandii. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca jest obywatelem Finlandii od 1988 r. i otrzymuje emeryturę na podstawie przepisów o ubezpieczeniach społecznych Finlandii. Przedmiotowa emerytura przyznawana jest z powodu wcześniejszej pracy najemnej w Finlandii oraz wypłacana jest z obowiązkowego systemu emerytalnego. Wnioskodawca ma zamiar przenieść się na stałe do Polski. Wnioskodawca wskazał, że przedmiotowa emerytura nie jest wypłacana z funduszy utworzonych przez Umawiające się Państwo (Finlandię). Oprócz emerytury wypracowanej w Finlandii Wnioskodawca nie otrzymuje żadnych innych dochodów w Polsce i w Finlandii. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy emerytura jaką otrzymuje Wnioskodawca w Finlandii, po przeniesieniu się do Polski podlegać będzie opodatkowaniu w Polsce... Zdaniem Wnioskodawcy, przedmiotowa emerytura nie będzie opodatkowana w Polsce.

2014
18
lis

Istota:

Profesor wizytujący z Finlandii – obowiązki płatnika

Fragment:

W świetle powyższych przepisów należy stwierdzić, że zgodnie z art. 14 ust. 1 Konwencji, wynagrodzenia pracownika mającego miejsce zamieszkania w Finlandii, podlegają opodatkowaniu tylko w Finlandii, chyba że praca wykonywana jest na terytorium Polski. Natomiast art. 14 ust. 2 określa wyjątek od powyższej zasady, zgodnie z którym wynagrodzenia pracownika podlegają opodatkowaniu wyłącznie w państwie rezydencji, czyli w Finlandii, o ile łącznie zostaną spełnione określone w tym artykule wyjątki. Niespełnienie któregokolwiek z tych warunków powoduje, iż wynagrodzenie pracownika podlega opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 14 ust. 1 umowy, czyli w państwie miejsca zamieszkania podatnika (w Finlandii) oraz w państwie, w którym praca jest wykonywana (w Polsce). Mając na uwadze stan faktyczny opisany we wniosku, w niniejszej sprawie warunek określony w art. 14 ust. 2 lit. b) Umowy odnoszący się do kwestii wypłacania wynagrodzenia przez pracodawcę lub w imieniu pracodawcy, który nie ma miejsca zamieszkania lub siedziby w Polsce nie jest spełniony. Pracodawca wypłacający wynagrodzenie ma siedzibę w Polsce. W konsekwencji więc, wynagrodzenie z tytułu pracy najemnej wykonywanej w Polsce przez osobę mającą miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w Finlandii podlega opodatkowaniu zgodnie z art. 14 ust. 1 umowy, czyli zarówno w Finlandii, jak i w Polsce.

2014
6
lis

Istota:

Opodatkowanie emerytury z Finlandii

Fragment:

Wnioskodawca otrzymuje emeryturę z Polski i Finlandii. W 2011 r. otrzymywał z Finlandii emeryturę w wysokości 1 062,68 euro brutto. W Finlandii, kwota tej emerytury nie przekracza progu podatkowego, zatem jak wskazuje Wnioskodawca, została zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych. Miejsce zamieszkania Wnioskodawcy w okresie podatkowym będącym przedmiotem zapytania znajduje się w Polsce. Wnioskodawca jest obywatelem Polski. Wymienioną kwotę wypłacał jeden płatnik. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy w związku z ustawą o unikaniu podwójnego opodatkowania na podstawie umowy między Polską a Finlandią, kwota emerytury otrzymywana z Finlandii w 2011 r. również w Polsce podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych... Czy zgodnie z art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w przypadku dochodu otrzymanego z Polski i Finlandii, kwota emerytury otrzymana z Finlandii w 2011 r. podlega opodatkowaniu lub zwolnieniu z opodatkowania... Zdaniem Wnioskodawcy, kwota emerytury otrzymana z Finlandii w 2011 r. powinna być zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych również w Polsce. Emerytura z Finlandii uzyskana przez Wnioskodawcę w 2011 r. podlega w Jego ocenie opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 17 Konwencji polsko-fińskiej.

2014
5
sie

Istota:

Czy zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, w przypadku dochodu otrzymanego z Polski i Finlandii kwota emerytury otrzymanej z Finlandii ulega opodatkowaniu (lub zwolnieniu z opodatkowania)?

Fragment:

Jak wskazano w stanie faktycznym, przedmiotową emeryturę Wnioskodawca otrzymuje z Finlandii za pośrednictwem instytucji ubezpieczeń społecznych z siedzibą w Finlandii. Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, iż emerytura wypłacana Wnioskodawcy z Finlandii za pośrednictwem instytucji ubezpieczeń społecznych podlega opodatkowaniu zgodnie z treścią art. 17 ust. 2 Konwencji. Użyty w art. 17 ust. 2 ww. Konwencji, zwrot „ mogą być opodatkowane w tym Państwie ” oznacza brak wyłączności do opodatkowania tego dochodu przez państwo, z którego emerytura jest wypłacana. Zatem dochód osoby mającej miejsce zamieszkania w Polsce z tytułu emerytury z Finlandii może być opodatkowany zarówno w Finlandii, jak i w państwie zamieszkania, tj. w Polsce. Jednocześnie, w Polsce – w celu zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu – należy zastosować określoną w art. 21 cyt. Konwencji metodę zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu (tzw. metodę wyłączenia z progresją). Zgodnie z art. 21 ust. 2 ww. Konwencji, w Polsce, podwójnego opodatkowania unika się w następujący sposób: Jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód, który zgodnie z postanowieniami niniejszej Konwencji może być opodatkowany w Finlandii, (...)

2013
25
wrz

Istota:

1. Czy w związku z ustawą o unikaniu podwójnego opodatkowania, na podstawie umowy między Polską a Finlandią, kwota emerytury otrzymywana z Finlandii w latach 2010-2011 w Polsce ulega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
2. Czy zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 27 ust. 8) w przypadku dochodu otrzymywanego z Polski i Finlandii, kwoty emerytury otrzymywanej z Finlandii w latach 2010-2011 podlegają opodatkowaniu (lub zwolnieniu z opodatkowania)?

Fragment:

W związku z powyższym zadano następujące pytania (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku): Czy w związku z ustawą o unikaniu podwójnego opodatkowania, na podstawie umowy między Polską a Finlandią, kwota emerytury otrzymywana z Finlandii w latach 2010-2011 w Polsce ulega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych... Czy zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 27 ust. 8) w przypadku dochodu otrzymywanego z Polski i Finlandii, kwoty emerytury otrzymywanej z Finlandii w latach 2010-2011 podlegają opodatkowaniu (lub zwolnieniu z opodatkowania)... Zdaniem Wnioskodawcy, kwota emerytury otrzymywana z Finlandii w latach 2010-2011 powinna być zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych również w Polsce. Emerytura z Finlandii uzyskana przez Wnioskodawcę w latach 2010-2011 podlega opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 17 ust. 2 Konwencji Polsko-Fińskiej. Jednocześnie w Polsce przy obliczaniu podatku należy zastosować określoną w art. 21 ust. 2 lit. a) ww. Konwencji w związku z art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tzw. metodę wyłączenia z progresją. Niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego w zakresie opodatkowania w 2010 r. emerytury z Finlandii. Natomiast w odniesieniu do 2011 r. wydano odrębne rozstrzygnięcie. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.