Finlandia | Interpretacje podatkowe

Finlandia | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to Finlandia. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania emerytury z Finlandii.
Fragment:
Konwencji, bez względu na postanowienia ustępu 1, oraz z zastrzeżeniem postanowień artykułu 18 ustęp 2, emerytury, renty i inne świadczenia, wypłacane okresowo lub jednorazowo, przyznane na podstawie przepisów o ubezpieczeniach społecznych Umawiającego się Państwa (w analizowanej sprawie Finlandii) lub w ramach publicznego systemu utworzonego przez Umawiające się Państwo (w analizowanej sprawie Finlandię) dla celów ubezpieczeń społecznych, bądź jakiekolwiek renty kapitałowe osiągane w Umawiającym się Państwie (w analizowanej sprawie w Finlandii), mogą być opodatkowane w tym Państwie (w analizowanej sprawie w Finlandii). Jednocześnie, w Polsce – w celu zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu – należy zastosować określoną w art. 21 Konwencji metodę zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu (tzw. metodę wyłączenia z progresją). Zgodnie z art. 21 ust. 2 ww. Konwencji, w Polsce, podwójnego opodatkowania unika się w następujący sposób: Jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód, który zgodnie z postanowieniami niniejszej Konwencji może być opodatkowany w Finlandii, Polska zwolni taki dochód z opodatkowania, z zastrzeżeniem postanowień punktu (b) niniejszego ustępu; Jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód lub zyski z przeniesienia własności majątku, które zgodnie z postanowieniami artykułów 10, 11, 12 lub 13, mogą być opodatkowane w Finlandii, Polska zezwoli na odliczenie od podatku od dochodu lub zysków z przeniesienia własności majątku tej osoby, kwoty równej podatkowi zapłaconemu w Finlandii.
2017
10
maj

Istota:
Czy prawidłowy jest taki sposób rozliczenia, że biorąc pod uwagę przeniesienie ośrodka interesów życiowych do Polski w roku podatkowym 2016 Wnioskodawca będzie rozliczał się na zasadach unikania podwójnego opodatkowania pomiędzy Polską a Finlandią czyli metodą wyłączenia z progresją. Będzie rozliczał się wspólnie z małżonką, która również przeniosła swój ośrodek interesów życiowych do Polski w tym samym czasie i rozliczenie nastąpi na formularzu PIT-36 wraz z załącznikami PIT/ZG i PIT/O na podstawie ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz umowy dwustronnej o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy Polską a Finlandią.?
Do jakiej wysokości podlegają zwolnieniu przedmiotowemu diety otrzymywane przez Wnioskodawcę z tytułu zagranicznej podróży służbowej, w której jako rezydent podatkowy Finlandii przebywał na wizycie na Politechnice w Polsce?
Fragment:
W momencie przyjazdu na wizytę w dniu 2 września 2015 r. z jednostką zagraniczną T. w Finlandii Wnioskodawcę łączyły następujące więzi: był zatrudniony jako pracownik naukowy w T., w Finlandii; był doktorantem w T. Kontrakt o pracę podpisany na czas określony pomiędzy Wnioskodawcą a T. wygasł 31 grudnia 2015 r. Jednakże w dalszym ciągu, w 2016 r. w okresach, których dotyczy zapytanie a mianowicie 1 stycznia 2016 r. – 5 marca 2016 r. oraz 21 marca 2016 r. – 21 maja 2016 r. był i do dnia dzisiejszego jest doktorantem w T. w Finlandii. Co za tym idzie celem pracy naukowej realizowanej w tych okresach na Politechnice były badania, które zostaną zawarte w pracy doktorskiej, która będzie broniona w T. w Finlandii. W trakcie wizyty w wyżej wymienionych okresach Wnioskodawca posiadał miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w Finlandii. Diety za okres 21 marca 2016 r. – 21 maja 2016 r. nie zostały jeszcze wypłacone. Jednocześnie, Wnioskodawca informuje, że podczas wizyt w obydwu okresach, tj. 1 stycznia 2016 r. – 5 marca 2016 r. oraz 21 marca 2016 r. – 21 maja 2016 r. Jego miejsce zamieszkania dla celów podatkowych znajdowało się na terenie Finlandii. Wnioskodawca zakłada, że w związku z pobytem w Polsce w 2016 r. powyżej 183 dni oraz podjęciem pracy na stałe na terenie Polski od 1 października 2016 r.
2017
18
lut

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania emerytury z Finlandii
Fragment:
(...) Finlandię) dla celów ubezpieczeń społecznych, bądź jakiekolwiek renty kapitałowe osiągane w Umawiającym się Państwie (w analizowanej sprawie w Finlandii), mogą być opodatkowane w tym Państwie (w analizowanej sprawie w Finlandii). Użyty w art. 17 ust. 2 ww. Konwencji, zwrot „ mogą być opodatkowane w tym Państwie ” oznacza brak wyłączności do opodatkowania tego dochodu przez państwo, z którego emerytura jest wypłacana. Zatem, dochód osoby mającej miejsce zamieszkania w Polsce z tytułu emerytury z Finlandii może być opodatkowany zarówno w Finlandii, jak i w państwie zamieszkania tejże osoby, tj. w Polsce. Jednocześnie, w Polsce – w celu zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu – należy zastosować określoną w art. 21 Konwencji metodę zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu (tzw. metodę wyłączenia z progresją). Zgodnie z art. 21 ust. 2 ww. Konwencji, w Polsce, podwójnego opodatkowania unika się w następujący sposób: Jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód, który zgodnie z postanowieniami niniejszej Konwencji może być opodatkowany w Finlandii, Polska zwolni taki dochód z opodatkowania, z zastrzeżeniem (...)
2016
10
gru

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania emerytury z Finlandii.
Fragment:
(...) Finlandię) dla celów ubezpieczeń społecznych, bądź jakiekolwiek renty kapitałowe osiągane w Umawiającym się Państwie (w analizowanej sprawie w Finlandii), mogą być opodatkowane w tym Państwie (w analizowanej sprawie w Finlandii). Użyty w art. 17 ust. 2 ww. Konwencji, zwrot „ mogą być opodatkowane w tym Państwie ” oznacza brak wyłączności do opodatkowania tego dochodu przez państwo, z którego emerytura jest wypłacana. Zatem, dochód osoby mającej miejsce zamieszkania w Polsce z tytułu emerytury z Finlandii może być opodatkowany zarówno w Finlandii, jak i w państwie zamieszkania tejże osoby, tj. w Polsce. Jednocześnie, w Polsce – w celu zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu – należy zastosować określoną w art. 21 Konwencji metodę zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu (tzw. metodę wyłączenia z progresją). Zgodnie z art. 21 ust. 2 ww. Konwencji, w Polsce, podwójnego opodatkowania unika się w następujący sposób: Jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód, który zgodnie z postanowieniami niniejszej Konwencji może być opodatkowany w Finlandii, Polska zwolni taki dochód z opodatkowania, z zastrzeżeniem (...)
2016
6
mar

Istota:
Opodatkowanie dochodów z emerytury otrzymanej z Finlandii.
Fragment:
Zatem dochód osoby mającej miejsce zamieszkania w Polsce z tytułu emerytury z Finlandii może być opodatkowany zarówno w Finlandii, jak i w państwie zamieszkania, tj. w Polsce. Jednocześnie, w Polsce – w celu zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu - należy zastosować określoną w art. 21 Konwencji metodę zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu (tzw. metodę wyłączenia z progresją). Zgodnie z art. 21 ust. 2 ww. Konwencji, w Polsce, podwójnego opodatkowania unika się w następujący sposób: Jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód, który zgodnie z postanowieniami niniejszej Konwencji może być opodatkowany w Finlandii, Polska zwolni taki dochód z opodatkowania, z zastrzeżeniem postanowień punktu (b) niniejszego ustępu; Jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód lub zyski z przeniesienia własności majątku, które zgodnie z postanowieniami artykułów 10, 11, 12 lub 13, mogą być opodatkowane w Finlandii, Polska zezwoli na odliczenie od podatku od dochodu lub zysków z przeniesienia własności majątku tej osoby, kwoty równej podatkowi zapłaconemu w Finlandii. Jednakże, takie odliczenie nie może przekroczyć tej części podatku, obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która przypada na dochód lub zyski z przeniesienia własności majątku uzyskane w Finlandii.
2015
1
gru

Istota:
Opodatkowanie dochodów z emerytury otrzymanej z Finlandii
Fragment:
U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 4 września 2015 r. (data wpływu 4 września 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów z emerytury otrzymanej z Finlandii – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 4 września 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów z emerytury otrzymanej z Finlandii. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca jest obywatelem Finlandii od 1988 r. i otrzymuje emeryturę na podstawie przepisów o ubezpieczeniach społecznych Finlandii. Przedmiotowa emerytura przyznawana jest z powodu wcześniejszej pracy najemnej w Finlandii oraz wypłacana jest z obowiązkowego systemu emerytalnego. Wnioskodawca ma zamiar przenieść się na stałe do Polski. Wnioskodawca wskazał, że przedmiotowa emerytura nie jest wypłacana z funduszy utworzonych przez Umawiające się Państwo (Finlandię). Oprócz emerytury wypracowanej w Finlandii Wnioskodawca nie otrzymuje żadnych innych dochodów w Polsce i w Finlandii. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy emerytura jaką otrzymuje Wnioskodawca w Finlandii, po przeniesieniu się do Polski podlegać będzie opodatkowaniu w Polsce... Zdaniem Wnioskodawcy, przedmiotowa emerytura nie będzie opodatkowana w Polsce.
2015
25
lis

Istota:
Profesor wizytujący z Finlandii – obowiązki płatnika
Fragment:
W świetle powyższych przepisów należy stwierdzić, że zgodnie z art. 14 ust. 1 Konwencji, wynagrodzenia pracownika mającego miejsce zamieszkania w Finlandii, podlegają opodatkowaniu tylko w Finlandii, chyba że praca wykonywana jest na terytorium Polski. Natomiast art. 14 ust. 2 określa wyjątek od powyższej zasady, zgodnie z którym wynagrodzenia pracownika podlegają opodatkowaniu wyłącznie w państwie rezydencji, czyli w Finlandii, o ile łącznie zostaną spełnione określone w tym artykule wyjątki. Niespełnienie któregokolwiek z tych warunków powoduje, iż wynagrodzenie pracownika podlega opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 14 ust. 1 umowy, czyli w państwie miejsca zamieszkania podatnika (w Finlandii) oraz w państwie, w którym praca jest wykonywana (w Polsce). Mając na uwadze stan faktyczny opisany we wniosku, w niniejszej sprawie warunek określony w art. 14 ust. 2 lit. b) Umowy odnoszący się do kwestii wypłacania wynagrodzenia przez pracodawcę lub w imieniu pracodawcy, który nie ma miejsca zamieszkania lub siedziby w Polsce nie jest spełniony. Pracodawca wypłacający wynagrodzenie ma siedzibę w Polsce. W konsekwencji więc, wynagrodzenie z tytułu pracy najemnej wykonywanej w Polsce przez osobę mającą miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w Finlandii podlega opodatkowaniu zgodnie z art. 14 ust. 1 umowy, czyli zarówno w Finlandii, jak i w Polsce.
2014
18
lis

Istota:
Opodatkowanie emerytury z Finlandii
Fragment:
Wnioskodawca otrzymuje emeryturę z Polski i Finlandii. W 2011 r. otrzymywał z Finlandii emeryturę w wysokości 1 062,68 euro brutto. W Finlandii, kwota tej emerytury nie przekracza progu podatkowego, zatem jak wskazuje Wnioskodawca, została zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych. Miejsce zamieszkania Wnioskodawcy w okresie podatkowym będącym przedmiotem zapytania znajduje się w Polsce. Wnioskodawca jest obywatelem Polski. Wymienioną kwotę wypłacał jeden płatnik. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy w związku z ustawą o unikaniu podwójnego opodatkowania na podstawie umowy między Polską a Finlandią, kwota emerytury otrzymywana z Finlandii w 2011 r. również w Polsce podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych... Czy zgodnie z art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w przypadku dochodu otrzymanego z Polski i Finlandii, kwota emerytury otrzymana z Finlandii w 2011 r. podlega opodatkowaniu lub zwolnieniu z opodatkowania... Zdaniem Wnioskodawcy, kwota emerytury otrzymana z Finlandii w 2011 r. powinna być zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych również w Polsce. Emerytura z Finlandii uzyskana przez Wnioskodawcę w 2011 r. podlega w Jego ocenie opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 17 Konwencji polsko-fińskiej.
2014
6
lis

Istota:
Czy zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, w przypadku dochodu otrzymanego z Polski i Finlandii kwota emerytury otrzymanej z Finlandii ulega opodatkowaniu (lub zwolnieniu z opodatkowania)?
Fragment:
Jak wskazano w stanie faktycznym, przedmiotową emeryturę Wnioskodawca otrzymuje z Finlandii za pośrednictwem instytucji ubezpieczeń społecznych z siedzibą w Finlandii. Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, iż emerytura wypłacana Wnioskodawcy z Finlandii za pośrednictwem instytucji ubezpieczeń społecznych podlega opodatkowaniu zgodnie z treścią art. 17 ust. 2 Konwencji. Użyty w art. 17 ust. 2 ww. Konwencji, zwrot „ mogą być opodatkowane w tym Państwie ” oznacza brak wyłączności do opodatkowania tego dochodu przez państwo, z którego emerytura jest wypłacana. Zatem dochód osoby mającej miejsce zamieszkania w Polsce z tytułu emerytury z Finlandii może być opodatkowany zarówno w Finlandii, jak i w państwie zamieszkania, tj. w Polsce. Jednocześnie, w Polsce – w celu zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu – należy zastosować określoną w art. 21 cyt. Konwencji metodę zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu (tzw. metodę wyłączenia z progresją). Zgodnie z art. 21 ust. 2 ww. Konwencji, w Polsce, podwójnego opodatkowania unika się w następujący sposób: Jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód, który zgodnie z postanowieniami niniejszej Konwencji może być opodatkowany w Finlandii, (...)
2014
5
sie

Istota:
1. Czy w związku z ustawą o unikaniu podwójnego opodatkowania, na podstawie umowy między Polską a Finlandią, kwota emerytury otrzymywana z Finlandii w latach 2010-2011 w Polsce ulega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
2. Czy zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 27 ust. 8) w przypadku dochodu otrzymywanego z Polski i Finlandii, kwoty emerytury otrzymywanej z Finlandii w latach 2010-2011 podlegają opodatkowaniu (lub zwolnieniu z opodatkowania)?
Fragment:
W związku z powyższym zadano następujące pytania (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku): Czy w związku z ustawą o unikaniu podwójnego opodatkowania, na podstawie umowy między Polską a Finlandią, kwota emerytury otrzymywana z Finlandii w latach 2010-2011 w Polsce ulega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych... Czy zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 27 ust. 8) w przypadku dochodu otrzymywanego z Polski i Finlandii, kwoty emerytury otrzymywanej z Finlandii w latach 2010-2011 podlegają opodatkowaniu (lub zwolnieniu z opodatkowania)... Zdaniem Wnioskodawcy, kwota emerytury otrzymywana z Finlandii w latach 2010-2011 powinna być zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych również w Polsce. Emerytura z Finlandii uzyskana przez Wnioskodawcę w latach 2010-2011 podlega opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 17 ust. 2 Konwencji Polsko-Fińskiej. Jednocześnie w Polsce przy obliczaniu podatku należy zastosować określoną w art. 21 ust. 2 lit. a) ww. Konwencji w związku z art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tzw. metodę wyłączenia z progresją. Niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego w zakresie opodatkowania w 2010 r. emerytury z Finlandii. Natomiast w odniesieniu do 2011 r. wydano odrębne rozstrzygnięcie. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.
2013
25
wrz
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Finlandia
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.