IPTPP1/443-185/12-6/AK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Otrzymana przez Wnioskodawcę dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przeznaczona na pokrycie kosztów realizacji projektu „ " nie zwiększa obrotu w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, a tym samym nie podlega opodatkowaniu. Zatem, z uwagi na brak opodatkowania nie znajdą zastosowania przepisy odnośnie prawa do korzystania ze zwolnienia od podatku od towarów i usług. Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy, iż usługi szkoleniowe przeprowadzane w ramach projektu „ ", korzystają ze zwolnienia od podatku towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy, należy uznać je za nieprawidłowe.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Sp. z o.o. przedstawione we wniosku z dnia 16 grudnia 2011r. (data wpływu 05 marca 2012r.) uzupełnionym pismem z dnia 14 marca 2012r. (data wpływu 21 marca 2012r.) o udzielenie pisemnej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z opodatkowania usług szkoleniowych świadczonych w ramach projektu pn. „ ” finansowanych w całości ze środków publicznych – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 grudnia 2011 r. do Biura Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • opodatkowania usług szkoleniowych oraz wkładu własnego w formie pieniężnej w związku z realizacją projektu pn. „...”,
 • prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dotyczących projektu pn. „...”,
 • zwolnienia z opodatkowania usług szkoleniowych świadczonych w ramach projektu pn. „...” finansowanych w całości ze środków publicznych,
 • zwolnienia z opodatkowania usług szkoleniowych oraz wkładu własnego w formie pieniężnej w związku z realizacją projektu pn. „..”,
 • zwolnienia z opodatkowania usług szkoleniowych oraz wkładu własnego w formie pieniężnej w związku z realizacją projektu pn. „...”.

W związku z § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, pismem z dnia 02 marca 2012r. przesłało ww. wniosek Dyrektorowi Izby Skarbowej w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim (data wpływu 05 marca 2012r.), celem załatwienia zgodnie z właściwością miejscową.

Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 14 marca 2012r. (data wpływu 21 marca 2012r.) w zakresie doprecyzowania opisanego zaistniałego stanu faktycznego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny.

Wnioskodawca - Spółka, będąca podatnikiem VAT czynnym, świadczy usługi szkoleniowe oraz doradcze dla firm, które opodatkowane są podstawową stawką VAT (23%). Spółka realizuje również projekty szkoleniowe i doradcze współfinansowane z funduszy Unii Europejskiej.

Działalność szkoleniowa Spółki jest świadczeniem nieobjętym systemem oświaty w rozumieniu ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.). Spółka nie posiada akredytacji w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, nie jest też uczelnią ani jednostką naukową Polskiej Akademii Nauk oraz jednostką badawczą w zakresie kształcenia na poziomie wyższym dzięki czemu korzystałaby ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług.

W chwili obecnej Spółka realizuje 4 projekty unijne w ramach działania POKL. Pierwszy projekt - o nazwie „...”. Projekt jest skierowany do pracowników firm X i Y o różnych stanowiskach (menedżerowie, specjaliści, sprzedawcy, produkcja). Jest to projekt o charakterze zamkniętym co oznacza, że w szkoleniach biorą udział jedynie pracownicy firm X, Y. Obydwa przedsiębiorstwa są dużymi przedsiębiorstwami. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Projekt jest przedsięwzięciem nie przynoszącym dochodu, a koszty z nim związane pokrywane są ze środków publicznych w 61,76 % (całkowitych kosztów w projekcie) oraz w 38,24 % z wkładu własnego przedsiębiorstw (firm X i Y). Wkład własny wnoszony jest w formie gotówki wpłacanej na wyodrębnione konto Spółki, na podstawie faktury VAT oraz w postaci wynagrodzeń uczestników szkoleń wnoszony jest w niepieniężnej formie wynagrodzenia uczestników szkolenia za czas ich uczestnictwa w szkoleniu. Wkład ten przedstawiany jest przez Beneficjentów Pomocy w formie oświadczeń, w których zawarta jest informacja o wynagrodzeniu jakie otrzymuje Beneficjent Pomocy w przeliczeniu do czasu uczestnictwa w szkoleniu.

Projekt realizowany jest w partnerstwie, gdzie Liderem, stroną dla Instytucji Wdrażającej oraz głównym organizatorem przedsięwzięcia jest Spółka, natomiast Partnerem jest Firma X, dla której pracowników są organizowane szkolenia. Szkolenia odbywają zgodnie z założeniami we wniosku o dofinansowanie oraz zgodnie z wymaganiami unijnymi w ramach działania POKL. Oznacza to że na każdym szkoleniu znajduje się lista uczestników, prowadzony jest dziennik zajęć, a przeszkoleni otrzymują certyfikat informujący o ukończeniu danego szkolenia.

Drugi projekt - o nazwie „ ”, jest skierowany do sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Jest to projekt o charakterze otwartym co oznacza, że w szkoleniach mogą brać udział przedsiębiorcy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich pracownicy. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Projekt jest przedsięwzięciem nie przynoszącym dochodu, a koszty z nim związane pokrywane są ze środków publicznych w 100 %. Uczestnicy szkoleń nie ponoszą żadnych kosztów z tytułu udziału w szkoleniu. Szkolenia mają na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy. Projekt ma służyć nabyciu nowych lub podniesieniu dotychczasowych kwalifikacji zawodowych i skutkować zwiększeniem konkurencyjności na rynku. Na szkolenia uczestnicy zgłaszają się we własnym zakresie lub są skierowani przez pracodawcę. Szkolenia nie są obowiązkowe na zajmowanym stanowisku pracy.

Otrzymana dotacja nie ma bezpośredniego związku ze świadczeniem usług lub dostawą towarów. Nie stanowi dopłaty do ceny świadczonych usług lub dostarczanych towarów. Dotacja została przyznana na realizację np. celu społecznego, jakim jest podniesienie zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych oraz nieaktywnych zawodowo i nie ma związku z oferowanymi przez Wnioskodawcę usługami. Jest zatem dofinansowaniem ogólnym, przeznaczonym na pokrycie kosztów realizowanego projektu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Projekt nie generuje i nie będzie generował żadnych przychodów. Spółka otrzymuje jedynie zwrot kosztów, które zostaną poniesione zgodnie z umową i zapisami wniosku o dofinansowanie. Spółka jest organizatorem przedsięwzięcia, a szkolenia odbywają zgodnie z założeniami we wniosku o dofinansowanie oraz zgodnie z wymaganiami unijnymi w ramach działania POKL. Oznacza to, że na każdym szkoleniu znajduje się lista uczestników, prowadzony jest dziennik zajęć, a przeszkoleni otrzymują certyfikat informujący o ukończeniu danego szkolenia.

Trzeci projekt - o nazwie „...” jest skierowany do pracowników firm V,Z o różnych stanowiskach (menedżerowie, specjaliści, sprzedawcy, produkcja). Jest to projekt o charakterze zamkniętym, co oznacza, że w szkoleniach biorą udział jedynie pracownicy firm V i Z. Obydwa przedsiębiorstwa są przedsiębiorstwami średnimi. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

Projekt jest przedsięwzięciem nie przynoszącym dochodu, a koszty z nim związane pokrywane są ze środków publicznych w 70,16 % (całkowitych kosztów w projekcie) oraz w 29,84% z wkładu własnego przedsiębiorstw (firm V i Z). Wkład własny wnoszony jest w formie gotówki wpłacanej na wyodrębnione konto Spółki, na podstawie faktury VAT oraz w postaci wynagrodzeń uczestników szkoleń wnoszony jest w niepieniężnej formie wynagrodzenia uczestników szkolenia do czasu ich uczestnictwa w szkoleniu. Wkład ten przedstawiany jest przez Beneficjentów Pomocy w formie oświadczeń, w których zawarta jest informacja o wynagrodzeniu jakie otrzymuje Beneficjent Pomocy w przeliczeniu na czasu uczestnictwa w szkoleniu.

Projekt realizowany jest w partnerstwie gdzie Liderem, stroną dla Instytucji Wdrażającej oraz głównym organizatorem przedsięwzięcia jest Spółka, natomiast Partnerem są firmy V i Z, dla których pracowników są organizowane szkolenia. Szkolenia odbywajązgodnie z założeniami we wniosku o dofinansowanie oraz zgodnie z wymaganiami unijnymi w ramach działania POKL. Oznacza to że na każdym szkoleniu znajduje się lista uczestników, prowadzony jest dziennik zajęć, a przeszkoleni otrzymują certyfikat informujący o ukończeniu danego szkolenia.

Czwarty projekt - o nazwie „ ”, jest skierowany do mikro i małych przedsiębiorstw oraz ich pracowników (handlowcy). Jest to projekt o charakterze otwartym co oznacza, że w szkoleniach mogą brać udział mikro i mali przedsiębiorcy oraz ich pracownicy z województwa. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Projekt jest przedsięwzięciem nie przynoszącym dochodu, a koszty z nim związane pokrywane są ze środków publicznych w 86,49 % (całkowitych kosztów w projekcie) oraz w 13,51% z wkładu własnego przedsiębiorstw. Wkład własny wnoszony jest w formie gotówki wpłacanej na wyodrębnione konto Spółki, na podstawie faktury VAT oraz w postaci wynagrodzeń uczestników szkoleń wnoszony jest w niepieniężnej formie wynagrodzenia uczestników szkolenia do czasu ich uczestnictwa w szkoleniu. Wkład ten przedstawiany jest przez Beneficjentów Pomocy w formie oświadczeń, w których zawarta jest informacja o wynagrodzeniu jakie otrzymuje Beneficjent Pomocy w przeliczeniu na czasu uczestnictwa w szkoleniu. Spółka jest organizatorem przedsięwzięcia, a szkolenia odbywają zgodnie z założeniami we wniosku o dofinansowanie oraz zgodnie z wymaganiami unijnymi w ramach działania POKL. Oznacza to, że na każdym szkoleniu znajduje się lista uczestników, prowadzony jest dziennik zajęć a przeszkoleni otrzymują certyfikat informujący o ukończeniu danego szkolenia.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, iż w pierwszym projekcie o nazwie „ ” uczestnicy nie wnoszą opłat za udział w szkoleniach. Projekt jest dofinansowany w 61,76 % z Europejskiego Funduszu Społecznego, a 38,24 % wkładu własnego wnoszą przedsiębiorstwa X i Y w postaci gotówki wpłaconej na wyodrębnione konto bankowe na podstawie wystawionej przez Wnioskodawcę faktury VAT oraz w postaci niepieniężnej w wysokości wynagrodzeń uczestników szkoleń za czas uczestnictwa w szkoleniu.

Ponadto Wnioskodawca informuje, iż w projekcie trzecim o nazwie „Kadry na miarę potrzeb - rozwój firm V i Z” uczestnicy również nie wnoszą opłat za udział w szkoleniach. Projekt jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w 70,16%, a 29,84 % wkładu własnego wnoszą firmy V i Z. Firmy wnoszą wkład własny w postaci gotówkowej jako zapłatę za fakturę VAT wystawioną przez Wnioskodawcę oraz w postaci niepieniężnej – wynagrodzenia uczestników za czas uczestnictwa w szkoleniu.

Projekt czwarty o nazwie „", skierowany jest do przedsiębiorców oraz ich pracowników. Wkład własny w postaci gotówki wnoszony jest przez Przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą lub Przedsiębiorców delegujących swoich pracowników. Przedsiębiorcy wnoszą wkład własny w postaci gotówki wpłaconej na podstawie faktury VAT na wyodrębnione konto bankowe. Otrzymane dofinansowania nie mają bezpośredniego wpływu na cenę. Dotacje są dofinansowaniem ogólnym przeznaczonym na pokrycie kosztów realizacji konkretnego przedsięwzięcia. Usługi mają charakter nieodpłatny, a więc nie spełniają przesłanki art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT.

Ustawa o VAT ani rozporządzenia wykonawcze VAT, nie definiują pojęcia usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego. Jednakże definicję taką zawiera rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15.03.2011r. (poz. 32) ustanawiające środki wykonawcze do Dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej. W myśl rozporządzenia usługi w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania świadczone na warunkach określonych w art. 132 ust.1 lit i Dyrektywy 2006/112/WE obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, jak również mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych.

Szkolenia w ramach wszystkich projektów realizowanych przez Wnioskodawcę mają na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Mają służyć nabyciu nowych lub podniesieniu dotychczasowych kwalifikacji zawodowych.

Dla zastosowania przedmiotowych zwolnień istotne jest uznanie danej usługi za usługę kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania, a następnie spełnienie dodatkowych warunków wynikających z niniejszego przepisu, tj. prowadzenie danego szkolenia w formie i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach lub uzyskanie akredytacji na dany rodzaj szkolenia lub finansowanie danego szkolenia w całości ze środków publicznych. W dniu 01 lipca 2006r. weszły w życie przepisy rozporządzenia Rady (WE) nr 1777/2005 z dnia 17 października 2005r. ustanawiającego środki wykonawcze do Dyrektywy 77/388/EWG w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. L Nr 288 str. 1). Rozporządzenie Rady nr 1777/2005 wiąże wszystkie państwa członkowskie i jest stosowane bezpośrednio. Oznacza to, iż przepisy tego rozporządzenia z dniem 1 lipca 2006 r. stają się częścią porządku prawnego, obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, bez konieczności ich implementacji w drodze ustawy. Rozporządzenie Rady nr 1777/2005 przyjęte zostało w celu jednolitego stosowania przez wszystkie państwa członkowskie systemu podatku od wartości dodanej, opartego na postanowieniach Szóstej Dyrektywy Rady z dnia 17 maja 1977r. w sprawie harmonizacji przepisów Państw Członkowskich, dotyczących podatków obrotowych - Wspólny system podatku wartości dodanej: ujednolicona podstawa opodatkowania (77/388/EEC ze zm.). Przepis art. 14 ww. rozporządzenia nr 1777/2005 wyjaśnia co należy rozumieć przez usługi kształcenia zawodowego i przekwalifikowania.

W myśl tego przepisu usługi w zakresie kształcenia zawodowego i przekwalifikowania, ob. ejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, tak samo jak nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Czas trwania kursu w zakresie kształcenia zawodowego, bądź przekwalifikowania nie ma tutaj znaczenia.

Analizując przedstawione okoliczności sprawy w kontekście powołanych przepisów prawa podatkowego Wnioskodawca uznaje, iż świadczone przez Spółkę w ramach projektów usługi szkoleniowe, stanowiące jednoznacznie usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy usługi szkoleniowe polegające na organizacji bezpłatnych szkoleń w ramach projektu „", podnoszących kompetencje społeczne małych i średnich przedsiębiorstw, na które Spółka otrzymała dofinansowanie w 100 % ze środków publicznych (w tym 85 % kwoty wsparcia pochodzi ze środków europejskich, 15 % kwoty wsparcia jest w formie dotacji celowej z budżetu krajowego), w ramach Programu POKL działanie 2.1.1. projektu „ ”, jako finansowane w całości ze środków publicznych korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy, usługi szkoleniowe przeprowadzane w ramach projektu „", korzystają ze zwolnienia od podatku towarów i usług, ponieważ na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o VAT zwolnione z VAT są usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26 finansowane w całości ze środków publicznych.

W ramach prowadzonej działalności Spółka realizuje projekty szkoleniowe i doradcze współfinansowane z Unii Europejskiej. Spółka otrzymała dofinansowanie na realizację, projektów w ramach Programu POKL. Szkolenia w ramach projektów mają na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy. Projekty mają służyć nabyciu nowych, podniesieniu dotychczasowych kwalifikacji zawodowych i skutkować zwiększeniem konkurencyjności na rynku pracy. Otrzymane dofinansowanie na realizowane projekty nie ma bezpośredniego związku ze świadczeniem usług lub dostawą towarów. Nie stanowi dopłaty do ceny świadczonych usług lub dostarczanych towarów. Jest zatem dofinansowaniem ogólnym przeznaczonym na pokrycie kosztów realizowanych projektów. Z dniem 1 stycznia 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 29 października 2010r. o zmianie ustawy o podatku od towarowi usług (Dz. U. Nr 226, poz.1476). Przepisy nowelizacji uchylają załącznik nr 4 do ustawy, zawierający wykaz usług zwolnionych od podatku, który w pozycji 7 wymieniał jako zwolnione usługi w zakresie edukacji (ex 80) i przenoszą uregulowania w tym zakresie do treści ustawy. Zasadnicze znaczenie ma w tym przypadku dodanie do art. 43 ustawy punktów 26-29, regulujących zwolnienia od podatku działalności edukacyjnej.

Należy zauważyć, iż stosownie do treści art. 43 ust. 1 pkt 29 ww. ustawy, zwalnia się od podatku usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26

 1. prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub
 2. świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty - wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub
 3. finansowane w całości że środków publicznych

- oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.

Rozporządzenie z dnia 4 kwietnia 2011 (Dz. U. 73 poz. 392) zwalnia z podatku VAT usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego finansowane w co najmniej 70%ze środków publicznych oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych ( Dz. U., Nr 157, poz. 1240 ze zm.) środkami publicznymi są m. in. środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz nie podlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi. Wnioskodawca uważa, że przepis ten należy interpretować w ten sposób, że dotyczy on zarówno dysponentów środków jak i usług świadczonych przez wykonawców. Istotne jest by dana usługa została faktycznie sfinansowana ze środków publicznych, nie ma natomiast znaczenia kto jest ich bezpośrednim dysponentem. Przez sfinansowanie należy rozumieć pokrycie kosztów danej usługi, w tym również otrzymanie płatności za usługę szkoleniową od dysponenta środków publicznych.

Powołane wyżej przepisy prawa podatkowego przewidują zwolnienie dla usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego prowadzonych w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach lub świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją lub finansowane w całości ze środków publicznych.

Dla zastosowania przedmiotowych zwolnień istotne jest uznanie danej usługi za usługę kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania, a następnie spełnienie dodatkowych warunków wynikających z niniejszego przepisu, tj. prowadzenie danego szkolenia w formie i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach lub uzyskanie akredytacji na dany rodzaj szkolenia lub finansowanie danego szkolenia w całości ze środków publicznych. W dniu 1 lipca 2006 r. weszły w życie przepisy rozporządzenia Rady (WE) nr 1777/2005 z dnia 17 października 2005 r. ustanawiającego środki wykonawcze do Dyrektywy 77/388/EWG w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. L Nr 288 str. 1). Rozporządzenie Rady nr 1777/2005 wiąże wszystkie państwa członkowskie i jest stosowane bezpośrednio. Oznacza to, iż przepisy tego rozporządzenia z dniem 1 lipca 2006 r. stają się częścią porządku prawnego, obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, bez konieczności ich implementacji w drodze ustawy. Rozporządzenie Rady nr 1777/2005 przyjęte zostało w celu jednolitego stosowania przez wszystkie państwa członkowskie systemu podatku od wartości dodanej, opartego na postanowieniach Szóstej Dyrektywy Rady z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji przepisów Państw Członkowskich, dotyczących podatków obrotowych - Wspólny system podatku wartości dodanej: ujednolicona podstawa opodatkowania (77/388/EEC ze zm.). Przepis art. 14 ww. rozporządzenia nr 1777/2005 wyjaśnia co należy rozumieć przez usługi kształcenia zawodowego i przekwalifikowania. W myśl tego przepisu usługi w zakresie kształcenia zawodowego i przekwalifikowania, obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, tak samo jak nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Czas trwania kursu w zakresie kształcenia zawodowego, bądź przekwalifikowania nie ma tutaj znaczenia.

Analizując przedstawione okoliczności sprawy w kontekście powołanych przepisów prawa podatkowego Wnioskodawca uznaje, iż świadczone przez Spółkę w ramach projektów usługi szkoleniowe, stanowią jednoznacznie usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, finansowane w drugim projekcie w 100% w trzecim 70,16%, w czwartym projekcie w 86,49 % ze środków publicznych, od 1 stycznia 2011 r. korzystają ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c znowelizowanej ustawy o podatku od towarów i usług i rozporządzenia z dnia 4 kwietnia 2011r. (Dz. U. 73 poz. 392).

Usługi w pierwszym projekcie podlegają opodatkowaniu, ponieważ nie korzystają ze zwolnienia na podstawie ww. art. 43 ust. pkt 29 lit. c i rozporządzenia z dnia 4 kwietnia 2011r. (Dz. U. 73 poz. 392).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. z 2011r. Dz. U. Nr 177, poz. 1054ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Natomiast stosownie do art. 8 ust. 1 ww. ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 1. przeniesienie z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu lub przeniesienie z mocy prawa własności towarów w zamian za odszkodowanie;
 2. wydanie towarów na podstawie umowy dzierżawy, najmu, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej na czas określony lub umowy sprzedaży na warunkach odroczonej płatności, jeżeli umowa przewiduje, że w następstwie normalnych zdarzeń przewidzianych tą umową lub z chwilą zapłaty ostatniej raty prawo własności zostanie przeniesione;
 3. wydanie towarów na podstawie umowy komisu: między komitentem a komisantem, jak również wydanie towarów przez komisanta osobie trzeciej.

Natomiast w myśl art. 8 ust 2 ustawy, za odpłatne świadczenie usług uznaje się również:

 1. użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów;
 2. nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

Aby uznać dane świadczenie za odpłatne świadczenie, musi istnieć stosunek prawny pomiędzy świadczącym usługę a odbiorcą, a w zamian za wykonanie usługi powinno zostać wypłacone wynagrodzenie. Musi istnieć bezpośredni związek pomiędzy świadczoną usługą i przekazanym za nią wynagrodzeniem. Oznacza to, że z danego stosunku prawnego, na podstawie którego wykonywana jest usługa, musi wynikać wyraźna, bezpośrednia korzyść na rzecz świadczącego usługę.

Należy w tym miejscu podkreślić, iż czynność może być albo odpłatna albo nieodpłatna. Na gruncie ustawy o VAT nie występują czynności częściowo odpłatne. Jeśli tylko czynność została wykonana za wynagrodzeniem, to jest ona odpłatna. Nie ma żadnego znaczenia, czy wynagrodzenie to pokrywa koszty świadczenia tej czynności poniesione przez podatnika, ewentualnie kreuje dla podatnika zysk. Także czynności wykonane „po kosztach” ich świadczenia, bądź poniżej tych koszów, są czynnościami odpłatnymi, o ile tylko pobrano za nie wynagrodzenie.

W istocie okoliczność, czy transakcja została dokonana po cenie niższej, czy też wyższej od kosztu świadczenia, nie ma znaczenia dla zakwalifikowania transakcji jako „transakcji odpłatnej” w rozumieniu art. 5, bowiem to ostatnie pojęcie wymaga wyłącznie istnienia bezpośredniego związku między dostawą towarów lub świadczeniem usług, a świadczeniem wzajemnym (wynagrodzeniem) rzeczywiście otrzymanym przez podatnika.

Pojęcie sprzedaży zostało zdefiniowane w art. 2 pkt 22 ustawy i należy przez nie rozumieć odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

W świetle art. 29 ust. 1 i 2 ustawy, podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-21, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy lub osoby trzeciej. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.

W przypadku gdy pobrano zaliczki, zadatki, przedpłaty lub raty, obrotem jest również kwota otrzymanych zaliczek, zadatków, przedpłat lub rat, pomniejszona o przypadającą od nich kwotę podatku. Dotyczy to również otrzymanych zaliczek na dotacje, subwencje i na inne dopłaty o podobnym charakterze.

Cytowany powyżej przepis art. 29 ust. 1 ustawy stanowi odzwierciedlenie art. 73 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 347, s. 1 ze zm.) z treści którego wynika, iż w odniesieniu do dostaw towarów i świadczenia usług innych niż te, o których mowa w art. 74-77, podstawa opodatkowania obejmuje wszystko, co stanowi zapłatę otrzymaną lub którą dostawca lub usługodawca otrzyma w zamian za dostawę towarów lub świadczenie usług, od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z subwencjami związanymi bezpośrednio z ceną takiej dostawy lub świadczenia.

Analiza powołanych powyżej przepisów jednoznacznie wskazuje, iż włączenie do podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze ma miejsce tylko wówczas, gdy jest to celowa dotacja, subwencja i inna dopłata o podobnym charakterze związana bezpośrednio z dostawą towaru lub świadczeniem usługi. Do podstawy opodatkowania zaliczane są tylko takie dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze, które są bezpośrednio przeznaczone na dofinansowanie ceny konkretnego towaru czy też konkretnego rodzaju usługi. Zatem ogólna dotacja (subwencja, inna dopłata o podobnym charakterze) uzyskana przez podatnika, niezwiązana z dostawą towaru lub świadczeniem usługi nie zwiększa obrotu. W przypadku natomiast, gdy podatnik otrzyma dofinansowanie, które będzie związane z dostawą lub świadczeniem usług, jako pokrycie części ceny konkretnego świadczenia lub rekompensatę z tytułu wykonania określonego świadczenia po cenach obniżonych, płatność taka będzie zaliczana do podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Dla określenia, czy dane dotacje mają, czy też nie bezpośredni wpływ na cenę świadczonych usług, a co za tym idzie czy podlegają opodatkowaniu istotne są zatem szczegółowe warunki ich przyznawania, określające cele realizowanego w określonej formie dofinansowania.

Zatem, podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług zwiększa się tylko o takie dotacje, które w sposób bezwzględny i bezpośredni są związane z daną dostawą towarów lub świadczeniem usług. Jeżeli jednak taki bezpośredni związek nie występuje, dofinansowanie ogólne – na pokrycie kosztów działalności – nie podlega opodatkowaniu.

Z opisu zaistniałego stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca jest podatnikiem VAT czynnym i świadczy usługi szkoleniowe oraz doradcze dla firm, które opodatkowane są podstawową stawką VAT (23%). Spółka realizuje również projekty szkoleniowe i doradcze współfinansowanie z funduszy Unii Europejskiej. Działalność szkoleniowa Spółki jest świadczeniem nieobjętym systemem oświaty w rozumieniu ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ((Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.). Spółka nie posiada akredytacji w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, nie jest też uczelnią ani jednostką naukową Polskiej Akademii Nauk oraz jednostką badawczą w zakresie kształcenia na poziomie wyższym dzięki czemu korzystałaby ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług.

W chwili obecnej Spółka realizuje 4 projekty unijne w ramach działania POKL. Projekt o nazwie „ ”, jest skierowany do sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Jest to projekt o charakterze otwartym co oznacza, że w szkoleniach mogą brać udział przedsiębiorcy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich pracownicy. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Projekt jest przedsięwzięciem nie przynoszącym dochodu, a koszty z nim związane pokrywane są ze środków publicznych w 100 %. Uczestnicy szkoleń nie ponoszą żadnych kosztów z tytułu udziału w szkoleniu. Szkolenia mają na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy. Projekt ma służyć nabyciu nowych lub podniesieniu dotychczasowych kwalifikacji zawodowych i skutkować zwiększeniem konkurencyjności na rynku. Na szkolenia uczestnicy zgłaszają się we własnym zakresie lub są skierowani przez pracodawcę. Szkolenia nie są obowiązkowe na zajmowanym stanowisku pracy.

Otrzymana dotacja nie ma bezpośredniego związku ze świadczeniem usług lub dostawą towarów. Nie stanowi dopłaty do ceny świadczonych usług lub dostarczanych towarów. Dotacja została przyznana na realizację np. celu społecznego, jakim jest podniesienie zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych oraz nieaktywnych zawodowo i nie ma związku z oferowanymi przez Wnioskodawcę usługami. Jest zatem dofinansowaniem ogólnym, przeznaczonym na pokrycie kosztów realizowanego projektu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Projekt nie generuje i nie będzie generował żadnych przychodów. Spółka otrzymuje jedynie zwrot kosztów, które zostaną poniesione zgodnie z umową i zapisami wniosku o dofinansowanie. Spółka jest organizatorem przedsięwzięcia, a szkolenia odbywają zgodnie z założeniami we wniosku o dofinansowanie oraz zgodnie z wymaganiami unijnymi w ramach działania POKL. Oznacza to, że na każdym szkoleniu znajduje się lista uczestników, prowadzony jest dziennik zajęć, a przeszkoleni otrzymują certyfikat informujący o ukończeniu danego szkolenia.

Uwzględniając powyższe zauważyć należy, że odnośnie projektów szkoleniowych dofinansowanych w 100%, opis stanu faktycznego wskazuje, iż pozyskane dofinansowanie nie ma związku ze sprzedażą, gdyż usługi w ramach ww. szkoleń świadczone są nieodpłatnie, a więc cena tych usług nie została określona, a otrzymane środki przeznaczone są na pokrycie poniesionych kosztów w ramach realizowanego projektu. Oznacza to, że w opisanej sytuacji wystąpi dofinansowanie o charakterze zakupowym (kosztowym), nie mające na celu sfinansowanie ceny sprzedaży, a więc dofinansowanie nie jest przyznawane jako dopłata do ceny usługi, a przeznaczone jest na pokrycie poniesionych kosztów w ramach realizowanego projektu. Ponadto między stronami umowy o dofinansowanie projektu nie dochodzi do sprzedaży i kupna usług (nie ma żadnego konkretnego odbiorcy usług, beneficjenta, który dokonywałby płatności), a szkolenia odbywają się w związku z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością gospodarczą. Z tych też względów stwierdzić należy, że nieodpłatne szkolenie uczestników projektu jest związane z prowadzonym przez Spółkę przedsiębiorstwem, w związku z czym nie może być traktowane jako odpłatne świadczenie usług w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 1 i art. 8 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, a zatem czynności te nie podlegają regulacjom wynikającym z ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz opodatkowaniu tym podatkiem.

Zatem otrzymana przez Wnioskodawcę dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przeznaczona na pokrycie kosztów realizacji projektu „ ” nie zwiększa obrotu w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, a tym samym nie podlega opodatkowaniu.

Zatem, z uwagi na brak opodatkowania nie znajdą zastosowania przepisy odnośnie prawa do korzystania ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy, iż usługi szkoleniowe przeprowadzane w ramach projektu „ ”, korzystają ze zwolnienia od podatku towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy, należy uznać je za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie zaistniałego stanu faktycznego i własnym stanowisku w sprawie oceny prawnej zaistniałego zdarzenia, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku – nie mogą być zgodne z art. 14 b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Stosownie do przepisu art. 14b § 3 ww. ustawy składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Dlatego też, wydając przedmiotową interpretację tut. Organ oparł się na wynikającym z treści wniosku opisie przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu interpretacja traci swoją aktualność.

Niniejszą interpretacją załatwiono wniosek w części dotyczącej zwolnienia z opodatkowania usług szkoleniowych świadczonych w ramach projektu pn. „...” finansowanych w całości ze środków publicznych.

Natomiast wniosek w części dotyczącej:

 • opodatkowania usług szkoleniowych oraz wkładu własnego w formie pieniężnej w związku z realizacją projektu pn. „ ” został rozstrzygnięty interpretacją nr IPTPP1/443-185/12-4/AK,
 • prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dotyczących projektu pn. „ ” został rozstrzygnięty interpretacją nr IPTPP1/443-185/12-5/AK,
 • zwolnienia z opodatkowania usług szkoleniowych oraz wkładu własnego w formie pieniężnej w związku z realizacją projektu pn. „ ” został rozstrzygnięty interpretacją nr IPTPP1/443-185/12-7/AK.
 • zwolnienia z opodatkowania usług szkoleniowych oraz wkładu własnego w formie pieniężnej w związku z realizacją projektu pn. „ ” został rozstrzygnięty interpretacją nr IPTPP1/443-185/12-8/AK.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski