ILPP1/443-414/12-4/AW | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Zastosowanie zwolnienia od podatku dla świadczonych usług szkoleniowych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 4 maja 2012 r. (data wpływu 8 maja 2012 r.), uzupełnionym pismem z dnia 2 lipca 2012 r. (data wpływu 3 lipca 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania zwolnienia od podatku dla świadczonych usług szkoleniowych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 maja 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania zwolnienia od podatku dla świadczonych usług szkoleniowych. Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismem z dnia 2 lipca 2012 r. o doprecyzowanie opisu zdarzenia przyszłego.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Od 1 czerwca 2011 r. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą. W ramach działalności do dnia 1 maja 2012 r. Zainteresowany miał jeden wpis PKD 85.59.B „Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane”. W ramach działalności Wnioskodawca osobiście prowadzi szkolenia. Szkolenia realizowane są głównie na zlecenia organizacji pozarządowych, które realizują projekty finansowane z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (finansowanie: 85% Europejski Fundusz Społeczny (EFS) i 15% Budżet Państwa (BP).

Tematyka realizowanych szkoleń ogniskuje się wokół:

 1. Przygotowywania wniosków dotacyjnych,
 2. Metody zarządzania projektami,
 3. Przygotowywania biznesplanów,
 4. Możliwości finansowania projektów w oparciu o zewnętrzne źródła finansowania itp.

Realizując powyższe szkolenia Zainteresowany wystawiał rachunki (nie był bowiem zarejestrowany jako podatnik podatku VAT).

Od dnia 2 maja 2012 r. Wnioskodawca rozszerzył zakres świadczonych usług o doradztwo dla osób prowadzących i/lub rozpoczynających działalność gospodarczą. W tym celu dodał kolejny wpis PKD 70.22.Z „Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania”. W momencie rozszerzenia działalność o ww. PKD Wnioskodawca zarejestrował się jako czynny podatnik podatku od towarów i usług.

Mając powyższe na uwadze, Zainteresowany w ramach prowadzonej działalności:

1. Prowadzi szkolenia na zlecenie beneficjentów funduszy UE kierowane do pracowników i/lub wolontariuszy organizacji pozarządowych. Celem projektów jest podniesienie zdolności organizacyjnych/podejmowanie działań społecznych przez organizację pozarządową oraz zwiększenie liczby osób zaangażowanych w działalność organizacji pozarządowych oraz wzrost motywacji uczestników projektu do podejmowania działań społecznych. Projekty finansowane są z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Działania 5.4.2 „Rozwój dialogu obywatelskiego”. Realizatorzy projektu (dalej beneficjenci funduszy UE) otrzymują środki publiczne zgodnie z montażem finansowym 85% EFS i 15% BP. Środki finansowe na realizację projektu przekazywane są – na zlecenie Instytucji Wdrażającej, którą dla wskazanego działania jest Ministerstwo – z rachunku Banku na rachunek beneficjenta. Beneficjent do realizacji szkoleń zatrudnia m. in. Wnioskodawcę, jako osobę prowadzącą działalność gospodarczą i dokonuje płatności za usługę szkoleniową w ramach otrzymanych na realizację projektu środków z Banku. Umowy podpisywane są między zleceniodawcą (beneficjentem funduszy UE) a Zainteresowanym. Wszystkie umowy zawierają podobne zapisy, szczególnie istotny wydaje się zapis: wynagrodzenie finansowane ze środków EFS i BP. W ramach zleconej usługi szkoleniowej Wnioskodawca przygotowuje: materiały, program szkolenia oraz przeprowadza je bezpośrednio dla uczestników projektów. Całością szkoleń, tj. ułożeniem harmonogramów, organizacją w projekcie zajmuje się zleceniodawca. Tematyka świadczonych szkoleń to przede wszystkim:

 1. finansowanie działalności/zarządzanie finansowe NGO;
 2. zarządzanie NGO/zasobami ludzkim,
 3. techniki tworzenia projektu/współpraca z biznesem i adm. publiczną, pozyskiwanie środków, zakładanie/prowadzenie dział. gosp. i odpłatnej,
 4. budowanie partnerstw/współpraca z otoczeniem, PR, tworzenie partnerstw,
 5. komunikacja, negocjacje/asertywność, planowanie, zarządzanie zespołem.

2.Wnioskodawca prowadzi szkolenia na zlecenie beneficjentów funduszy UE kierowane do osób, które chcą rozpocząć działalność gospodarczą. Celem projektów jest nabycie wiedzy z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej oraz podjęcie i utrzymanie przez okres co najmniej 12 m-cy samozatrudnienia w oparciu o otrzymane wsparcie finansowo-doradcze i szkoleniowe. Projekty finansowane są z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Działania 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”. Realizatorzy projektu otrzymują środki publiczne zgodnie z montażem finansowym 85% EFS i 15% BP. Środki finansowe na realizację projektu przekazywane są – na zlecenie Instytucji Wdrażającej, którą dla wskazanego działania jest Wojewódzki Urząd Pracy – z rachunku Banku na rachunek beneficjenta. Beneficjent do realizacji szkoleń zatrudnia m. in. Zainteresowanego, jako osobę prowadzącą działalność gospodarczą i dokonuje płatności za usługę szkoleniową w ramach otrzymanych na realizację projektu środków z Banku. Umowy podpisywane są między zleceniodawcą a Wnioskodawcą. Wszystkie umowy zawierają podobne zapisy, szczególnie istotny wydaje się zapis: wynagrodzenie finansowane ze środków EFS i BP. W ramach zleconej usługi szkoleniowej Wnioskodawca przygotowuje: materiały, program szkolenia oraz przeprowadza je bezpośrednio dla uczestników projektów. Całością szkoleń, tj. ułożeniem harmonogramów, organizacją w projekcie zajmuje się zleceniodawca. Tematyka świadczonych szkoleń to przede wszystkim:

 1. sporządzanie biznesplanów (zasady planowania przedsięwzięcia, prowadzenie/zakres analiz ekonomiczno-finansowych, konstruowanie biznesplanu),
 2. źródła pozyskiwania funduszy na działalność gospodarczą (fundusze unijne, pożyczkowe, kredyty),
 3. analiza dobrych praktyk z uwzględnieniem specyfiki rynku lokalnego/prowadzenia e-biznesu (analiza wybranych działalności gospodarczych).

3. Wnioskodawca prowadzi zindywidualizowane szkolenia na zlecenie beneficjentów funduszy UE kierowane do osób, które prowadzą działalność gospodarczą. Celem projektów jest nabycie wiedzy z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej oraz podjęcie i utrzymanie przez okres co najmniej 12 m-cy samozatrudnienia w oparciu o otrzymane wsparcie finansowe, szkoleniowe i doradcze. Projekty finansowane są z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Działania 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”. Beneficjenci otrzymują środki publiczne zgodnie z montażem finansowym 85% EFS i 15% BP. Środki finansowe na realizację projektu przekazywane są – na zlecenie Instytucji Wdrażającej, którą dla wskazanego działania jest Wojewódzki Urząd Pracy – z rachunku Banku na rachunek beneficjenta. Beneficjent do realizacji szkoleń zatrudnia m. in. Wnioskodawcę, jako osobę prowadzącą działalność gospodarczą i dokonuje płatności za usługę szkoleniową w ramach otrzymanych na realizację projektu środków z Banku. Umowy podpisywane są między zleceniodawcą a Wnioskodawcą. Wszystkie umowy zawierają podobne zapisy, szczególnie istotny wydaje się zapis: wynagrodzenie finansowane ze środków EFS i BP.

Opisana usługa nie ma charakteru usługi doradczej, ponieważ zgodnie z typologią IZ POKL, usługa doradcza nie może stanowić elementu stałej bądź okresowej działalności ani też bieżących kosztów operacyjnych przedsiębiorstwa, takich jak np. usługi w zakresie doradztwa podatkowego, regularne usługi prawne, usługi w zakresie reklamy. Wykonywane czynności mają charakter uzupełnienia wcześniej zrealizowanych szkoleń w formule zindywidualizowanych konsultacji szkoleniowych.

Środki, którymi zleceniodawcy płacą Zainteresowanemu za usługi szkoleniowe w ramach ww. projektów, są środkami wyłącznie przeznaczonymi na wynagrodzenie za przeprowadzenie szkoleń w tych projektach.

Wnioskodawca otrzymuje zapłatę wyłącznie środkami publicznymi z rachunków bankowych zleceniodawców, na których znajdują się jedynie środki publiczne. Środki znajdujące się na tych rachunkach są wyłącznie przeznaczone do realizacji ww. projektów i pochodzą z EFS i BP. Zatem za przeprowadzenie szkoleń dla beneficjentów funduszy UE Wnioskodawca (zleceniodawców Zainteresowanego) otrzymuje wynagrodzenie wyłącznie ze środków publicznych.

W uzupełnieniu z dnia 2 lipca 2012 r. Zainteresowany wskazał, iż we wniosku z dnia 4 maja 2012 r. jasno wyartykułował swoje stanowisko wskazując, że szkolenia, które prowadzi podlegają zwolnieniu od podatku VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o VAT. Jednocześnie, w przekonaniu Wnioskodawcy, wyczerpująco wykazał, dlaczego prowadzone szkolenia mogą korzystać ze zwolnienia. Na poparcie przedstawionej tezy Wnioskodawca wskazał, że szkolenia które prowadzi mają charakter szkoleń kształcenia zawodowego zarówno jeśli chodzi o szkolenia prowadzone dla organizacji pozarządowych, jak i dla osób podejmujących działalność gospodarczą i są finansowane ze środków publicznych. Także zindywidualizowane szkolenia mające na celu uzupełnienie wcześniej realizowanych szkoleń mają charakter usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, finansowanych ze środków publicznych. Wszystkie szkolenia finansowane są ze środków publicznych, ponieważ realizowane są w ramach projektów Program Operacyjny Kapitał Ludzki, co oznacza, że podmiot zlecający Zainteresowanemu usługę szkoleniową otrzymuje na ten cel środki publiczne (środki otrzymywane z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa) i dokonuje zapłaty za wykonane szkolenia z tych środków.

Jednocześnie uzupełniając ww. wniosek Wnioskodawca poinformował, iż:

 1. nie jest jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty,
 2. nie jest jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania i nie jest uprawniony do skorzystania ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT,
 3. jak wskazano w zapytaniu z dnia 4 maja 2012 r. celem realizowanych szkoleń, które są przedmiotem zapytania, jest kształcenie zawodowe lub przekwalifikowanie zawodowe. Przekazywana wiedza ma bezpośredni związek z branżą/zawodem, w którym działają uczestnicy szkoleń i będzie wykorzystywana w celach zawodowych,
 4. szkolenia nie są prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach,
 5. nie posiada akredytacji w rozumieniu przepisów o systemie oświaty.
W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 1. Czy usługi szkoleniowe świadczone na zlecenie beneficjentów funduszy UE dla pracowników i/lub wolontariuszy organizacji pozarządowych, realizowane w ramach projektów unijnych (projekty finansowane z programu PO KL), korzystają ze zwolnienia od podatku VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o VAT...
 2. Czy usługi szkoleniowe świadczone na zlecenie beneficjentów funduszy UE dla osób, które chcą rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, realizowane w ramach projektów unijnych (projekty finansowane z programu PO KL), korzystają ze zwolnienia od podatku VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o VAT...
 3. Czy zindywidualizowane szkolenia prowadzone na zlecenie beneficjentów funduszy UE dla osób prowadzących działalność gospodarczą, realizowane w ramach projektów unijnych (projekty finansowane z programu PO KL), korzystają ze zwolnienia od podatku VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, szkolenia, które Zainteresowany prowadzi, podlegają zwolnieniu od podatku VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 ust. 29 lit. c, który stanowi o tym, że zwolnieniu podlegają usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26 finansowane w całości ze środków publicznych oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.

Szkolenia, które Wnioskodawca prowadzi są niewątpliwie szkoleniami kształcenia zawodowego, zarówno jeśli chodzi o szkolenia prowadzone dla organizacji pozarządowych, jak i dla osób podejmujących działalność gospodarczą i są finansowane ze środków publicznych. Także zindywidualizowane szkolenia mające na celu uzupełnienie wcześniej realizowanych szkoleń, mają charakter usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, finansowanych ze środków publicznych. Wszystkie szkolenia finansowane są ze środków publicznych, ponieważ realizowane są w ramach projektów Program Operacyjny Kapitał Ludzki, co oznacza, że podmiot zlecający Zainteresowanemu usługę szkoleniową, otrzymuje na ten cel środki publiczne (środki otrzymywane z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa) i dokonuje zapłaty za wykonane przez Wnioskodawcę szkolenia z tych środków.

Charakter usług kształcenia zawodowego powyższych szkoleń potwierdza pismo Instytucji Zarządzającej PO KL z dnia 31 stycznie 2012 r., zgodnie z którym wszystkie szkolenia w ramach PO KL powinny stanowić usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego. Jednym z celów głównych PO KL jest bowiem wzrost zatrudnienia. Stąd nie sposób się nie zgodzić ze zdaniem IZ POKL, która stwierdza, że przedmiot szkoleń realizowanych w ramach Programu wiąże się z kształceniem zawodowym lub przekwalifikowaniem zawodowym, zdefiniowanym w przepisach prawa podatkowego.

Realizowaną przez Zainteresowanego tematykę szkoleń należy rozpatrywać przede wszystkim pod kątem celów projektów, w ramach których są realizowane. Nie ma wątpliwości, że zarówno w ramach działania 5.4.2, jak i 6.2 tematyka szkoleń ma bezpośredni wpływ na wzrost kompetencji zawodowych uczestników.

Jednocześnie wskazane wyżej pismo IZ POKL powołuje się na stanowisko Ministra Finansów, który stwierdza m. in.:

 1. zwalania się od podatku usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych, oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane;
 2. pojęcie „finansowanie ze środków publicznych” obejmuje zarówno sytuacje, gdy ww. usługi są opłacane przez podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych, jak i gdy usługi te opłacają inne podmioty bezpośrednio dysponujące tymi środkami.

W tym miejscu wskazać należy, iż w dniu 1 lipca 2006 r. weszły w życie przepisy rozporządzenia Rady (W) nr 1777/2005 z dnia 17 października 2005 r. ustanawiającego środki wykonawcze do Dyrektywy 77/388/EWG w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 288 s. 1). Rozporządzenie Rady nr 1777/2005 wiąże wszystkie państwa członkowskie i jest stosowane bezpośrednio. Oznacza to, iż przepisy tego rozporządzenia z dniem 1 lipca 2006 r. stają się częścią porządku prawnego, obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, bez konieczności ich implementacji w drodze ustawy. Rozporządzenie Rady nr 1777/2005 przyjęte zostało w celu jednolitego stosowania przez wszystkie państwa członkowskie systemu podatku od wartości dodanej, opartego na postanowieniach Szóstej Dyrektywy Rady z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji przepisów Państw Członkowskich, dotyczących podatków obrotowych.

Nie ma wątpliwości, że zarówno w ramach działania 5.4.2, jak i 6.2 tematyka realizowanych szkoleń ma bezpośredni wpływ na wzrost kompetencji zawodowych jego uczestników, a wiedza zdobyta podczas szkoleń będzie wykorzystywana w codziennej pracy zawodowej ich uczestników.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Natomiast, stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, świadczeniem usług jest każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ( ...).

Ponadto, zgodnie z obowiązującym od dnia 1 stycznia 2011 r. przepisem art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Jak wynika z regulacji art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Zgodnie natomiast z obowiązującym od dnia 1 stycznia 2011 r. art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110 wynosi 23%.

Jednakże zarówno w treści ustawy, jak i przepisach wykonawczych, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi, bądź zwolnienie od podatku.

Z dniem 1 stycznia 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 226, poz. 1476). Przepisy nowelizacji uchyliły załącznik nr 4 do ustawy, zawierający wykaz usług zwolnionych od podatku, który w pozycji 7 wymieniał jako zwolnione usługi w zakresie edukacji (ex 80) i przeniosły uregulowania dotyczące tej tematyki do treści ustawy. Zasadnicze znaczenie ma w tym przypadku dodanie do art. 43 ust. 1 ustawy punktów 26-29, regulujących zwolnienia od podatku działalności edukacyjnej.

Ponadto, przy określaniu zakresu zwolnień, które dotychczas były ujęte w załączniku nr 4 do ustawy, odstąpiono od ich identyfikacji przy pomocy klasyfikacji statystycznych określając ich zakres z wykorzystaniem treści zapisów prawa unijnego i krajowego oraz orzecznictwa sądów.

Zasadniczym powodem odejścia od stosowania klasyfikacji statystycznych przy określaniu zakresu zwolnień od podatku było zapewnienie pełniejszej implementacji przepisów unijnych, w szczególności Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. L Nr 347, str. 1 ze zm.).

Zgodnie z art. 132 ust. 1 lit. i ww. Dyrektywy, państwa członkowskie zwalniają kształcenie dzieci lub młodzieży, kształcenie powszechne lub wyższe, kształcenie zawodowe lub przekwalifikowanie, łącznie ze świadczeniem usług i dostawą towarów ściśle z taką działalnością związanych, prowadzone przez odpowiednie podmioty prawa publicznego lub inne instytucje działające w tej dziedzinie, których cele uznane są za podobne przez dane państwo członkowskie.

W tym kontekście wskazać należy – co wielokrotnie podkreślał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej – że zakres zwolnień przewidzianych w Dyrektywie nie może być interpretowany w sposób rozszerzający. Czynności zwolnione zgodnie z Dyrektywą stanowią autonomiczne pojęcia prawa wspólnotowego, a ich ujednolicona interpretacja ma służyć unikaniu rozbieżności w stosowaniu systemu podatku od wartości dodanej w poszczególnych państwach członkowskich. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem „pojęcia używane do opisania zwolnień wymienionych w art. 13 Szóstej Dyrektywy powinny być interpretowane w sposób ścisły, ponieważ stanowią one odstępstwa od ogólnej zasady, zgodnie z którą podatkiem VAT objęta jest każda dostawa towarów i każda usługa świadczona odpłatnie przez podatnika” (wyrok TSUE z dnia 19 listopada 2009 r. C-461/08 w sprawie Don Bosco Onroerend Goed BV).

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, zwalnia się od podatku usługi świadczone przez:

 1. jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania,
 2. uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo-rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym

nbsp - oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane.

Z uregulowań zawartych w wyżej cytowanym art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy wynika, że zwolnienie od podatku od towarów i usług obejmuje usługi w zakresie kształcenia i wychowania świadczone przez jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane. Zatem aby możliwe było skorzystanie ze zwolnienia, przewidzianego w powołanym przepisie ustawy, dany podmiot musi być jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty oraz musi świadczyć usługi w zakresie kształcenia. Natomiast jeśli chodzi o kwestię wychowania, należy wskazać, iż jest ona przypisana podmiotom, do których uczęszczanie jest obowiązkowe i regulowane przepisami. Zatem to szkoły obowiązkowe mają za zadanie realizować program wychowywania. Nie jest przy tym konieczne, by usługa w zakresie kształcenia była jednocześnie usługą w zakresie wychowania. Na podstawie przedmiotowego przepisu zwolnieniem od podatku mogą być objęte zarówno usługi w zakresie kształcenia, jak i usługi w zakresie wychowania.

Ze zwolnienia wskazanego w art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. b ustawy, mogą natomiast korzystać uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo-rozwojowe, o ile świadczone przez te podmioty usługi są usługami kształcenia na poziomie wyższym.

W myśl natomiast art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy, zwalnia się od podatku usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26:

 1. prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub
 2. świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty – wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub
 3. finansowane w całości ze środków publicznych

   - oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.

Jednocześnie, stosownie do treści § 13 ust. 1 pkt 19 obowiązującego od dnia 6 kwietnia 2011 r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392 ze zm.), zwanego dalej rozporządzeniem, zwalnia się od podatku usługi w zakresie kształcenia, inne niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, świadczone przez uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz instytuty badawcze oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.

Natomiast na podstawie § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia, zwolnione od podatku od towarów i usług są usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych, oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.

W myśl art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) środkami publicznymi są:

 1. dochody publiczne;
 2. środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA);
 3. środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, inne niż wymienione w pkt 2;
 4. przychody budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych pochodzące:
  1. ze sprzedaży papierów wartościowych,
  2. z prywatyzacji majątku Skarbu Państwa oraz majątku jednostek samorządu terytorialnego,
  3. ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych,
  4. z otrzymanych pożyczek i kredytów,
  5. z innych operacji finansowych;
 5. przychody jednostek sektora finansów publicznych pochodzące z prowadzonej przez nie działalności oraz pochodzące z innych źródeł.

W tym miejscu wskazać należy, iż w dniu 1 lipca 2011 r. weszły w życie przepisy rozporządzenia Rady (WE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do Dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. L Nr 77 str. 1). Rozporządzenie Rady nr 282/2011 wiąże wszystkie państwa członkowskie i jest stosowane bezpośrednio. Oznacza to, iż przepisy tego rozporządzenia z dniem 1 lipca 2011 r. stają się częścią porządku prawnego, obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, bez konieczności ich implementacji w drodze ustawy. Rozporządzenie Rady nr 282/2011 zastąpiło rozporządzenie Rady nr 1777/2005, które przyjęte zostało w celu jednolitego stosowania przez wszystkie państwa członkowskie systemu podatku od wartości dodanej, opartego na postanowieniach Szóstej Dyrektywy Rady z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji przepisów Państw Członkowskich, dotyczących podatków obrotowych – Wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa opodatkowania (77/388/EEC ze zm.).

Przepis art. 44 ww. rozporządzenia nr 282/2011 wyjaśnia, co należy rozumieć przez usługi kształcenia zawodowego i przekwalifikowania. W myśl tego przepisu, usługi w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania świadczone na warunkach określonych w art. 132 ust. 1 lit. i) Dyrektywy 2006/112/WE obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, jak również nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Czas trwania kursu w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania nie ma w tym przypadku znaczenia.

Z treści wniosku wynika, iż Wnioskodawca, będący czynnym podatnik podatnikiem VAT, w ramach działalności gospodarczej osobiście prowadzi szkolenia. Przedmiotowe szkolenia realizowane są głównie na zlecenia organizacji pozarządowych, które realizują projekty finansowane z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (finansowanie: 85% Europejski Fundusz Społeczny (EFS) i 15% Budżet Państwa (BP). Zatem za przeprowadzenie szkoleń dla beneficjentów funduszy UE Wnioskodawca otrzymuje wynagrodzenie wyłącznie ze środków publicznych.

Celem realizowanych szkoleń jest kształcenie zawodowe lub przekwalifikowanie zawodowe. Przekazywana wiedza ma bezpośredni związek z branżą/zawodem, w którym działają uczestnicy szkoleń i będzie wykorzystywana w celach zawodowych. Zainteresowany na zlecenie beneficjentów funduszy UE świadczy następujące szkolenia:

 • kierowane do pracowników i/lub wolontariuszy organizacji pozarządowych. Celem projektów jest podniesienie zdolności organizacyjnych/podejmowanie działań społecznych przez organizację pozarządową oraz zwiększenie liczby osób zaangażowanych w działalność organizacji pozarządowych oraz wzrost motywacji uczestników projektu do podejmowania działań społecznych,
 • kierowane do osób, które chcą rozpocząć działalność gospodarczą. Celem projektów jest nabycie wiedzy z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej oraz podjęcie i utrzymanie przez okres co najmniej 12 m-cy samozatrudnienia w oparciu o otrzymane wsparcie finansowo-doradcze i szkoleniowe,
 • kierowane do osób, które prowadzą działalność gospodarczą. Celem projektów jest nabycie wiedzy z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej oraz podjęcie i utrzymanie przez okres co najmniej 12 m-cy samozatrudnienia w oparciu o otrzymane wsparcie finansowe, szkoleniowe i doradcze.

Wnioskodawca poinformował, iż nie jest jednostką objętą systemem oświaty i nie posiada akredytacji w rozumieniu przepisów o systemie oświaty. Ponadto, ww. szkolenia nie są prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach.

Dla oceny tego, czy szkolenia wykonywane przez Wnioskodawcę są zwolnione od podatku od towarów i usług, konieczne jest stwierdzenie:

 1. czy są to usługi w zakresie kształcenia i wychowania świadczone przez jednostkę objętą systemem oświaty lub
 2. czy są to usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego oraz
  1. czy są prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach lub
  2. czy są świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty lub
  3. czy szkolenia finansowane są w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, iż Zainteresowany świadcząc przedmiotowe usługi w postaci szkoleń nie jest podmiotem objętym systemem oświaty i nie świadczy usług w zakresie kształcenia lub wychowania. Ponadto, z wniosku nie wynika, aby Wnioskodawca był uczelnią, jednostką naukową Polskiej Akademii Nauk, czy też badawczo-rozwojową świadczącą usługi kształcenia na poziomie wyższym.

Biorąc pod uwagę powyższe wskazać należy, iż realizowane przez Wnioskodawcę szkolenia kierowane do pracowników i/lub wolontariuszy organizacji pozarządowych oraz do osób, które chcą rozpocząć bądź prowadzą działalność gospodarczą, nie będą spełniały przesłanek umożliwiających skorzystanie ze zwolnienia od podatku, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy.

W związku z czym należy przeanalizować, czy spełnione zostaną przesłanki warunkujące prawo do skorzystania ze zwolnienia w oparciu o art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy.

Aby przedmiotowe usługi mogły korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy, muszą być uznane za usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego oraz spełniać jeden z warunków określonych w lit. a-c powyższego przepisu. Powołane wyżej przepisy prawa podatkowego przewidują zwolnienie dla usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego prowadzonych w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach lub świadczonych przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty – wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją lub finansowanych w całości ze środków publicznych. Zwolnieniu podlegają również usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych, o czym stanowi § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

W treści wniosku Zainteresowany wskazał, iż celem realizowanych szkoleń jest kształcenie zawodowe lub przekwalifikowanie zawodowe. Przekazywana wiedza ma bezpośredni związek z branżą/zawodem, w którym działają uczestnicy szkoleń i będzie wykorzystywana w celach zawodowych.

Wobec tego świadczone usługi pozostają w bezpośrednim związku z branżą bądź zawodami uczestników szkoleń, a tym samym będą stanowiły usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy.

W opisie zdarzenia przyszłego Wnioskodawca poinformował, iż realizowane przez niego ww. szkolenia nie są prowadzone w formach i na zasadach określonych w odrębnych przepisach oraz Zainteresowany nie posiada akredytacji w rozumieniu przepisów o systemie oświaty.

Wobec powyższego należy stwierdzić, iż przedmiotowe usługi szkoleniowe nie będą spełniały wymogów zawartych w art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a i lit. b ustawy. Tym samym dla przedmiotowych szkoleń – w oparciu o ww. przepisy – nie będzie można zastosować zwolnienia od podatku VAT.

Jednakże Wnioskodawca w treści wniosku wskazał, iż przedmiotowe szkolenia realizowane są głównie na zlecenia organizacji pozarządowych, które realizują projekty finansowane z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w 85% z Europejskiego Funduszu Społecznego i w 15% z Budżetu Państwa. Zatem za przeprowadzenie szkoleń dla beneficjentów funduszy UE Wnioskodawca otrzymuje wynagrodzenie w całości ze środków publicznych.

Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, że w analizowanej sprawie świadczone przez Wnioskodawcę szkolenia kierowane do pracowników i/lub wolontariuszy organizacji pozarządowych oraz do osób, które chcą rozpocząć bądź prowadzą działalność gospodarczą, finansowane w całości ze środków publicznych, będą wypełniały przesłankę umożliwiającą skorzystanie ze zwolnienia od podatku, wynikającą z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.