IBPP1/443-177/13/KJ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy usługi podwykonawcze świadczone przez Wnioskodawcę polegające na świadczeniu usług w zakresie szkoleń zawodowych finansowanych w opisany wyżej sposób korzysta ze zwolnienia z podatku od towarów i usług?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 15 lutego 2013r. (data wpływu 26 lutego 2013r.), uzupełnionym pismem które wpłynęło do tut. organu w dniu 10 maja 2013r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług szkoleniowych – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 lutego 2013r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług szkoleniowych.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem które wpłynęło do tut. organu w dniu 10 maja 2013r., będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z dnia 17 kwietnia 2013r. znak: IBPP1/443-177/13/KJ.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jako osoba fizyczna wykonuje działalność gospodarczą, polegającą m. in. na odpłatnym prowadzeniu szkoleń. Część tych szkoleń jest zlecana przez instytucje organizujące szkolenia finansowane ze środków publicznych, a konkretnie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego rozdysponowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Środki przekazywane są od organizacji dystrybuującej firmie organizującej szkolenia, które następnie zleca przeprowadzenia szkoleń swoim podwykonawcom, czyli m. in. osobie Wnioskodawcy.

Usługa wykonywana przez Wnioskodawcę jest nierozerwalnie ściśle związana z usługą bezpośrednio finansowaną w co najmniej 70% ze środków publicznych. To właśnie przeprowadzone przez Wnioskodawcę szkolenie jest jej zasadniczą treścią. Celem szkoleń jest podniesienie u uczestników różnorakich kompetencji zawodowych (m.in. planowania finansowego i zarządzania przedsiębiorstwem).

W uzupełnieniu Wnioskodawca poinformował, że:

1.Jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług zarejestrowanym z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej od 1 czerwca 2009r.

2.Nie jest jednostką objętą systemem oświaty.

3.Świadczone przez Niego usługi są usługami kształcenia zawodowego, gdyż służą do uzyskania i uaktualnienia wiedzy do celów zawodowych. I nie są to usługi wymienione w art. 43 ust. l pkt 26 ustawy o VAT.

4.Nie posiada akredytacji w rozumieniu przepisów o systemie oświaty.

5.Prowadzone przez Niego szkolenia nie podlegają żadnym odrębnym przepisom regulującym formy i zasady szkoleń.

6.Podmiotem realizującym projekt finansowany ze środków EFS jest fundacja z którą Wnioskodawca podpisuje umowę, ta która zleca mu prowadzenie szkoleń.

7.Według wiedzy Wnioskodawcy usługi w całości opłacane są ze środków pochodzących z EFS.

8.Faktura wystawiana przez Wnioskodawcę jest u zleceniodawcy dowodem poniesienia wydatku zgodnego z planem realizacji projektu.

9.Projekt współfinansowany jest w 100% przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizuje Fundacja. Uczestnicy nie wnoszą wkładu własnego.

10.Uczestnikami szkolenia są studenci i doktoranci uczelni, w szczególności z kierunków związanych z przemysłami kreatywnymi, którzy są zainteresowani rozpoczęciem własnej, innowacyjnej działalności, projektodawcą/zleceniodawcą szkolenia jest Fundacja.

11.Usługi szkoleniowe nie są związane z przekwalifikowaniem zawodowym, natomiast mają na celu pobudzenie przedsiębiorczości, podniesienie poziomu wiedzy na temat zakładania działalności gospodarczej typu spin-off, spin-out w obszarze kultury oraz wzmocnienie świadomości na temat możliwości współpracy uczelni i przemysłów kreatywnych.

12.Usługi szkoleniowe mają na celu pobudzenie przedsiębiorczości, podniesienie poziomu wiedzy na temat zakładania działalności gospodarczej typu spin-off, spin-out w obszarze kultury oraz wzmocnienie świadomości na temat możliwości współpracy uczelni i przemysłów kreatywnych. Uczestnicy szkoleń nabywają konkretne umiejętności z zakresu BIZNES PLANÓW, na które składają się:

ANALIZA I STRATEGIA MARKETINGOWA PRZEDSIĘWZIĘCIA:

MODUŁ: PRODUKT

 • Analiza produktu/usługi.
 • Warianty produktu lub usługi dla danego segmentu klientów.
 • Analiza koncepcji przedsięwzięcia.
 • Analiza zakresu terytorialnego działania.
 • Analiza i strategia dystrybucji.
 • Możliwości i plany rozwoju przedsięwzięcia (innowacyjność produktowa, procesowa, organizacyjna, etc.).
 • Analiza klientów i rynku.
 • Analiza klientów i wielkości rynku.
 • Analiza oczekiwań klientów.

MODUŁ: KLIENCI I RYNEK

 • Analiza i strategia rynku.
 • Analiza i strategia produktu/usługi w kontekście konkurencji.
 • Analiza barier wejścia na rynek (technologicznych, finansowych, prawnych, kompetencyjnych).
 • Analiza stabilności rynku (charakter rosnący/rozwojowy, stabilny czy malejący).
 • Analiza SWOT konkurencji.
 • Analiza strategii konkurencji.

MODUŁ: PROMOCJA

 • Analiza i strategia promocji.
 • Analiza i strategia zastosowania skutecznych metod i narzędzi dotarcia do klientów.
 • Analiza i strategia systemu rabatów, promocji, usług dodatkowych.
 • Analiza warunków płatności.
 • Analiza kosztów działań promocyjnych.

MODUŁ: POTENCJAŁ PRZEDSIĘBIORSTWA

 • Analiza potencjału przedsiębiorcy.
 • Analiza przygotowania do realizacji projektu i wykonanych działań (podjęte działania, majątek przedsiębiorstwa, etc.).
 • Analiza ograniczeń i rozwiązań alternatywnych (organizacyjnych, technicznych, czasowych, finansowych, prawnych, innych).
 • Analiza siatki zadań, macierzy ról i obowiązków.
 • Analiza potrzeb w zakresie personelu / stanowisk / wymiaru czasu pracy.

OPŁACALNOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA PRZEDSIĘWZIĘCIA:

MODUŁ: WYDATKI WRAZ Z UZASADNIENIEM EKONOMICZNO-FINANSOWYM

 • Harmonogram rzeczowo-finansowy przedsięwzięcia.
 • Analiza potrzeb inwestycyjnych (rodzaj działania/działania, uzasadnienie, koszt).

MODUŁ: OPRACOWANIE PROGNOZ EKONOMICZNO-FINANSOWYCH

 • Prognoza cen wraz z analizą i uzasadnieniem założeń.
 • Prognoza wielkości sprzedaży wraz z analizą i uzasadnieniem założeń.
 • Prognoza sezonowości wraz z analizą i uzasadnieniem założeń.
 • Prognoza przychodów.
 • Prognoza kosztów wraz z uzasadnieniem założeń.
 • Prognoza Rachunku Zysków i Strat.
 • Prognoza Cash Flow wraz z analizą i uzasadnieniem założeń.
 • Prognoza Bilansu wraz z analizą i uzasadnieniem założeń.
 • Analiza źródeł finansowania.

13.Celem projektu jest pobudzenie przedsiębiorczości, podniesienie poziomu wiedzy na temat zakładania działalności gospodarczej typu spin-off, spin-out w obszarze kultury oraz wzmocnienie świadomości na temat możliwości współpracy uczelni i przemysłów kreatywnych, a przede wszystkim nabycie umiejętności wykorzystania potencjału przemysłów kreatywnych w obszarze biznesu oraz prowadzenia działalności gospodarczej.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy usługi podwykonawcze świadczone przez Wnioskodawcę polegające na świadczeniu usług w zakresie szkoleń zawodowych finansowanych w opisany wyżej sposób korzysta ze zwolnienia z podatku od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy, właściwym przy opodatkowaniu takich właśnie usług jest zastosowanie zwolnienia z podatku od towarów i usług, zawartego w par. 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów z 4 kwietnia 2011r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z jego brzmieniem zwalnia się usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.

Zgodnie z ogólną interpretacją Ministra Finansów (sygnatura...) finansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego rozdysponowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, należy uznać za finansowane ze środków publicznych. Jeśli środki te stanowią co najmniej 70% ceny szkolenia, spełniona zostanie jedna z przesłanek zawartych w powołanym wyżej przepisie. Kolejnym warunkiem koniecznym do zastosowania omawianego zwolnienia jest odpowiednia tematyka szkolenia. Na szkoleniach Wnioskodawca przekazuje słuchaczom wiedzę w zakresie projektowania i zarządzania przedsiębiorstwem, podnosząc ich kompetencje zawodowe w tym zakresie.

Usługa Wnioskodawcy jest nierozerwalnie i ściśle połączona z usługą bezpośrednio finansowaną ze środków publicznych. Dofinansowanie dotyczy szkoleń, a właśnie Wnioskodawca jest osobą przeprowadzającą szkolenia w zakresie projektowania i zarządzania przedsiębiorstwem. Bez udziału Wnioskodawcy lub udziału innej osoby wykonującej takie same czynności szkolenie nie mogłoby dojść do skutku. Wykonywane przez Wnioskodawcę czynności stanowią esencję i treść dofinansowanej bezpośrednio usługi. Zdaniem Wnioskodawcy nie ma zatem żadnych wątpliwości, iż jego usługa jest ściśle związana z usługą bezpośrednio finansowaną ze środków publicznych. Reasumując Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż powinien skorzystać z powołanego wyżej zwolnienia z podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do treści art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Stawka podatku, zgodnie z art. 41 ust. 1 ww. ustawy, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednakże zgodnie z art. 146a pkt 1 tej ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011r. do dnia 31 grudnia 2013r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy, przewidują dla niektórych towarów i usług stawki obniżone lub zwolnienie od podatku.

Zastosowanie obniżonej stawki podatku lub zwolnienia od podatku, jako odstępstwo od zasady powszechności i równości opodatkowania, możliwe jest jedynie w przypadku wykonywania czynności ściśle określonych w ww. ustawie oraz w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie jej upoważnienia.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, zwalnia się od podatku usługi świadczone przez:

 1. jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania,
 2. uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo – rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym,

-oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane.

Zgodnie natomiast z art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy, zwalnia się od podatku usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26:

 1. prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub
 2. świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty - wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub
 3. finansowane w całości ze środków publicznych

-oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.

Zgodnie z art. 43 ust. 17 ustawy o VAT zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a, nie mają zastosowania do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, jeżeli:

 1. nie są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej, zwolnionej zgodnie z ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a lub
 2. ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia.

W myśl art. 43 ust. 17a ustawy o VAT zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18a, 23, 26, 28, 29 i 33 lit. a, mają zastosowanie do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, dokonywanych przez podmioty świadczące usługi podstawowe.

Zgodnie z treścią § 13 ust. 1 pkt 19 i 20 obowiązującego od dnia 6 kwietnia 2011r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 247 ze zm.), zwalnia się od podatku:

 • usługi w zakresie kształcenia, inne niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, świadczone przez uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz instytuty badawcze oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane,
 • usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.

Wskazać należy, iż w dniu 1 lipca 2006r. weszły w życie przepisy rozporządzenia Rady (WE) nr 1777/2005 z dnia 17 października 2005r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 77/388/EWG w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 288 s. 1). Rozporządzenie Rady nr 1777/2005 wiąże wszystkie państwa członkowskie i jest stosowane bezpośrednio. Oznacza to, iż przepisy tego rozporządzenia z dniem 1 lipca 2006r. stają się częścią porządku prawnego, obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, bez konieczności ich implementacji w drodze ustawy. Rozporządzenie Rady nr 1777/2005 przyjęte zostało w celu jednolitego stosowania przez wszystkie państwa członkowskie systemu podatku od wartości dodanej, opartego na postanowieniach Szóstej Dyrektywy Rady z dnia 17 maja 1977r. w sprawie harmonizacji przepisów Państw Członkowskich, dotyczących podatków obrotowych – Wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa opodatkowania (77/388/EWG ze zm.).

Przepis art. 14 ww. rozporządzenia nr 1777/2005 wyjaśnia, co należy rozumieć przez usługi kształcenia zawodowego i przekwalifikowania. W myśl tego przepisu usługi w zakresie kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zapewniane na warunkach określonych w art. 13 część A ust. 1 lit. i) Dyrektywy 77/388/EWG (analogiczne zwolnienie zawiera art. 132 ust. 1 lit. i obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej – Dz. Urz. UE L 347, s. 1 ze zm.), obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, tak samo jak nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Czas trwania kursu w zakresie kształcenia zawodowego bądź przekwalifikowania nie ma znaczenia do tego celu.

Od dnia 1 lipca 2011r. obowiązuje natomiast rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) Nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011r., ustanawiające środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 77, s. 1). Zgodnie z art. 44 tego rozporządzenia, usługi w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania świadczone na warunkach określonych w art. 132 ust. 1 lit. i) dyrektywy 2006/112/WE obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, jak również nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Czas trwania kursu w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania nie ma w tym przypadku znaczenia.

Z wniosku wynika, że Wnioskodawca nie jest jednostką objętą systemem oświaty. Zatem Wnioskodawca nie może korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT, a ponadto z opisu przedstawionego we wniosku nie wynika, żeby Wnioskodawca był podmiotem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. b ustawy o VAT, tj. uczelnią, jednostką naukową Polskiej Akademii Nauk czy jednostką badawczo – rozwojową, zatem również nie może korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. b ustawy o VAT.

Dla zastosowania zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy, istotne jest – w pierwszej kolejności - uznanie danej usługi za usługę kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania, a następnie spełnienie dodatkowych warunków wynikających z niniejszego przepisu, tj. prowadzenie danego szkolenia w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach lub uzyskanie akredytacji na dany rodzaj szkolenia lub finansowanie danego szkolenia w całości ze środków publicznych.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca jako czynny zarejestrowany podatnik od towarów i usług, świadczy usługi szkoleniowe w ramach projektu, którego projektodawcą i zleceniodawcą jest Fundacja.

Uczestnikami szkolenia są studenci i doktoranci uczelni, w szczególności z kierunków związanych z przemysłami kreatywnymi, którzy są zainteresowani rozpoczęciem własnej, innowacyjnej działalności. Usługi szkoleniowe nie są związane z przekwalifikowaniem zawodowym, natomiast mają na celu pobudzenie przedsiębiorczości, podniesienie poziomu wiedzy na temat zakładania działalności gospodarczej typu spin-off, spin-out w obszarze kultury oraz wzmocnienie świadomości na temat możliwości współpracy uczelni i przemysłów kreatywnych. Uczestnicy szkoleń nabywają konkretnych umiejętności z zakresu BIZNES PLANÓW. Celem projektu jest przede wszystkim nabycie umiejętności wykorzystania potencjału przemysłów kreatywnych w obszarze biznesu oraz prowadzenia działalności gospodarczej.

Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, iż przedmiotowe szkolenia kierowane do studentów i doktorantów uczelni spełniają definicję usług kształcenia zawodowego bowiem mają one na celu pobudzenie przedsiębiorczości, podniesienie poziomu wiedzy na temat zakładania działalności gospodarczej typu spin-off, spin-out w obszarze kultury oraz wzmocnienie świadomości na temat możliwości współpracy uczelni i przemysłów kreatywnych. Uczestnicy szkoleń nabywają konkretne umiejętności związane z rozpoczęciem własnej działalności gospodarczej typu spin-off, spin-out w obszarze kultury.

Jeżeli natomiast szkolenia kierowane do studentów i doktorantów miałyby na celu zdobycie wiedzy w ww. zakresie wynikającej z programów nauczania na wybranych kierunkach studiów zawodowych i byłyby wymagane dla zaliczenia semestru studiów lub ukończenia studiów, to nie będą one spełniały definicji kształcenia zawodowego i nie będą objęte zwolnieniem z art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o VAT.

W odniesieniu do takich szkoleń kierowanych do studentów i doktorantów, mających na celu uzyskanie przez nich wiedzy w ww. zakresie wynikającym z programów nauczania na wybranych kierunkach studiów zawodowych, stwierdzić należy, że stanowią one element kształcenia na poziomie wyższym i objęte są programem nauczania w celu zaliczenia danego semestru studiów czy też ukończenia studiów wyższych przez danego studenta. Nie można zatem uznać, aby takie szkolenia świadczone dla studentów i doktorantów stanowiły kształcenie zawodowe.

Trzeba podkreślić, że ustawodawca europejski (w art. 132 Dyrektywy 112) jak i ustawodawca polski (w art. 43 ustawy o VAT) wyraźnie w przepisach oddzielił kształcenie na poziomie wyższym od kształcenia zawodowego i przekwalifikowania.

W związku z powyższym, usługi kształcenia studentów i doktorantów, których celem jest uzyskanie przez ww. studentów i doktorantów określonej wiedzy na temat zakładania działalności gospodarczej typu spin-off, spin-out w obszarze kultury wynikającej z programów nauczania na wybranych kierunkach studiów zawodowych dla zaliczenia semestru lub ukończenia studiów, nie mogą korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o VAT.

Jednocześnie prowadzone przez Wnioskodawcę szkolenia, jak sam Wnioskodawca wskazał, nie są prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach. Zatem Wnioskodawca nie może korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy o VAT.

Ponadto Wnioskodawca nie posiada akredytacji w rozumieniu przepisów o systemie oświaty. Zatem nie może korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. b ustawy o VAT.

Ponadto Wnioskodawca podał, że projekt ten jest współfinansowany w 100% przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Fundacja podpisuje umowę z Wnioskodawcą, któremu zleca przeprowadzenie szkoleń. Faktura wystawiana przez Wnioskodawcę jest u zleceniodawcy dowodem poniesienia wydatku zgodnego z planem realizacji projektu.

Należy zauważyć, że zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), środkami publicznymi są:

 1. dochody publiczne;
 2. środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA);
 3. środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, inne niż wymienione w pkt 2;
 4. przychody budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych pochodzące:
  1. ze sprzedaży papierów wartościowych,
  2. z prywatyzacji majątku Skarbu Państwa oraz majątku jednostek samorządu terytorialnego,
  3. ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych,
  4. z otrzymanych pożyczek i kredytów,
  5. z innych operacji finansowych;
 5. przychody jednostek sektora finansów publicznych pochodzące z prowadzonej przez nie działalności oraz pochodzące z innych źródeł.

W myśl art. 4 ust. 1 ww. ustawy o finansach publicznych przepisy ustawy stosuje się do:

 1. jednostek sektora finansów publicznych;
 2. innych podmiotów w zakresie, w jakim wykorzystują środki publiczne lub dysponują tymi środkami.

Biorąc zatem pod uwagę powyższe stwierdzić należy, że świadczone przez Wnioskodawcę usługi szkoleniowe finansowane w 100% ze środków publicznych, których uczestnikami są studenci i doktoranci uczelni, korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o VAT w sytuacji, gdy rzeczywiście jak wskazał Wnioskodawca, stanowią usługi kształcenia zawodowego, a więc nie mogą to być szkolenia, które stanowiłyby element kształcenia na poziomie wyższym, objęte programem nauczania w celu zaliczenia danego semestru studiów czy też ukończenia studiów wyższych przez danego studenta lub doktoranta.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy, że szkolenia korzystają ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011r., należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.