IBPBII/1/415-899/11/HK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy są zwolnione z opodatkowania środki przekazane przez Wnioskodawcę dla uczestnika programu „...” z tytułu udziału w projekcie badawczym realizowanym w zagranicznym ośrodku naukowym?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 10 października 2011 r. (data wpływu do Organu – 17 października 2011 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania środków przekazanych przez Wnioskodawcę dla uczestnika programu „...” z tytułu udziału w projekcie badawczym realizowanym w zagranicznym ośrodku naukowym - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 października 2011 r. wpłynął do Organu ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania środków przekazanych przez Wnioskodawcę dla uczestnika programu „...” z tytułu udziału w projekcie badawczym realizowanym w zagranicznym ośrodku naukowym.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Naukowiec jest kierowany za granicę i umownie zobligowany do przeprowadzenia badań, których wyniki z tytułu pracy w Instytucie (którym jest Wnioskodawca) są własnością tegoż Instytutu (Wnioskodawcy). Środki na pokrycie ww. kosztów są otrzymywane są przez Instytut z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (wygrany konkurs). Osoba kierowana za granicę otrzyma z zatrudniającego go Instytutu zaliczki na pokrycie kosztów pobytu zagranicznego w transzach, przedstawiając rozliczenie za poprzedni miesiąc.

Powyższe wynikało będzie z umowy zawartej pomiędzy Wnioskodawcą, a osobą kierowaną, z obowiązkiem dokumentowania wydatków, udostępnienia wyników badań czy udostępnienia zakupionych pomocy do dyspozycji Instytutu po zakończeniu badań itp.

Zagadnienie poruszane przez Wnioskodawcę dotyczy sposobu rozliczania środków na naukę otrzymywanych przez jednostkę naukową (tj. Wnioskodawcę), a praktycznie przez zatrudnionego przez nią naukowca. Świadczenia te otrzymywane są w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „...”.

W tak przedstawionym stanie faktycznym Wnioskodawca zajął następujące stanowisko:

Zgodnie z § 3 i § 4 rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. (Dz. U. Nr 190, poz. 1405) osoba prowadząca badania naukowe może otrzymywać:

 1. stypendium w kwocie maksymalnej - ilość dni razy kwota diet z państwa skierowania,
 2. koszty podróży tam i z powrotem oraz 1 podróż do kraju (przy podróży 12 miesięcznej),
 3. koszty polisy ubezpieczeniowej,
 4. koszty zakupionych pomocy naukowych,
 5. koszty opłat legalizacyjnych.

Zdaniem Wnioskodawcy, wypłacane przez Instytut w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „...” ww. kwoty, będą mogły korzystać ze zwolnienia podatkowego określonego w art. 21.1 ust. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Kwota ewentualnie pozostała po potrąceniu ww. kwot z otrzymanej zaliczki stanowić będzie ewentualny dochód podlegający wykazaniu jako dochód z pozostałych źródeł - osobistej działalności naukowej.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam, co następuje:

Z wniosku wynika, iż zagadnienie poruszane przez Wnioskodawcę dotyczy sposobu rozliczania środków na naukę otrzymywanych przez jednostkę naukową (tj. Wnioskodawcę), a praktycznie przez zatrudnionego przez nią naukowca. Środki otrzymywane są w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „...”.

Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615) Minister właściwy do spraw nauki w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” ogłasza komunikaty o ustanowieniu programu i przedsięwzięcia, z zastrzeżeniem ust. 3.

Na podstawie wskazanego art. 26 ust. 2 ustawy o zasadach finansowania nauki został wydany Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o ustanowieniu programu pod nazwą „...” z dnia 22 listopada 2010 r. (M. P. Nr 91, poz. 1062), ustanawiający z dniem 24 listopada 2010 r. program pod nazwą „...”, stanowiący załącznik do komunikatu, w którym określono szczegóły dotyczące realizacji tegoż programu.

Na podstawie pkt I ppkt 1 załącznika, celem programu pod nazwą „...”, jest umożliwienie naukowcom (uczestnikom programu) udziału w badaniach naukowych prowadzonych w renomowanych zagranicznych ośrodkach naukowych pod opieką wybitnych naukowców o międzynarodowym autorytecie w danej dziedzinie nauki. Program zapewnia finansowanie pobytu uczestnika programu w jednostce naukowej posiadającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzącej w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe (zagranicznym ośrodku), oraz podróży między miejscem zamieszkania uczestnika programu a miejscowością, w której znajduje się zagraniczny ośrodek.

W ramach programu jest możliwe finansowanie pobytu w zagranicznym ośrodku oraz podróży między miejscem zamieszkania a miejscowością, w której znajduje się zagraniczny ośrodek, małżonka uczestnika programu oraz jego niepełnoletnich dzieci (pkt I ppkt 3 załącznika).

Udział w programie jest finansowany ze środków finansowych na naukę wyodrębnionych w części budżetu państwa - „Nauka” na finansowanie programów i przedsięwzięć określanych przez ministra właściwego do spraw nauki (pkt I ppkt 4 załącznika).

O przyznanie środków finansowych w ramach programu mogą ubiegać się, na podstawie pkt II załącznika, jednostki naukowe określone w art. 2 pkt 9 lit. a-e ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615).

Środki finansowe w ramach programu są przyznawane jednostce naukowej na podstawie decyzji Ministra, z przeznaczeniem dla uczestnika programu (pkt III ppkt 5 załącznika).

Środki finansowe są przekazywane jednostce naukowej zatrudniającej uczestnika programu na podstawie umowy o finansowanie uczestnictwa w programie, określającej warunki realizacji, finansowania i rozliczania uczestnictwa w programie (pkt III ppkt 6 załącznika).

Środki finansowe są przekazywane uczestnikowi programu na podstawie umowy zawartej między jednostką naukową a uczestnikiem programu (pkt III ppkt 7 załącznika).

Zgodnie z generalną zasadą opodatkowania wyrażoną art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W świetle art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych źródłami przychodów są inne źródła.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ww. ustawy - w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2011 r. - za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Należy zauważyć, iż wskazany przez Wnioskodawcę – jako podstawa do zwolnienia środków otrzymanych przez naukowca - przepis art. 21.1 ust. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie istnieje. Nie mniej, w celu określenia, czy przedmiotowe dochody mogą korzystać ze zwolnienia koniecznym jest dokonanie analizy przepisów art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a), 23a, 39 i 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są świadczenia pomocy materialnej dla uczniów, studentów, uczestników studiów doktoranckich i osób uczestniczących w innych formach kształcenia, pochodzące z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz ze środków własnych szkół i uczelni - przyznane na podstawie przepisów o systemie oświaty oraz Prawo o szkolnictwie wyższym.

Z przepisu tego wynika, że wolne od podatku dochodowego są dochody otrzymane przez podatnika pod warunkiem, że dochody te spełniają następujące przesłanki:

 1. dochody te są świadczeniem pomocy materialnej dla uczniów, studentów, uczestników studiów doktoranckich i osób uczestniczących w innych formach kształcenia,
 2. pochodzą z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz ze środków własnych szkół i uczelni,
 3. zostały przyznane na podstawie przepisów o systemie oświaty oraz Prawo o szkolnictwie wyższym.

Zatem nie spełnienie którejkolwiek z ww. przesłanek skutkuje brakiem możliwości skorzystania ze zwolnienia podatkowego na podstawie powyższego przepisu.

W przedstawionym zdarzeniu przyszłym Wnioskodawca uzyskuje, a następnie – na podstawie stosownej umowy - przekazuje zatrudnionemu naukowcowi środki finansowe w ramach programu „...”. Program ten realizowany jest – jak już wcześniej wskazano - na podstawie Komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 listopada 2010 r. o ustanowieniu programu pod nazwą „...” wydanego na podstawie ustawy o zasadach finansowania nauki. Zatem środki te nie zostały przyznane na podstawie przepisów o systemie oświaty czy Prawo o szkolnictwie wyższym. Tym samym nie zostały spełnione wszystkie przesłanki niezbędne do skorzystania ze zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 40 ww. ustawy.

W myśl art. 21 ust. 1 pkt 39 powyższej ustawy wolne od podatku dochodowego są stypendia otrzymywane na podstawie przepisów o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, stypendia doktoranckie otrzymywane na podstawie przepisów - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz inne stypendia naukowe i za wyniki w nauce, których zasady przyznawania zostały zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego albo przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Na mocy tego przepisu zwolnione z opodatkowania są dochody, które spełniają łącznie następujące przesłanki:

 1. dochody te są stypendiami, które zostały otrzymywane na podstawie przepisów wskazanych w analizowanym przepisie lub
 2. są stypendiami naukowymi i za wyniki w nauce, których zasady przyznawania zostały zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego albo przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie definiują pojęcia „stypendium”. W takiej sytuacji należy posiłkować się słownikowym znaczeniem tego pojęcia. I tak:

 • Internetowy Słownik Języka Polskiego PWN określa stypendium jako „pieniądze wypłacane okresowo uczniom, studentom, pracownikom nauki itp. na pokrycie kosztów nauki lub badań naukowych; też: nauka, studia lub badania naukowe poza miejscem zamieszkania finansowane z tych pieniędzy”,
 • Nowy Słownik Języka Polskiego pod red. B. Dunaj wskazuje, iż „stypendium to środki przyznawane przez instytucję osobie uczącej się, prowadzącej działalność artystyczną lub naukową na określony czas”,
 • Słownik Wyrazów Obcych PWN, definiuje „stypendium jako stałą pomoc wypłacaną przez określony czas z funduszów społecznych albo państwowych, przeznaczoną dla uczącej się młodzieży lub na prace specjalne”,
 • Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem, wskazuje, że „stypendium to zasiłek, subwencja. Pomoc finansowa dla uczących się, dla pracowników naukowych, artystów itd. wypłacana (przez określony czas, na pokrycie kosztów utrzymania) z funduszów państwa, organizacji, instytucji itd.”,
 • Słownik Wyrazów Obcych W. Kopalińskiego podaje natomiast, że „stypendium to zasiłek, subwencja, pomoc finansowa dla uczących się, dla pracowników nauki, artystów itd., wypłacana (przez określony czas, na pokrycie kosztów utrzymania) z funduszów państwa, organizacji, instytucji itd.”.

W sytuacji przedstawionej we wniosku Wnioskodawca w ramach programu „...” otrzymuje środki finansowe na pokrycie kosztów pobytu w określonej jednostce naukowej oraz podróży między miejscem zamieszkania a miejscowością w której znajduje się zagraniczny ośrodek naukowy.

Zauważyć należy, iż akt prawny stanowiący podstawę prawną przyznania tych środków określa je mianem „środki finansowe”, a nie „stypendium” tak jak ma to miejsce np. w przypadku stypendiów naukowych przyznawanych młodym naukowcom przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, na podstawie przepisów ustawy o zasadach finansowania nauki. Wynika z tego, że Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego świadomie użył tego pojęcia w rozporządzeniu w sprawie programu „...” dla odróżnienia tychże środków finansowych od faktycznych stypendiów.

Zatem środki finansowe przyznane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wnioskodawcy na sfinansowanie uczestnictwa zatrudnionego naukowca w programie ministra „...” nie mogą korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż w ogóle nie są stypendiami. Jak bowiem wskazano powyżej naukowiec nie otrzymuje stypendium lecz – zgodnie z prawnymi uregulowaniami – środki finansowe na pokrycie kosztów pobytu w określonej jednostce naukowej oraz podróży między miejscem zamieszkania a miejscowością, w której znajduje się zagraniczny ośrodek naukowy.

Art. 21 ust. 1 pkt 23a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi podstawę do zwolnienia z opodatkowania:

 1. stypendiów, w wysokości określonej w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju, za każdy dzień, w którym było otrzymywane stypendium,
 2. ryczałtu na koszty utrzymania i zakwaterowania wypłacany z budżetu państwa w związku ze skierowaniem do pracy dydaktycznej w szkołach i ośrodkach akademickich za granicą, przyznanych na podstawie odrębnych przepisów.

Skoro akt prawny stanowiący podstawę przyznania środków w ramach programu „...” – co już wyżej podkreślono - określa je mianem „środki finansowe”, a nie „stypendium”, to oczywistym jest, iż środki te de facto nie stanowią stypendium. Zatem środki finansowe przyznane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wnioskodawcy na sfinansowanie uczestnictwa pracownika naukowego w programie ministra „...” nie mogą korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 23a lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Środki te nie mogą również korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w lit. b) cyt. powyżej przepisu. Odrębnymi przepisami, do których odsyła art. 21 ust. 1 pkt 23a lit. b) powołanej ustawy jest bowiem powołane przez Wnioskodawcę rozporządzenie z dnia 12 października 2006 r. w sprawie warunków kierowania osób za granicę w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych oraz szczególnych uprawnień tych osób (Dz. U. z 2006 r. Nr 190, poz. 1405). Powyższe rozporządzenie zostało wydane na podstawie delegacji zawartej w art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U z 2005 r. Nr 164 poz. 1365 ze zm.).

Zgodnie z treścią § 3 ww. rozporządzenia osobom kierowanym za granicę w celu prowadzenia badań naukowych lub w celach szkoleniowych jednostka kierująca może przyznać miesięczne stypendium na pokrycie kosztów utrzymania i zakwaterowania, a zgodnie z § 4 tegoż rozporządzenia – inne świadczenia niż stypendium, o którym mowa w § 3 (w szczególności: zwrot kosztów podróży, zwrot kosztów zakupu polisy ubezpieczeniowej itp.)

Zgodnie natomiast z treścią § 6 pkt 1 ww. rozporządzenia osobom kierowanym za granicę w celu podejmowania i prowadzenia działalności dydaktycznej jednostka kierująca może przyznać ryczałt na pokrycie kosztów utrzymania i zakwaterowania - w wysokości nieprzekraczającej 150 % stawki dodatku zagranicznego bazowego ustalonego dla państwa, do którego osoba jest kierowana, zgodnie z przepisami, o których mowa w § 3 pkt 1 - tj. zgodnie z przepisami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie dodatku zagranicznego i świadczeń przysługujących członkom służby zagranicznej wykonującym obowiązki służbowe w placówce zagranicznej (Dz. U. Nr 239, poz. 2048 ze zm.).

W sytuacji opisanej przez Wnioskodawcę będzie miało miejsce finansowanie zagranicznego pobytu zatrudnionego naukowca (uczestnika programu), obejmującego udział w badaniach naukowych realizowanych w zagranicznym ośrodku naukowym. W niniejszej sprawie zastosowanie mają jednak przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki oraz treść Komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 listopada 2010 r. o ustanowieniu programu pod nazwą „...”, a nie wskazane przez Wnioskodawcę rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r.

Rozporządzenie z dnia 12 października 2006 r. w sprawie warunków kierowania osób za granicę w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych oraz szczególnych uprawnień tych osób, do którego odsyła art. 21 ust. 1 pkt 23a lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wydane jest na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Tymczasem pracownik naukowy uzyskuje środki w ramach programu „...”. Program ten, co już wyżej podkreślano, realizowany jest na podstawie Komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 listopada 2010 r. o ustanowieniu programu pod nazwą „...”, wydanego na podstawie ustawy o zasadach finansowania nauki. Oba ww. akty prawne mają swoją delegacje ustawową, ale każde wydano na podstawie innej ustawy i każdy z nich określa odrębnie rodzaje wsparcia finansowego oferowanego określonym podmiotom. Zupełnie inny charakter mają środki przyznane na podstawie rozporządzenia z dnia 12 października 2006 r. w sprawie warunków kierowania osób za granicę w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych oraz szczególnych uprawnień tych osób, a inny charakter mają środki przyznane na podstawie Komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 listopada 2010 r. o ustanowieniu programu pod nazwą „...”.

Nadto podkreślić należy, iż w rozpatrywanej sprawie celem zagranicznego pobytu pracownika naukowego jest przeprowadzenie badań naukowych, a nie tylko praca dydaktyczna w szkołach i ośrodkach akademickich, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 23a lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ograniczenie w ww. przepisie celu pobytu za granicą wyłącznie do prowadzenia zajęć dydaktycznych wyłącza możliwość zastosowania przedmiotowego zwolnienia w przedstawionym zdarzeniu przyszłym.

Zgodnie natomiast z treścią art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a) ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są diety i inne należności za czas podróży służbowej pracownika - do wysokości określonej w odrębnych ustawach lub w przepisach wydanych przez ministra właściwego do spraw pracy w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju, z zastrzeżeniem ust. 13.

Zauważyć należy, iż warunkiem niezbędnym do skorzystania ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest odbycie przez pracownika podróży służbowej, rozumianej jako wyjazd poza miejscowość, w której znajduje się siedziba pracodawcy bądź miejsce wykonywania pracy.

W przedstawionym stanie faktycznym wyjazd pracownika naukowego za granicę ma miejsce w związku z uzyskaniem środków w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „...”. Środki te Wnioskodawca, po ich otrzymaniu z Ministerstwa, będzie zobowiązany przekazać pracownikowi naukowemu, na podstawie odrębnej umowy, a nie na podstawie umowy o pracę. Z opisanego we wniosku zdarzenia nie wynika, aby Wnioskodawca w zagranicznym ośrodku naukowym wykonywał zadania pracownicze na rzecz swego pracodawcy.

Warunki zatrudnienia pracowników uczelni określa ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym, natomiast omawiane środki finansowe są przyznawane na podstawie Komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 listopada 2010 r., wydanego na podstawie ustawy o zasadach finansowania nauki. Tym samym akt prawny, na podstawie którego wypłacane są omawiane środki posiada zupełnie inną delegację ustawową niż rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków kierowania osób za granicę w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych oraz szczególnych uprawnień tych osób, które wydane jest na podstawie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym.

Każdy z tych aktów prawnych określa odrębne rodzaje wsparcia finansowego oferowanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a tym samym na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie jest zasadne jednakowe traktowanie różnych form finansowania, określonych różnymi przepisami.

Zwolnienie przewidziane w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wobec powyższego nie ma zastosowania. Zgodnie bowiem z celem i zasadami uczestnictwa w programie ,,...” wyjazd za granicę uczestnika programu nie jest tożsamy z odbyciem podróży służbowej pracownika.

W związku z powyższym wypłacane pracownikowi naukowemu w ramach programu „...” środki finansowe stanowią podlegający opodatkowaniu przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż brak jest podstaw prawnych do ich zwolnienia z opodatkowania.

Powyższe oznacza, że w przedmiotowej sprawie stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

W odniesieniu do wskazanego przez Wnioskodawcę pisma Ministra Finansów z dnia 25 maja 2011 r. znak: DD3/063/3/CRS/1 l/BMI9-657 wskazać należy, iż stanowisko tut. Organu zawarte w niniejszej interpretacji jest zgodne ze stanowiskiem przedstawionym w treści ww. pisma.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.