Finansowanie | Interpretacje podatkowe

Finansowanie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to finansowanie. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.
Fragment:
Przesłanka z lit.b dotyczy bezpośredniej realizacji celu programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy i jest spełniona wyłącznie wtedy, gdy osoba fizyczna (podatnik) bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy. Tym samym nie jest spełniona w odniesieniu do dochodów osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem (podwykonawcy). Zgodnie z utrwaloną linią orzecznictwa sądowo-administracyjnego podnosi się argument - który Minister Finansów podziela - że treść użytego w art. 21 ust. 1 pkt 46 lit.b ustawy, wyrazu „ bezpośrednio ” należy odczytywać w związku z dalszą częścią tego przepisu, z której wynika, iż bezpośrednio nie realizują programu pomocowego podwykonawcy, oraz z treścią lit.a tego unormowania, która wskazuje podmioty uprawnione do przekazywania środków. Podkreśla się również, iż „ nie do przyjęcia jest taka wykładnia omawianego przepisu, iż do zakresu podmiotów objętych zwolnieniem podatkowym – zaliczają się również osoby będące pracownikami czy wykonawcami dzieła dla bezpośredniego wykonawcy zadań, dla realizacji których objęte zwolnieniem środki zostały przyznane, o ile zatrudnione są przy wykonywaniu prac związanych z realizacją tych zadań ” (prawomocny wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 22 czerwca 2009 r., sygn. akt I SA/Bd 230/09).
2015
29
maj

Istota:
Czy usługi podwykonawcze świadczone przez Wnioskodawcę polegające na świadczeniu usług w zakresie szkoleń zawodowych finansowanych w opisany wyżej sposób korzysta ze zwolnienia z podatku od towarów i usług?
Fragment:
Zgodnie z jego brzmieniem zwalnia się usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane. Zgodnie z ogólną interpretacją Ministra Finansów (sygnatura...) finansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego rozdysponowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, należy uznać za finansowane ze środków publicznych. Jeśli środki te stanowią co najmniej 70% ceny szkolenia, spełniona zostanie jedna z przesłanek zawartych w powołanym wyżej przepisie. Kolejnym warunkiem koniecznym do zastosowania omawianego zwolnienia jest odpowiednia tematyka szkolenia. Na szkoleniach Wnioskodawca przekazuje słuchaczom wiedzę w zakresie projektowania i zarządzania przedsiębiorstwem, podnosząc ich kompetencje zawodowe w tym zakresie. Usługa Wnioskodawcy jest nierozerwalnie i ściśle połączona z usługą bezpośrednio finansowaną ze środków publicznych. Dofinansowanie dotyczy szkoleń, a właśnie Wnioskodawca jest osobą przeprowadzającą szkolenia w zakresie projektowania i zarządzania przedsiębiorstwem. Bez udziału Wnioskodawcy lub udziału innej osoby wykonującej takie same czynności szkolenie nie mogłoby dojść do skutku.
2013
19
cze

Istota:
Zwolnienie od podatku dla usług zarządzanie sobą w czasie oraz coaching i autocoaching w biznesie.
Fragment:
Nr 84, poz. 712 ze zm.), przez beneficjenta rozumie się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, realizującą projekty finansowane z budżetu państwa lub ze źródeł zagranicznych na podstawie decyzji lub umowy o dofinansowanie projektu. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że w 2012 r. wykonał Pan szkolenia z zakresu: zarządzania sobą w czasie – celem szkolenia było podniesienie umiejętności uczestników w zakresie zarządzania sobą w czasie, coaching i autocoaching w biznesie – celem szkolenia było zapoznanie uczestników z pojęciami oraz wybranymi technikami coachingu oraz auotocoachingu. Szkolenia przeprowadzone zostały w ramach projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej, realizowanego przez Instytut w miejscowości K. Uczestnicy szkoleń byli pracownikami lub właścicielami mikro i małych przedsiębiorstw. Celem uczestnictwa w szkoleniach były podniesienie kompetencji osobistych, a co za tym idzie – efektywności w pracy zawodowej. W każdej grupie szkoleniowej znajdowali się przedstawiciele różnych zawodów oraz branż. Tematyka obu szkoleń zakładała podniesienie kompetencji osobistych uczestników. Kontrahentem, dla którego zgodnie z umową przeprowadzone zostały te szkolenia jest ww. Instytut, który nie jest instytucją publiczną. Firma, którą Pan prowadzi nie jest jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu ustawy o systemie oświaty, a szkolenia nie były prowadzone na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach.
2013
13
mar

Istota:
Zastosowanie zwolnienia od podatku dla świadczonych usług szkoleniowych
Fragment:
Czy zindywidualizowane szkolenia prowadzone na zlecenie beneficjentów funduszy UE dla osób prowadzących działalność gospodarczą, realizowane w ramach projektów unijnych (projekty finansowane z programu PO KL), korzystają ze zwolnienia od podatku VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o VAT... Zdaniem Wnioskodawcy, szkolenia, które Zainteresowany prowadzi, podlegają zwolnieniu od podatku VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 ust. 29 lit. c, który stanowi o tym, że zwolnieniu podlegają usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26 finansowane w całości ze środków publicznych oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane. Szkolenia, które Wnioskodawca prowadzi są niewątpliwie szkoleniami kształcenia zawodowego, zarówno jeśli chodzi o szkolenia prowadzone dla organizacji pozarządowych, jak i dla osób podejmujących działalność gospodarczą i są finansowane ze środków publicznych. Także zindywidualizowane szkolenia mające na celu uzupełnienie wcześniej realizowanych szkoleń, mają charakter usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, finansowanych ze środków publicznych. Wszystkie szkolenia finansowane są ze środków publicznych, ponieważ realizowane są w ramach projektów Program Operacyjny Kapitał Ludzki, co oznacza, że podmiot zlecający Zainteresowanemu usługę szkoleniową, otrzymuje na ten cel środki publiczne (środki otrzymywane z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa) i dokonuje zapłaty za wykonane przez Wnioskodawcę szkolenia z tych środków.
2013
18
sty

Istota:
W zakresie zwolnienia z podatku VAT usług szkoleniowych świadczonych przez podwykonawcę
Fragment:
Powołane wyżej przepisy przewidują zatem zwolnienie od podatku dla usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego prowadzonych w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach lub świadczonych przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub finansowanych w co najmniej 70% ze środków publicznych. Dla zastosowania przedmiotowego zwolnienia istotne jest uznanie danej usługi za usługę kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania, a następnie spełnienie dodatkowych warunków wynikających z niniejszego przepisu, tj. prowadzenie danego szkolenia w formie i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach lub uzyskanie akredytacji na dany rodzaj szkolenia lub finansowanie danego szkolenia w całości ze środków publicznych lub finansowanie danego szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych. Z okoliczności przedstawionych we wniosku wynika, iż Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą i jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Głównym przedmiotem działalności Wnioskodawcy jest prowadzenie szkoleń z zakresu rozwijania umiejętności trenerskich zarówno niedoświadczonych jak i doświadczonych trenerów, komunikacji, budowania zespołu, prezentacji, wystąpień publicznych, coachingu, mentoringu, mediacji. Przedmiotowe szkolenia mają za zadanie uzyskiwanie lub podnoszenie wiedzy do celów zawodowych i nie są prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach.
2013
16
sty

Istota:
Czy środki wypłacane wnioskodawcy przez Uniwersytet X, przekazane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Uniwersytetowi X imiennie dla pracownika w ramach programu „Wsparcie międzynarodowej mobilności naukowców”, są wolne od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Stosownie do art. 15 ust. 1 pkt 4 powołanej ustawy finansowanie programów lub przedsięwzięć określanych przez Ministra obejmuje działania dotyczące dostosowywania kadr naukowych do warunków międzynarodowej współpracy naukowej i naukowo-technicznej. Środki finansowe na naukę, o których mowa w ust. 1 i 2, są przekazywane jednostce naukowej lub innemu uprawnionemu podmiotowi na podstawie umowy (art. 15 ust. 3). Szczegóły dotyczące przyznawania tych środków reguluje rozporządzenie wykonawcze do ustawy o zasadach finansowania nauki, wydane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dniu 07 maja 2008r. w sprawie programu „ Wsparcie międzynarodowej mobilności naukowców ” (Dz. U. Nr 84, poz. 510). Stosownie do postanowień § 2 ust. 1 tegoż rozporządzenia Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zwany dalej „ ministrem ”, w ramach programu przyznaje jednostce naukowej środki finansowe na naukę przeznaczone na finansowanie zagranicznego pobytu pracownika naukowego lub naukowo-dydaktycznego, zwanego dalej „ uczestnikiem programu ”, który spełnia łącznie następujące warunki: jest zatrudniony w jednostce naukowej; uzyskał stopień naukowy doktora w okresie nie dłuższym niż 7 lat przed złożeniem wniosku o przyznanie środków finansowych na uczestnictwo w programie, zwanego dalej „ wnioskiem ”; nie uczestniczył w okresie 2 lat przed złożeniem wniosku w realizowanym za granicą i trwającym dłużej niż 6 miesięcy pobycie związanym z udziałem w stażu, stypendium naukowym lub projekcie obejmującym badania naukowe lub prace rozwojowe.
2012
30
paź

Istota:
Czy są zwolnione z opodatkowania środki przekazane przez Wnioskodawcę dla uczestnika programu „...” z tytułu udziału w projekcie badawczym realizowanym w zagranicznym ośrodku naukowym?
Fragment:
W ramach programu jest możliwe finansowanie pobytu w zagranicznym ośrodku oraz podróży między miejscem zamieszkania a miejscowością, w której znajduje się zagraniczny ośrodek, małżonka uczestnika programu oraz jego niepełnoletnich dzieci (pkt I ppkt 3 załącznika). Udział w programie jest finansowany ze środków finansowych na naukę wyodrębnionych w części budżetu państwa - „ Nauka ” na finansowanie programów i przedsięwzięć określanych przez ministra właściwego do spraw nauki (pkt I ppkt 4 załącznika). O przyznanie środków finansowych w ramach programu mogą ubiegać się, na podstawie pkt II załącznika, jednostki naukowe określone w art. 2 pkt 9 lit. a-e ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615). Środki finansowe w ramach programu są przyznawane jednostce naukowej na podstawie decyzji Ministra, z przeznaczeniem dla uczestnika programu (pkt III ppkt 5 załącznika). Środki finansowe są przekazywane jednostce naukowej zatrudniającej uczestnika programu na podstawie umowy o finansowanie uczestnictwa w programie, określającej warunki realizacji, finansowania i rozliczania uczestnictwa w programie (pkt III ppkt 6 załącznika).
2012
25
kwi

Istota:
Otrzymana przez Wnioskodawcę dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przeznaczona na pokrycie kosztów realizacji projektu „ " nie zwiększa obrotu w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, a tym samym nie podlega opodatkowaniu. Zatem, z uwagi na brak opodatkowania nie znajdą zastosowania przepisy odnośnie prawa do korzystania ze zwolnienia od podatku od towarów i usług. Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy, iż usługi szkoleniowe przeprowadzane w ramach projektu „ ", korzystają ze zwolnienia od podatku towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy, należy uznać je za nieprawidłowe.
Fragment:
Powołane wyżej przepisy prawa podatkowego przewidują zwolnienie dla usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego prowadzonych w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach lub świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją lub finansowane w całości ze środków publicznych. Dla zastosowania przedmiotowych zwolnień istotne jest uznanie danej usługi za usługę kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania, a następnie spełnienie dodatkowych warunków wynikających z niniejszego przepisu, tj. prowadzenie danego szkolenia w formie i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach lub uzyskanie akredytacji na dany rodzaj szkolenia lub finansowanie danego szkolenia w całości ze środków publicznych. W dniu 1 lipca 2006 r. weszły w życie przepisy rozporządzenia Rady (WE) nr 1777/2005 z dnia 17 października 2005 r. ustanawiającego środki wykonawcze do Dyrektywy 77/388/EWG w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. L Nr 288 str. 1). Rozporządzenie Rady nr 1777/2005 wiąże wszystkie państwa członkowskie i jest stosowane bezpośrednio. Oznacza to, iż przepisy tego rozporządzenia z dniem 1 lipca 2006 r. stają się częścią porządku prawnego, obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, bez konieczności ich implementacji w drodze ustawy. Rozporządzenie Rady nr 1777/2005 przyjęte zostało w celu jednolitego stosowania przez wszystkie państwa członkowskie systemu podatku od wartości dodanej, opartego na postanowieniach Szóstej Dyrektywy Rady z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji przepisów Państw Członkowskich, dotyczących podatków obrotowych - Wspólny system podatku wartości dodanej: ujednolicona podstawa opodatkowania (77/388/EEC ze zm.).
2012
21
kwi

Istota:
Zwolnienie od podatku VAT szkoleń realizowanych w ramach projektu unijnego
Fragment:
Nr 246, poz. 1649 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym w okresie od 1 stycznia 2011r. do dnia 5 kwietnia 2011r., zwalnia się od podatku: usługi w zakresie kształcenia, inne niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, świadczone przez uczelnie oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane, usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, finansowane w co najmniej 70 % ze środków publicznych, oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane. Ponadto zgodnie z treścią § 13 ust. 1 pkt 19 i 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392 ze zm.), obowiązującego od dnia 6 kwietnia 2011r., zwalnia się od podatku: usługi w zakresie kształcenia, inne niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, świadczone przez uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz instytuty badawcze oraz świadczenie usług i dostawę usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane. W tym miejscu wskazać należy, iż w dniu 1 lipca 2006r. weszły w życie przepisy rozporządzenia Rady (WE) nr 1777/2005 z dnia 17 października 2005r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 77/388/EWG w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 288 s. 1). Rozporządzenie Rady nr 1777/2005 wiąże wszystkie państwa członkowskie i jest stosowane bezpośrednio.
2012
13
mar

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku świadczonych usług szkoleniowych.
Fragment:
Szkolenia organizowane przez Wnioskodawcę spełniają jednakże warunek determinujący prawo do zwolnienia od podatku określony w lit. c analizowanego przepisu ustawy, są bowiem – jak wskazał Wnioskodawca – w całości finansowane ze środków publicznych. Biorąc zatem pod uwagę opis sprawy oraz powołane przepisy prawa podatkowego należy stwierdzić, że ponieważ Wnioskodawca jest wykonawcą usług szkoleniowych z zakresu Aplikacji pakietu „ M ” w pracy biurowej oraz Komunikacji w biznesie, mających na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych osób pracujących, które są finansowane w całości ze środków publicznych, to zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy, usługi te korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług. Należy jednak zaznaczyć, że niniejszej interpretacji udzielono przy założeniu, że środki, którymi Zleceniodawca płaci Wnioskodawcy za usługi szkoleniowe, są środkami uwzględnionymi w realizowanym przez ten podmiot projekcie właśnie na nabycie danego rodzaju usługi szkoleniowej, a wystawiona przez Wnioskodawcę faktura stanowi dla Zleceniodawcy dowód poniesienia wydatku przewidzianego w planie realizowanego przez niego projektu. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.
2012
13
mar
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Finansowanie
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.