Finansowanie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to finansowanie. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
28
wrz

Istota:

Ustalenie czy zapłata wekslem własnym za zakupiony od Spółek jawnych oraz od Przedsiębiorcy towar może zostać uznany za finansowanie dłużne w rozumieniu art. 15c i 15ca ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Fragment:

W związku z tym, że zapłata wekslem własnym za towar nie może zostać uznana za finansowanie dłużne w rozumieniu art. 15c ust. 12 CIT, a w konsekwencji, organ nie będzie miał podstaw do określania z tego powodu dochodu lub straty Wnioskodawcy innej wysokości niż zadeklarowana. Jednocześnie nawet gdyby uznać wręczenie Spółkom jawnym i Przedsiębiorcy weksla za finansowanie dłużne Wnioskodawcy, to i tak przepis art. 15ca CIT nie mógłby mieć zastosowania ze względu na okoliczność, że koszty związane z wręczeniem Spółkom jawnym oraz Przedsiębiorcy weksla własnego, o ile takowe w ogóle będą występować, z całą pewnością nie przekroczą wartości finansowania jaką Wnioskodawca mógłby uzyskać, gdyby takie finansowanie udzielone zostało Wnioskodawcy przez podmioty niepowiązane z Wnioskodawcą. W związku z powyższym, Spółka wnosi jak na wstępie. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe. Na mocy przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.

2018
16
kwi

Istota:

Opodatkowanie wynagrodzeń osób fizycznych współfinansowanych ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Fragment:

Natomiast, przechodząc do istoty sporu w rozpoznawanej sprawie Sąd stwierdził, że sprowadza się do rozstrzygnięcia, czy wynagrodzenia osób zatrudnionych w Fundacji, które będą realizowały cele Programu finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, w części finansowanej z ww. Mechanizmów, tj. w wysokości 90% są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 u.p.d.o.f.? Zdaniem Skarżącej, wynagrodzenia pracowników realizujących cele Programu w części finansowanej ze środków Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego są wolne od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 u.p.d.o.f. Natomiast w ocenie orzekającego w sprawie organu wynagrodzenia osób zatrudnionych w Fundacji nie podlegają zwolnieniu na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 u.p.d.o.f., gdyż nie są finansowane ze środków bezzwrotnej pomocy oraz osoby otrzymujące dochody nie są bezpośrednimi realizatorami (wykonawcami) projektu, ani otrzymane przez nie dochody nie stanowią dla tych osób dotacji w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 129 u.p.d.o.f. Sąd podniósł, że zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 46 u.p.d.o.f., wolne od podatku dochodowego są dochody otrzymane przez podatnika, jeżeli: pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji (...)

2015
29
maj

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.

Fragment:

Przesłanka z lit.b dotyczy bezpośredniej realizacji celu programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy i jest spełniona wyłącznie wtedy, gdy osoba fizyczna (podatnik) bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy. Tym samym nie jest spełniona w odniesieniu do dochodów osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem (podwykonawcy). Zgodnie z utrwaloną linią orzecznictwa sądowo-administracyjnego podnosi się argument - który Minister Finansów podziela - że treść użytego w art. 21 ust. 1 pkt 46 lit.b ustawy, wyrazu „ bezpośrednio ” należy odczytywać w związku z dalszą częścią tego przepisu, z której wynika, iż bezpośrednio nie realizują programu pomocowego podwykonawcy, oraz z treścią lit.a tego unormowania, która wskazuje podmioty uprawnione do przekazywania środków. Podkreśla się również, iż „ nie do przyjęcia jest taka wykładnia omawianego przepisu, iż do zakresu podmiotów objętych zwolnieniem podatkowym – zaliczają się również osoby będące pracownikami czy wykonawcami dzieła dla bezpośredniego wykonawcy zadań, dla realizacji których objęte zwolnieniem środki zostały przyznane, o ile zatrudnione są przy wykonywaniu prac związanych z realizacją tych zadań ” (prawomocny wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 22 czerwca 2009 r., sygn. akt I SA/Bd 230/09).

2013
19
cze

Istota:

Czy usługi podwykonawcze świadczone przez Wnioskodawcę polegające na świadczeniu usług w zakresie szkoleń zawodowych finansowanych w opisany wyżej sposób korzysta ze zwolnienia z podatku od towarów i usług?

Fragment:

Zgodnie z jego brzmieniem zwalnia się usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane. Zgodnie z ogólną interpretacją Ministra Finansów (sygnatura...) finansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego rozdysponowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, należy uznać za finansowane ze środków publicznych. Jeśli środki te stanowią co najmniej 70% ceny szkolenia, spełniona zostanie jedna z przesłanek zawartych w powołanym wyżej przepisie. Kolejnym warunkiem koniecznym do zastosowania omawianego zwolnienia jest odpowiednia tematyka szkolenia. Na szkoleniach Wnioskodawca przekazuje słuchaczom wiedzę w zakresie projektowania i zarządzania przedsiębiorstwem, podnosząc ich kompetencje zawodowe w tym zakresie. Usługa Wnioskodawcy jest nierozerwalnie i ściśle połączona z usługą bezpośrednio finansowaną ze środków publicznych. Dofinansowanie dotyczy szkoleń, a właśnie Wnioskodawca jest osobą przeprowadzającą szkolenia w zakresie projektowania i zarządzania przedsiębiorstwem. Bez udziału Wnioskodawcy lub udziału innej osoby wykonującej takie same czynności szkolenie nie mogłoby dojść do skutku.

2013
13
mar

Istota:

Zwolnienie od podatku dla usług zarządzanie sobą w czasie oraz coaching i autocoaching w biznesie.

Fragment:

Nr 84, poz. 712 ze zm.), przez beneficjenta rozumie się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, realizującą projekty finansowane z budżetu państwa lub ze źródeł zagranicznych na podstawie decyzji lub umowy o dofinansowanie projektu. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że w 2012 r. wykonał Pan szkolenia z zakresu: zarządzania sobą w czasie – celem szkolenia było podniesienie umiejętności uczestników w zakresie zarządzania sobą w czasie, coaching i autocoaching w biznesie – celem szkolenia było zapoznanie uczestników z pojęciami oraz wybranymi technikami coachingu oraz auotocoachingu. Szkolenia przeprowadzone zostały w ramach projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej, realizowanego przez Instytut w miejscowości K. Uczestnicy szkoleń byli pracownikami lub właścicielami mikro i małych przedsiębiorstw. Celem uczestnictwa w szkoleniach były podniesienie kompetencji osobistych, a co za tym idzie – efektywności w pracy zawodowej. W każdej grupie szkoleniowej znajdowali się przedstawiciele różnych zawodów oraz branż. Tematyka obu szkoleń zakładała podniesienie kompetencji osobistych uczestników. Kontrahentem, dla którego zgodnie z umową przeprowadzone zostały te szkolenia jest ww. Instytut, który nie jest instytucją publiczną. Firma, którą Pan prowadzi nie jest jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu ustawy o systemie oświaty, a szkolenia nie były prowadzone na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach.

2013
18
sty

Istota:

Zastosowanie zwolnienia od podatku dla świadczonych usług szkoleniowych

Fragment:

Czy zindywidualizowane szkolenia prowadzone na zlecenie beneficjentów funduszy UE dla osób prowadzących działalność gospodarczą, realizowane w ramach projektów unijnych (projekty finansowane z programu PO KL), korzystają ze zwolnienia od podatku VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o VAT... Zdaniem Wnioskodawcy, szkolenia, które Zainteresowany prowadzi, podlegają zwolnieniu od podatku VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 ust. 29 lit. c, który stanowi o tym, że zwolnieniu podlegają usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26 finansowane w całości ze środków publicznych oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane. Szkolenia, które Wnioskodawca prowadzi są niewątpliwie szkoleniami kształcenia zawodowego, zarówno jeśli chodzi o szkolenia prowadzone dla organizacji pozarządowych, jak i dla osób podejmujących działalność gospodarczą i są finansowane ze środków publicznych. Także zindywidualizowane szkolenia mające na celu uzupełnienie wcześniej realizowanych szkoleń, mają charakter usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, finansowanych ze środków publicznych. Wszystkie szkolenia finansowane są ze środków publicznych, ponieważ realizowane są w ramach projektów Program Operacyjny Kapitał Ludzki, co oznacza, że podmiot zlecający Zainteresowanemu usługę szkoleniową, otrzymuje na ten cel środki publiczne (środki otrzymywane z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa) i dokonuje zapłaty za wykonane przez Wnioskodawcę szkolenia z tych środków.

2013
16
sty

Istota:

W zakresie zwolnienia z podatku VAT usług szkoleniowych świadczonych przez podwykonawcę

Fragment:

Powołane wyżej przepisy przewidują zatem zwolnienie od podatku dla usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego prowadzonych w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach lub świadczonych przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub finansowanych w co najmniej 70% ze środków publicznych. Dla zastosowania przedmiotowego zwolnienia istotne jest uznanie danej usługi za usługę kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania, a następnie spełnienie dodatkowych warunków wynikających z niniejszego przepisu, tj. prowadzenie danego szkolenia w formie i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach lub uzyskanie akredytacji na dany rodzaj szkolenia lub finansowanie danego szkolenia w całości ze środków publicznych lub finansowanie danego szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych. Z okoliczności przedstawionych we wniosku wynika, iż Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą i jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Głównym przedmiotem działalności Wnioskodawcy jest prowadzenie szkoleń z zakresu rozwijania umiejętności trenerskich zarówno niedoświadczonych jak i doświadczonych trenerów, komunikacji, budowania zespołu, prezentacji, wystąpień publicznych, coachingu, mentoringu, mediacji. Przedmiotowe szkolenia mają za zadanie uzyskiwanie lub podnoszenie wiedzy do celów zawodowych i nie są prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach.

2012
30
paź

Istota:

Czy środki wypłacane wnioskodawcy przez Uniwersytet X, przekazane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Uniwersytetowi X imiennie dla pracownika w ramach programu „Wsparcie międzynarodowej mobilności naukowców”, są wolne od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Stosownie do art. 15 ust. 1 pkt 4 powołanej ustawy finansowanie programów lub przedsięwzięć określanych przez Ministra obejmuje działania dotyczące dostosowywania kadr naukowych do warunków międzynarodowej współpracy naukowej i naukowo-technicznej. Środki finansowe na naukę, o których mowa w ust. 1 i 2, są przekazywane jednostce naukowej lub innemu uprawnionemu podmiotowi na podstawie umowy (art. 15 ust. 3). Szczegóły dotyczące przyznawania tych środków reguluje rozporządzenie wykonawcze do ustawy o zasadach finansowania nauki, wydane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dniu 07 maja 2008r. w sprawie programu „ Wsparcie międzynarodowej mobilności naukowców ” (Dz. U. Nr 84, poz. 510). Stosownie do postanowień § 2 ust. 1 tegoż rozporządzenia Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zwany dalej „ ministrem ”, w ramach programu przyznaje jednostce naukowej środki finansowe na naukę przeznaczone na finansowanie zagranicznego pobytu pracownika naukowego lub naukowo-dydaktycznego, zwanego dalej „ uczestnikiem programu ”, który spełnia łącznie następujące warunki: jest zatrudniony w jednostce naukowej; uzyskał stopień naukowy doktora w okresie nie dłuższym niż 7 lat przed złożeniem wniosku o przyznanie środków finansowych na uczestnictwo w programie, zwanego dalej „ wnioskiem ”; nie uczestniczył w okresie 2 lat przed złożeniem wniosku w realizowanym za granicą i trwającym dłużej niż 6 miesięcy pobycie związanym z udziałem w stażu, stypendium naukowym lub projekcie obejmującym badania naukowe lub prace rozwojowe.

2012
25
kwi

Istota:

Czy są zwolnione z opodatkowania środki przekazane przez Wnioskodawcę dla uczestnika programu „...” z tytułu udziału w projekcie badawczym realizowanym w zagranicznym ośrodku naukowym?

Fragment:

W ramach programu jest możliwe finansowanie pobytu w zagranicznym ośrodku oraz podróży między miejscem zamieszkania a miejscowością, w której znajduje się zagraniczny ośrodek, małżonka uczestnika programu oraz jego niepełnoletnich dzieci (pkt I ppkt 3 załącznika). Udział w programie jest finansowany ze środków finansowych na naukę wyodrębnionych w części budżetu państwa - „ Nauka ” na finansowanie programów i przedsięwzięć określanych przez ministra właściwego do spraw nauki (pkt I ppkt 4 załącznika). O przyznanie środków finansowych w ramach programu mogą ubiegać się, na podstawie pkt II załącznika, jednostki naukowe określone w art. 2 pkt 9 lit. a-e ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615). Środki finansowe w ramach programu są przyznawane jednostce naukowej na podstawie decyzji Ministra, z przeznaczeniem dla uczestnika programu (pkt III ppkt 5 załącznika). Środki finansowe są przekazywane jednostce naukowej zatrudniającej uczestnika programu na podstawie umowy o finansowanie uczestnictwa w programie, określającej warunki realizacji, finansowania i rozliczania uczestnictwa w programie (pkt III ppkt 6 załącznika).

2012
21
kwi

Istota:

Otrzymana przez Wnioskodawcę dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przeznaczona na pokrycie kosztów realizacji projektu „ " nie zwiększa obrotu w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, a tym samym nie podlega opodatkowaniu. Zatem, z uwagi na brak opodatkowania nie znajdą zastosowania przepisy odnośnie prawa do korzystania ze zwolnienia od podatku od towarów i usług. Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy, iż usługi szkoleniowe przeprowadzane w ramach projektu „ ", korzystają ze zwolnienia od podatku towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy, należy uznać je za nieprawidłowe.

Fragment:

Powołane wyżej przepisy prawa podatkowego przewidują zwolnienie dla usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego prowadzonych w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach lub świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją lub finansowane w całości ze środków publicznych. Dla zastosowania przedmiotowych zwolnień istotne jest uznanie danej usługi za usługę kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania, a następnie spełnienie dodatkowych warunków wynikających z niniejszego przepisu, tj. prowadzenie danego szkolenia w formie i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach lub uzyskanie akredytacji na dany rodzaj szkolenia lub finansowanie danego szkolenia w całości ze środków publicznych. W dniu 1 lipca 2006 r. weszły w życie przepisy rozporządzenia Rady (WE) nr 1777/2005 z dnia 17 października 2005 r. ustanawiającego środki wykonawcze do Dyrektywy 77/388/EWG w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. L Nr 288 str. 1). Rozporządzenie Rady nr 1777/2005 wiąże wszystkie państwa członkowskie i jest stosowane bezpośrednio. Oznacza to, iż przepisy tego rozporządzenia z dniem 1 lipca 2006 r. stają się częścią porządku prawnego, obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, bez konieczności ich implementacji w drodze ustawy. Rozporządzenie Rady nr 1777/2005 przyjęte zostało w celu jednolitego stosowania przez wszystkie państwa członkowskie systemu podatku od wartości dodanej, opartego na postanowieniach Szóstej Dyrektywy Rady z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji przepisów Państw Członkowskich, dotyczących podatków obrotowych - Wspólny system podatku wartości dodanej: ujednolicona podstawa opodatkowania (77/388/EEC ze zm.).