IPPP3/443-757/14-2/ISZ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z produkcją filmu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 29 lipca 2014 r. (data wpływu 4 sierpnia 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dotacji na pokrycie kosztów produkcji filmu oraz w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z produkcją filmu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 sierpnia 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dotacji na pokrycie kosztów produkcji filmu oraz w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z produkcją filmu.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

I. Sp. z o.o. (dalej: „Spółka”) prowadzi działalność w zakresie produkcji audiowizualnej i profesjonalnie zajmuje się produkcją filmową. W ramach prowadzonej działalności Spółka realizuje m.in. produkcje filmów i reklam telewizyjnych. W bieżącym roku Spółka planuje rozpocząć produkcję pełnometrażowego filmu, którego dystrybucja będzie miała miejsce w kinach w Polsce i zagranicą. Ze względu na istotne nakłady finansowe niezbędne do realizacji przedsięwzięcia, Spółka podjęła działania zmierzające do pozyskania dotacji z krajowych i zagranicznych instytucji wspierających produkcję filmową. W zależności od powodzenia podjętych starań Spółka może pozyskać na realizację filmu dotację z krajowych lub zagranicznych środków publicznych, w tym m.in. z Państwowego Instytutu lub Ministerstwa Kultury lub środków publicznych pochodzących z funduszy Unii Europejskiej przyznawanych przez inne instytucje (np. ambasadę) - i przeznaczonych na dofinansowanie przedsięwzięć audiowizualnych.

Rozpoczęcie produkcji filmu uzależnione jest od przyznania dotacji, przeznaczonej na pokrycie części kosztów produkcji. Spółka jako producent (ewentualnie wiodący producent) filmu będzie odpowiedzialna za przeprowadzenie całego procesu produkcji filmu, który ukończy się wyprodukowaniem kopii wzorcowej. Spółka będzie zawierać umowy z twórcami, artystami, wykonawcami i realizatorami filmu, których przedmiotem jest przeniesienie przez nich wszelkich autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych oraz uzyskanie zezwoleń na wykonywanie autorskich praw zależnych niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia tak aby zagwarantowane było prawo producenta i ewentualnie koproducentów do korzystania i rozporządzania w kraju i za granicą prawami autorskimi do filmu, na określonych polach eksploatacji.

W przypadku przyznania dotacji na produkcję filmu, Spółka zawrze z podmiotem udzielającym dotacji (np. Instytutem lub inną instytucją) umowę na dofinansowanie konkretnej produkcji filmowej. Z umowy wynikać będzie, że dofinansowanie dotyczy kosztów produkcji filmu, wraz ze wskazaniem jakiego rodzaju wydatki zostaną sfinansowane z dotacji. Przyznana dotacja nie będzie w żaden sposób związana z przyszłą ceną ani przychodami ze sprzedaży praw do filmu. W szczególności, instytucja dofinansowująca nie będzie współproducentem filmu i w zamian za dotację nie uzyska praw do eksploatacji filmu.

Po ukończeniu filmu, Spółka będzie zawierać umowy z dystrybutorami filmu. Wynagrodzenie dystrybutora jest ustalane jako procentowy udział we wpływach z eksploatacji producenta (wpływów ze sprzedaży praw do emisji filmu). Wpływy ze sprzedaży praw do filmu uzyskane przez Spółkę zależeć będą od powodzenia dystrybucji oraz zapotrzebowania rynku i widzów. Specyfika rynku filmowego w zakresie produkcji i eksploatacji filmów sprawia, iż brak jest jakichkolwiek korelacji pomiędzy kosztami produkcji filmu z wpływami z jego eksploatacji na różnych polach.

W związku z oczekiwanym przyznaniem dotacji, Spółka chce potwierdzić czy otrzymana dotacja na produkcję filmową będzie podlegać opodatkowaniu VAT.

Spółka jest zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT. Przychody uzyskane ze sprzedaży praw autorskich do filmu będą stanowiły sprzedaż opodatkowaną VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
  1. Czy dotacja otrzymana przez Spółkę z jednego (lub więcej) źródeł wskazanych we wniosku na sfinansowanie części kosztów produkcji filmu, będzie stanowiła obrót opodatkowany, o którym mowa w art. 29a ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług...
  2. Czy od wydatków poniesionych w związku z produkcją filmu, w tym od wydatków sfinansowanych dotacją, Spółce będzie przysługiwać odliczenie podatku naliczonego, niezależnie od źródła pozyskanego dofinansowania...

Zdaniem Wnioskodawcy,

Zdaniem Spółki otrzymana dotacja nie będzie stanowiła obrotu opodatkowanego, o którym mowa w art. 29a ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, niezależnie od źródła pochodzenia środków z jakich zostanie wypłacone dofinansowanie.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej „ustawa o VAT”), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez dostawę towarów, w myśl art. 7 ust. 1 ww. ustawy rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Natomiast zgodnie z art. 8 ust. 1 cyt. ustawy, przez świadczenie usług, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy o podatku od towarów i usług. W myśl art. 29a ust. 1 ustawy, podstawą opodatkowania jest wszystko co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika. Brzmienie powyższego przepisu, obowiązujące od dnia 1 stycznia 2014 r., jest zgodne z art. 73 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej. Zgodnie z Dyrektywą podstawa opodatkowania obejmuje wszystko, co stanowi zapłatę otrzymaną lub którą dostawca lub usługodawca otrzyma w zamian za dostawę towarów lub świadczenie usług, od nabywcy usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z subwencjami związanymi bezpośrednio z ceną takiej dostawy lub świadczenia.

Zgodnie z przytoczonymi przepisami, włączenie otrzymanej przez podatnika dotacji do podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług ma miejsce tylko wówczas gdy otrzymana dotacja jest związana bezpośrednio z dostawą towaru lub świadczeniem usługi i ma wpływ na cenę towaru czy usługi. Zatem tylko dotacje stanowiące dofinansowanie do ceny konkretnego towaru czy rodzaju usługi stanowią obrót opodatkowany w rozumieniu art. 29a ust. 1 ustawy o VAT. Nie będzie więc stanowiła obrotu opodatkowanego ogólna dotacja (subwencja, inna dopłata o podobnym charakterze) uzyskana przez podatnika, niezwiązana z dostawą towaru lub świadczeniem usługi.

Dodatkowo należy wskazać, że omawiane przepisy art. 29a ustawy o VAT, w żaden sposób nie uzależniają skutków dotacji od źródła pochodzenia środków z dotacji. Na kwalifikacje otrzymanej dotacji na gruncie przepisów VAT nie będzie mieć wpływu źródło pozyskanego przez Spółkę dofinansowania do produkcji filmu, lecz jedynie związek dotacji z ceną sprzedaży towarów i usług. Zatem w celu ustalania czy dotacja ma bezpośredni wpływ na cenę usługi czy towaru i czy w związku z tym stanowi obrót w rozumieniu art. 29a ust. 1, istotne są warunki oraz cel przyznania dotacji na produkcję filmową.

Z charakteru realizowanej przez Spółkę produkcji filmowej wynika, że przyznana dotacja nie będzie stanowić bezpośredniego dofinansowania do ceny sprzedaży usług. Przyznana dotacja będzie przeznaczona na pokrycie kosztów realizacji filmu i nie będzie miała wpływu na ceny stosowane przez Spółkę w przypadku zbycia lub udzielenia licencji na prawa autorskie do filmu.

Jak wskazano we wniosku, ze względu na specyfikę branży filmowej, koszty produkcji filmu w żaden sposób nie przekładają się na przychody z dystrybucji i sprzedaży filmu. W przypadku produkcji filmowych może się wręcz zdarzyć, że przychody ze sprzedaży nie pokryją nawet kosztów ich wyprodukowania. Nie można więc łączyć kosztów produkcji z ceną produktu. Cena produktu w umowach licencyjnych jest zawsze negocjowana i uzależniona od szeregów czynników pozaekonomicznych. W przypadku umów dystrybucyjnych cena za produkt w ogóle nie występuje, bowiem określony jest tylko procentowy udział producenta we wpływach z eksploatacji, które to wpływy są zarówno przyszłe jak i niepewne. Przychody z praw do filmu uzależnione będą bowiem od jego popularności wśród odbiorców. Jeśli np. film nie uzyska uznania publiczności wówczas cena produktu może być bardzo niska. Między innymi z tego względu wiele produkcji filmów pełnometrażowych, a szczególności o walorach artystycznych lub edukacyjnych, jest realizowana przy współudziale instytucji wspierających sztukę filmową (jak np. Instytut). Przyznane dofinansowanie ma służyć pokryciu części kosztów produkcji i umożliwić realizację dzieła filmowego. Otrzymana dotacja nie będzie związana z cenami sprzedaży praw autorskich lub udzielenia licencji do filmu, które będą zależały od powodzenia dystrybucji filmowej i jego odbioru wśród publiczności. Otrzymana dotacja przeznaczona będzie na koszty produkcji filmu, a nie na jego eksploatację.

W konsekwencji otrzymana dotacja nie ma bezpośredniego wpływu na cenę konkretnych towarów i usług, nie stanowi więc obrotu, w rozumieniu art. 29a ust. 1 ustawy o VAT.

Dotychczasowa doktryna podatkowa w tym zakresie, potwierdza stanowisko prezentowane przez Spółkę.

Podobne stanowisko zostało wyrażone w interpretacjach indywidualnych wydanych przez organy podatkowe, m.in.:

  • Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 8 lutego 2010 r. sygn. IBPP2/443-913/09/BW;

W odniesieniu do pytania nr 2 we wniosku, Spółka stoi na stanowisku, że zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT będzie jej przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z produkcją filmu (również wydatków sfinansowanych dotacją), o ile z przepisów szczególnych nie będzie wynikało ograniczenie prawa do odliczenia takiego podatku (m.in. art. 86a i art. 88 ustawy o VAT).

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT opodatkowaniu podatkiem od towarów usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Natomiast w myśl art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane i do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Jak wskazywano Spółka będzie osiągała przychody z rozporządzania prawami autorskimi do filmu (w kraju i zagranicą). Świadczeniem w tym przypadku będzie przeniesienie przez Spółkę jako producenta praw do filmu na podmioty korzystające z tych praw (dystrybutorzy, kina, inne podmioty). Świadczenie będzie miało charakter odpłatny. W przypadku umowy z dystrybutorem odpłatność na rzecz producenta będzie ustalona jako procentowy udział z przychodów z dystrybucji filmu. W związku z powyższym, udostępnienie autorskich praw majątkowych do filmu będzie stanowiło sprzedaż usług podlegającą opodatkowaniu, w rozumieniu art. 8 ustawy o VAT.

Zdaniem spółki, dokonując zakupów wartości niematerialnych i prawnych, towarów oraz usług dla celów realizowanej produkcji filmowej, będzie ona miała prawo, jako czynny podatnik podatku VAT do odliczenia podatku VAT naliczonego od podatku należnego na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT. Wydatki poniesione przez Spółkę na realizację produkcji filmowej, również w części sfinansowanej dotacją, będą związane z czynnościami opodatkowanymi.

Na prawo do odliczenia VAT od wydatków sfinansowanych dotacją nie wpłynie również źródło pochodzenia środków z dotacji. Konsekwentnie na mocy art. 86 ustawy, Spółce będzie przysługiwać prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z realizacją filmu, w tym sfinansowanych z otrzymanej przez Spółkę dotacji. Wyłączony z odliczenia pozostanie oczywiście VAT, którego odliczenia zabraniają odrębne przepisy, jak np. art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT w odniesieniu do usług gastronomicznych i noclegowych.

Stanowisko Spółki w tym zakresie potwierdzają organy podatkowe:

  • Interpretacja Indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 12 grudnia 2012 r. sygn. IPPP1/443-837/12-6/EK: „Wnioskodawca wykonuje działalność w całości opodatkowaną podatkiem VAT. Prototypowa stacja monitorowania będzie wykorzystywana w działalności prowadzonej przez Wnioskodawcę lub zostanie sprzedana innemu podmiotowi. (...) mając na uwadze przedstawiony opis stanu faktycznego, z którego jednoznacznie wynika, iż efekty realizowanych prac będą wykorzystywane do czynności podlegających opodatkowaniu, należy stwierdzić, iż Spółka będzie miała prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących nabycie towarów i usług w zakresie, o którym mowa w powołanym art. 86 ust. 1 ustawy, przy założeniu, że nie wystąpią wyłączenia, wynikające z treści art. 88 tej ustawy. W przeciwnym wypadku, prawo to nie przysługuje”.
  • Interpretacja Indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 4 lutego 2010 r. (sygn. ILPP2/443-1594/09-4/AK): „wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku od towarów i usług z faktur dokumentujących wydatki sfinansowane otrzymaną dotacją, które wykorzystywane są w prowadzonej przez niego działalności gospodarczej do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług”.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.