IPPP1/443-83/14-2/MPe | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
W zakresie opodatkowania czynności wykonywanych na podstawie umowy koprodukcyjnej oraz prawa do odliczenia podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 24 stycznia 2014 r. (data wpływu 27 stycznia 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności wykonywanych na podstawie umowy koprodukcyjnej oraz prawa do odliczenia podatku – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 stycznia 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności wykonywanych na podstawie umowy koprodukcyjnej oraz prawa do odliczenia podatku.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Sp. z o.o. (dalej: „Wnioskodawca”, „Spółka”) jest wydawnictwem wchodzącym w skład międzynarodowej federacji wydawców G.E . Wnioskodawca jako część koncernu mediowego stale inwestuje w nowe projekty. W chwili obecnej rozważana jest koncepcja wystąpienia Wnioskodawcy jako koproducenta filmu fabularnego w rozumieniu Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o kinematografii (dalej: „Ustawa o kinematografii”). W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca zamierza zawierać stosowne umowy koprodukcyjne z podmiotami będącymi producentami filmów (dalej: „Producent”), których przedmiotem ma być produkcja filmów (dalej: „,Film”, „Filmy”). W realizacji takich przedsięwzięć oprócz Wnioskodawcy mogą brać udział także inne podmioty, występujące w roli Koproducentów. Umowy koprodukcyjne będą przedstawiać m.in.: opis przedsięwzięcia, określenie budżetu przedsięwzięcia, charakter udziału w przedsięwzięciu poszczególnych stron umowy, wartość wkładu, wyliczenie pól eksploatacji przyszłego filmu oraz procentowy udział w prawach do filmu w wysokości ustalonej pomiędzy stronami wynikający bezpośrednio z wysokości wniesionego wkładu.

Najważniejsze regulacje umów koprodukcyjnych będą przedstawiały się następująco:

 1. Obowiązki Producenta
  1. Producent jako strona umowy będzie producentem wykonawczym Filmu i będzie odpowiedzialny przede wszystkim za wykonanie i organizację produkcji Filmu. Realizacja produkcji Filmu odbędzie się na podstawie harmonogramu ustalonego przez Producenta.
   Producent będzie kierował całym procesem produkcji Filmu oraz jego późniejszej promocji i dystrybucji. Producent także bez udziału Koproducentów zdecyduje o brzmieniu umów zawieranych z podmiotami trzecimi, oraz o zawieraniu takich umów i ich realizacji.
  2. Producent będzie posiadać wyłączne prawo do eksploatacji Filmu (dystrybucja w kinach, eksploatacja na nośnikach analogowych VHS oraz cyfrowych CD-ROM, VCD, DVD).
  3. Producent będzie zobowiązany także do:
   • przeniesienia udziału (w części ułamkowej odpowiadającej wysokości wniesionego wkładu na pokrycie kosztów/budżetu produkcji Filmu) w autorskich prawach majątkowych do Filmu na Wnioskodawcę,
   • realizacji na rzecz Wnioskodawcy wypłat stosownych kwot dochodu z tytułu eksploatacji Filmu.
 2. Obowiązki Wnioskodawcy
  1. Podstawowym obowiązkiem Wnioskodawcy, który będzie realizowany w ramach każdej zawieranej umowy koprodukcyjnej będzie zobowiązanie do wniesienia określonego kwotowo wkładu finansowego, stanowiącego wskazany udział procentowy budżetu Filmu. Wkład finansowy będzie wnoszony przez Wnioskodawcę w ratach zgodnie z harmonogramem określonym w umowie.
  2. Dodatkowe obowiązki WnioskodawcyW zależności od zawieranej umowy Wnioskodawca może być dodatkowo odpowiedzialny za realizację następujących czynności (wkład niefinansowy):
   1. Promocja Filmu we własnych tytułach wydawniczych,
   2. Pozyskiwanie dla Filmu sponsorów, product placementu (lokowania produktu), reklamodawców, lub innych form partycypowania rzeczowego lub finansowego w kosztach produkcji lub promocji Filmu,
   3. Zakup od podmiotów trzecich w ramach własnego budżetu usług reklamy, promocji Filmu.
   Czynności te mogą również być wykonywane usługowo na rzecz Producenta za odrębnym wynagrodzeniem.
 3. Uprawnienia i prawa Wnioskodawcy
  1. Wnioskodawca nabędzie udział w autorskich prawach majątkowych do Filmu. Z chwilą wniesienia wkładu Producent przeniesie na Wnioskodawcę udział w autorskich prawach majątkowych do Filmu w części odpowiadającej całkowitemu wkładowi Wnioskodawcy.
   Przeniesienie autorskich praw majątkowych do Filmu na rzecz Wnioskodawcy będzie obejmowało m.in. następujące pola eksploatacji:
   • utrwalanie jakąkolwiek techniką,
   • zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką,
   • emisję,
   • udostępnianie,
   • najem lub użyczanie,
   • publiczne wykonania, odtwarzanie i udostępnianie,
   • wprowadzenie do obrotu w kraju i za granicą.
  2. Wnioskodawcy przysługiwać będzie określone procentowo w zawartej umowie prawo do udziału we wpływach z eksploatacji Filmu na wszystkich polach w kraju i za granicą. Udział we wpływach będzie ustalony w umowie, proporcjonalnie do wartości wniesionego wkładu w produkcję Filmu. Z tego tytułu na podstawie raportów rozliczeniowych z dystrybucji Filmu przedstawianych przez Producenta za okresy ustalone w umowie będzie następowało rozliczenie pomiędzy Wnioskodawcą, a Producentem na podstawie faktur VAT wystawionych przez Wnioskodawcę.
  3. Wnioskodawca będzie uprawniony także m.in. do:
   • otrzymania od Producenta zmontowanej kopii z dźwiękiem do wspólnego przyjęcia przed sporządzeniem kopii emisyjnej Filmu,
   • udziału w kolaudacji Filmu,
   • wglądu, na własny koszt we wszelkie dokumenty finansowe, dotyczące realizacji zawartej umowy,
   • obecności na planie filmowym upoważnionych do tego przedstawicieli Wnioskodawcy.
 4. Określenie czasu trwania umowy

Stosowne umowy zostaną zawarte na okres trwania praw autorskich do Filmu nie krócej jednak niż do ustalonego przez Strony dnia.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

 1. Czy przeniesienie udziału w prawach autorskich do filmu przez Producenta Filmu na rzecz Wnioskodawcy w ramach zawieranej umowy koprodukcji będzie stanowić odpłatne świadczenie usług w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 8 ust. 1 Ustawy o VAT, a w związku z tym Wnioskodawca będzie uprawniony do odliczenia VAT na zasadach ogólnych...
 2. Czy czynności wykonywane przez Wnioskodawcę na podstawie umowy koprodukcji jako wkład niefinansowy w realizację produkcji Filmu będą stanowić odpłatne świadczenie usług w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 8 ust. 1 Ustawy o VAT...
 3. Czy kwoty będące dochodem z tytułu eksploatacji Filmu przypadającym na Koproducenta stanowią wynagrodzenie za świadczenie usług przez Koproducenta na rzecz Producenta...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Stanowisko Spółki w zakresie pytania numer 1.

Przeniesienie udziału w prawach autorskich do Filmu przez Producenta w wykonaniu umowy koprodukcji będzie stanowić odpłatne świadczenie usług w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 8 ust. 1 Ustawy o VAT. Usługodawcą w takiej sytuacji będzie Producent, natomiast usługobiorcą Wnioskodawca. W związku z tym Wnioskodawca nabywając usługę będzie uprawniony do odliczenia podatku VAT wykazanego na fakturach wystawionych przez Producenta z tego tytułu.

Stanowisko Spółki w zakresie pytania numer 2

Czynności wykonywane przez Wnioskodawcę na podstawie umowy koprodukcji jako wkład niefinansowy w realizację produkcji Filmu będą stanowić odpłatne świadczenie usług w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 8 ust. 1 Ustawy o VAT.

Stanowisko Spółki w zakresie pytania numer 3

Kwoty będące dochodem z tytułu eksploatacji Filmu przypadającym na Koproducenta stanowią wynagrodzenie za świadczenie usług przez Koproducenta na rzecz Producenta.

Ad. 1.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 Ustawy o VAT opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Natomiast w myśl art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę w jakiej dokonano czynności prawnej.

Zgodnie z powyższym Ustawa o VAT wskazuje jako usługę każde świadczenie, które nie stanowi dostawy w rozumieniu art. 7 tej ustawy. Podkreślić należy, iż usługą będzie tylko takie świadczenie, w przypadku którego istnieje bezpośredni konsument, odbiorca świadczenia odnoszący korzyść o charakterze majątkowym.

Określona czynność podlega opodatkowaniu, gdy jest wykonywana w ramach umowy zobowiązaniowej, a jedna ze stron transakcji może zostać uznana za bezpośredniego odbiorcę beneficjenta tej czynności. Dodatkowo konieczne jest istnienie związku pomiędzy otrzymywaną płatnością a świadczeniem na rzecz dokonującego płatności, aby można było powiedzieć, że płatność następuje w zamian za to świadczenie.

Podsumowując, aby dana transakcja niebędąca dostawą towarów stanowiła świadczenie usług podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT muszą zaistnieć łącznie następujące warunki:

 • zaistnienie samego świadczenia,
 • świadczenie musi być wykonywane na czyjąś rzecz,
 • świadczenie musi mieć charakter odpłatny.

Dla rozstrzygnięcia kwestii opodatkowania podatkiem VAT przeniesienia udziału w prawach autorskich do Filmu konieczne jest przedstawienie pojęć pochodzących z Ustawy o kinematografii oraz Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm. dalej: „Ustawa o prawach autorskich”).

Stosownie do art. 5 pkt 5 Ustawy o kinematografii koproducent filmu to podmiot, który wspólnie z producentem organizuje, prowadzi i ponosi odpowiedzialność za produkcję filmu lub który współfinansuje produkcję filmu oraz nabywa współudział w autorskich prawach majątkowych.

Natomiast przepis art. 5 pkt 6 Ustawy o kinematografii stanowi, iż producent filmu to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33 § 1 Kodeksu cywilnego, która podejmuje inicjatywę, faktycznie organizuje, prowadzi i ponosi odpowiedzialność za kreatywny, organizacyjny i finansowy proces produkcji filmu.

Z kolei Ustawa o prawach autorskich w art. 8 ust 1. przewiduje, iż prawo autorskie przysługuje twórcy, o ile ustawa nie stanowi inaczej. Rozdział 6 tejże ustawy zawiera przepisy szczególne dotyczące utworów audiowizualnych.

Według przepisu art. 69 Ustawy o prawach autorskich wynika, że współtwórcami utworu audiowizualnego są osoby, które wniosły wkład twórczy w jego powstanie, a w szczególności: reżyser, operator obrazu, twórca adaptacji utworu literackiego, twórca stworzonych dla utworu audiowizualnego utworów muzycznych lub słowno -muzycznych oraz twórca scenariusza.

Ponadto na podstawie przepisu art. 70 ust. 1 ww. ustawy domniemywa się, że producent utworu audiowizualnego nabywa na mocy umowy o stworzenie utworu albo umowy o wykorzystanie już istniejącego utworu wyłączne prawa majątkowe do eksploatacji tych utworów w ramach utworu audiowizualnego jako całości. Tylko producent jest stroną stosownych umów z twórcami utworów wkładowych i jedynym podmiotem, który jest uprawniony do powoływania się na domniemanie z ww. przepisu. Producent skupia pełnię praw do eksploatacji dzieła jako całości i zgodnie z prawem może część tych praw przenieść na osoby trzecie w drodze umowy.

W sytuacji będącej przedmiotem niniejszego wniosku Wnioskodawca będący koproducentem wraz z Producentem będą produkować Film. Zawierane umowy będą stanowić typ umów zobowiązaniowych do przeniesienia części przysługujących Producentowi praw do eksploatacji Filmu. Producent będzie producentem wykonawczym i będzie odpowiedzialny przede wszystkim za wykonanie i organizację produkcji Filmu. Wnioskodawca zobowiązany będzie do wniesienia wkładu finansowego oraz w niektórych przypadkach również niefinansowego w produkcję Filmu.

Biorąc pod uwagę warunki zdarzenia przyszłego oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy należy stwierdzić, iż zachodzą wszystkie przesłanki istotne z punktu widzenia przepisów Ustawy o VAT, to jest wykonanie usługi na rzecz określonego podmiotu za wynagrodzeniem stanowiącym ekwiwalent wykonanego świadczenia. W opisanym zdarzeniu przyszłym wystąpi świadczenie, którego bezpośrednim konsumentem będzie Wnioskodawca jako odbiorca świadczenia odnoszący korzyść. Producent na mocy art. 70 Ustawy o prawach autorskich nabędzie na mocy domniemania wyłączne prawa majątkowe do eksploatacji Filmu, a następnie przeniesie część tych praw na Wnioskodawcę będącego Koproducentem. Świadczeniem jest przekazanie przez Producenta Wnioskodawcy udziału w autorskich prawach majątkowych do Filmu oraz związany z tym udział w przychodach z tytułu eksploatacji tego Filmu. Wkład finansowy w produkcję Filmu wnoszony przez Wnioskodawcę w zamian za nabycie praw do Filmu pełni w funkcję wynagrodzenia. Wynagrodzenie to jest bezpośrednio związane z wykonaniem usługi przez Producenta. Wnioskodawca bez zapłaty umówionego wynagrodzenia nie nabyłby części autorskich praw majątkowych do Filmu, ani także żadnego innego świadczenia określonego Umową. Oznacza to, iż czynności przeniesienia praw autorskich praw majątkowych do Filmu dokonywane pomiędzy Producentem, a Wnioskodawcą są odpłatne i w konsekwencji podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT.

Stanowisko takie znajduje potwierdzenie m.in. w Interpretacji Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. sygn. PTB/033/229/751/SBA/12/RD-20109, indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 15 września 2011 r. sygn. IPPP2/443-735/11-2/IZ, odpowiedzi podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów na interpelację nr 24367 w sprawie opodatkowania podatkiem VAT czynności podejmowanych w ramach umowy koprodukcyjnej.

W związku z powyższym na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT Wnioskodawcy przysługiwać będzie prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT wykazanego na fakturze wystawionej przez Producenta ponieważ nabyte autorskie prawa majątkowe do Filmu będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Ad. 2.

Biorąc pod uwagę wyjaśnienia wskazane w uzasadnieniu stanowiska Spółki w zakresie pytania numer 1 należy stwierdzić, iż czynności wykonywane przez Wnioskodawcę na podstawie umowy koprodukcji jako wkład niefinansowy w realizację produkcji Filmu będą stanowić odpłatne świadczenie usług w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 8 ust. 1 Ustawy o VAT. Czynności te będą wykorzystywane przy produkcji Filmu. Odbiorcą, beneficjentem tego świadczenia będzie Producent odpowiedzialny za wykonanie i organizację produkcji Filmu, u którego powstanie produkt finalny Film, do którego prawa będą rozdzielane. Wnioskodawca będący Koproducentem będzie tym samym wykonywał usługi na rzecz Producenta. Wnioskodawcy z tytułu wykonywania wskazanych czynności będzie przysługiwać wynagrodzenie w postaci udziału w autorskich prawach majątkowych.

Mając na uwadze powyższy stan faktyczny, gdzie Wnioskodawca zawiera z Producentem umowę koprodukcyjną na produkcję Filmu, według której Spółka będzie wykonywała określone czynności na rzecz Producenta w zamian za wynagrodzenie, należy stwierdzić, iż w sytuacji takiej wystąpiły wszystkie konieczne elementy świadczenia opodatkowanego podatkiem od towarów i usług, określone w art. 8 Ustawy o VAT. Występuje świadczenie w postaci np. poszukiwania sponsorów, product placementu dla Filmu, odbiorca — beneficjent świadczenia jakim jest Producent odnoszący korzyści z tego tytułu oraz świadczenie ma charakter odpłatny, bowiem Wnioskodawcy przysługuje z tego tytułu wynagrodzenie (udział w prawach majątkowych). Tym samym czynności wykonywane przez Wnioskodawcę na podstawie umowy koprodukcji jako wkład niefinansowy w realizację produkcji Filmu będą stanowić odpłatne świadczenie usług w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 8 ust. 1 Ustawy o VAT. Usługodawcą będzie Wnioskodawca, natomiast usługobiorcą Producent.

Ad. 3.

Koproducent jako współwłaściciel praw majątkowych uprawniony jest do części zysku z eksploatacji Filmu. Ponieważ to Producent będzie występować wobec osób trzecich jako osoba dysponująca prawami do eksploatacji Filmu spełniona będzie przesłanka wskazana w art. 8 ust. 2a Ustawy o VAT. Zgodnie bowiem z tym przepisem: „w przypadku gdy podatnik, działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, przyjmuje się, że ten podatnik sam otrzymał i wyświadczył te usługi”. Zatem Wnioskodawca, działając jako Koproducent powinien wystawiać na rzecz Producenta faktury zawierające podatek VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz .U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.