FIFO | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to FIFO. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
lip

Istota:

Czy dla celów rozliczenia zwolnienia (ustalenia dochodów uzyskanych w związku z działalnością strefową, które korzystają ze zwolnienia), prawidłowe będzie przyjęcie metody FIFO jako metody rozchodu wyrobów gotowych z magazynu?

Fragment:

(...) z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia. W związku z powyższym, liczba towaru odpowiadająca liczbie wyrobów gotowych danego rodzaju wyprodukowana do dnia 18.01.2008 r. stanowi towary „pozastrefowe” i jako rozchodowana z magazynu wyrobów gotowych w pierwszej kolejności generować będzie dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. Na marginesie tut. Organ zwraca uwagę, iż metoda FIFO ma tylko i wyłącznie zastosowanie do kolejności wyceny wyrobów gotowych, natomiast sama ich wycena oraz potrącalność jako koszty uzyskania przychodów powinny odbywać się zgodnie z zasadami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z (...)

2011
1
cze

Istota:

Zbycie papierów wartościowych.

Fragment:

(...) że każdorazowo zbycie dotyczy kolejno papierów wartościowych nabywanych najwcześniej. Zasadę o której mowa w zdaniu pierwszym, stosuje się odrębnie dla każdego rachunku papierów wartościowych. Jak wynika z treści powołanego przepisu metoda ta ma zastosowanie odrębnie do każdego z rachunków posiadanych przez podatnika, na którym są zdeponowane papiery wartościowe. Istotnym jest także, że do ustalania dochodu z odpłatnego zbycia papierów wartościowych według metody FIFO brane są tylko papiery zdeponowane na rachunku podatnika i dostępne mu w dniu dokonania zlecenia sprzedaży. Tak więc papiery zablokowane (zastawione) nie są brane pod uwagę dla określenia ceny nabycia. Z przedstawionego przez Wnioskodawcę stanu faktycznego wynika, że możliwe jest ustalenie daty i ceny nabycia papierów wartościowych, które stały się przedmiotem sprzedaży. Zatem, w przedmiotowej sytuacji ustalenie dochodu z odpłatnego zbycia papierów wartościowych winno (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy zasadę FIFO należy stosować przy odpłatnym zbyciu akcji celem umorzenia?

Fragment:

(...) wskazać, iż odpłatne zbycie celem umorzenia jest odpłatnym zbyciem, o którym mowa w art. 24 ust. 10 ww. ustawy, zaś dochód z umorzenia udziałów lub akcji powstaje w innych sytuacjach (gdy te instrumenty nie są zbywane na rzecz spółki przed umorzeniem). W związku z powyższym słuszne jest stanowisko Spółki, iż zarówno w przypadku ustalania wysokości dochodu z odpłatnego zbycia akcji i udziałów celem umorzenia jak też dochodu z umorzenia akcji należy stosować zasadę FIFO. (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy w przypadku gdy Spółka nabyła świadectwa pochodzenia po różnych cenach, prawidłowe jest stosowanie metody rozchodu FIFO do określenia wartości kosztów uzyskania przychodów z tytułu zbycia świadectw pochodzenia?

Fragment:

(...) wyżej przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Stosując inne metody dla ustalenia wysokości dochodu, a w konsekwencji prawidłowego określenia zobowiązania w podatku dochodowym od osób prawnych (np. zawartych w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości), Spółka winna mieć zatem na uwadze, pierwszeństwo zasad zawartych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych oraz w przepisach wykonawczych do tej ustawy. Stosowanie innych instytucji, w tym metody FIFO nie przewidzianych przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przewidzianych natomiast przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 ze zm.) i w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.), nie może pozostawać w sprzeczności i w kolizji z regulacjami przyjętymi w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. (...)

2011
1
kwi

Istota:

Ustalenie dochodu metodą FIFO w związku ze sprzedażą akcji.

Fragment:

(...) zbycie dotyczy kolejno papierów wartościowych nabywanych najwcześniej. Zasadę o której mowa w zdaniu pierwszym, stosuje się odrębnie dla każdego rachunku papierów wartościowych. Mając na uwadze treść powołanego przepisu tut. organ wyjaśnia, że jedyniew przypadku wskazanym w w/w przepisie należy stosować wspomnianą zasadę. W sytuacji, kiedy znane są ceny nabycia poszczególnych akcji dla ustalenia dochodu bierze się pod uwagę te ceny bez potrzeby stosowania metody FIFO. Skoro, jak przedstawiono w zapytaniu znane są wszystkie koszty uzyskania dotyczące sprzedaży tych akcji, domniemywać należy, że także i ceny ich nabycia, tak więc przedstawione stanowisko w tej kwestii jest słuszne. Powyższą interpretację wydano w oparciu o stan faktyczny przedstawiony w ww. wniosku oraz zgodnie ze stanem prawnym obowiązującym na dzień wydania interpretacji. Zgodnie z art. 14b § 1 ww. ustawy Ordynacja podatkowa interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, (...)