FIFO | Interpretacje podatkowe

FIFO | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to FIFO. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy dla celów rozliczenia zwolnienia (ustalenia dochodów uzyskanych w związku z działalnością strefową, które korzystają ze zwolnienia), prawidłowe będzie przyjęcie metody FIFO jako metody rozchodu wyrobów gotowych z magazynu?
Fragment:
(...) z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia. W związku z powyższym, liczba towaru odpowiadająca liczbie wyrobów gotowych danego rodzaju wyprodukowana do dnia 18.01.2008 r. stanowi towary „pozastrefowe” i jako rozchodowana z magazynu wyrobów gotowych w pierwszej kolejności generować będzie dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. Na marginesie tut. Organ zwraca uwagę, iż metoda FIFO ma tylko i wyłącznie zastosowanie do kolejności wyceny wyrobów gotowych, natomiast sama ich wycena oraz potrącalność jako koszty uzyskania przychodów powinny odbywać się zgodnie z zasadami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z (...)
2011
1
lip

Istota:
Zbycie papierów wartościowych.
Fragment:
(...) że każdorazowo zbycie dotyczy kolejno papierów wartościowych nabywanych najwcześniej. Zasadę o której mowa w zdaniu pierwszym, stosuje się odrębnie dla każdego rachunku papierów wartościowych. Jak wynika z treści powołanego przepisu metoda ta ma zastosowanie odrębnie do każdego z rachunków posiadanych przez podatnika, na którym są zdeponowane papiery wartościowe. Istotnym jest także, że do ustalania dochodu z odpłatnego zbycia papierów wartościowych według metody FIFO brane są tylko papiery zdeponowane na rachunku podatnika i dostępne mu w dniu dokonania zlecenia sprzedaży. Tak więc papiery zablokowane (zastawione) nie są brane pod uwagę dla określenia ceny nabycia. Z przedstawionego przez Wnioskodawcę stanu faktycznego wynika, że możliwe jest ustalenie daty i ceny nabycia papierów wartościowych, które stały się przedmiotem sprzedaży. Zatem, w przedmiotowej sytuacji ustalenie dochodu z odpłatnego zbycia papierów wartościowych winno (...)
2011
1
cze

Istota:
Czy zasadę FIFO należy stosować przy odpłatnym zbyciu akcji celem umorzenia?
Fragment:
(...) wskazać, iż odpłatne zbycie celem umorzenia jest odpłatnym zbyciem, o którym mowa w art. 24 ust. 10 ww. ustawy, zaś dochód z umorzenia udziałów lub akcji powstaje w innych sytuacjach (gdy te instrumenty nie są zbywane na rzecz spółki przed umorzeniem). W związku z powyższym słuszne jest stanowisko Spółki, iż zarówno w przypadku ustalania wysokości dochodu z odpłatnego zbycia akcji i udziałów celem umorzenia jak też dochodu z umorzenia akcji należy stosować zasadę FIFO. (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy w przypadku gdy Spółka nabyła świadectwa pochodzenia po różnych cenach, prawidłowe jest stosowanie metody rozchodu FIFO do określenia wartości kosztów uzyskania przychodów z tytułu zbycia świadectw pochodzenia?
Fragment:
(...) wyżej przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Stosując inne metody dla ustalenia wysokości dochodu, a w konsekwencji prawidłowego określenia zobowiązania w podatku dochodowym od osób prawnych (np. zawartych w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości), Spółka winna mieć zatem na uwadze, pierwszeństwo zasad zawartych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych oraz w przepisach wykonawczych do tej ustawy. Stosowanie innych instytucji, w tym metody FIFO nie przewidzianych przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przewidzianych natomiast przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 ze zm.) i w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.), nie może pozostawać w sprzeczności i w kolizji z regulacjami przyjętymi w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. (...)
2011
1
kwi

Istota:
Ustalenie dochodu metodą FIFO w związku ze sprzedażą akcji.
Fragment:
(...) zbycie dotyczy kolejno papierów wartościowych nabywanych najwcześniej. Zasadę o której mowa w zdaniu pierwszym, stosuje się odrębnie dla każdego rachunku papierów wartościowych. Mając na uwadze treść powołanego przepisu tut. organ wyjaśnia, że jedyniew przypadku wskazanym w w/w przepisie należy stosować wspomnianą zasadę. W sytuacji, kiedy znane są ceny nabycia poszczególnych akcji dla ustalenia dochodu bierze się pod uwagę te ceny bez potrzeby stosowania metody FIFO. Skoro, jak przedstawiono w zapytaniu znane są wszystkie koszty uzyskania dotyczące sprzedaży tych akcji, domniemywać należy, że także i ceny ich nabycia, tak więc przedstawione stanowisko w tej kwestii jest słuszne. Powyższą interpretację wydano w oparciu o stan faktyczny przedstawiony w ww. wniosku oraz zgodnie ze stanem prawnym obowiązującym na dzień wydania interpretacji. Zgodnie z art. 14b § 1 ww. ustawy Ordynacja podatkowa interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, (...)
2011
1
kwi
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > FIFO
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.