Fakturowanie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to fakturowanie. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
9
sty

Istota:

Faktury selfbilingowe

Fragment:

Z przepisu art. 219a Dyrektywy wynika, że bez uszczerbku dla art. 244-248 zastosowanie ma, co następuje: Fakturowanie podlega przepisom mającym zastosowanie w państwie członkowskim uznawanym za państwo dostawy towarów lub wykonania usług zgodnie z przepisami tytułu V. W drodze odstępstwa od pkt 1 fakturowanie podlega przepisom mającym zastosowanie w państwie członkowskim, w którym dostawca lub usługodawca ma siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, z którego wykonywana jest dostawa towaru lub świadczona usługa, albo, w przypadku braku takiej siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, w państwie członkowskim, w którym dostawca lub usługodawca ma stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu, w przypadku gdy: dostawca lub usługodawca nie ma siedziby w państwie członkowskim uznawanym za państwo dostawy towarów lub wykonania usług, zgodnie z przepisami tytułu V, lub gdy jego przedsiębiorstwo w tym państwie członkowskim nie uczestniczy w tej transakcji dostawy towarów lub świadczenia usług w rozumieniu art. 192a, a osobą zobowiązaną do zapłaty VAT jest osoba, której dostarczane są towary lub na rzecz której świadczone są usługi. Jednak w przypadku gdy fakturę wystawia nabywca lub usługobiorca (samofakturowanie), stosuje się pkt 1; uznaje się, że dostawa towarów lub świadczenie usług nie odbywają się wewnątrz Wspólnoty, zgodnie z przepisami tytułu V.

2012
20
sty

Istota:

Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntów.

Fragment:

Powyższy przepis jest odstępstwem od ogólnej zasady powstania obowiązku podatkowego określonej w art. 19 ust. 1 i ust. 4 ustawy o VAT, zgodnie z którą obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 2-21, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1. Jeżeli dostawa towaru lub wykonanie usługi powinny być potwierdzone fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7 dniu, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że w dniu 15 lipca 2005r. na podstawie aktu notarialnego Burmistrz Miasta ustanowił prawo użytkowania wieczystego gruntu na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej. Pierwsza opłata roczna została opodatkowana podatkiem od towarów i usług VAT ze stawką 22%. Kolejne opłaty roczne w latach 2006 - 2010 również zostały opodatkowane podatkiem VAT ze stawką 22%. Zarówno przy ustanowieniu użytkowania wieczystego jak i z tytułu płatności opłat rocznych wystawiane są faktury VAT, na których termin sprzedaży określany jest odpowiednio na dzień 15 lipca 2005 - zgodnie z aktem notarialnym i na 1 marca, roku którego dotyczy zapłata z terminem płatności wynikającym z ogólnych przepisów tj. 31 marca danego roku. W grudniu 2010r. dokonana została nowa wycena przedmiotowej nieruchomości i zgodnie z obowiązującymi przepisami zaktualizowano opłatę roczną która nadal wynosi 3% wartości gruntu.

2011
1
lip

Istota:

Wystawianie przez Wnioskodawcę faktur korygujących w formie papierowej w stosunku do faktur pierwotnych wystawionych elektronicznie

Fragment:

Kwestia ta rozstrzygnięta została również przez Naczelny Sąd Administracyjny, który w wyroku z dnia 18 września 2008r., sygn. akt: I FSK 163/08, wskazał iż przepis § 5 ust. 2 ww. rozporządzenia nie odnosi się tylko do przeszkód przemijających, o czym świadczy jego wykładnia gramatyczna. W przepisie tym bowiem użyto sformułowania „ Wystawianie ”, a nie „ wystawienie ”. „ Wystawianie ” jest zaś czynnością mnogą, nie odnoszącą się do pojedynczego przypadku. Przepis ten nie wymienia przeszkód technicznych, wobec czego należy w tym zakresie odnieść się do znaczenia tego pojęcia w języku potocznym. Według "Słownika Języka Polskiego" pod redakcją M. Szymczaka PWN 1995 r. "przeszkoda - to co przeszkadza, utrudnia, uniemożliwia osiągnięcie celu", a "techniczny - to odnoszący się do techniki, stosowany w technice". Ze względu na znaczenie sformułowań użytych w § 5 ust. 2 rozporządzenia nie powinno budzić wątpliwości, że przeszkodą techniczną są możliwości systemu stosowanego przy przesyłaniu faktur drogą elektroniczną. Skoro w systemie zalecanym przez Radę WE brak jest istniejącego standardu komunikatu EDI, pozwalającego na przetłumaczenie wystawionej faktury korygującej na standard pozwalający na odczytanie komunikatu przez system informatyczny innego odbiorcy, to jest to przeszkoda techniczna, mieszcząca się w dyspozycji § 5 ust. 2 rozporządzenia, pozwalająca wystawcy w takiej sytuacji na wystawianie faktur korygujących w formie pisemnej.

2011
1
cze

Istota:

Powstanie obowiązku podatkowego z tytułu wpłat oraz fakturowania.

Fragment:

Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku. W myśl art. 29 ust. 2 ustawy w przypadku pobrania zaliczek (zadatków, przedpłat, rat) obrotem jest również kwota otrzymanych zaliczek, zadatków, przedpłat lub rat, pomniejszona o przypadającą od nich kwotę podatku. Przepisy podatkowe w zakresie podatku od towarów i usług nie zawierają definicji zaliczki. Zgodnie ze Słownikiem Języka Polskiego PWN (Wydawnictwo Naukowe PWN – Warszawa 1996) „ zaliczka ” jest to część należności wypłacana z góry na poczet należności, „ zadatek ” to suma pieniędzy dawana przy zawieraniu umowy w celu zapewnienia jej wykonania (zaliczka na poczet należności), „ przedpłata ” to określona suma pieniędzy wpłacana regularnie, w ustalonych terminach, w celu zapewnienia sobie otrzymania jakiegoś towaru, a „ rata ” to część należności pieniężnej, płatna w oznaczonym terminie. Z przytoczonych wyżej definicji: zaliczki, zadatku, przedpłaty i raty wynika, iż wiążą się one z przekazaniem kontrahentowi środków pieniężnych do jego dyspozycji . Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca zawiera umowy dzierżawy gruntu z osobami fizycznymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą.

2011
1
maj

Istota:

Czy przysługuje odliczenie podatku VAT, w przypadku opodatkowania nadwyżki towaru w sytuacji, gdy ta nadwyżka nie zostanie zafakturowana przez kontrahenta?
Czy firma może nie korygować faktur wewnętrznych, a otrzymaną od kontrahenta notę księgową potraktować jako obrót nie podlegający VAT?

Fragment:

(...) księgową potraktować jako obrót nie podlegający VAT. W ocenie Podatnika, w opisanych przypadkach Spółka może w ogóle nie dokonywać korekty obrotu wewnątrzwspólnotowego, tym bardziej, że składając informację podsumowującą pierwotnie ujmowane są kwoty z faktur. Kwoty te zgodne są z kwotami deklarowanymi przez kontrahenta zagranicznego. Naczelnik tut. Urzędu przedstawia następującą ocenę prawną opisanego zagadnienia. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz: U. Nr 54, poz. 535 ze zm.); opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega wewnatrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju. Podstawą opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów jest kwota, jaką nabywający jest obowiązany zapłacić - zgodnie z art. 31 ww. ustawy. Prawo do obniżenia podatku należnego w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów powstaje zgodnie z brzmieniem art. 86 ust. 10 pkt 2 ww, ustawy w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy u nabywcy. Pomimo, że ilość otrzymanego towaru z tytułu dokonanego nabycia wewnątrzwspólnotowego może odbiegać od ilości wskazanej na fakturze kontrahenta, to jednak do chwili nie skorygowania tej dostawy nie występuje podstawa do korygowania tej czynności we własnym zakresie przez Podatnika.

2011
1
maj

Istota:

Czy wystawienie przez spółkę faktury VAT dokumentującej nie otrzymaną jeszcze zaliczkę na poczet ceny zakupu jest zgodne z art. 106 ust. 3 ustawy o VAT?

Fragment:

Zgodnie z art. 106 ust. 1 i 3 ustawy o VAT podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku,kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16. Przepis ten stosuje się odpowiednio do części należności otrzymywanych przed wydaniem towarów lub wykonaniem usługi. Na podstawie art. 88 ust. 3a pkt 4 lit. a ustawy o VAT nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku, gdy wystawione faktury, faktury korygujące lub dokumenty celne stwierdzają czynności, które nie zostały dokonane-w części dotyczącej tych czynności.Przedmiotowa faktura nie stwierdza zarówno sprzedaży towarów, jak i świadczenia usług. Nie potwierdza również otrzymania zaliczki. Tym samym, w świetle ww. przepisów nie daje ona uprawnień nabywcy do skorzystania z prawa odliczenia podatku z niej wynikającego. Powyższa interpretacja: - dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę, traci swoją moc z chwilą zmiany przepisów jej dotyczących; - nie jest wiążąca dla podmiotu podatnika, wiąże natomiast właściwe dla Wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej.

2011
1
maj

Istota:

Podatnik stoi na stanowisku, iż opisane we wniosku prace badawcze nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Fragment:

Podkreślić należy, iż działanie takie zgodne jest z zasadami wykładni oświadczeń woli stron umów cywilnoprawnych zawartymi w art. 65 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). Zgodnie z art. 65 § 1 ww. ustawy, oświadczenie woli należy tak tłumaczyć, jak tego wymagają ze względu na okoliczności, w których złożone zostało, zasady współżycia społecznego oraz ustalone zwyczaje. Stosownie natomiast do art. 65 § 2 przywoływanej ustawy, w umowach należy raczej badać, jaki był zgodny zamiar stron i cel umowy, aniżeli opierać się na jej dosłownym brzmieniu. Wykładnia umów dołączonych do złożonego przez Podatnika wniosku byłaby zatem wykraczającą poza zakres właściwości rzeczowej organu podatkowego, wynikającej z regulacji art. 14 a § 1 Ordynacji podatkowej. Tut. organ podatkowy udzielając niniejszej odpowiedzi nie dokonał zatem analizy dołączonych do wniosku umów, opierając się w tym zakresie na ich wykładni, dokonanej przez wnioskującą Uczelnię. Stosownie do art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

2011
1
maj

Istota:

Czy w związku z dostawami towarów dokonanymi przez Spółkę na rzecz ARR, udokumentowanymi fakturami wystawionymi przez podmiot nieuprawniony, Spółka jest uprawniona do wystawienia w chwili obecnej prawidłowych faktur VAT, lecz ze wskazaniem jako daty sprzedaży dnia, w którym towar został wydany?

Fragment:

W związku z zaistniałym stanem faktycznym, zdaniem Spółki, w celu wyeliminowania zaistniałych nieprawidłowości powinny zostać podjęte następujące działania: - Spółka zwróci Agencji Rynku Rolnego kopie faktur wystawionych przez nabywcę w imieniu i na rachunek Spółki, - Agencja Rynku Rolnego anuluje faktury wystawione w imieniu i na rachunek Spółki, - Spółka wystawi prawidłowe faktury dokumentujące dokonaną sprzedaż. Ustosunkowując się do przedstawionej powyżej kwestii, stwierdza się co następuje: Stosownie do przepisu art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16. Zgodnie z powyższym, na podmiocie dokonującym sprzedaży ciąży co do zasady obowiązek udokumentowania czynności podlegającej opodatkowaniu stosowną fakturą VAT. Odstępstwo od tej zasady wprowadza przepis § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.

2011
1
kwi

Istota:

Zapytanie dotyczy sprzedaży o charakterze ciągłym.

Fragment:

(...) bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16. W § 9 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 kwietnia 2005r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 95, poz.798)- zwane dalej "rozporządzeniem", ograniczono możliwość określania daty sprzedaży poprzez podawanie jedynie miesiąca i roku sprzedaży, do przypadków sprzedaży o charakterze ciągłym - nie definiując jednak tego pojęcia. Zdaniem tutejszego organu podatkowego, wobec braku legalnej definicji "ciągłości sprzedaży" w przepisach prawa podatkowego, pod pojęciem sprzedaży o charakterze ciągłym, w ujęciu przepisów § 9 ust. 1 pkt 3 w/w rozporządzenia, należy rozumieć wynikające ze zobowiązania o charakterze ciągłym, świadczenie polegające na stałym i powtarzalnym (trwałym) zachowaniu strony zobowiązanej do świadczenia. Zobowiązanie to wytwarza taki stosunek prawny, który może choć nie musi być oznaczony terminem (dostawa, najem, dzierżawa, przechowanie, spółka, itp.).

2011
1
kwi

Istota:

Czy można uznać, że integralność treści faktury jest zachowana w przypadku, gdy wydruk faktury na ekran monitora lub na papier (w czasie kontroli, na żądanie US) ma w systemach komputerowych Spółki taką samą treść, lecz inną formę graficzną niż w systemie komputerowym dostawcy?

Fragment:

(...) zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług z dnia 27 kwietnia 2004r. (Dz.U. nr 97, póz. 971). Należy podkreślić, że przesłane dane zgodne będą z zasadami wystawiania faktur oraz zabezpieczone zostaną poprzez EDI natomiast sam wzór wydruku faktury pozostaje bez znaczenia.Mając na uwadze powyższe rozważania, można stwierdzić, że:Jeżeli faktura przesłana drogą elektroniczną została zabezpieczona poprzez procedury EDI lub kwalifikowany podpis elektroniczny, po wydrukowaniu w celu kontroli faktura nie musi mieć tej samej formy (wzoru graficznego), jaką zastosował sprzedawca, najważniejsze jest natomiast, aby dane z faktury sprzedawcy i nabywcy były te same. IV.Ocena prawna stanowiska Wnioskodawcy w przedstawionym stanie faktycznym i prawnym Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U. Nr 133, poz. 1119) określa:1.sposoby i warunki wystawiania faktur w formie elektronicznej,2. zasady przechowywania oraz tryb udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej faktur przesłanych drogą elektroniczną.