Fakturowanie | Interpretacje podatkowe

Fakturowanie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to fakturowanie. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntów.
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 11 kwietnia 2011r. (data wpływu 15 kwietnia 2011r.), uzupełnionym pismem, które wpłynęło do tut. organu w dniu 15 lipca 2011r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntów – jest: prawidłowe w części dotyczącej opodatkowania podatkiem VAT w wysokości 22% opłat rocznych za użytkowanie wieczyste od dnia 1 stycznia 2011r., prawidłowe w części (...)
2012
20
sty

Istota:
Wystawianie przez Wnioskodawcę faktur korygujących w formie papierowej w stosunku do faktur pierwotnych wystawionych elektronicznie
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 5 maja 2009r. (data wpływu 13 maja 2009r.), uzupełnionym pismem 26 czerwca 2009r. (data wpływu 30 czerwca 2009r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wystawiania przez Wnioskodawcę faktur korygujących w formie papierowej w stosunku do faktur pierwotnych wystawionych elektronicznie – jest nieprawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 13 maja 2009r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa (...)
2011
1
lip

Istota:
Powstanie obowiązku podatkowego z tytułu wpłat oraz fakturowania.
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 24 września 2008 r. (data wpływu 29 września 2008 r.) uzupełnionym pismem z dnia 3 grudnia 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie powstania obowiązku podatkowego z tytułu otrzymanych wpłat oraz sposobu ich fakturowania - jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 29 września 2008 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i (...)
2011
1
cze

Istota:
Czy przysługuje odliczenie podatku VAT, w przypadku opodatkowania nadwyżki towaru w sytuacji, gdy ta nadwyżka nie zostanie zafakturowana przez kontrahenta?
Czy firma może nie korygować faktur wewnętrznych, a otrzymaną od kontrahenta notę księgową potraktować jako obrót nie podlegający VAT?
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie działając na podstawie art. 14 a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t j.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm. ) po rozpatrzeniu wniosku Strony z dnia 28.10.2005 r. (doręczonego w dniu 07.11.2005 r.), uzupełnionego w dniu 28.12.2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług stwierdza,że przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe. UZASADNIENIE Podatnik przedstawia następujący stan faktyczny: Wnioskodawca nabywa z krajów Unii Europejskiej towary akcyzowe zharmonizowane, które są zwolnione z akcyzy - Firma posiada pozwolenie na prowadzenie składu podatkowego. Towary te mają postać cieczy i są transportowane w specjalnie do tego przeznaczonych cysternach. Ponieważ samej cieczy nie da się zważyć najpierw ważona jest cysterna razem z towarem, a (...)
2011
1
maj

Istota:
Czy wystawienie przez spółkę faktury VAT dokumentującej nie otrzymaną jeszcze zaliczkę na poczet ceny zakupu jest zgodne z art. 106 ust. 3 ustawy o VAT?
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego, działając na podstawie art. 14a § 1, oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60, ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Strony wniesionego w dniu 20.07.2005 r. i uzupełnionego w dniu 19.08.2005 r., w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług stwierdza, że przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe. UZASADNIENIE Wnioskiem z dnia 20.07.2005 r., uzupełnionym w dniu 19.08.2005 r. Spółka zwróciła się do tut. Urzędu Skarbowego z zapytaniem w sprawie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktury wystawionej przez kontrahenta przed otrzymaniem zaliczki na poczet zakupu towarów. (Kontrahent otrzymał zaliczkę po wystawieniu i doręczeniu Spółce faktury). W ocenie Wnioskodawcy wystawienie faktury VAT przez sprzedawcę przed otrzymaniem kwoty zaliczki jest przedwczesne i nie (...)
2011
1
maj

Istota:
Podatnik stoi na stanowisku, iż opisane we wniosku prace badawcze nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Poznaniu, działając na podstawie przepisów art. 14 a § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, postanawia uznać za prawidłowy pogląd Podatnika, wyrażony w złożonym wniosku. UZASADNIENIE Z przedstawionego w złożonym wniosku stanu faktycznego wynika, iż Wnioskująca, będąca uczelnią wyższą, podpisała w listopadzie 2005 r. z Instytutem Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN trzy umowy (zadania badawcze). Zadania badawcze wchodzą w skład projektu zamawianego przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji, przyjętego do finansowania na podstawie konkursu. Ministerstwo podpisało umowę finansowania projektu z Instytutem. Za pośrednictwem Instytutu Podatnik otrzymuje środki na realizację ww. zadań (...)
2011
1
maj

Istota:
Czy w związku z dostawami towarów dokonanymi przez Spółkę na rzecz ARR, udokumentowanymi fakturami wystawionymi przez podmiot nieuprawniony, Spółka jest uprawniona do wystawienia w chwili obecnej prawidłowych faktur VAT, lecz ze wskazaniem jako daty sprzedaży dnia, w którym towar został wydany?
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Poznaniu, działając na podstawie przepisów art. 14 a § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, postanawia uznać za prawidłowy pogląd Podatnika, wyrażony w złożonym wniosku. UZASADNIENIE Z przedstawionego w złożonym wniosku stanu faktycznego wynika, że przedmiotem działalności Spółki jest produkcja cukru, środków słodzących oraz innych produktów, w szczególności dla sektora paszowego. Jednym z odbiorców produktów Spółki jest Agencja Rynku Rolnego. W związku ze znaczną ilością dostaw do Agencji Rynku Rolnego, Spółka podjęła decyzję o zawarciu umowy dotyczącej fakturowania dostaw przez Agencję Rynku Rolnego w imieniu i na rachunek Spółki. Umowa została zawarta w dniu 25 (...)
2011
1
maj

Istota:
Zapytanie dotyczy sprzedaży o charakterze ciągłym.
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zmianami) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 10.10.2005r (data wpływu do tut. urzędu), żądającego udzielenia pisemnej interpretacji art. 19 ust. 4, art. 86 ust. 10 pkt 1, art.106 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) oraz § 9 ust. 1 pkt 3, § 13 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 kwietnia 2005r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 95, poz.798)Naczelnik Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu stwierdza, że stanowisko wnioskodawcy podane we wniosku jest prawidłowe. UZASADNIENIE Podany we wniosku stan faktyczny jest następujący: (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy można uznać, że integralność treści faktury jest zachowana w przypadku, gdy wydruk faktury na ekran monitora lub na papier (w czasie kontroli, na żądanie US) ma w systemach komputerowych Spółki taką samą treść, lecz inną formę graficzną niż w systemie komputerowym dostawcy?
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 z późn. zmianami) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 14 października 2005r. (data wpływu do tut. Urzędu ) o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie §6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U. Nr 133, poz. 1119) Naczelnik Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu stwierdza, że stanowisko wnioskodawcy podane we wniosku jest prawidłowe. U Z A S A D N I E N I E I.Stan faktycznyW związku z wejściem w życie Rozporządzenia, które umożliwiło podmiotom gospodarczym przesyłanie oraz przechowywanie faktur w formie elektronicznej, X rozpoczął wdrażanie systemów komputerowych pozwalających na uproszczenie współpracy (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy otrzymane faktury VAT zawierajace duże litery nazwy Spółki zamiast małych stanowią podstawę do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony?
Fragment:
(...) W związku z § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług / Dz. U. Nr 95, poz. 798 / i po rozpatrzeniu wniosku o pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie wystawiania faktur, Naczelnik Drugiego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Kaliszu stwierdza, że stanowisko przedstawione przez Spółkę w w/w wniosku jest prawidłowe. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że wnioskodawca zmienił pisownię swojej firmy z dużych liter na małe sporządzając na tę okoliczność akt notarialny. Postanowieniem sądu o wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego zmieniona nazwa spółki została zapisana dużymi drukowanymi literami. O powyższej zmianie wnioskodawca zawiadomił kontrahentów (...)
2011
1
kwi
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Fakturowanie
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.