ITPP3/443-684/14/MD | Interpretacja indywidualna

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej, jeżeli zaliczka oraz dostawa, na poczet której wpłacono tą zaliczkę, mają miejsce w tym samym miesiącu.
ITPP3/443-684/14/MDinterpretacja indywidualna
  1. faktura
  2. faktura zaliczkowa
  3. termin
  4. wystawienie faktury
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Dokumentacja -> Faktury

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 26 listopada 2015 r. (data wpływu 1 grudnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku wystawienia faktury zaliczkowej, jeżeli zaliczka oraz dostawa, na poczet której wpłacono tą zaliczkę, mają miejsce w tym samym miesiącu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 grudnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku wystawienia faktury zaliczkowej, jeżeli zaliczka oraz dostawa, na poczet której wpłacono tą zaliczkę, mają miejsce w tym samym miesiącu.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Głównym przedmiotem działalności ... S.A. (dalej jako „Spółka”) jest produkcja i montaż urządzeń filtro-wentylacyjnych. Spółka jest czynny podatnikiem VAT i rozlicza się z tytułu tego podatku w okresach miesięcznych. W Spółce zdarzają się sytuacje kiedy klienci dokonują wpłaty na poczet dostaw, które zostaną zrealizowanie w przyszłości. Dochodzi do przypadków, że zaliczka wpływa w tym samym miesiącu, w którym zostaje dokonana dostawa na poczet której wpłacono zaliczkę. W takim przypadku obowiązek podatkowy w zakresie zaliczki i dostawy, w myśl art. 106i ustawy VAT, powstaje w tym samym okresie rozliczeniowym. Przykładowo klient wpłaca 5 października zaliczkę a dostawa towaru, na poczet której uiszczono zaliczkę, następuje 20 października. Obecnie w takich przypadkach Spółka wystawia 20 października dwie faktury: zaliczkową zawierającą dane określone w art. 106f ustawy o VAT oraz fakturę „rozliczeniową” zawierającą dane wskazane w art. 106e. W opisanej sytuacji Spółka zamierza wystawić tylko jedną, tj. tylko fakturę „rozliczeniową”, nie wystawiając faktury zaliczkowej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w tak przedstawionym przykładzie tzn. w sytuacji gdy zaliczka oraz dostawa, na poczet której wpłacono tą zaliczkę, mają miejsce w tym samym miesiącu i transakcja zostanie udokumentowana wystawioną w ustawowym terminie fakturą „rozliczeniową” zawierającą informacje o otrzymanej zaliczce – w zakresie otrzymanej kwoty zapłaty, kwoty podatku, daty i kwoty otrzymanej zaliczki – Spółka nie będzie zobowiązana do wystawienia faktury zaliczkowej.

Zdaniem Spółki, z art. 106i ustawy o podatku od towarów i usług wynika, że Spółka nie będzie zobowiązana do wystawienia odrębnej faktury zaliczkowej w sytuacji, gdy dostawa zostanie dokonana w miesiącu wpłaty zaliczki, a do transakcji zostanie wystawiona w ustawowym terminie faktura „rozliczeniowa”.

W ocenie Spółki, prawidłowe będzie umieszczenie na fakturze „rozliczeniowej” informacji o otrzymanej zaliczce – w zakresie kwoty zapłaty kwoty podatku, daty i kwoty otrzymanej zaliczki – bez konieczności wystawiania oddzielnej faktury zaliczkowej.

Zdaniem Spółki, celem obowiązujących od 1 stycznia regulacji w zakresie zasad fakturowania jest ich uproszczenie i ułatwienie przedsiębiorcom dokumentowanie transakcji dla potrzeb VAT. Celem tych przepisów – według Spółki – była eliminacja obowiązków czysto formalnych, które nie wpływają na rzetelne dokumentowanie transakcji. Na poparcie poprawności swojego stanowiska Spółka odwołała się do interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 16 września 2014 r. nr IPPP1/443-857/14-2/IGo wydanej w analogicznej sprawie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

W świetle art. 106b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) – zwanej dalej „ustawą” – podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą:

  1. sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem;

(...);

  1. otrzymanie przez niego całości lub części zapłaty przed dokonaniem czynności, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyjątkiem przypadku, gdy zapłata dotyczy wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub czynności, dla których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 4.

Artykuł 106e ust. 1 ustawy określa co powinna – co do zasady – zawierać faktura. Z kolei art. 106f ust. 1 ustawy wskazuje co powinna zawierać faktura, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4 (tzw. faktura zaliczkowa).

Fakturę wystawia się nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę, z zastrzeżeniem ust. 2-8 (art. 106i ust. 1 ustawy).

Jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4, fakturę wystawia się nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymano całość lub część zapłaty od nabywcy (art. 106i ust. 2 ustawy).

Zgodnie z zasadą ogólna wyrażoną w art. 19a ust. 1 ustawy (obowiązującym od dnia 1 stycznia 2014 r.), obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 5 i 7-11, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1.

Jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, wkład budowlany lub mieszkaniowy przed ustanowieniem spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty, z zastrzeżeniem ust. 5 pkt 4 (art. 19a ust. 8 ustawy).

Z treści złożonego wniosku wynika, że w ramach działalności Spółki zdarzają się sytuacje kiedy klienci dokonują wpłaty na poczet dostaw, które zostaną zrealizowanie w przyszłości. Zdarza się, że zaliczka wpływa w tym samym miesiącu, w którym zostaje dokonana dostawa, na poczet której wpłacono zaliczkę. Obecnie w takich przypadkach Spółka wystawia dwie faktury, tj. zaliczkową zawierającą dane określone w art. 106f ustawy o VAT oraz „rozliczeniową” zawierającą dane wskazane w art. 106e. Spółka zamierza jednak wystawiać tylko jedną, tj. tylko fakturę „rozliczeniową”, nie wystawiając faktury zaliczkowej.

Na tym tle Spółka powzięła wątpliwość dotyczącą obowiązku wystawienia faktury zaliczkowej, jeżeli zaliczka oraz dostawa, na poczet której wpłacono tą zaliczkę, mają miejsce w tym samym miesiącu.

Biorąc pod uwagę przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego oraz treść powołanych przepisów stwierdzić należy, że z przepisów art. 106i ust. 1 i 2 ustawy wynika, iż fakturę wystawia się odpowiednio nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę, jak również nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymano całość lub część zapłaty (jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty). Zatem w przypadku, gdy otrzymana zaliczka na poczet dostawy towarów oraz realizacja dostawy mają miejsce w tym samym miesiącu (okresie rozliczeniowym), wówczas obowiązek podatkowy (i obowiązek udokumentowania zdarzenia), zarówno dla zaliczki jak i dostawy towarów, powstają w tym samym miesiącu (okresie rozliczeniowym). Wobec powyższego Spółka może zrezygnować z wystawienia faktury zaliczkowej i ograniczyć się do wystawiania faktury zawierającej elementy, o których mowa w art. 106e-106f ustawy, w której uwzględni całość dokonanej dostawy (łącznie z kwotą otrzymanej zaliczki lub zaliczek).

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.