ITPP3/443-637/14/AT | Interpretacja indywidualna

Wystawianie faktur przez pełnomocnika w imieniu sprzedawcy.
ITPP3/443-637/14/ATinterpretacja indywidualna
 1. dokumentowanie
 2. faktura
 3. pełnomocnicy
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Dokumentacja -> Faktury

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 4 listopada 2014 r. (data wpływu), uzupełnionym w dniu 18 listopada 2014 r. (data wpływu), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wystawienia przez pełnomocnika działającego w imieniu i na rzecz Wnioskodawcy faktur, dokumentujących wykonywane czynności opodatkowane – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 listopada 2014 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony w dniu 18 listopada 2014 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wystawienia przez pełnomocnika działającego w imieniu i na rzecz Wnioskodawcy faktur, dokumentujących wykonywane czynności opodatkowane.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca dokonuje czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług i wystawia faktury. W miejscu prowadzenia działalności gospodarczej przez Wnioskodawcę ma siedzibę inna spółka. Dwoje pracowników tej spółki otrzymało od Wnioskodawcy pełnomocnictwo do wystawiania faktur VAT w Jego imieniu i na Jego rzecz. Są oni w stosunku do Wnioskodawcy osobami trzecimi – nie są pracownikami Wnioskodawcy i nie wiąże ich z Nim żaden stosunek prawny poza stosunkiem pełnomocnictwa. Faktury wystawiane są w ten sposób, że na fakturze jako sprzedawca widnieje Wnioskodawca, a pełnomocnik podpisuje się jako wystawca.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy faktury wystawione przez pełnomocnika w imieniu i na rzecz Wnioskodawcy, w przypadku gdy Wnioskodawca dokonuje opodatkowanych czynności czynią zadość obowiązkom dokumentowania transakcji, określonym w ustawie o podatku od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma przeszkód, aby faktury wystawiane były przez pełnomocnika, który jest osobą trzecią. Nie zakazuje tego żaden przepis ustawy o podatku od towarów i usług, a zgodnie z zawartą w art. 7 Konstytucji RP zasadą legalizmu w polskim porządku prawnym, „co nie jest zakazane, jest dozwolone”.

Jednocześnie, art. 220 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej dopuszcza, bez żadnych ograniczeń podmiotowych, wystawianie faktur przez osobę trzecią w imieniu i na rzecz podatnika. Powołanie się na Dyrektywę jest o tyle uzasadnione, że obecnie nie budzi wątpliwości, że dyrektywy europejskie mogą być bezpośrednio stosowane przez obywateli poszczególnych państw Unii Europejskiej, a analiza przepisów prawa krajowego w zakresie VAT pod kątem ich zgodności z prawem wspólnotowym jest dopuszczalna. Obowiązywanie prawa wspólnotowego w polskim porządku prawnym oznacza, że w przypadku gdy przepisy Dyrektywy nie zostały implementowane do krajowego prawodawstwa i jednocześnie przepisy te są jasne i precyzyjne, to polski podatnik może je stosować bezpośrednio.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zasady fakturowania obowiązujące na gruncie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą – od dnia 1 stycznia 2014 r. regulują nowe przepisy Działu XI „Dokumentacja” Rozdział 1 „Faktury”.

Jak stanowi art. 106a ustawy, przepisy niniejszego rozdziału stosuje się do:

 1. sprzedaży, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 i 5 oraz ust. 1a, w których usługodawca lub dokonujący dostawy towarów nie rozlicza podatku należnego i faktura dokumentująca te transakcje nie jest wystawiana przez usługobiorcę lub nabywcę towarów w imieniu i na rzecz usługodawcy lub dokonującego dostawy towarów;
 2. dostawy towarów i świadczenia usług dokonywanych przez podatnika posiadającego na terytorium kraju siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, z którego dokonywane są te czynności, a w przypadku braku na terytorium kraju siedziby działalności gospodarczej oraz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej - posiadającego na terytorium kraju stałe miejsce zamieszkania albo zwykłe miejsce pobytu, z którego dokonywane są te czynności, w przypadku gdy miejscem świadczenia jest terytorium:
  1. państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, a osobą zobowiązaną do zapłaty podatku od wartości dodanej jest nabywca towaru lub usługobiorca i faktura dokumentująca te czynności nie jest wystawiana przez tego nabywcę lub usługobiorcę w imieniu i na rzecz podatnika,
  2. państwa trzeciego.

  Zgodnie z art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy, podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem.

  Na podstawie art. 106d ust. 1 ustawy, podmiot, o którym mowa w art. 106b ust. 1 pkt 1, nabywający towary lub usługi od podatnika może wystawiać w imieniu i na rzecz tego podatnika faktury:

  1. dokumentujące dokonanie przez podatnika sprzedaży na rzecz tego podmiotu,
  2. o których mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4,
  3. dokumentujące dostawę towarów lub świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2 lit. b
   - jeżeli ten podmiot i ten podatnik wcześniej zawarli umowę w sprawie wystawiania faktur w imieniu i na rzecz tego podatnika, w której została określona procedura zatwierdzania poszczególnych faktur przez podatnika dokonującego tych czynności.

Faktury może wystawiać w imieniu i na rzecz podatnika również upoważniona przez niego osoba trzecia, w szczególności jego przedstawiciel podatkowy, o którym mowa w art. 18a, o czym stanowi art. 106d ust. 2 ustawy.

Wskazany przepis art. 106d ustawy implementuje postanowienia obowiązujące w przepisach Unii Europejskiej.

Jak stanowi art. 220 ust. 1 Dyrektywy Rady 2006/112/WE (Dz. Urz. UE L z 2006 r., Nr 347/1, z późn. zm.), każdy podatnik upewnia się, że faktura została wystawiona przez niego, nabywcę lub usługobiorcę, lub w jego imieniu i na jego rzecz, przez osobę trzecią, w następujących przypadkach:

 1. dostaw towarów lub świadczenia usług dokonywanych przez niego na rzecz innego podatnika lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem;
 2. dostaw towarów, o których mowa w art. 33;
 3. dostaw towarów dokonanych na warunkach przewidzianych w art. 138;
 4. wszelkich zaliczek wpłaconych na jego rzecz przed dokonaniem jednej z dostaw towarów, o których mowa w pkt 1 i 2;
 5. wszelkich zaliczek wpłaconych na jego rzecz przez innego podatnika lub przez osobę prawną niebędącą podatnikiem przed zakończeniem świadczenia usług.

W złożonym wniosku poinformowano, że Wnioskodawca, wykonujący czynności opodatkowane, udzielił pełnomocnictwa na rzecz dwóch pracowników innej spółki do wystawiania faktur VAT w Jego imieniu i na Jego rzecz. Są oni w stosunku do Wnioskodawcy osobami trzecimi – nie są pracownikami Wnioskodawcy i nie wiąże ich z Nim żaden stosunek prawny poza stosunkiem pełnomocnictwa. Faktury wystawiane są w ten sposób, że na fakturze jako sprzedawca widnieje Wnioskodawca, a pełnomocnik podpisuje się jako wystawca.

Wątpliwości Wnioskodawcy sprowadzają się do kwestii możliwości wystawiania faktur w imieniu i na rzecz Wnioskodawcy przez pełnomocnika.

Mając na uwadze treść powołanych przepisów prawa w powiązaniu z przedstawionym we wniosku stanem faktycznym należy stwierdzić, że skoro Wnioskodawca pozostaje z dwoma pracownikami innej spółki wystawiającymi faktury na Jego rzecz i w Jego imieniu w umownym stosunku pełnomocnictwa, na podstawie którego uprawnione są one do tego typu czynności, tak wystawiane faktury czynią zadość wymogom przewidzianym w art. 106d ust. 2 ustawy.

Końcowo zaznacza się, że interpretacja rozstrzyga wyłącznie w kwestii dopuszczalności (uczynienie zadość wymogom ustawowym) wystawiania faktur przez pełnomocnika w imieniu i na rzecz Wnioskodawcy, albowiem z całokształtu treści wniosku nie wynika, aby inne kwestie odnoszące się do fakturowania miały być przedmiotem interpretacji.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.