ITPP2/443-939a/14/AP | Interpretacja indywidualna

Prawo do odliczenia podatku naliczonego od wynajmu samochodu.
ITPP2/443-939a/14/APinterpretacja indywidualna
 1. faktura
 2. odliczenia
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 7 lipca 2014 r. (data wpływu 14 lipca 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur wystawionych przez żonę, dokumentujących świadczenie usług transportowych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 lipca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur wystawionych przez żonę, dokumentujących świadczenie usług transportowych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca od 1 października 1998 r. prowadzi działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej CEIDG, w zakresie sprzedaży hurtowej PKD 46.18Z. Jest opodatkowany według podatku liniowego 19% i prowadzi księgi rachunkowe. Jest również czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. W dniu 1 czerwca 2014 r. żona Wnioskodawcy rozpoczęła działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG w zakresie transportu drogowego towarów PKD 49.41Z, prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów, opodatkowana jest według 19% podatku liniowego, jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Między Wnioskodawcą a jego żoną istnieje majątkowa wspólność ustawowa od dnia zawarcia związku małżeńskiego. Samochody do firmy żony kupione zostaną w trakcie istnienia wspólności majątkowej. W ramach prowadzonej działalności żona będzie świadczyć usługi transportowe na rzecz prowadzonej przez Wnioskodawcę hurtowni. Transakcje między firmą Wnioskodawcy a firmą jego żony odbywać się będą na zasadzie wystawianej faktury zbiorczej za przyjęty przez nich miesięczny okres rozliczeniowy. Faktura stanowi u Wnioskodawcy podstawę do zaliczenia w koszty podatkowe kosztu transportu oraz podstawę odliczenia podatku od towarów i usług, a u jego żony przychód z działalności gospodarczej i jest podstawą do naliczenia podatku od towarów i usług. Stosowane ceny między firmami Wnioskodawcy i jego żony są cenami rynkowymi, zawierają upusty. Upusty stosowane są powszechnie i dotyczą wszystkich klientów, dyktowane są daną sytuacją na rynku.

W związku z powyższym opisem zadano m.in. pytanie sprowadzające się do kwestii.

Czy wynagrodzenie żony za usługi transportowe wykonane na rzecz Wnioskodawcy, udokumentowane przez nią fakturami, stanowić będzie u Wnioskodawcy podstawę odliczenia podatku od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy, w sytuacji gdy małżonkowie działają jako dwaj niezależni przedsiębiorcy, wpisani osobno, pod własnymi numerami w ewidencji działalności gospodarczej, bez łączenia się umową spółki, wynagrodzenia z tytułu świadczonych przez jednego małżonka na rzecz drugiego, mogą być podstawą odliczenia VAT, jeżeli usługi te stanowiły koszt poniesiony w celu osiągnięcia przychodu (lub zachowania, albo zabezpieczenia źródła przychodów).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Podatnikami - według zapisu art. 15 ust. 1 ustawy - są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel i rezultat takiej działalności. Działalność gospodarcza, zgodnie z ust. 2 tego artykułu, obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na podstawie ust. 2 pkt 1 lit. a) ww. artykułu, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z treści art. 86 ust. 1 ustawy wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z czynnościami opodatkowanymi.

Powyższa zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Stosownie do art. 88 ust. 3a ustawy, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy:

 1. sprzedaż została udokumentowana fakturami lub fakturami korygującymi:
  1. wystawionymi przez podmiot nieistniejący
  2. (uchylona),
 2. transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku;
 3. (uchylony),
 4. wystawione faktury, faktury korygujące lub dokumenty celne:
  1. stwierdzają czynności, które nie zostały dokonane - w części dotyczącej tych czynności,
  2. podają kwoty niezgodne z rzeczywistością - w części dotyczącej tych pozycji, dla których podane zostały kwoty niezgodne z rzeczywistością,
  3. potwierdzają czynności, do których mają zastosowanie przepisy art. 58 i 83 Kodeksu cywilnego - w części dotyczącej tych czynności;
 5. faktury, faktury korygujące wystawione przez nabywcę zgodnie z odrębnymi przepisami nie zostały zaakceptowane przez sprzedającego,
 6. (uchylony),
 7. wystawiono faktury, w których została wykazana kwota podatku w stosunku do czynności opodatkowanych, dla których nie wykazuje się kwoty podatku na fakturze – w części dotyczącej tych czynności.

W myśl art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy, podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2 dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem.

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność w zakresie sprzedaży hurtowej. Jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. W dniu 1 czerwca 2014 r. żona Wnioskodawcy rozpoczęła działalność gospodarczą w zakresie transportu drogowego towarów i jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Między Wnioskodawcą a żoną istnieje majątkowa wspólność ustawowa. Samochody do firmy żony kupione zostaną w trakcie istnienia tej wspólności.

W ramach prowadzonej działalności żona będzie świadczyć usługi transportowe na rzecz prowadzonej przez Wnioskodawcę hurtowni. Transakcje między firmą Wnioskodawcy a firmą żony będą udokumentowane fakturą zbiorczą za przyjęty przez nich miesięczny okres rozliczeniowy. Stosowane ceny między firmami są cenami rynkowymi, zawierają upusty. Upusty stosowane są powszechnie i dotyczą wszystkich klientów, dyktowane są daną sytuacją na rynku.

Analiza powyższego w świetle cytowanych przepisów prawa prowadzi do stwierdzenia, że Wnioskodawca będzie miał prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w wystawianych przez żonę fakturach dokumentujących wykonane usługi transportowe, o ile nie zajdą wyłączenia, o których mowa w art. 88 ust. 3a ustawy. Żona prowadzi bowiem odrębną działalność gospodarczą, w związku z którą – jak wskazano we wniosku – jest odrębnym podatnikiem VAT, obowiązanym do dokumentowania wykonywanych czynności fakturami VAT.

Jednocześnie należy zaznaczyć, że w kwestii, czy faktura za usługi transportowe wystawiona przez żonę stanowi u niej obrót podlegający opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, wydano postanowienie znak ITPP2/443-939b/14/AP, ITPB1/415-747b/14/AD.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.