ITPP1/4512-74/15-2/MS | Interpretacja indywidualna

Stosowanie nazwy skróconej Spółki na fakturach oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur zawierających skróconą nazwę Spółki
ITPP1/4512-74/15-2/MSinterpretacja indywidualna
 1. brak prawa do odliczenia
 2. faktura
 3. nota korygująca
 4. treść faktury
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Dokumentacja -> Faktury -> Wystawianie faktury
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Podatnicy
 4. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Rejestracja. Deklaracje i informacje podsumowujące. Zapłata podatku -> Rejestracja -> Zgłoszenie rejestracyjne
 5. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 16 stycznia 2015 r. (data wpływu 22 stycznia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur, na których widnieje tylko skrócona nazwa nabywcy, bez konieczności wystawiania not korygujących - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 stycznia 2015 r. został złożony wniosek, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur, na których widnieje tylko skrócona nazwa nabywcy, bez konieczności wystawiania not korygujących.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością „...” Spółka komandytowa została wpisana do KRS w dniu 30 grudnia 2014 r. w wyniku przekształcenia firmy „1” w spółkę komandytową „..” sp. z o.o.” Od 1 września 2000 r. była zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Po zmianie formy prawnej „...” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością „..” spółka komandytowa” jest kontynuatorem dotychczasowej działalności spółki „...” i nadal pozostaje zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Ze względu na długą nazwę, zarówno Spółka, jak i współpracujący z nią kontrahenci skracają nazwę Spółki i posługują się następującym skrótem: „... sp. z o.o. ...sp. k.” Skrócona nazwa Spółki jest umieszczana m.in. na fakturach, wystawianych przez kontrahentów Spółki, dokumentujących nabycie przez Spółkę towarów i usług związanych z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. W umowie Spółki zapisano, że Spółka może używać nazwy skróconej w brzmieniu: „... spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ... sp. k.

Stosowanie przez kontrahentów skróconej nazwy Spółki wynika z posiadanych przez nich programów księgowo-magazynowych, które uniemożliwiają wpisanie tak długiej nazwy Spółki.

W związku z powyższym opisem zadano m.in. następujące pytania:

(...)

 1. Czy Spółka może korzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur wystawionych przez kontrahentów Spółki zawierających skróconą nazwę Spółki tj. „...sp. z o.o. ... sp.k.”, nie będąc jednocześnie zobowiązaną do wystawiania not korygujących do tych faktur...
 2. Czy w związku z faktem, że w zgłoszeniu identyfikacyjnym NIP-8 oraz w zgłoszeniu rejestracyjnym VAT-R została podana zgodnie z umową Spółki inna nazwa skrócona tj. „... spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ... sp.k.” - Spółka może korzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur wystawionych przez kontrahentów Spółki zawierających skróconą nazwę Spółki tj. „... sp. z o.o. ... sp.k.”, nie będąc jednocześnie zobowiązaną do wystawiania not korygujących do tych faktur...

Zdaniem Wnioskodawcy, można korzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur wystawionych przez kontrahentów Spółki zawierających skróconą nazwę tj. „... sp. z o.o. ... sp.k.”, nie będąc jednocześnie zobowiązaną do wystawiania not korygujących do tych faktur. Zgodnie z art. 106e ustawy o VAT podatnicy są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy. Szczegółowe zasady wystawiania faktur oraz dane, które faktury powinny zawierać, określały przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2012 r. W § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia mowa jest o tym, że faktura powinna zawierać nazwę podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy. Przepisy nie precyzują, czy ma to być nazwa pełna czy skrócona.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych m.in. tego, że zakupy będą wykorzystywane do wykonania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy o VAT, z których nie wynika, że występuje ograniczenie prawa do odliczenia podatku naliczonego w przypadku, gdy faktura dokumentująca sprzedaż towarów lub usług zawiera skróconą nazwę sprzedawcy lub nabywcy.

Również zgodnie z treścią art. 104 § 2 ustawy Kodeks spółek handlowych – dopuszczalne jest używanie w obrocie skrótu „sp.k.”, natomiast w myśl art. 160 § 2 tejże ustawy dopuszczalne jest używanie w obrocie skrótu „sp. z o.o.

Biorąc powyższe pod uwagę, Spółka uważa, że może korzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur wystawionych przez kontrahentów Spółki zawierających skróconą nazwę tj. „... sp. z o.o. ... sp. k.”, nie będąc jednocześnie zobowiązaną do wystawiania not korygujących do tych faktur, a także może korzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur wystawionych przez kontrahentów Spółki zawierających skróconą nazwę Spółki tj. „.. sp. z o.o. ... sp.k.”, nie będąc jednocześnie zobowiązaną do wystawiania not korygujących do tych faktur pomimo faktu, że w zgłoszeniu identyfikacyjnym NIP-8 oraz w zgłoszeniu rejestracyjnym VAT-R została podana zgodnie z umową Spółki inna nazwa skrócona Spółki tj. „... spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ... sp.k.”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 106b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., zwanej dalej ustawą, podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą:

 1. sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem;
 2. sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju i sprzedaż wysyłkową na terytorium kraju na rzecz podmiotu innego niż wskazany w pkt 1;
 3. wewnątrzwspólnotową dostawę towarów na rzecz podmiotu innego niż wskazany w pkt 1;
 4. otrzymanie przez niego całości lub części zapłaty przed dokonaniem czynności, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyjątkiem przypadku, gdy zapłata dotyczy wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub czynności, dla których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 4.

Faktury są dokumentami potwierdzającymi rzeczywiste transakcje gospodarcze dokonywane przez podatnika. Faktura pełni szczególną rolę dowodową w prawidłowym wymiarze podatku od towarów i usług, dlatego też niezwykle istotne jest prawidłowe oznaczenie wszystkich elementów faktury.

Stosownie do art. 106e ust. 1 pkt 3 ustawy, faktura powinna zawierać imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy.

Ponadto, jak stanowi art. 106k ust. 1 ustawy, nabywca towaru lub usługi, który otrzymał fakturę zawierającą pomyłki, z wyjątkiem pomyłek w zakresie danych określonych w art. 106e ust. 1 pkt 8-15, może wystawić fakturę nazywaną notą korygującą.

Jak stanowi art. 106k ust. 2 ustawy, faktura, o której mowa w ust. 1, wymaga akceptacji wystawcy faktury.

Zatem treść ww. przepisów oznacza możliwość korygowania m.in. pomyłek w sposobie określenia nabywcy, np. błąd w nazwie, adresie lub numerze identyfikacyjnym. Powyższe jednoznacznie wskazuje, iż w tym trybie mogą być prostowane jedynie pomyłki dotyczące tego konkretnego podatnika. W sytuacji, gdy nabywca otrzyma fakturę zawierającą błędy tylko w niektórych elementach nazwy, wówczas może je skorygować notą korygującą.

Na podstawie art. 106k ust. 3 ustawy, faktura, o której mowa w ust. 1, powinna zawierać:

 1. wyrazy „NOTA KORYGUJĄCA”;
 2. numer kolejny i datę jej wystawienia;
 3. imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy i numer za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, a także numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej;
 4. dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura, o której mowa w ust. 1, określone w art. 106e ust. 1 pkt 1-6;
 5. wskazanie treści korygowanej informacji oraz treści prawidłowej.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2012 r., poz. 1314 z późn. zm.), podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 2a, są obowiązani do dokonania zgłoszenia identyfikacyjnego do naczelnika urzędu skarbowego albo organu właściwego na podstawie odrębnych przepisów. Zgłoszenia identyfikacyjnego dokonuje się jednokrotnie, bez względu na rodzaj oraz liczbę opłacanych przez podatnika podatków, formę opodatkowania, liczbę oraz rodzaje prowadzonej działalności gospodarczej oraz liczbę prowadzonych przedsiębiorstw.

Natomiast w myśl art. 5 ust. 3 ww. ustawy, zgłoszenie identyfikacyjne podatników niebędących osobami fizycznymi zawiera w szczególności pełną i skróconą nazwę (firmę), formę organizacyjno-prawną, adres siedziby, numer identyfikacyjny REGON, organ rejestrowy lub ewidencyjny i numer nadany przez ten organ, wykaz rachunków bankowych, adres miejsca przechowywania dokumentacji rachunkowej oraz przedmiot wykonywanej działalności określony według obowiązujących standardów klasyfikacyjnych (...).

Stosownie do art. 96 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podmioty, o których mowa w art. 15, są obowiązane przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5 złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne.

Wzór dokumentu VAT-R zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów i usług określony został rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 5 kwietnia 2004 r. w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją podatników w zakresie podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 55, poz. 539 z późn. zm.).

Regulacje zawarte w § 1 ww. rozporządzenia określają wzór zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów i usług, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia (VAT-R). W części B1 tego zgłoszenia – „Dane identyfikacyjne”, w poz. 11 należy podać nazwę pełną, natomiast w poz. 12 nazwę skróconą podatnika.

Zgodnie z treścią art. 160 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030), firma spółki może być obrana dowolnie; powinna jednak zawierać dodatkowe oznaczenie „spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”. Jednakże zgodnie z § 2 cyt. artykułu dopuszczalne jest używanie w obrocie skrótu „spółka z o.o.” lub „sp. z o.o.”.

W oparciu o art. 104 § 2 ustawy Kodeks spółek handlowych - dopuszczalne jest używanie w obrocie skrótu „sp.k.”. W myśl § 3 cytowanego artykułu jeżeli komplementariuszem jest osoba prawna, firma spółki komandytowej powinna zawierać pełne brzmienie firmy (nazwy) tej osoby prawnej z dodatkowym oznaczeniem „spółka komandytowa”(...).

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Zgodnie z treścią art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza więc możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, m.in. tego, że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy o podatku od towarów i usług. Ten ostatni przepis określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony.

Jednakże z przesłanek wskazanych w art. 88 ustawy nie wynika, że występuje ograniczenie prawa do odliczenia podatku naliczonego w przypadku, gdy faktura dokumentująca sprzedaż towarów lub usług zawiera skróconą nazwę sprzedawcy lub nabywcy.

Z treści wniosku wynika, iż Spółka jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Ze względu na długą nazwę, zarówno Spółka, jak i kontrahenci współpracujący z nią w obrocie gospodarczym, skracają nazwę Spółki i posługują się jej następującym skrótem: „... sp. z o.o. ... sp. k.”. Skrócona nazwa Spółki jest umieszczana m.in. na fakturach, wystawianych przez kontrahentów Spółki, dokumentujących nabycie przez Spółkę towarów i usług związanych z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. W zgłoszeniu identyfikacyjnym NIP-8 oraz w zgłoszeniu rejestracyjnym VAT-R została podana zgodnie z umową Spółki inna nazwa skrócona tj. „... spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ... sp.k.”. Stosowanie przez kontrahentów skróconej nazwy Spółki wynika z posiadanych przez nich programów księgowo-magazynowych, które uniemożliwiają wpisanie tak długiej nazwy Spółki.

Przenosząc powyższe rozważania na grunt niniejszej sprawy stwierdzić należy, że w przedstawionych okolicznościach w przypadku posługiwanie się przez Spółkę (z przyczyn technicznych), skrótem nazwy tj. „.. sp. z o.o. ... sp. k.” – w ocenie organu – nie wpływa na pozbawienie jej prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur zawierających skróconą nazwę (zawierających jednocześnie dane Spółki umożliwiające jej identyfikację) i nie stanowi obligatoryjnej przesłanki do wystawiania noty korygującej.

Końcowo wskazać należy, że w zakresie możliwości korzystania przez Spółkę w obrocie gospodarczym z nazwy skróconej spółki komandytowej w ten sposób, że będzie używana nazwa skrócona tj. „... sp. z o.o. .. sp. k.” wydane zostało odrębne rozstrzygnięcie.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi –

Dz. U. z dnia 13 marca 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania

(art. 53 § 2 ww. ustawy).

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.