ITPP1/443-980/14/MS | Interpretacja indywidualna

Prawidłowość wystawiania zbiorczych faktur korygujących.
ITPP1/443-980/14/MSinterpretacja indywidualna
 1. faktura
 2. korekta
 3. spółdzielnie mieszkaniowe
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Dokumentacja -> Faktury -> Wystawianie faktury
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podstawa opodatkowania -> Podstawa opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 12 sierpnia 2014 r. (data wpływu 21 sierpnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawidłowości wystawienia zbiorczych faktur korygujących - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 sierpnia 2014 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawidłowości wystawienia zbiorczych faktur korygujących.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Spółdzielnia wystawia co miesiąc faktury za energię elektryczną w oparciu o prognozowane ilości jej zużycia. Natomiast w przypadku centralnego ogrzewania, opłata jest ustalana co roku na podstawie uchwały Zarządu w oparciu o koszty i przychody poprzedniego sezonu grzewczego, który obejmuje okres 12 miesięcy, np. od 1 września 2013 r. do 31 sierpnia 2014 r. Spółdzielnia wystawia co miesiąc faktury, w których miesięczna opłata z tytułu centralnego ogrzewania wynika z przemnożenia powierzchni użytkowej danego lokalu przez stawkę zatwierdzoną przez zarząd.

Rozliczenie energii elektrycznej dokonywane jest na następujących zasadach:

 • po zakończeniu półrocza, Spółdzielnia dokonuje spisu liczników energii elektrycznej i na podstawie rzeczywistego zużycia dokonuje rozliczenia z uwzględnieniem wcześniej wystawionych faktur. Spółdzielnia dokonuje korekt faktur dokumentujących sprzedaż energii elektrycznej wystawionych w trakcie sześciomiesięcznego okresu rozliczeniowego, gdy odbiorca rozliczany jest wg prognoz, a prognozy te są inne niż faktyczne zużycie w tym okresie.

W przypadku większego zużycia, niż prognozowane, Spółdzielnia wystawia dodatkową fakturęuwzględniającą kwotę dopłaty, natomiast w przypadku mniejszego zużycia niż założone, wystawia faktury korygujące do poszczególnych faktur pierwotnych, a z powyższego rozliczenia powstaje wartość do zapłaty lub zwrotu. Jako przyczynę korekty Spółdzielnia wskazuje rozliczenie zużycia energii elektrycznej.

Z kolei rozliczenie centralnego ogrzewania dokonywane jest na następujących zasadach:

 • rozliczenie to następuje indywidualnie raz w roku, na podstawie jednostkowych odczytów z podzielników w mieszkaniu. Faktyczne rozliczenie z użytkownikiem lokalu następuje po zakończeniu okresu rozliczeniowego, w miesiącu październiku lub listopadzie.

W przypadku różnicy pomiędzy zużyciem a prognozą Spółdzielnia wystawia fakturę korektę na takich samych zasadach jak rozliczenie energii elektrycznej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Spółdzielnia mogłaby dokonać korekty wszystkich faktur dotyczących danego odbiorcy, jednym dokumentem odnoszącym się do wszystkich wystawionych w okresie rozliczeniowym faktur, poprzez wystawienie zbiorczej faktury korygującej, w oparciu o art. 106j ustawy o podatku od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma przeszkód, aby wystawić zbiorczą fakturę korektę w celu rozliczenia faktycznego zużycia energii elektrycznej/centralnego ogrzewania za okres rozliczeniowy.

W ustawie o podatku od towarów i usług w przepisie art. 106j ustawodawca zawarł zapisy dotyczące wystawiania faktur korygujących.

Z przepisu art. 106j ust. l cytowanej ustawy wynika, że podatnik wystawia fakturę korygującą w przypadku, gdy po wystawieniu faktury:

 1. udzielono obniżki ceny w formie rabatu, o której mowa w art. 29a ust. 7 pkt 1,
 2. udzielono opustów i obniżek cen, o których mowa w art. 29a ust. 10 pkt 1,
 3. dokonano zwrotu podatnikowi towarów i opakowań,
 4. dokonano zwrotu nabywcy całości lub części zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4,
 5. podwyższono cenę lub stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury.

Zgodnie z przepisem art. 106j ust. 2 ww. ustawy, faktura korygująca powinna zawierać:

 1. wyrazy „FAKTURA KORYGUJĄCA” albo wyraz „KOREKTA”;
 2. numer kolejny oraz datę jej wystawienia;
 3. dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca:
  1. określone w art. 106e ust. 1 pkt 1-6,
  2. nazwę (rodzaj) towaru lub usługi objętych korektą;
 4. przyczynę korekty;
 5. jeżeli korekta wpływa na zmianę podstawy opodatkowania lub kwoty podatku należnego -odpowiednio kwotę korekty podstawy opodatkowania lub kwotę korekty podatku należnego z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku i sprzedaży zwolnionej;
 6. w przypadkach innych niż wskazane w pkt 5 - prawidłową treść korygowanych pozycji.

Jednocześnie, w ust. 3 powyższego przepisu ustawodawca wskazał, że w przypadku, gdy podatnik udziela opustu lub obniżki ceny w odniesieniu do wszystkich dostaw towarów lub usług dokonanych lub świadczonych na rzecz jednego odbiorcy w danym okresie, faktura korygująca o której mowa w ust. 2:

 1. powinna zawierać dodatkowo wskazanie okresu, do którego odnosi się udzielony opust lub obniżka;
 2. może nie zawierać danych określonych w art. 106e ust. 1 pkt 5 i 6 oraz nazwy (rodzaju) towaru lub usługi objętych korektą.

Powyższy przepis odnosi się do przypadku, gdy w danym okresie podatnik udziela opustu lub obniżki ceny na wszystkie dostarczone towary lub wykonane usługi dla danego odbiorcy. Jednakże przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie zawierają regulacji odnośnie możliwości wystawiania zbiorczych faktur korygujących w sytuacjach innych niż udzielenie rabatu, czy obniżki ceny.

Obowiązujące przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie zabraniają wystawiania zbiorczych faktur korygujących, a także nie wskazują, że w innych sytuacjach niż udzielenie rabatu, wystawienie zbiorczej korekty nie jest możliwe.

Zatem należy przyjąć, że przepisy nie ograniczają wystawiania faktur zbiorczych wyłącznie do przypadków, gdy rabatem podatnik obejmuje wszystkie towary, czy usługi dla danego odbiorcy, jednak tylko w tym przypadku faktura korygująca nie musi zawierać wszystkich informacji o fakturze pierwotnej.

Aby zbiorcza faktura korekta była uznana za prawidłową, musi spełniać wymogi wskazane w przepisie art. 106j ust. 2 ustawy o VAT i zawierać wszystkie wskazane w nim elementy, w szczególności wszystkie numery faktur pierwotnych, których dotyczy korekta. Opis korygowanych faktur można też ująć w integralnym załączniku do korekty zbiorczej, co ułatwi korygowanie jednym dokumentem większej ilości faktur pierwotnych.

Zdaniem Spółdzielni, nie ma również przepisów zabraniających wystawiania korekt zbiorczych w odniesieniu do faktur wystawionych z więcej niż jednego miesiąca. Korekty zbiorcze mogą dotyczyć sprzedaży dla danego kontrahenta np. z całego roku.

W ocenie Spółdzielni, przepisy prawa podatkowego nie odwołują się wprost do zbiorczej faktury korygującej, jednakże wystawienie takiego dokumentu należy uznać za prawidłowe, pod warunkiem, że dokument ten dokumentuje prawnie dopuszczalną zmianę obrotu i zawiera wszystkie wymagane przez przepisy ustawy elementy faktury korygującej. Nie ma też przeszkód aby zbiorczą fakturę korygującą wystawić do co najmniej kilku faktur dokumentujących pierwotną sprzedaż, np. w okresie rozliczeniowym obejmującym 6 miesięcy, czy 12 miesięcy.

Powyższe stanowisko jest zgodne ze stanowiskiem Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu zawartym w interpretacji indywidualnej z dnia 7 maja 2014r. - znak: ILPP2/443-95/14-4/Akr. Zatem za prawidłowe należy uznać wystawianie przez Spółdzielnię zbiorczej faktury korekty w przypadku rozliczenia zużycia energii/centralnego ogrzewania dokonanego po okresie rozliczeniowym, który trwa np. 6 miesięcy/12 miesięcy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, z późn.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.