ITPP1/443-767/14/N | Interpretacja indywidualna

Czy w obecnym stanie prawnym Spółka może na żądanie Klientów wystawiać faktury końcowe po wydaniu towaru, w przypadku otrzymania zaliczek obejmujących całą wartość zamówienia brutto?
ITPP1/443-767/14/Ninterpretacja indywidualna
  1. dokumentowanie
  2. faktura
  3. rozliczanie (rozliczenia)
  4. zaliczka
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Dokumentacja -> Faktury

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 27 czerwca 2014 r. (data wpływu 7 lipca 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku konieczności wystawienia faktury końcowej po wydaniu towaru w przypadku otrzymania zaliczek obejmujących całą wartość zamówienia – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 czerwca 2014 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony w dniu 24 września 2014 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie konieczności wystawienia faktury końcowej po wydaniu towaru w przypadku otrzymania zaliczek obejmujących całą wartość zamówienia.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka jest producentem stolarki drzwiowej, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Spółka oferuje swoje wyroby nabywcom zwracając się niekiedy przed wydaniem towaru o wpłacenie zaliczek w wysokości 100% wartości brutto zamówienia. Otrzymanie zaliczek Spółka potwierdza wystawiając na rzecz klientów faktury zgodnie z przepisami, określonymi w art. 106f ustawy o VAT. Z uwagi na to, że wpłacona zaliczka obejmuje 100% wartości zamówienia, Spółka po wydaniu towaru nie wystawia faktury. Kontrahenci zwracają się do Spółki o wystawianie faktur końcowych, mimo, że faktury zaliczkowe obejmowały całą cenę brutto towaru, argumentując to tym, że na dziś brak jest w ustawie o VAT przepisu mówiącego wprost o tym, że nie wystawia się faktury końcowej, gdy faktury zaliczkowe obejmowały całą cenę brutto towaru lub usługi.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w obecnym stanie prawnym Spółka może na żądanie Klientów wystawiać faktury końcowe po wydaniu towaru, w przypadku otrzymania zaliczek obejmujących całą wartość zamówienia brutto...

Zdaniem Wnioskodawcy, na podstawie art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą otrzymanie przez niego całości lub części zapłaty przed dokonaniem czynności, o których mowa w pkt 1 i 2 (dostawą towaru lub wykonaniem usługi).

Zgodnie z art. 106f ust. 3 ustawy o VAT, jeżeli faktura, o której mowa w ust. 1, nie obejmuje całej zapłaty, w fakturze wystawianej po wydaniu towaru lub wykonaniu usługi sumę wartości towarów lub usług pomniejsza się o wartość otrzymanych części zapłaty, a kwotę podatku pomniejsza się o sumę kwot podatku wykazanego w fakturach dokumentujących otrzymanie części zapłaty. Faktura, o której mowa z zdaniu pierwszym, powinna również zawierać numery faktur wystawionych przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi.

Spółka wskazała, że do końca 2012 r. w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie maja zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług w § 10 ust. 6 funkcjonował zapis mówiący o tym, że jeżeli faktury zaliczkowe, obejmują całą cenę brutto towaru lub usługi, sprzedawca po wydaniu towaru lub wykonaniu usługi nie wystawia faktury. Spółka stoi na stanowisku, że „na dziś” pomimo braku wprost w przepisach ustawy o VAT odniesienia do niewystawiania po wydaniu towaru lub wykonaniu usługi faktury, gdy faktury zaliczkowe obejmują całą cenę brutto towaru lub usługi, nie ma ona obowiązku wystawiania faktur końcowych. Literalne brzmienie przepisu art. 106f ust. 3 ustawy o VAT nakazuje wystawić faktury po wydaniu towaru lub wykonaniu usługi, wyłącznie wtedy, gdy wystawiona wcześniej faktura zaliczkowa lub kilka faktur zaliczkowych nie obejmują całej zapłaty. Konsekwentnie, w przeciwnym wypadku faktury tzw. rozliczającej nie wystawia się. Skoro zatem wystawione przez Spółkę faktury zaliczkowe obejmowały 100% wynagrodzenia za towar Spółka nie ma obowiązku wystawiania na zadania Kontrahentów faktur końcowych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).
Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.