ITPP1/443-1190/14/MN | Interpretacja indywidualna

Sposób określania daty dokonania dostawy na fakturach dokumentujących transakcje dokonane w danym miesiącu.
ITPP1/443-1190/14/MNinterpretacja indywidualna
 1. faktura
 2. faktura zbiorcza
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Dokumentacja -> Faktury

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 24 września 2014 r. (data wpływu 30 września 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sposobu określania daty dokonania dostawy na fakturach dokumentujących transakcje dokonane w danym miesiącu – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sposobu określania daty dokonania dostawy na fakturach dokumentujących transakcje dokonane w danym miesiącu.

W złożonym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca zajmuje się m.in. sprzedażą narzędzi i materiałów budowlanych. Wszystkie transakcje sprzedaży towarów są ewidencjonowane na kasie rejestrującej. Klientami są zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prowadzące działalność gospodarczą. Zdarza się, że klient, który w ciągu miesiąca dokonał kilku/kilkunastu drobnych zakupów udokumentowanych paragonami fiskalnymi, występuje na koniec miesiąca lub w następnym miesiącu o wystawienie jednej faktury do kilku paragonów. Spółka jest w trakcie wdrażania nowego programu komputerowego do obsługi sprzedaży. Program pozwala wystawić jedną fakturę do poszczególnych paragonów, gdzie data wystawienia faktury jest bieżącą datą, natomiast data dokonania dostawy/wykonania usługi jest równoznaczna z datą sprzedaży z ostatniego ujętego w fakturze paragonu. Poza tym w dolnej części faktury zostają wymienione numery paragonów, do których został wygenerowany dany dokument (faktura), a owe paragony zostają podłączone do kopii faktury pozostającej w spółce.

Spółka zwraca się o wydanie interpretacji indywidualnej, w związku z wątpliwościami, co do określanej przez program do obsługi sprzedaży daty dokonania dostawy/wykonania usługi.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy spółka wystawiając na żądanie klienta jedną zbiorczą fakturę do wszystkich paragonów z danego miesiąca i określając, jako datę dokonania dostawy/wykonania usługi, datę ostatniej transakcji z tym klientem (udokumentowanej przedłożonym przez niego paragonem) postępuje wbrew przepisom...
 2. Czy sprzedawca w takiej sytuacji do każdego paragonu powinien wystawiać osobną fakturę...
 3. Czy spółka powinna określać datę dokonania dostawy/wykonania usługi w formie zakresu dat między datą sprzedaży z pierwszego i ostatniego paragonu lub jednoznacznie określić, że wskazana data z ostatniego paragonu jest datą zakończenia dostawy towarów, dokonywanej w sposób nieciągły...
 4. Czy obligatoryjnie w tym przypadku powinno się wskazywać jako datę dokonania dostawy towaru kilka dat...

Zdaniem Wnioskodawcy, w zakresie wystawiania jednej faktury do kilku paragonów postępuje zgodnie z normami prawnymi. Nie podlegają wątpliwości terminy, w których podatnik jest zobowiązany wystawić fakturę na żądanie nabywcy. Powyższe regulują przepisy art. 106b ust. 3 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zgodnie z którym na żądanie nabywcy towaru lub usługi podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą:

 1. czynności dostawy towarów i świadczenia usług, z wyjątkiem czynności, o których mowa w art. 19a ust. 5 pkt 4 (czyli tych, w stosunku do których obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury), oraz otrzymanie całości lub części zapłaty przed wykonaniem tych czynności, z wyjątkiem przypadku, gdy zapłata dotyczy wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów – jeżeli obowiązek wystawienia faktury nie wynika z ust. 1,
 2. sprzedaż zwolnioną, o której mowa w ust. 2, z zastrzeżeniem art. 117 pkt 1 i art. 118 – jeżeli żądanie jej wystawienia zostało zgłoszone w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty. Po upływie wskazanego terminu sprzedawca może (dobrowolnie) wystawić fakturę na żądanie nabywcy, niemniej nie ma już takiego obowiązku (przepisy prawa do tego nie obligują).

Zgodnie z art. 223 Dyrektywy Rady 206/112/WE z dnia 28 listopada 2008 r. dopuszczalne jest również wystawienie faktury zbiorczej, zawierającej dane obejmujące kilka odrębnych dostaw towarów lub transakcji świadczenia usług, pod warunkiem że VAT od dostaw towarów lub transakcji świadczenia usług wymienionych na fakturze zbiorczej staje się wymagalny w ciągu tego samego miesiąca kalendarzowego.

Wnioskodawca stosuje się do przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Zasadnicze znaczenie ma tu art. 106e pkt 6, zgodnie z którym faktura powinna zwierać m.in.: datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury. Przyjmując, iż wspomniana tu data zakończenia dostawy nie dotyczy tylko tzw. dostaw o charakterze ciągłym, wskazanie przez Spółkę na ostatnią datę z udokumentowanych paragonami transakcji, z danym klientem, w danym okresie rozliczeniowym (miesiącu), nie można określić jako błędne.

Moment wystawienia faktury zbiorczej i forma zapisu dat dostawy nie ma wpływu na obowiązek podatkowy, który powstał już w momencie wystawienia paragonu. Wielkość sprzedaży i podatku należnego jest uwzględniana w prawidłowej wysokości w rejestrach podatku VAT i deklaracji VAT-7 w miesiącu wystawienia paragonów.

Ponadto Wnioskodawca dokonując adnotacji o numerach paragonów związanych z wystawioną fakturą odnajduje analogię do interpretacji indywidualnej ITPP1/443-1067/09/BK Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 29 stycznia 2010 r.: „Mając na uwadze powyższe przepisy oraz okoliczności przedstawione we wniosku, stwierdzić należy, iż w tym konkretnym przypadku nie ma przeszkód prawnych do wystawienia dwóch faktur dokumentujących powyższą transakcję, bowiem obrót i podatek należny został na kasie zaewidencjonowany w prawidłowej wysokości. Przy czym dla celów dowodowych na wystawionych fakturach VAT należałoby umieszczać adnotację zawierającą numer paragonu”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zasady wystawiania faktur zostały uregulowane w treści art. 106a–106q ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.)

I tak zgodnie z art. 106b ust. 1 ustawy podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą:

 1. sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem;
 2. sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju i sprzedaż wysyłkową na terytorium kraju na rzecz podmiotu innego niż wskazany w pkt 1;
 3. wewnątrzwspólnotową dostawę towarów na rzecz podmiotu innego niż wskazany w pkt 1;
 4. otrzymanie przez niego całości lub części zapłaty przed dokonaniem czynności, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyjątkiem przypadku, gdy zapłata dotyczy wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub czynności, dla których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 4.

Jak stanowi art. 106b ust. 3 ustawy, na żądanie nabywcy towaru lub usługi podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą:

 1. czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 1, z wyjątkiem czynności, o których mowa w art. 19a ust. 5 pkt 4, oraz otrzymanie całości lub części zapłaty przed wykonaniem tych czynności, z wyjątkiem przypadków, gdy zapłata dotyczy wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów – jeżeli obowiązek wystawienia faktury nie wynika z ust. 1,
 2. sprzedaż zwolnioną, o której mowa w ust. 2, z zastrzeżeniem art. 117 pkt 1 i art. 118

– jeżeli żądanie jej wystawienia zostało zgłoszone w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty.

W myśl art. 106i ust. 1 ustawy o VAT fakturę wystawia się nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę, z zastrzeżeniem ust. 2-8.

Jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4, fakturę wystawia się nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymano całość lub część zapłaty od nabywcy (art. 106i ust. 2 ustawy o VAT).

Na podstawie art. 106i ust. 6 w przypadkach, o których mowa w art. 106b ust. 3, fakturę wystawia się:

 1. zgodnie z ust. 1 i 2 – jeżeli żądanie wystawienia faktury zostało zgłoszone do końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty;
 2. nie później niż 15. dnia od dnia zgłoszenia żądania – jeżeli żądanie wystawienia faktury zostało zgłoszone po upływie miesiąca, o którym mowa w pkt 1.

W myśl art. 106e ust. 1 pkt 1-15 ustawy – faktura powinna zawierać:

 1. datę wystawienia;
 2. kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę;
 3. imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy;
 4. numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany dla podatku, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. a;
 5. numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany dla podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. b;
 6. datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury;
 7. nazwę (rodzaj) towaru lub usługi;
 8. miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług;
 9. cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto);
 10. kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto;
 11. wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);
 12. stawkę podatku;
 13. sumę wartości sprzedaży netto z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku;
 14. kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;
 15. kwotę należności ogółem (...).

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności wszystkie transakcje sprzedaży towarów ewidencjonowane za pomocą kasy rejestrującej. Klientami są zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prowadzące działalność gospodarczą. Zdarza się, że klient, który w ciągu miesiąca dokonał kilku/kilkunastu drobnych zakupów udokumentowanych paragonami fiskalnymi, występuje na koniec miesiąca lub w następnym miesiącu o wystawienie jednej faktury do kilku paragonów.

Program komputerowy pozwala wystawić jedną fakturę do poszczególnych paragonów, gdzie data wystawienia faktury jest bieżącą datą, natomiast data dokonania dostawy/wykonania usługi jest równoznaczna z datą sprzedaży z ostatniego ujętego w fakturze paragonu. Poza tym w dolnej części faktury zostają wymienione numery paragonów, do których został wygenerowany dany dokument (faktura), a owe paragony zostają podłączone do kopii faktury pozostającej w Spółce.

Wątpliwości Wnioskodawcy sprowadzają się do rozstrzygnięcia możliwości wystawienia jednej faktury, dokumentującej dostawy towarów dokonanych w danym miesiącu, udokumentowanych paragonami fiskalnymi oraz sposobu określenia daty dokonania dostawy.

Wskazać należy, że z wyżej cytowanymi przepisami fakturę należy wystawiać nie później niż 15. dnia od zakończenia miesiąca, w którym została dokonana dostawa towarów lub wykonana usługa. Nie ma zatem przeszkód, aby podatnik na jednej fakturze zawarł wszystkie transakcje dokonane w ciągu miesiąca kalendarzowego.

Zaznaczyć należy, że zmiana w zakresie terminu wystawiania faktur pozwala zrealizować obowiązek zapewnienia podatnikom możliwość wystawiania faktur zbiorczych, o których mowa w art. 223 Dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347, s. 1 ze zm.), zwanej dalej Dyrektywą.

Stosownie bowiem do art. 223 Dyrektywy na warunkach, które określą państwa członkowskie, na terytorium których dokonywana jest dostawa towarów lub świadczenie usług, dopuszcza się sporządzenie faktury zbiorczej obejmującej kilka odrębnych dostaw towarów lub usług.

Z uwagi na powołane wyżej przepisy należy wskazać, że w przedstawionych okolicznościach Wnioskodawca ma prawo do dokumentowania wszystkich dostaw towarów, zrealizowanych w trakcie danego miesiąca na rzecz jednego nabywcy, poprzez wystawienie jednej faktury VAT.

Odnosząc się natomiast do kwestii sposobu określenia daty dokonania dostawy na fakturze dokumentującej dostawy zrealizowane w danym miesiącu wskazać należy, że – jak wynika z cytowanego art. 106e ustawy o podatku od towarów i usług – obowiązkowym elementem, który winna zawierać faktura jest m.in. data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub data otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury.

Przenosząc powyższe na grunt niniejszej sprawy, wskazać należy, że Wnioskodawca w wystawionej fakturze dokumentującej dostawy zrealizowane w danym miesiącu (tzw. zbiorczej) obowiązany jest wykazać poszczególne daty, w których dokonał dostawy towarów.

Ani bowiem wskazanie daty ostatniej transakcji dokonanej dostawy towarów w danym miesiącu, ani też wskazanie zakresu dat, tj. od daty dokonania pierwszej do daty dokonania ostatniej dostawy zrealizowanej w danym miesiącu – w ocenie organu – należy uznać za niewypełniające dyspozycji normy zwartej w art. 106e ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku od towarów i usług .

W konsekwencji, oceniając całościowo stanowisko Wnioskodawcy uznano je za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska Nr 10, 70-561 Szczecin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty powiązane lub podobne:

ITPP1/443-1067/09/BK | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.