IPTPP4/443-653/14-2/OS | Interpretacja indywidualna

Prawo do odliczenia podatku VAT w całości z faktury wystawionej na obojga małżonków oraz braku obowiązku wystawienia noty korygującej.
IPTPP4/443-653/14-2/OSinterpretacja indywidualna
 1. faktura
 2. małżonek
 3. odliczanie podatku naliczonego
 4. podatek naliczony
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Dokumentacja -> Faktury -> Wystawianie faktury
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 2 września 2014 r. (data wpływu 8 września 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w całości z faktury wystawionej na obojga małżonków oraz braku obowiązku wystawienia noty korygującej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w całości z faktury wystawionej na obojga małżonków oraz braku obowiązku wystawienia noty korygującej.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca wspólnie z żoną prowadzi gospodarstwo rolne, od kilku lat jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego. Wnioskodawca posiada wraz z żoną wspólność majątkową, żona nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej, nie jest też zarejestrowana jako czynny podatnik VAT. W trakcie trwania związku małżeńskiego zakupili kilkadziesiąt hektarów gruntów rolnych, wyposażyli gospodarstwo w szereg maszyn i urządzeń wykorzystywanych w produkcji rolniczej. Decyzja w sprawie ustalenia łącznego zobowiązania podatkowego z Urzędu Gminy jest wystawiona na Wnioskodawcę i Jego żonę, posiadają także rachunek bankowy do prowadzenia rozliczeń w ramach prowadzonego gospodarstwa rolnego, którego nazwa brzmi „...”.

Wnioskodawca razem z żoną występują do instytucji finansujących o udzielenie pożyczek na zakupy towarów, maszyn bądź urządzeń wykorzystywanych w prowadzonej działalności rolniczej. Na jednej z zawartych umów z instytucją udzielającą pożyczki znalazły się w miejscu danych pożyczkobiorcy imię i nazwisko Wnioskodawcy oraz jego małżonki, a co za tym idzie faktura zakupu towarów wykorzystanych do produkcji rolnej w ich gospodarstwie sfinansowana z udzielonej pożyczki powinna zawierać imiona obojga małżonków, więc otrzymała w miejscu nabywcy następujące brzmienie: „...”, zawierała ona także wszystkie inne niezbędne elementy jakie powinna zawierać faktura, a dokonane zakupy miały ścisły związek z czynnościami opodatkowanymi tzn. z działalnością rolniczą.

Instytucja finansująca zatwierdziła fakturę wystawioną na obydwoje małżonków z numerem NIP, który należy do Wnioskodawcy jako czynnego podatnika VAT z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego.

Jako podatnik czynny VAT Wnioskodawca chce odliczyć podatek VAT naliczony zawarty w fakturze zakupu towarów związanych z produkcją rolniczą gdzie w miejscu nabywcy widnieje: „...”.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy Wnioskodawca ma prawo jako podatnik VAT czynny wykonujący wyłącznie czynności opodatkowane, odliczyć w całości podatek: VAT z faktury dokumentującej zakup towarów gdzie jako nabywca figuruje: ....
 2. Czy w celu odliczenia podatku naliczonego Wnioskodawca jest zmuszony do wystawienia noty korygującej, w której Wnioskodawca będzie korygował dane dotyczące nabywcy, tzn. wskaże ... zamiast ....

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 15 ust. 1, ust. 2, ust. 4, ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. W myśl art. 15 ust. 4 ustawy, w przypadku osób fizycznych prowadzących wyłącznie gospodarstwo rolne, leśne lub rybackie za podatnika uważa się osobę, która złoży zgłoszenie rejestracyjne, o którym mowa w art. 96 ust. 1.

Natomiast stosownie do art. 15 ust 5 ustawy, przepis ust 4 stosuje się odpowiednio do osób fizycznych prowadzących wyłącznie działalność rolniczą w innych niż wymienione w ust. 4 przypadkach. Art. 96 ust. 1 ustawy stanowi, że podmioty, o których mowa w art. 15, są obowiązane przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5 złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne, z zastrzeżeniem ust. 3.

Na mocy art. 96 ust. 2 ustawy, w przypadku osób fizycznych, o których mowa w art. 15 ust. 4 i 5, zgłoszenie rejestracyjne może być dokonane wyłącznie przez jedną z osób, na które będą wystawiane faktury przy zakupie towarów i usług i które będą wystawiały faktury przy sprzedaży produktów rolnych.

Ustawa o podatku od towarów i usług zawiera pewne szczególne rozwiązania dotyczące podatników, którzy prowadzą wyłącznie gospodarstwo rolne, leśne lub rybackie oraz podatników, którzy prowadzą wyłącznie działalność rolniczą w innych ramach niż gospodarstwo rolne, leśne lub rybackie. Wówczas bowiem za podatnika jest uważana osoba, która składa zgłoszenie rejestracyjne. Przyjęta zasada - gdyż wymienione gospodarstwa to w istocie działalności, w przypadku których częstokroć nie można wyodrębnić osoby prowadzącej gospodarstwo ma uprościć rozliczenia podatkowe. W takiej sytuacji podatnikiem jest ta osoba fizyczna, która (jak gdyby w imieniu gospodarstwa) zarejestruje się jako podatnik.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług wprowadzają jednocześnie zasadę, że do złożenia zgłoszenia rejestracyjnego uprawniona jest tylko i wyłącznie jedna osoba fizyczna spośród tych, które prowadzą wspólne gospodarstwo rolne, leśne lub rybackie Dokonanie zgłoszenia rejestracyjnego skutkuje tym, że faktury dotyczące tego gospodarstwa będą wystawiane na tę właśnie osobę, która dokonała zgłoszenia rejestracyjnego. Jednocześnie ta sama osoba występować będzie w roli zbywcy (dostawcy) przy sprzedaży (dostawie) produktów rolnych.

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z ust. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 37, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika:

 • z tytułu nabycia towarów i usług,
 • potwierdzających dokonanie przedpłaty (zaliczki, zadatku, raty), jeżeli wiązały się one z powstaniem obowiązku podatkowego.
 • od komitenta z tytułu dostawy towarów będącej przedmiotem umowy komisu, z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4.

Uregulowania dotycząca szczegółowych zasad wystawiania faktur, danych, które powinny zawierać, oraz sposobie i okresie ich przechowywania, zawarte są w art. 106e.

Faktura powinna zawierać:

 1. datę wystawienia;
 2. kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę;
 3. imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy;
 4. numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. a;
 5. numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. b;
 6. datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury;
 7. nazwę (rodzaj) towaru lub usługi;
 8. miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług;
 9. cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto);
 10. kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto;
 11. wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);
 12. stawkę podatku;
 13. sumę wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku;
 14. kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;
 15. kwotę należności ogółem;
 16. w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług, w odniesieniu do których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 1 lub art. 21 ust. 1 - wyrazy „metoda kasowa”.

Uwzględniając przytoczone regulacje stwierdzić należy, iż w przypadku, gdy Wnioskodawca złożył zgłoszenie rejestracyjne dla potrzeb podatku od towarów i usług (podając swój numer NIP), aby przysługiwało mu prawo do odliczenia podatku naliczonego, Wnioskodawca musi być wskazany jako nabywca na otrzymywanych przez wspólne gospodarstwo rolne fakturach VAT.

Jak wynika z przedstawionego we wniosku zdarzenia Wnioskodawca prowadzi wspólnie z żoną gospodarstwo rolne. Od kilku lat jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny. Żona jest współprowadzącą gospodarstwo rolne, nie prowadzi działalności gospodarczej, nie jest podatnikiem VAT. Wnioskodawca wraz z żoną posiada wspólność majątkową. Faktura dokumentująca zakup, została wystawiona na Wnioskodawcę jako podatnika VAT czynnego oraz na żonę Wnioskodawcy.

W związku z powyższym Wnioskodawca stwierdza, iż tak wystawiona faktura uprawnia go do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z niej wynikającego. Faktura VAT wystawiona na obydwoje pozostających we wspólności ustawowej małżeńskiej potwierdza nabycie towarów w prowadzonym przez małżonków gospodarstwie rolnym, przy czym rozliczeń VAT dokonywać będzie Wnioskodawca jako zarejestrowany podatnik VAT.

Wystawianie not korygujących określają przepisy art. 106k ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.)

 1. Nabywca towaru lub usługi, który otrzymał fakturę zawierającą pomyłki, z wyjątkiem pomyłek w zakresie danych określonych w art. 106e ust. 1 pkt 8-15, może wystawić fakturę nazywaną notą korygującą.
 2. Faktura, o której mowa w ust. 1, wymaga akceptacji wystawcy faktury.
 3. Faktura, o której mowa w ust. 1, powinna zawierać:
  1. wyrazy „NOTA KORYGUJĄCA”;
  2. numer kolejny i datę jej wystawienia;
  3. imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy i numer za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, a także numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej;
  4. dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura, o której mowa w ust. 1, określone w art. 106e ust. 1 pkt 1-6;
  5. wskazanie treści korygowanej informacji oraz treści prawidłowej.
 4. Przepisy ust. 1-3 nie naruszają przepisów dotyczących wystawiania faktur korygujących.

Ponieważ Wnioskodawca uważa, że faktura wystawiona na ... nie zawiera pomyłki czy też braków formalnych w pozycjach faktury określonych w art. 106k ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.), nie spełnia ona przesłanek do wystawienia noty korygującej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Tut. Organ informuje, że przepis art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, na mocy ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2013 r. poz. 35), z dniem 1 stycznia 2014 r., otrzymał brzmienie: „kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług”.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.