IPTPP3/4512-227/15-6/BM | Interpretacja indywidualna

Obowiązek wystawiania faktur na żądanie nabywcy.
IPTPP3/4512-227/15-6/BMinterpretacja indywidualna
 1. faktura
 2. wystawienie faktury
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Dokumentacja -> Faktury -> Wystawianie faktury
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Dokumentacja -> Kasy rejestrujące -> Kasy rejestrujące
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Procedury szczególne -> Szczególne procedury dotyczące drobnych przedsiębiorstw -> Drobni przedsiębiorcy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważniania do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 8 czerwca 2015 r. (data wpływu 17 czerwca 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 10 września 2015 r. (data wpływu 11 września 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku wystawiania faktur/rachunków na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 czerwca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • zachowania przez Wnioskodawcę prawa do zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy,
 • wliczania do kwoty limitu z art. 113 ust. 1 ustawy wartości dotacji/dofinansowania działalności Wnioskodawcy z budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
 • obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej,
 • obowiązku wystawiania faktur/rachunków na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej,
 • wskazania jakie inne obowiązki formalno-prawne będą ciążyć na Wnioskodawcy

oraz w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 10 września 2015 r. (data wpływu 11 września 2015 r.) o doprecyzowanie opisu sprawy, przeformułowanie i doprecyzowanie pytań oraz o przedstawienie własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej zdarzenia przyszłego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku publicznego i prowadzi działalność statutową odpłatną i nieodpłatną, nie prowadzi działalności gospodarczej.

W ramach działalności statutowej Stowarzyszenie organizuje tzw. warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych. Podopieczni w ramach prowadzonych zajęć przystosowują się do życia w grupie, do współpracy, do pomocy innym, uczą się prowadzenia możliwie samodzielnego i aktywnego życia w swoim środowisku. W ramach warsztatów uczestnicy korzystają z kilku różnych pracowni m.in. plastycznej, gospodarstwa domowego, komputerowej, technicznej i rękodzieła artystycznego. Oprócz nieprzecenionych walorów terapeutycznych efektem takich zajęć są różnego rodzaju dzieła wytwórcze (stroiki, ozdoby świąteczne, kartki okolicznościowe, obrazy itp.). Przychód ze sprzedaży tych prac na różnych aukcjach, kiermaszach, festynach zgodnie z art. 8. ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie stanowi działalność odpłatną Stowarzyszenia. Osiągnięty w ten sposób przychód pokrywa w części koszty zakupu materiałów zużytych do wytworzenia tych prac w ramach warsztatów terapeutycznych, a dochód zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych korzysta ze zwolnienia od podatku.

W piśmie z dnia 10 września 2015 r., stanowiącym uzupełnienie wniosku, Wnioskodawca wskazał, że nie prowadzi działalności gospodarczej. Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Wnioskodawca nie zrezygnował i nie utracił zwolnienia od podatku od towarów i usług, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Wnioskodawca korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Wartość sprzedaży za poprzedni rok podatkowy tj. 2014, o której mowa w art. 113 ust. 1 w związku z art. 113 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r. nie przekroczyła kwoty 150.000 zł. Przewidywana wartość sprzedaży, o której mowa w art. 113 ust. 1 w związku z art. 113 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług za 2015 rok nie przekroczy kwoty 150.000 zł. Wnioskodawca nie będzie wykonywał czynności, o których mowa w art. 113 ust. 13 ustawy o podatku od towarów i usług.

Wnioskodawca dokonuje sprzedaży prac wytworzonych w ramach warsztatów terapeutycznych wyłącznie na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. W odpowiedzi na pytanie tut. Organu, czy łączny obrót Wnioskodawcy z tytułu sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, przekroczył w roku 2014 i 2015 kwotę 20.000 zł, Wnioskodawca wskazał, iż łączny obrót Wnioskodawcy z tytułu sprzedaży prac wytworzonych w ramach warsztatów terapeutycznych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej nie przekroczył w roku 2014 i 2015 kwoty 20.000 zł. Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej, jedynie działalność statutową odpłatną pożytku publicznego, z której dochód przeznaczany jest wyłącznie na cele statutowe i dotychczas nie był obowiązany do ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z uwagi na fakt nieprzekroczenia obrotów 20.000 zł w pierwszym roku działalności czy nie przekroczenia obrotów 40.000 zł w kolejnych latach prowadzenia działalności do końca 2013 roku. W roku 2014 Wnioskodawca nie miał obowiązku ewidencjonowania obrotu przy pomocy kasy rejestrującej.

Wnioskodawca rozważa możliwość dokonywania sprzedaży prac uczestników warsztatów terapeutycznych w sklepie internetowym w systemie wysyłkowym. Wnioskodawca planując dokonywanie sprzedaży w systemie wysyłkowym będzie:

 • otrzymywał zapłatę za sprzedany towar na rachunek bankowy Wnioskodawcy za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej;
 • z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie będzie wynikało jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (identyfikacja danych nabywcy, w tym jego adres);
 • przedmiotem dostaw nie będą towary określone w § 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4.11.2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. z 2014 r. poz. 1544).

Sprzedaż prac w sklepie internetowym będzie sprzedażą zwolnioną na podstawie art. 113 ust 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Pytanie „Czy podatnik będzie zobowiązany do wystawiania faktur/rachunków dokumentujących taką sprzedaż...” dotyczy sprzedaży prac uczestników warsztatów terapeutycznych dokonywanej przy pomocy sklepu internetowego na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku).

Czy podatnik (Wnioskodawca) będzie zobowiązany do wystawiania faktur/rachunków dokumentujących sprzedaż prac uczestników warsztatów terapeutycznych w sklepie internetowym...

Zdaniem Wnioskodawcy (ostatecznie przedstawionym w uzupełnieniu wniosku), dochód ze sprzedaży prac wytworzonych w ramach warsztatów terapeutycznych przy pomocy sklepu internetowego nadal będzie mógł korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 6c) ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 24 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wnioskodawca nie prowadząc działalności gospodarczej i nie będąc zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług będzie mógł nadal korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług z uwagi na fakt, że wartość sprzedaży za poprzedni rok podatkowy tj. 2014. o której mowa w art. 113 ust. 1 w związku z art. 113 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r. nie przekroczyła u Wnioskodawcy kwoty 150.000 zł oraz przewidywana wartość sprzedaży, o której mowa w art. 113 ust. 1 w związku z art. 113 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług za 2015 rok nie przekroczy u Wnioskodawcy kwoty 150.000 zł. Ponadto Wnioskodawca nie będzie wykonywał czynności, o których mowa w art. 113 ust. 13 ustawy o podatku od towarów i usług.

Wnioskodawca dokonując sprzedaży w systemie wysyłkowym (w sklepie internetowym) prac wytworzonych w ramach warsztatów terapeutycznych wyłącznie na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, będzie otrzymywał zapłatę za sprzedany towar na rachunek bankowy za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, a z ewidencji i dowodów dokumentujących tę zapłatę jednoznacznie będzie wynikało jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana. W związku z powyższym Wnioskodawca będzie korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących na podst. § 2 ust. 1 oraz poz. 37 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4.11.2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. z 2014 r. poz. 1544). Ponadto Wnioskodawca nie decydując się na sprzedaż prac uczestników terapii w systemie wysyłkowym będzie mógł skorzystać ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących na podstawie § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4.11.2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, gdyż łączny obrót Wnioskodawcy z tytułu sprzedaży prac wytworzonych w ramach warsztatów terapeutycznych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej nie przekroczył w roku 2014 i 2015 kwoty 20.000 zł.

Zdaniem Wnioskodawcy wartości otrzymanej dotacji/dofinansowania do działalności Wnioskodawcy z budżetu jednostki samorządu terytorialnego nie przeznaczonej na sfinansowanie zakupu materiałów zużytych do wytworzenia prac, których sprzedaż jest przedmiotem interpretacji nie należy wliczać do limitu kwoty z art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż przepis art. 113 ust. 1 ww. ustawy odwołuje się do wartości sprzedaży, a nie wartości przychodów.

Zdaniem Wnioskodawcy, działając zgodnie z przepisami art. 106b ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, nie będzie on obowiązany do wystawiania faktur w odniesieniu do sprzedaży prac uczestników zajęć terapeutycznych, dokonywanej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, a jednocześnie zwolnionej od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Jednocześnie zgodnie z art. 106b ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług na żądanie nabywcy towaru Wnioskodawca będzie zobowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż zwolnioną (prac uczestników warsztatów terapeutycznych), o której mowa w art. 106b ust. 2, jeżeli żądanie jej wystawienia zostanie zgłoszone w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub otrzymano całość lub część zapłaty.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów na terytorium kraju;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Natomiast w art. 8 ust. 1 ustawy zdefiniowano, iż przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Zgodnie z art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem.

W myśl art. 106b ust. 2 ustawy, podatnik nie jest obowiązany do wystawienia faktury w odniesieniu do sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie art. 43 ust. 1, art. 113 ust. 1 i 9 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3.

Zgodnie z art. 106b ust. 3 pkt 2 ustawy, na żądanie nabywcy towaru lub usługi podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż zwolnioną, o której mowa w ust. 2, z zastrzeżeniem art. 117 pkt 1 i art. 118 - jeżeli żądanie jej wystawienia zostało zgłoszone w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty.

Podkreślenia wymaga, że przepis art. 106b posługuje się pojęciem „podatnika”, nie zaś pojęciem „podatnika VAT czynnego”. Konsekwencją powyższego jest powstanie, co do zasady, obowiązku dla podmiotu niezarejestrowanego jako podatnik VAT czynny (w tym również dla podatników zwolnionych od podatku od towarów i usług zarejestrowanych i niezarejestrowanych) do wystawienia faktury dokumentującej wykonywaną przez niego czynność podlegającą opodatkowaniu o ile nabywca wystąpi z takim żądaniem w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę, bądź otrzymano całość lub część zapłaty.

Zatem podatnicy zwolnieni od podatku od towarów i usług są obowiązani wystawiać faktury w przypadku gdy żądanie jej wystawienia zostało zgłoszone w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę, bądź otrzymano całość lub część zapłaty.

Żądanie wystawienia faktury po upływie 3 miesięcy nie rodzi po stronie sprzedawcy obowiązku wystawienia faktury. Wskazać należy, że wystawienie faktury po upływie trzymiesięcznego terminu jest prawem, a nie obowiązkiem podatnika i to do niego należy decyzja dotycząca jej wystawienia.

Informacji na temat tego, jakie dane na fakturze powinni zamieszczać podatnicy korzystający ze zwolnienia, należy szukać w obowiązującym od 1 stycznia 2014 r. rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. z 2013 r., poz. 1485).

Wspomniany akt prawny określa m.in.:

 • przypadki, w których faktury mogą zawierać zakres danych węższy niż określony w art. 106e ustawy oraz zakres tych danych,
 • inny niż określony w art. 31a ust. 1 ustawy sposób przeliczania wykazywanych na fakturach kwot w walutach obcych, stosowanych do określenia podstawy opodatkowania,
 • późniejsze niż określone w art. 106i ustawy terminy wystawiania faktur.

Zgodnie z § 3 pkt 1 ww. rozporządzenia, faktury dokumentujące dostawę towarów lub świadczenie usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2-6, 8-36 (określone przypadki zwolnienia przedmiotowego) lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy powinna zawierać:

 1. datę wystawienia,
 2. kolejny numer,
 3. imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy,
 4. nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,
 5. miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług,
 6. cenę jednostkową towaru lub usługi,
 7. kwotę należności ogółem,
 8. wskazanie przepisu ustawy, aktu wydanego na podstawie ustawy, przepisu dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347 z 11.12.2006, str. 1, z późn. zm.) lub innej podstawy prawnej, zgodnie z którą podatnik stosuje zwolnienie od podatku.

Natomiast faktura dokumentująca świadczenia usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 7, 37-41 ustawy – stosownie do § 3 pkt 2 ww. rozporządzenia – powinna zawierać:

 1. dane, o których mowa w pkt 1 lit. a i b,
 2. imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług,
 3. nazwę usługi, kwotę, której dotyczy dokument).

Z kolei – w myśl § 3 pkt 3 ww. rozporządzenia - faktura dokumentująca dostawę towarów lub świadczenie usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy, powinna zawierać dane, o których mowa w pkt 1 lit. a-g.

Zgodnie z art. 87 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613), jeżeli z odrębnych przepisów nie wynika obowiązek wystawienia faktury, podatnicy prowadzący działalność gospodarczą są obowiązani, na żądanie kupującego lub usługobiorcy, wystawić rachunek potwierdzający dokonanie sprzedaży lub wykonanie usługi.

Z opisu sprawy wynika, iż Wnioskodawca - Stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku publicznego i prowadzi działalność statutową odpłatną i nieodpłatną, nie prowadzi działalności gospodarczej. W ramach działalności statutowej Stowarzyszenie organizuje tzw. warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych. W ramach warsztatów uczestnicy korzystają z kilku różnych pracowni m.in. plastycznej, gospodarstwa domowego, komputerowej, technicznej i rękodzieła artystycznego. Oprócz nieprzecenionych walorów terapeutycznych efektem takich zajęć są różnego rodzaju dzieła wytwórcze (stroiki, ozdoby świąteczne, kartki okolicznościowe, obrazy itp.).

Wnioskodawca korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Wnioskodawca dokonuje sprzedaży prac wytworzonych w ramach warsztatów terapeutycznych wyłącznie na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Wnioskodawca rozważa możliwość dokonywania sprzedaży prac uczestników warsztatów terapeutycznych w sklepie internetowym w systemie wysyłkowym.

Sprzedaż prac w sklepie internetowym będzie sprzedażą zwolnioną na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Przedmiotem wątpliwości Wnioskodawcy jest kwestia, czy (Wnioskodawca) będzie zobowiązany do wystawiania faktur/rachunków dokumentujących sprzedaż prac uczestników warsztatów terapeutycznych w sklepie internetowym.

Należy stwierdzić, że z wyżej przytoczonych przepisów wynika, że podatnik dokumentujący czynności zwolnione ma obowiązek wystawienia – na żądanie nabywcy – faktury na podstawie art. 106b ust. 3 pkt 2 ustawy, zawierającej dane zgodne z § 3 pkt 1-3 ww. cytowanego rozporządzenia. Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług obowiązują również wtedy, gdy podatnik dobrowolnie (bez żądania nabywcy) zdecyduje się wystawić taką fakturę. Przepisy nie nakładają obowiązku oznaczania wystawianego dokumentu nazwą faktura, dokument ten musi jednak zawierać dane wymagane (tutaj rozporządzeniem) dla faktury, wtedy też będzie uznawany za fakturę w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług i to niezależnie od tego, czy zostanie nazwany „rachunkiem”, czy fakturą. W myśl obecnie obowiązujących przepisów wskazanym jednak byłoby nazywanie wystawianych dokumentów fakturami.

Mając zatem na uwadze opis sprawy oraz obowiązujące przepisy, skoro sprzedaż towarów w sklepie internetowym będzie stanowiła sprzedaż zwolnioną od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy, zatem Wnioskodawca nie będzie miał – co do zasady - obowiązku wystawiania faktur. Natomiast, jeżeli nabywca zgłosi żądanie wystawienia faktury w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar, wówczas Wnioskodawca będzie obowiązany wystawić fakturę.

Należy nadmienić, że żądanie wystawienia faktury po upływie 3 miesięcy nie rodzi po stronie sprzedawcy obowiązku wystawienia faktury. Wskazać należy, że wystawienie faktury po upływie trzymiesięcznego terminu jest prawem, a nie obowiązkiem podatnika i to do niego należy decyzja dotycząca jej wystawienia.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Niniejszą interpretacją załatwiono wniosek w zakresie obowiązku wystawiania faktur/rachunków na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Natomiast w zakresie pozostałych pytań w podatku od towarów i usług oraz w podatku dochodowym od osób prawnych zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.