IPTPP3/4512-198/15-2/OS | Interpretacja indywidualna

Czy prawidłowe jest planowane przez Spółkę przy dostawie towarów wydzielenie na faktura kosztów dostawy w oddzielnej pozycji opisanej jako „koszty dostawy stanowiące integralną część towaru” z uwzględnieniem ich proporcjonalnego podziału na konkretne stawki podatku VAT: 5% lub 23% w zależności od wartości sprzedanych towarów?
IPTPP3/4512-198/15-2/OSinterpretacja indywidualna
 1. dokumentowanie
 2. faktura
 3. podstawa opodatkowania
 4. transport
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podstawa opodatkowania -> Podstawa opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 28 maja 2015 r. (data wpływu 1 czerwca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawidłowości dokumentowania dostawy towarów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 czerwca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawidłowości dokumentowania dostawy towarów.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka zwana dalej Spółką jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Zajmuje się wydawaniem podręczników i przewodników metodycznych dla nauczycieli, a także sprzedażą pomocy dydaktycznych i wyposażenia przedszkoli. Do każdej sprzedaży dodatkowo doliczane są koszty dostawy książek i pomocy do klienta. Usługi dostawy przesyłek są realizowane przez specjalistyczne firmy kurierskie, stosujące stawkę VAT w wysokości 23%. Koszty tych dostaw są ponoszone przez Spółkę na podstawie zbiorczych faktur wystawianych przez ww. firmy Wystawiając fakturę sprzedaży koszt dostawy netto przesyłki Spółka dodaje proporcjonalnie do wartości netto towarów w przesyłce, co oznacza, że dostawa opodatkowana jest taką stawką VAT jaka obowiązuje przy sprzedaży danego towaru (książki 5%, pomoce dydaktyczne 23%). Według art. 29a ust. 6 ustawy o VAT gdy cena określona dla dostawy towaru uwzględnia koszt dostawy, wówczas koszt dostawy należy włączyć do podstawy opodatkowania. Tak też Spółka robiła dotychczas. Jednakże chcąc poszerzyć rynek zbytu Spółka zamierza współpracować ze znanymi sieciami handlowymi. Sieci te w swoich sklepach internetowych pokazują koszty transportu jako oddzielną pozycję. Przekierowanie takiego zamówienia do systemu finansowo księgowego Wnioskodawcy będzie generowało różnice z zaokrągleń, a co za tym idzie zapłata uiszczona przez klienta na podstawie zamówienia ze sklepu internetowego będzie różniła się od kwoty brutto wygenerowanej przez Spółkę faktury. Nie będzie więc możliwości automatycznego rozliczania zapłaty z fakturą jak to ma miejsce dzisiaj. Poza tym powstaną drobne różnice na saldach kontrahentów mimo całkowitej zapłaty przez klienta za zamówienie.

Z uwagi na powyższe Spółka rozważa wykazywanie na fakturze dodatkowej pozycji tytułem „koszt dostawy jako integralna część jednolitej podstawy opodatkowania” oddzielnie dla stawki 5% i oddzielnie dla stawki 23%. Koszt dostawy będzie ujmowany na fakturze odrębnie od fakturowanego towaru, ale będzie dzielony proporcjonalnie do wartości sprzedaży towaru i z właściwą mu stawką podatku VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy prawidłowe jest planowane przez Spółkę przy dostawie towarów wydzielenie na fakturze kosztów dostawy w oddzielnej pozycji opisanej jako „koszty dostawy stanowiące integralną część towaru” z uwzględnieniem ich proporcjonalnego podziału na konkretne stawki podatku VAT 5% lub 23% w zależności od wartości sprzedanych towarów...

Zdaniem Wnioskodawcy, możliwe jest wydzielenie na każdej fakturze kosztów dostawy jako dodatkowej pozycji na fakturze opisanej jako „koszt dostawy jako integralna część towaru” z odpowiednią stawką VAT właściwą dla sprzedawanego towaru będącego świadczeniem głównym. W przypadku dostawy towarów opodatkowanych różnymi stawkami VAT koszty transportu należy wyodrębnić proporcjonalnie do wartości poszczególnych towarów i wykazać je jako integralne części towarów objętych poszczególnymi stawkami podatku VAT.

Uregulowanie wynikające z art. 29a ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług stanowi odpowiednik art. 73 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej. Stosownie do art. 73 powołanej Dyrektywy podstawa opodatkowania obejmuje wszystko, co stanowi zapłatę otrzymaną lub którą dostawca lub usługobiorca otrzyma w zamian za dostawę towarów lub świadczenie usług od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej włącznie z subwencjami związanymi bezpośrednio z ceną takiej dostawy lub świadczenia. Zgodnie z tym przepisem Dyrektywy, podstawa opodatkowania obejmuje koszty dodatkowe, takie jak koszty prowizji, opakowania, transportu i ubezpieczenia pobierane przez dostawcę lub usługobiorcę od nabywcy lub usługobiorcy. W interpretacji z dnia 24.04.2014 wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu widnieje stwierdzenie, że „w przypadku problemów technicznych z ujmowaniem w jednej pozycji ceny towaru oraz kosztów dostawy, dopuszczalne jest ujęcie na fakturze kosztów dostawy formalnie w odrębnej pozycji, ale opisanej jako integralna część towaru”. Podobnie wypowiedział się Dyrektor izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 26 marca 2014 r., nr IPPP1/443-188/14-2/AW, który stwierdził, że elementy faktury określone w przepisach prawa podatkowego nie są jedynymi, które mogą być zamieszczone na fakturze. Jak wskazał, prawodawca w żaden sposób nie ograniczył prawa podatnika do zamieszczania na fakturach dodatkowych informacji np. ujęcie poszczególnych elementów kosztów dokonanej dostawy towarów. W omawianej sprawie uznano, że dokonana dostawa produktów leczniczych, wyrobów medycznych wraz z kosztami dodatkowymi - transportu - stanowi dla Spółki podstawę opodatkowania w rozumieniu art. 29a ust. 1 w zw. z art. 29a ust. 6 ustawy, która, zgodnie z oświadczeniem Spółki występującej o interpretację podlega opodatkowaniu stawką podatku VAT w wysokości 8%. Zatem powyższą czynność należy traktować jako świadczenie kompleksowe, podlegające w całości podatkowaniu stawką podatku właściwą dla dostawy głównej. Bez znaczenia dla sposobu opodatkowania tego świadczenia pozostaje fakt, że koszt dostawy ujmowany będzie w osobnej pozycji na fakturze”.

W sytuacji wykazania tego świadczenia w dwóch pozycjach faktury stawka podatku VAT właściwa dla kosztów dostawy będzie równa wysokości stawki dla dostawy towarów (świadczenie główne).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Natomiast towarami, w myśl art. 2 pkt 6 ustawy, są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Z kolei art. 8 ust. 1 ustawy stanowi, że przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Na mocy art. 41 ust. 1 ustawy – stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

W oparciu o art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110 wynosi 23%.

Jednakże zarówno w treści ustawy, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi, bądź zwolnienie od podatku.

Stosownie do treści art. 29a ust. 1 ustawy, podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy , usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

Jak stanowi art. 29a ust. 6 ustawy, podstawa opodatkowania obejmuje:

 1. podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze, z wyjątkiem kwoty podatku;
 2. koszty dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, pobierane przez dokonującego dostawy lub usługodawcę od nabywcy lub usługobiorcy.

Zgodnie z art. 106b ust. 1 ustawy, podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą:

 1. sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem;
 2. sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju i sprzedaż wysyłkową na terytorium kraju na rzecz podmiotu innego niż wskazany w pkt 1;
 3. wewnątrzwspólnotową dostawę towarów na rzecz podmiotu innego niż wskazany w pkt 1;
 4. otrzymanie przez niego całości lub części zapłaty przed dokonaniem czynności, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyjątkiem przypadku, gdy zapłata dotyczy wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub czynności, dla których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 4.

Stosownie do art. 106b ust. 3 pkt 1 ustawy, na żądanie nabywcy towaru lub usługi podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 1, z wyjątkiem czynności, o których mowa w art. 19a ust. 5 pkt 4, oraz otrzymanie całości lub części zapłaty przed wykonaniem tych czynności, z wyjątkiem przypadku, gdy zapłata dotyczy wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów – jeżeli obowiązek wystawienia faktury nie wynika z ust. 1.

Natomiast w myśl art. 106a pkt 2 ustawy, przepisy niniejszego rozdziału stosuje się do dostawy towarów i świadczenia usług dokonywanych przez podatnika posiadającego na terytorium kraju siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, z którego dokonywane są te czynności (...).

Z opisu sprawy wynika, iż Wnioskodawca, będący zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, zajmuje się wydawaniem podręczników i przewodników metodycznych dla nauczycieli, a także sprzedażą pomocy dydaktycznych i wyposażenia przedszkoli. Do każdej sprzedaży dodatkowo doliczane są koszty dostawy książek i pomocy do klienta. Usługi dostawy przesyłek są realizowane przez specjalistyczne firmy kurierskie, stosujące stawkę VAT w wysokości 23%. Koszty tych dostaw są ponoszone przez Spółkę na podstawie zbiorczych faktur wystawianych przez ww. firmy Wystawiając fakturę sprzedaży koszt dostawy netto przesyłki Spółka dodaje proporcjonalnie do wartości netto towarów w przesyłce, co oznacza, ze dostawa opodatkowana jest taką stawką VAT jaka obowiązuje przy sprzedaży danego towaru (książki 5%, pomoce dydaktyczne 23%). Spółka dotychczas stosowała się do zapisów art. 29a ust. 6 ustawy o VAT, zgodnie z którym, gdy cena określona dla dostawy towaru uwzględnia koszt dostawy, wówczas koszt dostawy należy włączyć do podstawy opodatkowania. Jednakże chcąc poszerzyć rynek zbytu Spółka zamierza współpracować ze znanymi sieciami handlowymi. Sieci te w swoich sklepach internetowych pokazują koszty transportu jako oddzielną pozycję. Przekierowanie takiego zamówienia do systemu finansowo księgowego Wnioskodawcy będzie generowało różnice z zaokrągleń, a co za tym idzie zapłata uiszczona przez klienta na podstawie zamówienia ze sklepu internetowego będzie różniła się od kwoty brutto wygenerowanej przez Spółkę faktury. Nie będzie więc możliwości automatycznego rozliczania zapłaty z fakturą jak to ma miejsce dzisiaj. Poza tym powstaną drobne różnice na saldach kontrahentów mimo całkowitej zapłaty przez klienta za zamówienie. Z uwagi na powyższe Spółka rozważa wykazywanie na fakturze dodatkowej pozycji tytułem „koszt dostawy jako integralna część jednolitej podstawy opodatkowania” oddzielnie dla stawki 5% i oddzielnie dla stawki 23%. Koszt dostawy będzie ujmowany na fakturze odrębnie od fakturowanego towaru, ale będzie dzielony proporcjonalnie do wartości sprzedaży towaru i z właściwą mu stawką podatku VAT.

Z cytowanych wyżej przepisów wynika, iż w sytuacji, gdy cena określona dla dostawy towaru uwzględnia koszt usługi transportowej (przesyłki), wówczas usługę transportu (przesyłki) należy włączyć do podstawy opodatkowania (w myśl art. 29a ust. 6 ustawy).

Skoro kwota należna stanowiąca całość świadczenia należnego od nabywcy obejmuje wszystkie elementy kosztów związanych z dokonywaną przez Wnioskodawcę sprzedażą oraz inne elementy kształtujące w efekcie kwotę żądaną od nabywcy, to winny one wchodzić w podstawę opodatkowania i nie powinny być odrębnie fakturowane z odrębną stawką podatku od towarów i usług właściwą dla tych usług. Jednakże nie ma przeszkód, by oprócz wymienionych wyżej elementów, umieszczone były na fakturze dodatkowe informacje, takie jak informacja o wysokości wliczonych do końcowej ceny zapłaty za towar kosztach wysyłki towaru.

W związku z powyższym, Wnioskodawca winien wystawić fakturę, w której podstawa opodatkowania będzie składać się z dostawy towaru oraz poniesionych kosztów przesyłki, zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy.

W sytuacji, gdy na jednej fakturze widnieją pozycje opodatkowaną różnymi stawkami, wówczas koszty przesyłki przyporządkować należy poszczególnym towarom i do kosztów przesyłki zastosować taką samą stawkę jak dla towarów, z którymi są związane.

W przypadku objęcia przesyłką kilku towarów (w tym z różnymi stawkami podatku VAT), koszty transportu (przesyłki) ponoszone przez Wnioskodawcę należy doliczyć proporcjonalnie do wartości poszczególnych towarów, z zastosowaniem stawki właściwej dla tych towarów.

Natomiast, w przypadku problemów technicznych z ujmowaniem w jednej pozycji ceny towaru oraz kosztów transportu (przesyłki), dopuszczalne jest ujęcie na fakturze kosztów transportu (przesyłki) formalnie w odrębnej pozycji, ale opisanej jako integralna część towaru (stanowiąca jednolitą podstawę opodatkowania). W przypadku dostawy towarów opodatkowanych różnymi stawkami VAT koszty transportu (przesyłki) należy wyodrębnić proporcjonalnie do wartości poszczególnych towarów i wykazać jako integralne części towarów (stanowiące jednolitą podstawę opodatkowania) objętych poszczególnymi stawkami podatku VAT.

Biorąc pod uwagę obowiązujące przepisy oraz opis sprawy, stwierdzić należy, iż planowane przez Wnioskodawcę działanie polegające na wydzieleniu na fakturze kosztów dostawy w oddzielnej pozycji opisanej jako „koszty dostawy stanowiące integralną część towaru” z uwzględnieniem ich proporcjonalnego podziału na konkretne stawki podatku VAT 5% lub 23% w zależności od wartości sprzedanych towarów, należy uznać za prawidłowe.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku, tj. wysokości stawki podatku na sprzedaż towarów, nie mogą być - zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznacza się, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.