IPTPP2/4512-174/15-4/JS | Interpretacja indywidualna

Wystawienie faktur w związku z dostawami nieruchomości dokonanymi w 2010 i 2011 roku
IPTPP2/4512-174/15-4/JSinterpretacja indywidualna
 1. dokumentacja
 2. dostawa
 3. działki
 4. faktura
 5. sprzedaż nieruchomości
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Dokumentacja -> Faktury -> Wystawianie faktury

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 19 marca 2015 r. (według daty wpływu), uzupełnionym pismem z dnia 8 maja 2015 r. (data wpływu 14 maja 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości wystawienia faktur w związku z dostawami nieruchomości dokonanymi w 2010 i 2011 roku oraz obowiązku wpłaty podatku należnego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości wystawienia faktur w związku z dostawami nieruchomości dokonanymi w 2010 i 2011 roku oraz obowiązku wpłaty podatku należnego.

Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 8 maja 2015 r. o doprecyzowanie opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą pod firmą ... przede wszystkim w zakresie robót budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych. Wnioskodawca jest również czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. W trakcie przeprowadzonych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w ... w październiku 2014 roku kontroli podatkowych ustalono, że dokonywana przez Wnioskodawcę w 2009, 2010 i 2011 roku czynność polegająca na podziale nabytych przez Wnioskodawcę działek i ich sprzedaży potwierdza, iż czynność ta wykonywana była w sposób częstotliwy, miała charakter zorganizowany i powtarzalny. Przesądza to zdaniem organu o zamiarze przeznaczenia przedmiotowych działek do dalszej odsprzedaży, a nie do zaspokojenia potrzeb osobistych. Dlatego, zgodnie z zawartymi w protokołach kontroli stwierdzeniami, sprzedaż ta stanowiła działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, a ich dostawa podlega opodatkowaniu na podstawie art. 7 ust. l ustawy. W związku z faktem, iż sprzedaż działek nie została wykazana w księgach w poszczególnych latach będących przedmiotem kontroli, a podatku VAT należnego nie wykazano w deklaracjach podatkowych organ podatkowy uznał, że doszło do zaniżenia dostaw i podatku należnego za marzec 2009 roku, sierpień, grudzień 2010 i luty 2011 roku w łącznej kwocie ... zł (w załączeniu – kopie protokołów kontroli z dnia 22.10.2014 roku).

Biorąc pod uwagę dokonane ustalenia kontrolne Wnioskodawca zgodnie z art. 81b w zw. z art. 81 par. 2 Ordynacji podatkowej skorygował deklaracje podatkowe i wpłacił wynikający z dokonanych ustaleń kontrolnych podatek VAT.

Zważywszy na dokonaną korektę i wpłatę podatku VAT, Wnioskodawca planuje wystawić faktury, które dokumentować będą dokonane dostawy towarów. Kwota brutto określona na fakturze odpowiadałaby kwocie za którą sprzedano nieruchomości, natomiast kwota netto i w związku z tym kwota podatku VAT zostałaby określona zgodnie z wyliczeniami niewykazanych wcześniej dostaw dokonanymi przez organ podatkowy w protokołach kontroli podatkowej.

W piśmie z dnia 8 maja 2015 r., stanowiącym uzupełnienie wniosku, Wnioskodawca wskazał, że:

 1. Elementy zdarzenia przyszłego, objęte wnioskiem ORD-IN z dnia 19 marca 2015 roku nie były przedmiotem kontroli podatkowej, z uwagi na fakt, iż kontrola podatkowa ze swej istoty nie może dotyczyć wydarzeń, które nie miały jeszcze miejsca. Odpowiedzi udzielono przyjmując, że pytanie dotyczyło już zaistniałych stanów faktycznych, które są elementem oceny – zdarzenia przyszłego. Elementy przedmiotowej sprawy były przedmiotem dwóch kontroli podatkowych:
  1. kontrole podatkowe trwały: jeden dzień – 9 października 2014 roku (nr postępowania 5202) oraz dwa dni – 17 i 22 października 2014 roku (nr postępowania 5217),
  2. kontrola podatkowa o nr postępowania – 5202, zakończyła się korektą złożoną dnia 20 października 2014 roku, zaś kontrola podatkowa o nr postępowania – 5217, zakończyła się korektą złożoną dnia 28 października 2014 r.,
  3. protokoły kontroli zostały doręczone Wnioskodawcy dnia 22 października 2014 roku (nr postępowania 5217) oraz dnia 9 października 2014 roku (nr postępowania 5202),
  4. Naczelnik Urzędu Skarbowego w ... stwierdził nieprawidłowości polegające na zaniżeniu dostaw i podatku należnego za marzec 2009 roku w kwocie ... zł (nr postępowania 5202) oraz zaniżenie dostaw i podatku należnego za sierpień, grudzień 2010 roku i luty 2011 roku w łącznej kwocie ... zł (nr postępowania 5217),
  5. Wnioskodawca dokonał w wyniku kontroli korekt deklaracji. Korekty deklaracji VAT-7 za m-c od marca 2009 roku do grudnia 2009 roku oraz za miesiąc styczeń 2010 roku złożono 20 października 2014 roku. Korekty deklaracji VAT-7 za m-c od sierpnia 2010 roku do grudnia 2010 roku i od stycznia 2011 roku do grudnia 2011 roku zostały złożone 28 października 2014 roku. Kwotę podatku należnego w wysokości ... zł zapłacono w dniu 29 października 2014 roku wraz z odsetkami. Kwotę podatku należnego w wysokości ... zł zapłacono w dniu 13 listopada 2014 roku wraz z odsetkami. Kwotę podatku należnego w wysokości ... zł zapłacono w dniu 14 listopada 2014 roku wraz z odsetkami.
 1. W przedmiotowej sprawie były prowadzone dwie kontrole podatkowe.
 2. W związku z pytaniem nr 2:
  1. kontrole podatkowe rozpoczęły się dnia 9 października 2014 roku (nr postępowania: 5202) oraz dnia 17 października 2014 roku (nr postępowania: 5217),
  2. w związku z faktem, iż kontrola podatkowa zostaje zakończona w dniu doręczenia protokołu kontroli kontrolowanemu, kontrola podatkowa o nr postępowania – 5202, zakończyła się dnia 9 października 2014 roku, zaś kontrola podatkowa o nr postępowania – 5217, zakończyła się dnia 22 października 2014 roku,
  3. kontrola podatkowa o nr postępowania – 5202, zakończyła się korektą złożoną dnia 20 października 2014 roku, zaś kontrola podatkowa o nr postępowania – 5217, zakończyła się korektą złożoną dnia 28 października 2014 r.
 1. Wnioskodawca dokonał sprzedaży działek, objętych zakresem pytań zadanych w poz. 69 wniosku ORD-IN, na rzecz podatnika podatku VAT.
 2. Zainteresowany wskazał, iż przeniesienie przez Wnioskodawcę prawa do rozporządzania poszczególnymi działkami, o których mowa we wniosku miało miejsce:
  • dnia 20 marca 2009 roku dla działki nr 358/7 oraz udziału wynoszącego 659/7660 dla działki nr 358/4,
  • dnia 11 sierpnia 2010 roku dla działki nr 358/11, 358/13 oraz udziału wynoszącego 2238/7660 dla działki nr 358/4,
  • dnia 3 grudnia 2010 roku dla działki nr 358/15, 358/17 oraz udziału wynoszącego 1254/7660 dla działki nr 358/4,
  • dnia 25 lutego 2011 roku dla działki nr 358/16, 358/18, 358/19 oraz udziału wynoszącego 1880/7660 dla działki nr 358/4.
 1. Siedmiodniowy termin na wystawienie faktur w związku z dokonanymi dostawami działek, o których mowa we wniosku, upłynął:
  • dnia 27 marca 2009 roku dla działki nr 358/7 oraz udziału wynoszącego 659/7660 dla działki nr 358/4,
  • dnia 18 sierpnia 2010 roku dla działki nr 358/11, 358/13 oraz udziału wynoszącego 2238/7660 dla działki nr 358/4,
  • dnia 10 grudnia 2010 roku dla działki nr 358/15, 358/17 oraz udziału wynoszącego 1254/7660 dla działki nr 358/4,
  • dnia 4 marca 2011 roku dla działki nr 358/16, 358/18, 358/19 oraz udziału wynoszącego 1880/7660 dla działki nr 358/4.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy Wnioskodawca może wystawić obecnie faktury odnoszące się do opisanych powyżej czynności opodatkowanych polegających na dostawie w 2010 i 2011 roku nieruchomości...
 2. Czy w związku z wystawieniem faktur w sposób opisany powyżej, Wnioskodawca będzie zobowiązany do wpłaty podatku należnego na rachunek właściwego organu podatkowego, biorąc pod uwagę, że w wyniku dokonanej korekty deklaracji podatkowych za kontrolowany okres, wpłacił on już cały podatek należny od tych czynności...

Zdaniem Wnioskodawcy,

 1. Odpowiedź na pierwsze pytanie będzie twierdząca, tj. Zainteresowany może wystawić faktury dokumentujące czynności opodatkowane, którymi w tym wypadku są dostawy nieruchomości, które organ podatkowy uznał za prowadzenie działalności gospodarczej przez Wnioskodawcę. Zgodnie z obowiązującym w latach 2009, 2010 i 2011 art. 106 ust. 1 ustawy o VAT podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16. Również w aktualnie obowiązującym stanie prawnym, na podstawie art. 106b ust. 1 pkt 1) podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem. Dlatego zdaniem Wnioskodawcy nie ma wątpliwości, że pomimo upływu kilku lat może on, a nawet ma obowiązek wystawić faktury dokumentujące dokonane czynności.
 2. Odnośnie drugiego pytania, pomimo wystawienia faktur z datą aktualną, tj. po przeprowadzonej kontroli podatkowej i skorygowaniu deklaracji podatkowych za badany okres, nie będzie ciążył na Wnioskodawcy obowiązek odprowadzenia podatku należnego na rachunek właściwego organu podatkowego. Zgodnie z art. 108 ust. 1 ustawy o VAT w przypadku gdy osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna wystawi fakturę, w której wykaże kwotę podatku, jest obowiązana do jego zapłaty. Jednak w opisanym powyżej stanie faktycznym, podatek należny od faktur, które wystawione zostaną przez Wnioskodawcę, nie spowoduje nałożenia na niego obowiązku zapłaty podatku VAT ze względu na jego wcześniejsze uiszczenie w wyniku dokonanych korekt deklaracji podatkowych. Zgodnie ze stanem prawnym obowiązującym w okresie, w którym powstał obowiązek podatkowy w związku ze sprzedażą nieruchomości, fakturę wystawia się nie później niż siódmego dnia od dnia wydania towaru lub wykonania usługi (par. 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług). Natomiast zarówno przepisy ustawy o VAT, jak i wskazanego wyżej rozporządzenia nie przewidują sankcji za opóźnione wystawienie faktury. Dlatego należy uznać, że wystawienie faktury po terminie wskazanym w powołanych przepisach jest możliwe i prawnie skuteczne, a w sytuacji gdy podatek należny od tych faktur został już przez Wnioskodawcę zapłacony, nie powstanie po jego stronie obowiązek ponownego odprowadzenia podatku do organu podatkowego.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 2 pkt 22 ustawy, przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Pojęcie towaru ustawodawca zdefiniował w art. 2 pkt 6 ustawy. Zgodnie z zapisem zawartym w tym przepisie, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010 r., przez towary rozumie się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty.

Natomiast przez towary, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2011 r., rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Przez dostawę towarów, w myśl art. 7 ust. 1 ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Natomiast w myśl art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

W myśl ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz. 35, z późn. zm.) do dokumentowania czynności dokonanych przed dniem 1 stycznia 2014 r. stosuje się przepisy art. 106 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed tym dniem, oraz przepisy wydane na jego podstawie, z zastrzeżeniem ust. 2.

Zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy, podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

Stosownie do art. 106 ust. 2 ustawy, przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do dostawy towarów lub świadczenia usług, dokonywanych przez podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT czynni lub zwolnieni, jeżeli miejscem opodatkowania tych czynności jest terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju lub terytorium państwa trzeciego i dla tych czynności podatnicy ci nie są zidentyfikowani dla podatku od wartości dodanej lub – w przypadku terytorium państwa trzeciego – podatku o podobnym charakterze.

Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do części należności otrzymywanych przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi (art. 106 ust. 3 ustawy).

W myśl art. 106 ust. 4 ustawy, podatnicy, o których mowa w ust. 1-3, nie mają obowiązku wystawiania faktur, o których mowa w ust. 1 i 2, osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej. Jednakże na żądanie tych osób podatnicy są obowiązani do wystawienia faktury.

Należy wskazać, że w stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 grudnia 2008 r. do dnia 31 marca 2011 r. obowiązywały przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1337, z późn. zm.).

Stosownie do § 9 ust. 1 ww. rozporządzenia Ministra Finansów, fakturę wystawia się nie później niż siódmego dnia od dnia wydania towaru lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem § 10-12.

Z kolei, zgodnie z przepisem § 9 ust. 1 – obowiązującego w okresie od dnia 1 kwietnia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360, z późn. zm.) – fakturę wystawia się nie później niż 7. dnia od dnia wydania towaru lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 2-5, § 10-12 i § 16 ust. 2.

W świetle art. 281 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) celem kontroli podatkowej jest sprawdzenie, czy kontrolowani wywiązują się z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego.

Zgodnie z art. 290 § 1 Ordynacji podatkowej przebieg kontroli kontrolujący dokumentuje w protokole (...).

Według art. 290 § 2 ww. Ordynacji podatkowej protokół kontroli zawiera w szczególności:

 1. wskazanie kontrolowanego;
 2. wskazanie osób kontrolujących;
 3. określenie przedmiotu i zakresu kontroli;
 4. określenie miejsca i czasu przeprowadzenia kontroli;
 5. opis dokonanych ustaleń faktycznych;
 6. dokumentację dotyczącą przeprowadzonych dowodów;
  6a) ocenę prawną sprawy będącej przedmiotem kontroli;
 1. pouczenie o prawie złożenia zastrzeżeń lub wyjaśnień oraz prawie złożenia korekty deklaracji;
 2. pouczenie o obowiązku zawiadomienia organu podatkowego przez kontrolowanego o każdej zmianie swojego adresu dokonanej w ciągu 6 miesięcy od dnia zakończenia kontroli podatkowej, jeżeli w toku kontroli podatkowej ujawniono nieprawidłowości, oraz skutkach niedopełnienia tego obowiązku.

W myśl art. 291 § 4 cyt. ustawy Ordynacja podatkowa, kontrola zostaje zakończona w dniu doręczenia protokołu kontroli.

Zgodnie z brzmieniem art. 81 § 1 Ordynacji podatkowej, jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, podatnicy, płatnicy i inkasenci mogą skorygować uprzednio złożoną deklarację.

Stosownie do § 2 ww. artykułu skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty.

W świetle art. 81b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, uprawnienie do skorygowania deklaracji:

 1. ulega zawieszeniu na czas trwania postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej – w zakresie objętym tym postępowaniem lub kontrolą;
 2. przysługuje nadal po zakończeniu:
  1. kontroli podatkowej,
  2. postępowania podatkowego – w zakresie nieobjętym decyzją określającą wysokość zobowiązania podatkowego.

Stosownie do art. 81b § 2 Ordynacji podatkowej, korekta złożona w przypadku, o którym mowa w § 1 pkt 1, nie wywołuje skutków prawnych.

Z okoliczności sprawy wynika, że w związku z faktem, iż sprzedaż przedmiotowych działek nie została wykazana przez Wnioskodawcę w księgach za poszczególne okresy rozliczeniowe będące przedmiotem kontroli, a podatku VAT należnego nie wykazano w deklaracjach podatkowych, to organ podatkowy uznał, że doszło do zaniżenia obrotu i podatku należnego m.in. za sierpień, grudzień 2010 i luty 2011 roku. Następnie Wnioskodawca biorąc pod uwagę dokonane ustalenia kontrolne skorygował deklaracje podatkowe i wpłacił wynikający z dokonanych ustaleń kontrolnych podatek VAT.

W odniesieniu do wątpliwości Wnioskodawcy co do możliwości wystawienia obecnie faktur dokumentujących dostawy nieruchomości w 2010 i 2011 roku należy stwierdzić, iż skoro Zainteresowany jako zarejestrowany czynny podatnik podatku od towarów i usług dokonał w sierpniu, grudniu 2010 oraz lutym 2011 roku czynności podlegających opodatkowaniu polegających na dostawie działek na rzecz podatnika podatku VAT, to w świetle art. 106 ustawy obowiązującego do dnia 31 grudnia 2013 r. winien wystawić faktury dokumentujące ww. dostawy.

Jakkolwiek z wyżej powołanych przepisów rozporządzeń Ministra Finansów wynikało, iż fakturę wystawia się nie później niż 7. dnia od dnia wydania towaru lub wykonania usługi, to nie oznacza, że wystawienie faktur po tym terminie jest niemożliwe. Ponadto przepisy prawa nie zabraniają wystawienia faktur po przeprowadzonej kontroli podatkowej.

W konsekwencji dokonując oceny stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1 wniosku ORD-IN należało uznać je za prawidłowe.

Z kolei odnosząc się do pytania nr 2 należy stwierdzić, iż skoro – jak wskazał Wnioskodawca – stosownie do ustaleń kontroli podatkowej, dokonał korekt deklaracji podatkowych oraz wpłacił wynikający z tych ustaleń podatek VAT, to w okolicznościach niniejszej sprawy – w związku z wystawieniem obecnie faktur dokumentujących czynności dostawy działek, objętych ustaleniami ww. kontroli podatkowej – Zainteresowany nie będzie zobowiązany do odprowadzenia podatku należnego wynikającego z obecnie wystawionych faktur pod warunkiem, że wpłacona kwota jest kwotą podatku VAT wynikającą z tych faktur.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 2 wniosku ORD-IN należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy, które nie zostały objęte pytaniem, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 oraz art. 14f § 2 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Końcowo należy wskazać, że analiza załączników dołączonych do wniosku o wydanie interpretacji w indywidualnej sprawie nie mieści się w ramach określonych w art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, zgodnie z którym minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.